Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации пилотного проекта рекультивации земель лесохозяйственного назначения, нарушенных в результате незаконной добычи янтаря

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень, Договор от 30.11.2016 № 1063
действует с 16.02.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. N 1063

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі стосовно реалізації протягом 2016 - 2021 років пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину (далі - пілотний проект).

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину;

Примірний договір про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину;

перелік державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, які мають у користуванні землі, порушені внаслідок незаконного видобування бурштину, що потребують рекультивації.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству екології та природних ресурсів, Державному агентству лісових ресурсів, Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, Державній службі з питань праці, місцевим державним адміністраціям забезпечити під час реалізації пілотного проекту видачу згідно з вимогами законодавства документів дозвільного характеру та надання погоджень, необхідних для його реалізації, або надання відмови у їх видачі у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня надходження відповідних заяв і документів від виконавців пілотного проекту.

5. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, Державній екологічній інспекції та іншим органам виконавчої влади забезпечити в межах своїх повноважень здійснення контролю за реалізацією пілотного проекту відповідно до законодавства.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування видавати визначені законодавством документи, необхідні для реалізації пілотного проекту, у строки, що враховують особливості його реалізації.

7. Центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні акти у відповідність із цією постановою.

8. Державному агентству лісових ресурсів та Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформувати щороку до 1 березня Кабінет Міністрів України про результати реалізації пілотного проекту.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину (далі - пілотний проект).

2. Виконавцями пілотного проекту (далі - виконавці) є:

державне підприємство "Бурштин України" (код згідно з ЄДРПОУ 34112754);

дочірнє підприємство "Укрбурштин" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (код згідно з ЄДРПОУ 13970836).

3. Держлісагентство протягом 20 календарних днів з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік земель лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, які порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації, із зазначенням землекористувача, місцезнаходження ділянки (у тому числі таксаційної характеристики: кварталу, виділу, площі ділянки), затверджений наказом Держлісагентства.

4. Державні підприємства, що належать до сфери управління Держлісагентства і мають у користуванні земельні ділянки лісогосподарського призначення, які порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації (далі - замовники), протягом 40 календарних днів з дня оприлюднення переліку земель згідно з пунктом 3 цього Порядку звертаються до виконавців з клопотанням про залучення виконавців для забезпечення та організації розроблення робочого проекту землеустрою з рекультивації порушених земель та/або виконання робіт з рекультивації у порядку, встановленому законодавством про землеустрій.

До такого клопотання додаються:

висновок державної екологічної експертизи щодо екологічної ситуації, яка склалася на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину;

належним чином завірені копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку (у разі наявності);

актуальні планово-картографічні матеріали із зазначенням місцезнаходження земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки з координатами (у разі наявності);

робочий проект землеустрою (у разі наявності).

5. Виконавці в п'ятнадцятиденний строк з дня надходження клопотання, зазначеного у пункті 4 цього Порядку, письмово повідомляють замовникам про готовність укласти з ними договір про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину (далі - договір).

6. Виконавці звертаються до Держгеонадр із заявою про надання спеціальних дозволів на користування надрами. У заяві зазначаються назва і місцезнаходження ділянки надр, вид корисних копалин, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи), номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти.

До такої заяви додаються:

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки;

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі;

оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000);

ситуаційний план з нанесеними межами ділянки та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) масштабом, який дає змогу перевірити правильність визначення координат;

засвідчена заявником копія договору;

проект угоди про умови користування надрами, програми робіт.

Держгеонадра надає спеціальні дозволи на користування надрами тих ділянок надр, що не перетинаються з ділянками надр, на користування якими надано спеціальні дозволи.

7. Виконавці під час здійснення геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на ділянках земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, забезпечують дотримання встановлених законодавством вимог щодо геологічного вивчення надр, зокрема вимог, встановлених статтею 38 Кодексу України про надра, а також вилучення під час дослідно-промислової розробки 100 відсотків виявленого бурштину.

Після отримання спеціальних дозволів на користування надрами виконавці разом із замовниками забезпечують в п'ятиденний строк укладення угод, передбачених статтею 97 Земельного кодексу України.

Виконавці забезпечують реалізацію пілотного проекту за рахунок власних коштів.

Рекультивовані за результатами виконання відповідних робіт із землеустрою землі повертаються замовникам з метою подальшого використання за цільовим призначенням.

8. Виконавці з метою виконання умов договорів мають право залучати до проведення робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, суб'єктів господарювання, зокрема тих, засновниками яких є територіальні громади, та фізичних осіб.

9. Відтворення лісів на рекультивованих землях здійснюється згідно з Правилами відтворення лісів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 303 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 589).

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину

м. ___________

"___" _____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                          (найменування державного підприємства, що належить до сфери управління Держлісагентства)
(далі - Замовник) в особі ___________________________, що діє на підставі ___________________,
                                                                         (найменування посади)
з одного боку, і ______________________________________________________ (далі - Виконавець)
                                                                (найменування виконавця пілотного проекту)
в особі _____________________________, що діє на підставі ______________, з іншого боку, разом
                                   (найменування посади)
іменовані Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Договір про таке.

Предмет Договору

1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання за власний рахунок виконати протягом строку дії цього Договору роботи з рекультивації, які полягають у здійсненні комплексу організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, на земельних ділянках площею _________ гектарів,
розташованих на території ______________________________________________________________
                                                                                          (найменування лісового господарства, лісового кварталу
_____________________________________________________________________________________
                                             та виділу, інші ідентифікуючі ознаки земельних ділянок (за їх наявності) або
_____________________________________________________________________________________,
                                                     зазначення географічних координат кутових точок земельних ділянок)
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. N 1063. Також Замовник доручає Виконавцю забезпечення організації замовлення та розроблення за власний рахунок робочого проекту землеустрою з рекультивації порушених земель у порядку, визначеному законодавством про землеустрій.

2. Перелік робіт у межах цього Договору, зміст і строки їх виконання узгоджуються Сторонами у графіку виконання за видами робіт (додаток до проекту рекультивації).

3. У разі виявлення Виконавцем бурштину під час рекультивації земель відповідно до цього Договору він забезпечує вилучення під час дослідно-промислової розробки 100 відсотків виявленого бурштину у порядку, визначеному законодавством, та його оприбуткування.

4. Будь-яка зміна строків виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

Здача-приймання виконаних робіт

5. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється після завершення повного комплексу робіт з рекультивації земель за кожною ділянкою та надання Виконавцем Замовнику:

актів здачі-приймання виконаних робіт, підписаних Виконавцем, у двох примірниках;

паспорта ділянки із зазначенням площі.

6. Про готовність до передачі виконаних робіт Виконавець повідомляє Замовнику за три дні до початку здачі-приймання.

7. Замовник підписує надані оригінали актів здачі-приймання виконаних робіт протягом трьох робочих днів з моменту їх отримання, за умови відсутності претензій з боку Замовника щодо якості виконаних робіт.

8. У випадку затримки Замовником оформлення документів з приймання виконаних робіт і ненадання мотивованої відмови від приймання виконаних робіт без поважних причин після закінчення п'яти календарних днів з моменту надання документів виконані роботи за цим Договором вважаються прийнятими Замовником.

9. Виконавець після завершення виконання робіт з рекультивації забезпечує повернення земельної ділянки у порядку, визначеному законодавством.

10. У разі коли пропонована до здачі ділянка не приймається Замовником через невідповідність якості робіт з вини Виконавця умовам цього Договору або вимогам законодавства, Виконавець у встановлений Замовником розумний строк за власний рахунок усуває виявлені недоліки і повторно пред'являє ділянку до здачі з повідомленням Замовнику та наданням йому документів відповідно до пунктів 5 та 6 цього Договору.

Обов'язки та права Виконавця

11. Виконавець зобов'язаний:

1) виконувати роботи якісно, власними або залученими (у випадку виникнення необхідності) силами і засобами відповідно до умов, визначених цим Договором, в обсязі і строк, визначені цим Договором. За умови виконання робіт за допомогою залучених сил і засобів відповідальність за якість виконаних робіт несе Виконавець;

2) забезпечити організацію замовлення та розроблення проекту рекультивації та робочого проекту землеустрою у порядку, визначеному законодавством про землеустрій;

3) у ході виконання робіт забезпечити дотримання своїми працівниками вимог природоохоронного, лісового та земельного законодавства, норм, правил охорони праці, техногенної та пожежної безпеки;

4) у випадку виникнення аварії, пожежі, іншої небезпечної події негайно повідомити про це Замовнику. За необхідності забезпечити виклик пожежних підрозділів, медсанчастини і до прибуття представників Замовника організувати координацію дій персоналу з ліквідації та попередження розвитку аварії, пожежі, іншої непередбачуваної події, а також забруднення навколишнього природного середовища;

5) негайно сповістити Замовника і зупинити виконання робіт у випадку виявлення:

можливих безпосередніх несприятливих для Замовника наслідків у випадку продовження виконання робіт у визначений відповідно до цього Договору спосіб;

інших, незалежних від Виконавця обставин, що загрожують ефективному виконанню робіт чи створюють неможливість їх завершення у визначений цим Договором строк;

6) забезпечити доступ представників Замовника та надання всієї необхідної документації під час виконання робіт з рекультивації на земельній ділянці для здійснення контролю за виконанням робіт з рекультивації у встановленому цим Договором порядку;

7) після завершення виконання робіт передати Замовнику всю документацію, отриману для виконання робіт з рекультивації від Замовника.

12. Виконавець має право:

1) припинити або зупинити в односторонньому порядку виконання робіт у разі виникнення обставин, що істотно змінюють суть правовідносин Сторін та/або роблять неможливим виконання цього Договору Виконавцем (у тому числі перешкоджання виконанню робіт з боку будь-яких осіб, пошкодження техніки/матеріалів Виконавця, що сталося не з його вини, виникнення загрози життю та здоров'ю працівникам, що виконують роботи). У такому випадку Виконавець зобов'язаний за п'ять днів попередити Замовника про свій намір припинити або зупинити виконання робіт із викладенням обставин, що можуть призвести до такого припинення/зупинення. Виконавець несе відповідальність, визначену цим Договором, за збереження отриманих від Замовника матеріалів та обладнання;

2) у випадку виявлення бурштину скласти акт про виявлення бурштину та звернутися до уповноважених органів державної влади з метою отримання спеціального дозволу на користування надрами, а також інших необхідних документів дозвільного характеру щодо здійснення надрокористування на ділянці, на якій проводяться роботи, для уникнення повторного пошкодження земельної ділянки після її рекультивації. Замовник не має права пред'являти будь-які претензії щодо будь-якого майна, отриманого Виконавцем під час здійснення ним повноважень надрокористувача відповідно до законодавства, за винятком спеціальних (специфічних) матеріалів для виконання робіт та обладнання, переданих Виконавцю Замовником у порядку, встановленому пунктом 16 цього Договору;

3) встановлювати тимчасові огороджуючі/охоронні та інші необхідні конструкції на земельній ділянці, що рекультивується, попередньо повідомивши про це Замовнику, вживати інших заходів для запобігання незаконного видобутку бурштину на ділянці;

4) залучати третіх осіб для виконання робіт. У такому випадку Виконавець несе перед Замовником відповідальність у розмірі прямої шкоди, завданої Замовнику діями цих осіб, якщо вони були вчинені на виконання цього Договору.

Обов'язки та права Замовника

13. Замовник зобов'язаний:

1) своєчасно в установленому цим Договором порядку прийняти згідно з підписаними Сторонами актами здачі-приймання виконаних робіт виконані Виконавцем роботи відповідно до порядку, передбаченого пунктами 5 - 10 цього Договору;

2) сприяти Виконавцю у підготовці та виконанні робіт за цим Договором, зокрема невідкладно надавати всю необхідну інформацію (документи), погодження, методичну допомогу, невідкладно повідомляти Виконавцю про всі істотні обставини, необхідні для якісного та вчасного виконання робіт;

3) не перешкоджати Виконавцю у виконанні робіт (у тому числі створюючи несприятливі умови для якісного виконання робіт);

4) забезпечити вільний доступ представників Виконавця, залучених ним осіб (техніки та персоналу) до ділянок, визначених пунктом 1 цього Договору, та надати всі погодження, необхідні для здійснення Виконавцем повноважень відповідно до цього Договору та повноважень надрокористувача відповідно до отриманого спеціального дозволу на користування надрами, зокрема погодити підключення до мереж електро- та водопостачання, необхідних в процесі виконання робіт;

5) у разі отримання Виконавцем спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, відповідно до цього Договору, протягом трьох робочих днів після отримання звернення Виконавця укласти з Виконавцем додаткову угоду до цього Договору за формою згідно з додатком.

14. Замовник має право:

1) здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконання робіт. Такий контроль і нагляд здійснюється не частіше одного разу на місяць (або частіше у випадку виникнення надзвичайної ситуації - пожежа, повінь тощо). У випадку виявлення недоліків представники Замовника складають за участю представників Виконавця акт про недоліки та зауваження;

2) відмовитися від прийняття робіт лише у випадку, якщо вони не відповідають вимогам законодавства та цього Договору, при цьому Замовник має надати письмове обґрунтування із зазначенням усіх недоліків робіт.

Забезпечення матеріалами

15. Роботи виконуються Виконавцем своїми силами з використанням матеріалів та обладнання або за допомогою додатково залучених на виконання цього Договору осіб, у тому числі місцевих територіальних громад, залучених на підставах, визначених законодавством.

16. У разі необхідності та/або відсутності у Виконавця спеціальних (специфічних) матеріалів та обладнання для виконання робіт Замовник (за умови наявності у нього таких матеріалів) передає Виконавцю на час виконання тих чи інших робіт у безоплатне користування такі матеріали та обладнання, про що сторонами підписується відповідно до законодавства додаткова угода та акт передачі (повернення) матеріалів та обладнання Замовника. Після підписання додаткової угоди та акта Виконавець несе відповідальність за такі матеріали та обладнання і зобов'язаний їх повернути у стані, не гіршому (з урахуванням природного зносу) за первісний (під час отримання), після закінчення робіт, для яких отримувалися матеріали та обладнання.

Відповідальність Сторін

17. У разі неможливості належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором через невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань настають правові наслідки, встановлені цим Договором або законом, зокрема відшкодування Виконавцю фактично понесених ним витрат. Зазначені в цьому пункті витрати повинні бути відшкодовані Замовником протягом календарного місяця з моменту визначення Сторонами в письмовій формі неможливості належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором.

18. Під час виконання робіт за цим Договором Виконавець несе відповідальність за дотримання норм природоохоронного законодавства.

19. Стягнення будь-яких штрафів, пені, відсотків, передбачених законодавством та/або цим Договором, за порушення будь-якого зобов'язання, що випливає з цього Договору, не звільняє Сторони від виконання такого зобов'язання. При цьому в разі, коли внаслідок порушення однією із Сторін будь-якого із зобов'язань, визначених цим Договором, іншій Стороні було завдано збитків, остання має право стягнути із Сторони, що порушила зобов'язання, такі збитки в повному обсязі.

20. Порушення екологічних вимог фіксуються в установленому законом порядку.

21. Гарантійний строк якості результатів виконаних робіт становить два роки.

Конфіденційність

22. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони відомості, що стосуються конфіденційної інформації або комерційної таємниці іншої Сторони, та/або використовувати їх для цілей, не пов'язаних з виконанням цього Договору.

23. У разі розголошення конфіденційної інформації третім особам винна Сторона відшкодовує збитки, завдані таким розголошенням.

Вирішення спорів

24. Сторони вирішують всі спірні питання шляхом переговорів. Сторона, що має претензію до іншої Сторони, пов'язану з невиконанням або неналежним виконанням іншою Стороною своїх обов'язків, передбачених цим Договором, до звернення в суд повинна подати іншій Стороні письмову вимогу (претензію) про усунення виявлених порушень.

25. У разі повної або часткової відмови в задоволенні претензії, фактичного незадоволення претензії або неотримання в строк відповіді на претензію такий спір підлягає розгляду судом відповідно до законодавства.

Набрання чинності цим Договором і строк його дії

26. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ___ ____________ 20__ року. Завершення строку дії Договору не припиняє зобов'язань Сторін за цим Договором до їх повного виконання.

Сторони коригують строк дії цього Договору після затвердження проекту рекультивації відповідно до строків, визначених проектом, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.

27. Цей Договір може бути розірваний:

1) у разі односторонньої відмови від договору в повному обсязі за умови попереднього письмового повідомлення не пізніше ніж за 12 (дванадцять) місяців;

2) за взаємною згодою Сторін шляхом підписання угоди про його розірвання;

3) в судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

28. У разі настання форс-мажорних обставин, які роблять повністю або частково неможливим виконання цього Договору однією із Сторін (пожежа, стихійне лихо, війна, військові дії всіх видів, масові заворушення, зміна законодавства та інші можливі обставини непереборної сили, які не залежать від Сторін), строки виконання зобов'язань відкладаються на той строк, протягом якого діють такі обставини.

29. Якщо обставини непереборної сили діють протягом більше двох місяців, кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, при цьому жодна із Сторін не може вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.

Заключні положення

30. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони складені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

31. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору.

32. Підписанням цього Договору та Додаткової угоди до Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину (додаток), Замовник надає свою згоду Виконавцю на право безоплатного користування земельними ділянками, визначеними у пункті 1 цього Договору, в розумінні статті 97 Земельного кодексу України для відповідного геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки.

33. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються законодавством.

34. У випадку зміни банківських реквізитів Сторони зобов'язані в п'ятиденний строк письмово повідомити про це іншій Стороні шляхом надсилання оригіналу листа за підписом керівника та головного бухгалтера, скріпленого печаткою підприємства.

35. Цей Договір складений і підписаний у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

36. Кожна із Сторін Договору зобов'язана визначити представника, відповідального за виконання цього Договору.

Адреси і реквізити Сторін

Замовник:

___________________________
                           (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

                     М. П.

 

Виконавець:

___________________________
                            (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

                     М. П.

 

ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину

_____________________________________________________________________________________
                        (найменування державного підприємства, що належить до сфери управління Держлісагентства)
(далі - Замовник) в особі __________________________, що діє на підставі ____________________,
                                                                      (найменування посади)
з одного боку, і ______________________________________________________ (далі - Виконавець)
                                                                  (найменування виконавця пілотного проекту)
в особі ________________________________________________________________________, що діє
                                                                                             (найменування посади)
на підставі ________, з іншого боку, разом іменовані Сторони, а окремо Сторона, відповідно до статті 97 Земельного кодексу України, положень Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, від ___.___.20__ року уклали цю Додаткову угоду про таке.

1. В порядку та на умовах, визначених цією Додатковою угодою, Замовник надає право Виконавцю на проведення геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, на земельній ділянці з географічними координатами ______________________________ відповідно до отриманого Виконавцем спеціального дозволу на користування надрами від ____________ N ________.

2. Строк користування земельною ділянкою за цією Додатковою угодою починається з моменту набрання чинності цією Додатковою угодою і закінчується в момент припинення чинності спеціального дозволу на користування надрами від ____________ N ________.

3. Виконавець або залучені ним особи мають право проводити на ділянці, зазначеній у пункті 1 цієї Додаткової угоди, роботи з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від ____________ N ______, зокрема буріння свердловин, шурфування, проходку дослідних траншей (канав), будівництво дослідних кар'єрів, виконання будь-яких інших робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки.

4. Замовник зобов'язується не чинити перешкод під час проведення Виконавцем або залученими ним особами робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину на ділянці, зазначеній в пункті 1 цієї Додаткової угоди.

5. До початку проведення робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, Виконавець зобов'язується попередньо повідомити Замовнику про план розташування об'єктів геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, на місцевості.

6. Виконавець вправі вносити зміни до плану розташування об'єктів геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, на місцевості, попередньо повідомивши про такі зміни Замовнику.

7. Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом виконання робіт, що проводяться відповідно до цієї Додаткової угоди. Такий контроль здійснюється не частіше одного разу на місяць (або частіше у випадку виникнення надзвичайної ситуації - пожежа, повінь тощо).

8. Виконавець, що проводить роботи відповідно до цієї Додаткової угоди, не зобов'язаний відшкодовувати Замовнику всі збитки, в тому числі неодержані доходи, що виникли до моменту підписання цієї Додаткової угоди.

9. Під час проведення робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, для визначення необхідності зняття і перенесення родючого шару ґрунту відповідно до вимог Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему від 4 січня 2005 р. N 1, Сторони керуються вимогами ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виробництві земляних робіт".

10. З усіх питань, що не врегульовані цією Додатковою угодою, Сторони керуються законодавством та положеннями Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, від ___.___.20__ року.

11. Додаткова угода складена і підписана у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Адреси і реквізити Сторін

Замовник:

___________________________
                           (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

                 М. П.

Виконавець:

_______________________________
                                 (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

                    М. П.

 

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, які мають у користуванні землі, порушені внаслідок незаконного видобування бурштину, що потребують рекультивації

Волинська область

Державне підприємство "Маневицьке лісове господарство"

Державне підприємство "Цуманське лісове господарство"

Державне підприємство "Ківерцівське лісове господарство"

Державне підприємство "Колківське лісове господарство"

Державне підприємство "Поліське лісове господарство"

Державне підприємство "Городоцьке лісове господарство"

Державне підприємство "Любешівське лісомисливське господарство"

Державне підприємство "Ратнівське лісомисливське господарство"

Державне підприємство "Старовижівське лісове господарство"

Державне підприємство "Шацьке учбово-дослідне лісове господарство"

Державне підприємство "Прибузьке лісове господарство"

Державне підприємство "Любомльське лісове господарство"

Житомирська область

Державне підприємство "Білокоровицьке лісове господарство"

Державне підприємство "Олевське лісове господарство"

Державне підприємство "Словечанське лісове господарство"

Державне підприємство "Городницьке лісове господарство"

Державне підприємство "Ємільчинське лісове господарство"

Державне підприємство "Лугинське лісове господарство"

Державне підприємство "Коростенське лісомисливське господарство"

Державне підприємство "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"

Державне підприємство "Овруцьке лісове господарство"

Державне підприємство "Народицьке спеціалізоване лісове господарство"

Державне підприємство "Баранівське лісомисливське господарство"

Державне підприємство "Малинське лісове господарство"

Рівненська область

Державне підприємство "Березнівське лісове господарство"

Державне підприємство "Володимирецьке лісове господарство"

Державне підприємство "Висоцьке лісове господарство"

Державне підприємство "Дубенське лісове господарство"

Державне підприємство "Дубровицьке лісове господарство"

Державне підприємство "Зарічненське лісове господарство"

Державне підприємство "Клеванське лісове господарство"

Державне підприємство "Клесівське лісове господарство"

Державне підприємство "Костопільське лісове господарство"

Державне підприємство "Млинівське лісове господарство"

Державне підприємство "Остківське лісове господарство"

Державне підприємство "Острозьке лісове господарство"

Державне підприємство "Рівненське лісове господарство"

Державне підприємство "Рокитнівське лісове господарство"

Державне підприємство "Сарненське лісове господарство"

Державне підприємство "Соснівське лісове господарство"

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832, N 54, ст. 2151; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 6, ст. 202; 2016 р., N 4, ст. 239, N 30, ст. 1208, N 89, ст. 2919):

1) пункт 8 доповнити підпунктом 16 такого змісту:

"16) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, механізм рекультивації яких встановлено Порядком реалізації пілотного проекту щодо рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Для отримання дозволу без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, визначеними Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У такому разі рішення про надання дозволу без проведення аукціону або про відмову в наданні такого дозволу з підстав, передбачених цим Порядком, приймається протягом 30 робочих днів після отримання органом з питань надання дозволу погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, або після настання дати, з якої вважається, що надання дозволу органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому пункту 9 цього Порядку, погоджено.

Орган з питань надання дозволу під час надання дозволів без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту не надсилає запити правоохоронним органам, суб'єктам фінансового моніторингу, органам ДФС.";

2) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження надання дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу вважається, що надання дозволу ними погоджено.";

3) пункт 19 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку є:

подання заявником документів, визначених Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України, не в повному обсязі;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам Порядку реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

наявність дозволів на користування ділянками надр, які перетинаються з ділянками надр, щодо яких подано до органу з питань надання дозволу заяву відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

відмова органів, зазначених в абзацах другому, четвертому пункту 9 цього Порядку, у погодженні надання дозволу.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим.

2. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. N 271 "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 - 2017 роках" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 38, ст. 1149, N 82, ст. 2723; 2016 р., N 71, ст. 2391):

1) у додатку 1:

у назві додатка цифри "2016" замінити цифрами "2015";

у підрозділі "Мінекономрозвитку" розділу "Добувна промисловість" виключити такий підрозділ:

"Група В

25639720

ПАТ Державна акціонерна компанія "Українські поліметали"

100";

2) у назві додатка 2 цифри "2016" замінити цифрами "2015".

____________

Опрос