Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в методики разработки критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля), а также унифицированные формы актов, составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля)

КМ Украины
Постановление КМ от 24.05.2017 № 362
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. N 362

Київ

Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 травня 2018 року N 342)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 752 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3045), зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

1) у тримісячний строк:

подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

2) щокварталу інформувати Державну регуляторну службу про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 752.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 752

1. У Методиці розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю):

1) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль), є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, у відповідних сферах критерії розробляються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

До проекту критеріїв додається інформація про кількість суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), у відсотках щодо кожного з трьох ступенів ризику (високого, середнього, незначного).";

2) у пункті 9:

абзац третій після слів "суб'єктів господарювання" доповнити словами ", оцінки ступеня небезпеки господарської діяльності";

в абзаці п'ятому слова "сфери діяльності" замінити словами "виду та сфери діяльності";

абзац шостий після слів "попередніх перевірок" доповнити словами ", наявності порушень у попередній діяльності суб'єктів господарювання (крім новостворених)";

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Залежно від ступеня ризику встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Планові заходи державного нагляду (контролю) проводяться з такою періодичністю:

для суб'єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, - не частіше одного разу на два роки;

для суб'єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, - не частіше одного разу на три роки;

для суб'єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, - не частіше одного разу на п'ять років.".

2. У Методиці розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль), є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, у відповідних сферах уніфіковані форми актів перевірок затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.";

2) пункт 3 після слів "проведення заходу" доповнити словами "залежно від ступеня ризику";

3) у пункті 19:

абзац третій викласти в такій редакції:

"пред'явлення керівнику суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надання суб'єкту господарювання копії посвідчення (направлення) (частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10);";

в абзаці четвертому слова і цифри "абзаци третій та шостий статті 10" замінити словами і цифрами "абзаци четвертий та сьомий статті 10";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"внесення запису про проведення заходу перед його початком до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб'єкта господарювання) (частина дванадцята статті 4);";

4) у додатку до Методики:

слова

"ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
"

замінити словами

"ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
";

доповнити таблицю після графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" графою "Ступінь ризику суб'єкта господарювання";

у таблиці "Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)" у графі "Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності":

у пункті 2 слова і цифри "абзац третій статті 10" замінити словами і цифрами "абзац четвертий статті 10";

у пункті 3 слова і цифри "абзаци третій та шостий статті 10" замінити словами і цифрами "абзац четвертий та сьомий статті 10".

____________

Опрос