Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Министерстве иностранных дел Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 05.04.2017 № 252
действует с 15.04.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2017 р. N 252

Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство закордонних справ України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 281 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 30, ст. 1195), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство закордонних справ України

1. Доповнити пункт 4 підпунктами 121 - 125 такого змісту:

"121) забезпечує, організовує та координує діяльність відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном;

122) сприяє просуванню вітчизняної продукції на зовнішній ринок, пошуку потенційних партнерів для українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, проведенню в Україні та за кордоном відповідних заходів;

123) проводить моніторинг ситуації на світових фінансових ринках та бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у виконанні програм співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями;

124) сприяє розвитку міжнародного освітнього та науково-технічного співробітництва України, співпраці у високотехнологічних галузях, трансферу технологій, захисту прав інтелектуальної власності;

125) сприяє залученню допомоги від іноземних держав та міжнародних організацій;".

2. У підпункті 2 пункту 5 слова "формує кадровий резерв на відповідні посади," виключити.

3. У пункті 11:

1) у підпункті 5 слова "в апараті" виключити;

2) у підпункті 10 слова "рангу державного службовця заступнику Міністра - керівнику апарату" замінити словами "дипломатичного рангу державному секретарю МЗС";

3) у підпункті 11 слова "та заступника Міністра - керівника апарату" виключити;

4) підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МЗС, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;";

5) підпункти 15 і 17 виключити;

6) у підпункті 18 слова ", та ранги державних службовців керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів апарату МЗС та представництв МЗС на території України" виключити;

7) підпункт 24 виключити;

8) у підпункті 25 слова "своїх заступників" замінити словами "першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря МЗС".

4. Доповнити Положення пунктами 111 - 113 такого змісту:

"111. Повноваження керівника державної служби у МЗС здійснює державний секретар МЗС.

Державний секретар МЗС є вищою посадовою особою з числа державних службовців МЗС. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар МЗС призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п'ять років з правом повторного призначення.

112. Державний секретар МЗС відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату МЗС;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МЗС та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом МЗС Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МЗС та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МЗС, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МЗС;

6) запитує у межах своїх повноважень та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МЗС завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку працівників дипломатичної служби, крім тих, що призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України та Міністром, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МЗС, представництв МЗС на території України та закордонних дипломатичних установ України, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра;

10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС, притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

12) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби та інших працівників МЗС;

13) представляє МЗС як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання працівниками дипломатичної служби та іншими працівниками МЗС доручення;

15) видає з питань, що належать до його компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників дипломатичної служби та інших працівників апарату МЗС до відзначення державними нагородами України.

113. На час відсутності державного секретаря МЗС чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МЗС відповідно до наказу державного секретаря МЗС.".

5. У пункті 12 слова "та заступника Міністра - керівника апарату" замінити словом "Міністра".

6. В абзацах другому і третьому пункту 14 слова "заступником Міністра - керівником апарату" замінити словами "державним секретарем МЗС".

____________

Опрос