Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о детско-юношеской спортивной школе

КМ Украины
Постановление КМ от 30.03.2016 № 248
действует с 15.04.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 2016 р. N 248

Київ

Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 993 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 88, ст. 2954; 2013 р., N 63, ст. 2293; 2015 р., N 69, ст. 2265), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

1. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Відділення з певного виду спорту спортивної школи може включати такі групи:

початкової підготовки, в яких здійснюється навчально-тренувальний процес на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, всебічної загальної та фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової поведінки;

базової підготовки, в яких продовжується підготовка вихованців, що завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах попередньої базової підготовки протягом першого - третього років навчання та спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого - п'ятого років навчання для виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду спорту із застосуванням способів, що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;

спеціалізованої підготовки, в яких продовжується навчально-тренувальний процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, для поповнення складу збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;

підготовки до вищої спортивної майстерності, в яких здійснюється удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді спорту на етапі підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

У дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву також можуть передбачатися групи фізкультурно-реабілітаційної підготовки, в яких здійснюватимуться реабілітація та поліпшення фізичного стану дітей різних нозологій віком від 6 до 18 років.".

2. Пункт 10 виключити.

3. Абзац четвертий пункту 11 після слів "спортивної школи" доповнити словами "або уповноваженим ним органом чи структурними підрозділами з фізичної культури та спорту Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за поданням засновника (власника) спортивної школи або уповноваженого ним органу".

4. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хвилин.

Тривалість одного навчально-тренувального заняття не може перевищувати:

у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки - двох навчальних годин;

у групах базової підготовки першого - третього років навчання - трьох навчальних годин;

у групах базової підготовки четвертого - п'ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.".

5. У пункті 19:

1) в абзаці першому слова "та спортивної" виключити, а слова "відповідно до навчальних програм з видів спорту" замінити словом "Мінмолодьспортом";

2) в абзаці другому слово "попередньої" виключити.

6. В абзаці третьому пункту 20 слово "базової" виключити, а слова "вищих досягнень" замінити словами "вищої спортивної майстерності".

7. У пункті 21:

1) в абзаці першому слова "фізичної підготовленості" замінити словами "загальнофізичної та/або фізичної підготовки";

2) абзац другий викласти в такій редакції:

"Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров'я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу.";

3) в абзацах четвертому і п'ятому:

слова "попередньої базової" замінити словом "базової";

слова "спеціалізованої базової" замінити словом "спеціалізованої";

слова "вищих досягнень" замінити словами "вищої спортивної майстерності".

8. Абзаци другий і третій пункту 25 викласти в такій редакції:

"Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки - не більше 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом Мінмолодьспорту, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.".

9. Абзаци другий і четвертий пункту 26 викласти в такій редакції:

"Лікар або середній медичний працівник спортивної школи забезпечує здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.";

"контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);".

10. В абзаці другому пункту 29 слово "копії" замінити словом "оригіналу".

11. У пункті 30:

1) абзац другий після слова "закладі" доповнити словами "та інших навчальних закладах";

2) в абзаці сьомому слово "попередньої" виключити.

12. У пункті 31 слова "з фізичного виховання і спорту за" замінити словами "за спеціальністю фізична культура і спорт та".

13. Абзац другий пункту 32 викласти в такій редакції:

"внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи та посадові інструкції;".

14. У пункті 33:

1) абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"33. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у спортивній школі, зобов'язані:

користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;";

2) абзац п'ятий після слова "поведінки," доповнити словом "дотримуватися", а слова "навчально-тренувального процесу" замінити словами "навчально-тренувальної роботи".

15. У другому реченні пункту 37 слова "з додержанням вимог, визначених Мінмолодьспортом" виключити.

16. У пункті 40:

1) абзац перший після слова "(власником)" доповнити словами "або уповноваженим ним органом";

2) в абзаці другому слова "з фізичного виховання і спорту за" замінити словами "за спеціальністю фізична культура і спорт та", а слова "у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості" - словами "за фахом".

17. Абзац четвертий пункту 41 викласти в такій редакції:

"в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис спортивної школи та подає на затвердження керівнику відповідної установи (організації) вищого рівня, контролює додержання виконавської та фінансової дисципліни;".

18. Пункт 42 викласти в такій редакції:

"42. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем "магістр", стаж роботи за фахом не менш як три роки.".

19. Пункт 44 після слів "за ступенем" доповнити словами "молодший бакалавр",".

20. В абзаці другому пункту 46 слова "з фізичного виховання і спорту за" замінити словами "за спеціальністю фізична культура і спорт та".

21. Абзаци другий - четвертий пункту 47 викласти в такій редакції:

"здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів спортивної школи з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;

веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи спортивної школи, відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять.".

22. В абзаці другому пункту 48 слова "з фізичного виховання і спорту за" замінити словами "за спеціальністю фізична культура і спорт та".

23. Перше речення абзацу першого пункту 49 після слова "відділення" доповнити словами "та/або окремо для різних за статтю вихованців з виду спорту".

24. Абзац третій пункту 50 викласти в такій редакції:

"вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи у школі, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;".

25. Пункт 55 викласти в такій редакції:

"55. Фінансування спортивної школи здійснюється за рахунок коштів власника (засновника) та/або відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.".

26. Додаток до Положення викласти в такій редакції:

ВИМОГИ,
яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання відповідної категорії

Найменування показника

Категорія спортивної школи

вища

перша

друга

1. Наявність у дитячо-юнацькій спортивній школі (далі - спортивна школа) протягом останніх трьох навчальних років всіх груп навчання згідно з формою 5-ФК (у відсотках у кожному виді спорту)

95 - 100

85 - 90

70

2. Кількість вихованців спортивної школи, які щороку за останні три роки зараховувалися до складу національних збірних команд України з видів спорту (основний, кандидати, резерв), та/або кількість вихованців, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищої (прем'єр-, супер-) ліги (у відсотках загальної кількості вихованців у кожному виді спорту, крім вихованців груп початкової підготовки та груп базової підготовки першого - другого років навчання)

3

до 3

 

3. Кількість вихованців спортивної школи, які займаються ігровими видами спорту та за останні три роки взяли участь у чемпіонатах України (дитячо-юнацька або дитяча ліга) різних вікових груп, а також чемпіонатах України серед команд вищої (прем'єр-, супер-) та першої ліги (у відсотках загальної кількості вихованців спортивної школи, які займаються ігровими видами спорту, крім вихованців груп початкової підготовки та груп базової підготовки першого - другого років навчання)

5

до 5

 

4. Кількість груп підготовки до вищої спортивної майстерності в кожному виді спорту

1

 

 

5. Кількість груп спеціалізованої підготовки в кожному виді спорту

2

1 - 2

 

6. Кількість вихованців спортивної школи, яких підготовлено щороку за останні три роки в кожному виді спорту (у відсотках загальної кількості вихованців спортивної школи у кожному виді спорту, крім вихованців груп початкової підготовки та груп базової підготовки першого - другого років навчання):

 

 

 

I розряду, кандидатів у майстри спорту України

4

2

 

майстрів спорту України, майстрів спорту України міжнародного класу, крім вихованців, які займаються ігровими видами спорту (в разі їх підготовки)

2

1

 

7. Кількість вихованців, яким щороку за останні три роки присвоєно юнацькі, III і II розряди (у відсотках загальної кількості вихованців спортивної школи у кожному виді спорту, крім вихованців груп спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності), за наявності копій наказів про зарахування вихованців до складу груп:

 

 

 

у спортивній школі

35 - 40

30 - 35

20 - 25

у спортивній школі для інвалідів, крім спортсменів-інвалідів з вадами розумового та фізичного розвитку

25 - 30

25 - 30

15 - 20

8. Кількість штатних тренерів-викладачів вищої та першої (в ігрових видах спорту - другої) категорії, які працюють у спортивній школі, щороку за останні три роки (у відсотках загальної кількості штатних тренерів-викладачів спортивної школи у кожному виді спорту)

35 - 40

30 - 25

20

9. Кількість спеціалізованих класів у загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальних школах-інтернатах)

1 - 2

1

 

10. Наявність власних спортивних споруд або забезпеченість орендованими (у відсотках необхідного обсягу забезпечення в кожному виді спорту)

75 - 100

50 - 70

45

11. Наявність медичного кабінету

1

1

1

12. Тривалість навчально-тренувальних зборів, проведених щороку протягом трьох навчальних років у кожному виді спорту (кількість днів)

100

60 - 100

20 - 60

13. Кількість змін тривалістю до 14 днів у спортивно-оздоровчому таборі з 20 відсотками вихованців спортивної школи у кожному виді спорту (щороку за останні три роки)

2

1

1

Примітка. Вища категорія надається спортивній школі за умови додержання нею не менш як 10 зазначених вимог, перша - 9, друга - 8 (обов'язковими для виконання є вимоги, зазначені у пунктах 1 - 8 цього додатка).".

____________

Опрос