Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по промышленному вылову водных биоресурсов за пределами юрисдикции Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Условия от 23.11.2016 № 845
действует с 06.12.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. N 845

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України (далі - ліцензія).

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що зареєстровані в установленому законодавством порядку і провадять господарську діяльність з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

3. Терміни, що використовуються в цих Ліцензійних умовах, вживаються у значенні, наведеному в Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, Кодексі торговельного мореплавства України, Водному кодексі України, Законах України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", інших законодавчих актах, міжнародних договорах України.

4. Господарська діяльність з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України провадиться на підставі ліцензії за наявності у ліцензіата матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги, передбачені цими Ліцензійними умовами, а здобувач ліцензії для її отримання - відповідати цим Ліцензійним умовам.

5. Для отримання ліцензії здобувачі ліцензії подають органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 та документи згідно з переліком, визначеним пунктом 6 цих Ліцензійних умов.

6. До заяви про отримання ліцензії додаються:

документи, передбачені частиною третьою статті 11 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

відомість про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України за формою згідно з додатком 2;

опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3).

7. Для переоформлення ліцензії ліцензіати подають органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за формою згідно з додатком 4 та документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

Кадрові вимоги

8. Здобувач ліцензії забезпечує укладення трудових договорів із працівниками для призначення на посаду у складі екіпажу судна за кількістю, що відповідає встановленому мінімальному складу екіпажу судна.

Інформація про кількість найнятих працівників, кваліфікаційний склад та громадянство подається суб'єктами господарювання органу ліцензування за формою згідно з додатком 2.

Організаційні вимоги

9. Ліцензіат зобов'язаний:

зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

зберігати протягом строку дії ліцензії документи (їх копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

у разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії подати протягом одного місяця до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;

здійснювати промисловий вилов водних біоресурсів виключно в межах місць провадження господарської діяльності, зазначених у відомості про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;

забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

забезпечити подання звітності про обсяги вилучених за межами юрисдикції України водних біоресурсів з урахуванням вимог законодавства прибережних держав та міжнародних договорів України;

у разі планового або позапланового припинення господарської діяльності (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) у тижневий строк повідомити про це у письмовій формі органу ліцензування та відновити виконання вимог цих Ліцензійних умов після усунення зазначених обставин.

Технологічні вимоги

10. Ліцензіат зобов'язаний:

здійснювати залежно від місцезнаходження рибогосподарського водного об'єкта промисловий вилов водних біоресурсів у строки та знаряддями лову, технічним і технологічним оснащенням, що визначені у міжнародних договорах України, з урахуванням режиму та правил рибальства на відповідному водному об'єкті;

забезпечити відповідність риболовних суден вимогам безпеки мореплавства згідно із законодавством України, включаючи міжнародні зобов'язання України;

забезпечити на суднах, що експлуатуються, наявність обладнання, облаштування приміщень та створення умов для проживання екіпажу згідно з Кодексом торговельного мореплавства України і міжнародними договорами;

забезпечити наявність на суднах суднових документів, передбачених Кодексом торговельного мореплавства України. Судно має перебувати у власності ліцензіата або використовуватися на умовах договору чартеру (фрахтування).

11. Використання судна одночасно декількома ліцензіатами заборонено.

 

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ______________________________________________________________________
                                                                (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         фізичної особи - підприємця)

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові та найменування посади керівника - для юридичної особи)

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон/телефакс __________________________ E-mail ______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

Даю згоду на обробку персональних даних* _______________________________________________
                                                                                                                                        (підпис, прізвище та ініціали)

Прошу видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України на паперовому носії: так/ні (необхідне підкреслити)

Бажаний спосіб отримання ліцензії на паперовому носії: особисто / поштовим відправленням (необхідне підкреслити)

З Ліцензійними умовами на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України та із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

_________________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

___________________________
(підпис здобувача ліцензії або
уповноваженої особи)

__________________________
(ініціали та прізвище

М. П.
(у разі її наявності)

___ ____________ 20__ р.

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. N _________

_________________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка прийняла заяву)

____________
* Заповнюється фізичними особами - підприємцями з метою забезпечення виконання вимог пункту 1 частини другої статті 11 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

 

ВІДОМІСТЬ
про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України

1. Здобувач ліцензії ____________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________

2. Найменування філій, інших відокремлених підрозділів та їх місцезнаходження (у разі їх наявності) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Інформація про місце та засоби провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України:

Назва рибогоспо-
дарського водного об'єкта за межами юрисдикції України

Статистич-
ний підрайон промислу (відповідно до розділу Н "Райони рибальства для цілей статистики" довідника з риболовної статистики Координацій-
ної робочої групи з риболовної статистики Продовольчої та сільсько-
господар-
ської організації ООН (ФАО)

Наймену-
вання міжнародної організації з управління рибальством, до зони відповідаль-
ності якої входить статистичний підрайон промислу (в разі наявності)

Розмір частки добування (вилову) водних біоресурсів (відсотків, тонн)

Засоби провадження господарської діяльності

перелік та кількість суден (плавзасобів) (із зазначених їх бортових номерів, ІМО, порту приписки, позивного сигналу)

знаряддя лову (добування, збирання) (сітки, неводи (волоки), трали, пастки, сачки, драги, ятері, каравки тощо)

власні (із зазначен-
ням дати та номера свідоц-
тва про право власності на судно)

орендо-
вані (із зазна-
чен-
ням номера та дати договору чартеру (фрахту-
вання)

кількість активних*

марку-
вання

кількість пасивних**

марку-
вання

4. Інформація про спеціальне обладнання риболовного судна:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Інформація про мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність оформлення трудових договорів з найманими працівниками:

Назва рибо-
ловного судна

Тип рибо-
ловного судна

Кількість членів екіпажу

Посада

Номер диплома або кваліфікацій-
ного свідоцтва

Прізвище, ім'я, по батькові

Грома-
дянство

Наказ або інший документ про призначення (дата та номер)

 

 

 

капітан

 

 

 

 

помічник капітана

 

 

 

 

старший механік

 

 

 

 

механік

 

 

 

 

моторист

 

 

 

 

радіооператор

 

 

 

 

повар

 

 

 

 

боцман

 

 

 

 

матроси

 

 

 

 

Підпис здобувача ліцензії ___________________________________ ________________
                                                                                                                                                            (прізвище, ініціали)

М. П. (у разі її наявності) "___" ____________ 20__ року

____________
* Кількість активних знарядь лову визначається в розрізі конструктивних особливостей за окремим видом знарядь лову з урахуванням їх кількості;

** Кількість пасивних знарядь лову визначається у розрізі конструктивних особливостей за окремим видом знарядь лову з урахуванням їх кількості.

 

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії

від __________________________________________________________________________________
                                     (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                          фізичної особи - підприємця)

Заява від "___" ____________ 20__ року N _______

N

Найменування документа

Кількість аркушів

Відмітки про наявність / відсутність документів

Примітки

1

2

3

4

5

Прийняв ___________________________________________________________________ документів
                                                                                            (цифрами і словами)
"___" ____________ 20__ року

_________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

_____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Другий екземпляр опису отримав _______________________ __________________
                                                                                    (підпис здобувача ліцензії/(прізвище, ініціали)
                                                                                          уповноваженої особи)

Дата "___" ____________ 20__ року

 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Ліцензіат _____________________________________________________________________________
                                                (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           фізичної особи - підприємця)

Керівник _____________________________________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові та найменування посади керівника - для юридичної особи)

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця _________
_____________________________________________________________________________________

Телефон/телефакс ______________________________ E-mail _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Даю згоду на обробку персональних даних* _______________________________________________
                                                                                                                                       (підпис, прізвище, ініціали)

Прошу переоформити ліцензію на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України на паперовому носії: так/ні (необхідне підкреслити)

Бажаний спосіб отримання ліцензії на паперовому носії: особисто / поштовим відправленням (необхідне підкреслити)

З Ліцензійними умовами на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України та із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

_________________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

До заяви додаються документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії, зазначені в описі. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

___________________________
(підпис здобувача ліцензії або
уповноваженої особи)

_______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
(у разі її наявності)

___ ____________ 20__ р.

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. N _________

__________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та ініціали особи, яка
прийняла заяву)

____________
* Заповнюється фізичними особами - підприємцями з метою забезпечення виконання вимог пункту 1 частини другої статті 11 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

____________

Опрос