Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов воздушным транспортом

КМ Украины
Постановление КМ, Условия от 10.03.2017 № 134
редакция действует с 16.05.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2017 р. N 134

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 травня 2018 року N 345

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та частини першої статті 92 Повітряного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом (далі - ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових до виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом.

4. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України, Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон), Законах України "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про відходи", а також інших законах України.

5. Суб'єкт господарювання може провадити господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом повністю або частково за такими видами:

1) перевезення пасажирів повітряним транспортом;

2) перевезення небезпечних вантажів, небезпечних відходів повітряним транспортом.

6. Здобувач ліцензії для її отримання подає до органу ліцензування у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону, заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

7. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються:

1) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про номер та дату видачі чинного сертифіката експлуатанта;

2) документи, які підтверджують, що більш як 50 відсотками статутного капіталу (пакета акцій) здобувача ліцензії володіють Україна, юридичні особи України та/або фізичні особи - резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

3) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2), подається у двох примірниках.

8. У разі виявлення наміру щодо звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіат подає до органу ліцензування відповідну заяву, а в разі виявлення наміру щодо розширення виду такої діяльності - також документи, визначені пунктом 7 цих Ліцензійних умов.

9. Суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати чинний сертифікат експлуатанта та мати у своєму розпорядженні хоча б одне повітряне судно на праві власності або за лізингом (крім лізингу з екіпажем);

2) основною діяльністю суб'єкта господарювання має бути здійснення повітряних перевезень окремо чи у поєднанні з будь-якою іншою комерційною експлуатацією повітряного судна та технічним обслуговуванням повітряних суден;

3) види польотів (пасажирські, вантажні), місце провадження діяльності (райони польотів: у межах України та/або міжнародні польоти) та матеріально-технічна база (засоби провадження - повітряні судна), зазначені в експлуатаційних специфікаціях, які є невід'ємною частиною сертифіката експлуатанта, повинні відповідати заявленому виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

4) більш як 50 відсотками статутного капіталу (пакета акцій) суб'єкта господарювання мають володіти Україна, юридичні особи України та/або фізичні особи - резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

5) авіаційний персонал суб'єкта господарювання повинен відповідати кваліфікаційним вимогам за професійною ознакою, станом здоров'я та мати належним чином оформлені свідоцтва згідно з авіаційними правилами України;

6) суб'єкт господарювання повинен оформлювати трудові відносини з найманими працівниками шляхом укладення трудових договорів відповідно до Кодексу законів про працю України.

Суб'єкту господарювання дозволяється провадити господарську діяльність з перевезення небезпечних вантажів, небезпечних відходів повітряним транспортом у разі, коли в графі "Спеціальні дозволи" експлуатаційних специфікацій, які є невід'ємною частиною сертифіката експлуатанта, проставлено відповідне позначення (Е 11).

10. Суб'єкт господарювання під час провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом зобов'язаний:

1) зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися до органу ліцензування, відповідно до вимог, установлених Законом та цими Ліцензійними умовами;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, поданих до органу ліцензування під час отримання ліцензії, відповідно до вимог, установлених Законом та цими Ліцензійними умовами;

3) повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше ніж протягом одного місяця з дня настання таких змін;

4) провадити господарську діяльність виключно з використанням повітряних суден, які зазначені в експлуатаційних специфікаціях, які є невід'ємною частиною сертифіката експлуатанта, та повітряних суден відповідно до договору лізингу повітряних суден з екіпажем;

5) подавати до органу ліцензування письмове повідомлення про планове або позапланове припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності із зазначенням причин такого припинення та заходів, вжитих для виконання взятих ліцензіатом зобов'язань щодо перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів, небезпечних відходів повітряним транспортом, у день припинення діяльності (днем повідомлення є дата надіслання листа органу ліцензування);

6) подавати до органу ліцензування письмове повідомлення про відновлення провадження господарської діяльності в день її відновлення (днем повідомлення є дата надіслання листа органу ліцензування);

7) забезпечувати присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

 

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ______________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                          прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків*
(для фізичної особи - підприємця) або ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ юридичної особи)

Прошу видати ліцензію на провадження виду господарської діяльності
(звуження, розширення провадження виду господарської діяльності) з:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                (найменування виду або частини виду господарської діяльності відповідно до пункту 5
                Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів
                                             та небезпечних відходів повітряним транспортом (далі - Ліцензійні умови)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон/телефакс _______________________________ E-mail ________________________________

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

_______________________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ _____ р.

 

 Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. N _________

 

________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали особи, яка прийняла заяву)


Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов.

 

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


З Ліцензійними умовами та із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)


____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 345)

 

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

______________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________
фізичної особи - підприємця)

Порядковий номер

Найменування документа

Кількість аркушів

Примітки

__________________________________
(найменування посади)

___________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

Дата прийняття документів "___" ____________ 20__ р.

__________________________________
(найменування посади особи, яка
прийняла заяву)

___________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 345)

____________

Опрос