Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы ведения Государственного земельного кадастра

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 21.03.2016 № 205
редакция действует с 11.08.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2016 р. N 205

Київ

Деякі питання ведення Державного земельного кадастру

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 липня 2021 року N 821

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення стажування у сфері земельних відносин, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2013 р., N 2, ст. 41, N 80, ст. 2975; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 79, ст. 2650) та від 17 жовтня 2012 р. N 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 54, ст. 1742, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 2, ст. 102) зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
проведення стажування у сфері земельних відносин

1. Цей Порядок визначає механізм проведення стажування у сфері земельних відносин (далі - стажування) адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування, які мають право надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" (далі - особи).

2. Стажування проводиться з метою набуття професійних знань, умінь та навичок, необхідних особам для надання ними відомостей з Державного земельного кадастру.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.07.2021 р. N 821)

4. Стажування проводиться безоплатно з відривом від основної роботи протягом одного дня. За особами, направленими на стажування, зберігається місце роботи (посада) та їм здійснюються виплати, передбачені законодавством за основним місцем роботи.

5. Особам, направленим на стажування, за основним місцем роботи відшкодовуються витрати на проїзд до місця стажування і назад, наймання житла, виплачуються добові.

6. Не потребує проходження стажування особа, яка перед призначенням на посаду адміністратора центру надання адміністративних послуг чи на посаду у виконавчий орган органу місцевого самоврядування працювала Державним кадастровим реєстратором протягом останніх двох років.

7. Стажування проводиться державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Держгеокадастру).

8. Територіальні органи Держгеокадастру:

1) організовують проведення стажування;

2) призначають державних кадастрових реєстраторів керівниками стажування;

3) підпункт 3 пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.07.2021 р. N 821)

4) ведуть облік осіб, які проходять стажування;

5) забезпечують підвищення ефективності стажування, у тому числі шляхом проведення лекцій, тренінгів, інших заходів;

6) розглядають скарги щодо проходження стажування;

7) вживають інших заходів до проведення стажування.

9. Місцева держадміністрація, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради на підставі письмових заяв осіб про направлення на стажування формує перелік претендентів на проходження стажування, який надсилає до відповідного територіального органу Держгеокадастру.

10. Пункт 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.07.2021 р. N 821)

11. Територіальний орган Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з дня отримання переліків претендентів на проходження стажування призначає з числа державних кадастрових реєстраторів керівників стажування та визначає дату проходження стажування, про що повідомляє відповідній місцевій держадміністрації, виконавчому органу сільської, селищної, міської ради.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. N 821)

12. Пункт 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.07.2021 р. N 821)

13. Зарахування на стажування з визначенням дати його проходження та зміна порядку проходження стажування оформлюються наказом керівника територіального органу Держгеокадастру, де проводиться стажування.

Під час проходження стажування на особу поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку територіального органу Держгеокадастру, де проводиться стажування.

14. Стажування проводиться відповідно до типового індивідуального плану стажування (додаток 1), який підписується особою та керівником стажування.

15. Особа під час проходження стажування повинна:

у повному обсязі та своєчасно виконати завдання, передбачені типовим індивідуальним планом стажування;

набути та/або удосконалити свої професійні знання, уміння та навички;

дотримуватися професійної етики та культури поведінки.

16. Державний кадастровий реєстратор може бути призначений керівником стажування одночасно не більш як п'яти осіб.

17. Державний кадастровий реєстратор, який призначений керівником стажування:

проводить стажування відповідно до типового індивідуального плану стажування;

надає особам завдання, передбачені типовим індивідуальним планом стажування, забезпечує та контролює їх виконання;

сприяє набуттю та/або удосконаленню професійних знань, умінь та навичок особи;

проводить залік та видає довідку про результати стажування (додаток 2).

18. Після закінчення стажування особа складає залік, під час якого виконує тестові та практичне завдання, та їй видається довідка про результати стажування, в якій зазначається оцінка виконання нею завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування (задовільна або незадовільна).

19. Задовільна оцінка виконання особою завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування, є підставою вважати її такою, що успішно пройшла стажування.

20. Довідка про результати стажування подається особою за основним місцем роботи та долучається до її особової справи.

 

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
стажування у сфері земельних відносин
____________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Найменування завдання

Кількість годин

Результати оцінювання

1. Ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферах земельних відносин та Державного земельного кадастру

3

 

2. Практичні заняття з набуття необхідних знань, умінь і навичок щодо користування програмним забезпеченням Державного земельного кадастру

4

 

3. Залік

1

 

Особа, яка проходить
стажування

 
_________
(підпис)

 
___________________________
(ініціали, прізвище)

Державний кадастровий
реєстратор, який призначений
керівником стажування

 
 
_________
(підпис)

 
 
___________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

ДОВІДКА N ___
про результати стажування у сфері земельних відносин
у _______________________________________
(найменування територіального органу Держгеокадастру)

Видана __________________________________________________________ на підтвердження того,
                                   (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проходила стажування)
що він/вона дійсно пройшов/пройшла стажування у сфері земельних відносин ___ ____________ 20__ року.

Оцінка виконання завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування у сфері земельних відносин, _______________.

Державний кадастровий реєстратор,
який призначений керівником
стажування

 
 
_________
(підпис)

 
 
_____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 та від 17 жовтня 2012 р. N 1051

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835:

1) пункт 2 постанови доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.";

2) у додатках до постанови:

додаток 1 викласти в такій редакції:

РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами платних адміністративних послуг

Найменування послуги

Розмір плати за надання послуги

1. Обов'язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

3 відсотки кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не менше 20 гривень

2. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

1) витягів з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

0,06 розміру мінімальної заробітної плати

обмеження у використанні земель

0,055 розміру мінімальної заробітної плати

земельну ділянку

0,05 розміру мінімальної заробітної плати

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

0,06 розміру мінімальної заробітної плати

3) викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

 

земельні угіддя (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:2000 - 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

0,065 розміру мінімальної заробітної плати

частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

0,07 розміру мінімальної заробітної плати

координати поворотних точок меж об'єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об'єктів)

0,065 розміру мінімальної заробітної плати

бонітування ґрунтів (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:5000-1:10000 за межами населених пунктів)

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

5. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення

0,13 розміру мінімальної заробітної плати

";

у додатку 2:

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

1) витягів з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)";

 

доповнити додаток пунктом 91 такого змісту:

"91. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру

Закон України "Про Державний земельний кадастр";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

земельні угіддя (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:2000 - 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

 

частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

 

координати поворотних точок меж об'єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об'єктів)

 

бонітування ґрунтів (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)";

 

у пункті 11 у графі "Найменування послуги" слова ", яка була допущена" виключити;

доповнити додаток 3 пунктами 22 і 23 такого змісту:

"22. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

23. Проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об'єктів

Закон України "Про географічні назви".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051:

1) підпункт 2 пункту 2 постанови виключити;

2) у Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому зазначеною постановою:

доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

"51. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України "Про адміністративні послуги", та уповноважені посадові особи виконавчих органів органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування відповідно до Порядку проведення стажування у сфері земельних відносин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2016 р. N 205, надають відомості з Державного земельного кадастру згідно з повноваженнями, визначеними Законом України "Про Державний земельний кадастр" та цим Порядком, у межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.";

пункт 7 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

"8) проведення стажування адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування та надання їм довідки про результати стажування.";

у пункті 8:

підпункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;";

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

"11) проведення стажування адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування та надання їм довідки про результати стажування.";

у пункті 9:

підпункт 5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

абзац третій підпункту 10 викласти в такій редакції:

"дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.";

доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:

"91. До повноважень адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування належать:

1) здійснення реєстрації:

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

2) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

3) надання відомостей з Державного земельного кадастру про землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;

4) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру дати та номера реєстрації заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.";

пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:

"Повноваження державних кадастрових реєстраторів територіальних органів Держгеокадастру у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, в мм. Києві та Севастополі, установлені пунктами 8 і 9 цього Порядку, перерозподіляються відповідно до зміни меж адміністративно-територіальних одиниць без зміни у кадастровому зонуванні відповідної території.";

пункт 47 після слів "відомостей Державного земельного кадастру" доповнити словами "(зокрема обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру; кадастровий номер земельної ділянки; номер кадастрового кварталу; номер кадастрової зони; найменування адміністративно-територіальної одиниці)";

у підпункті 4 пункту 103, підпункті 3 пунктів 122 і 127 слово "законодавства" замінити словами і цифрами ", зазначеним у підпунктах 1 і 2 пункту 111 цього Порядку";

в абзаці дев'ятому підпункту 2 пункту 111 слово "законодавства" замінити словами і цифрами ", зазначеним у підпунктах 1 і 2 цього пункту";

пункт 113 викласти в такій редакції:

"113. Після отримання від органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з моменту її отримання перевіряє відповідність відомостей Державного земельного кадастру відомостям про земельну ділянку, внесеним до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру та у разі:

невідповідності зазначених відомостей повідомляє про це суб'єкту, який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації прав, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

відповідності зазначених відомостей вносить інформацію про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.";

пункт 114 доповнити абзацами такого змісту:

"Відомості про земельну ділянку у разі скасування її державної реєстрації:

набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;

відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної системи;

зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з відомостями про відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних такими відомостями.";

пункт 1151 доповнити абзацами такого змісту:

"Відомості про дану земельну ділянку в електронній формі вносяться до Державного земельного кадастру з одного з таких джерел:

обмінного файлу, на підставі якого визначено кадастровий номер земельної ділянки у період до 1 січня 2013 р., перетвореного в електронний документ;

відомостей Державного земельного кадастру із статусом архівних, набутим відповідно до пункту 138 цього Порядку.

При цьому кадастрові номери відповідних земельних ділянок не змінюються.";

пункт 135 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку (в разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою), на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга була відкрита та закрита, або відомостей про земельну ділянку, що набули статусу архівних відповідно до пункту 138 цього Порядку, такі відомості вносяться до Поземельної книги відповідно до пунктів 49 - 54 цього Порядку на підставі відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку із статусом архівних.

При цьому кадастрові номери земельних ділянок не змінюються.";

доповнити Порядок пунктом 1361 такого змісту:

"1361. Відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку, раніше поділену на зареєстровані земельні ділянки, чи земельні ділянки, раніше об'єднані в одну земельну ділянку із зареєстрованих земельних ділянок, вносяться на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки шляхом здійснення Державним кадастровим реєстратором таких дій для кожної земельної ділянки:

1) скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом закриття Поземельної книги відповідно до пункту 60 цього Порядку із скасуванням кадастрового номера земельної ділянки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

2) здійснення державної реєстрації земельної ділянки, яка утворилася в результаті поділу чи об'єднання, згідно з пунктами 107 - 111 і 113 цього Порядку;

3) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об'єднання земельних ділянок, запису про такий поділ чи об'єднання із зазначенням скасованого кадастрового номера земельної ділянки шляхом:

проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій формі позначки про утворення земельної ділянки в результаті поділу чи об'єднання за формою згідно з додатком 28, в якій зазначаються скасований кадастровий номер земельної ділянки, підстава для поділу чи об'єднання земельної ділянки, дата такого поділу чи об'єднання, відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку;

проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в електронній формі відповідної електронної позначки за власним електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора;

4) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об'єднання земельних ділянок, запису про обмеження у використанні земельної ділянки, яка поділена чи об'єднана з іншою (крім випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не ввійшла до сформованої земельної ділянки).";

пункт 138 доповнити абзацами такого змісту:

"Відомості про земельну ділянку та інші об'єкти Державного земельного кадастру у разі виправлення помилки щодо реєстрації земельної ділянки або виправлення помилкового перенесення відомостей про земельну ділянку з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру та у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки або виправлення помилки щодо інших об'єктів Державного земельного кадастру:

набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;

відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної системи;

зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з відомостями про відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних такими відомостями.";

у пункті 162:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

в абзаці сьомому слово "витяги" замінити словом "відомості", а слова "про земельну ділянку" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Відомості з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 р., надаються у порядку, передбаченому пунктами 166 - 186 цього Порядку, у формі, зазначеній у підпунктах 1 - 4 цього пункту, також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів органів місцевого самоврядування.

Відомості з Державного земельного кадастру є актуальними на дату та час формування документів, визначених підпунктами 1 - 4 цього пункту.

Витяги, довідки, викопіювання та копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, в паперовій та електронній формі відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" мають однакову юридичну силу.";

у пункті 163:

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

"41) безпосереднього доступу та користування відомостями Державного земельного кадастру державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки;";

у підпункті 7 слова і цифри ", а до 2015 року - органами місцевого самоврядування копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель" виключити;

у пункті 165:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування узагальнених відомостей про кількість та якість земель;";

підпункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) безпосереднього доступу та користування відомостями Державного земельного кадастру державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки;";

назву підрозділу "Надання витягів з Державного земельного кадастру, довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них" викласти в такій редакції:

"Надання витягів з Державного земельного кадастру, довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), засвідчених копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, та витягів з них";

у пункті 166:

абзац перший після слів "Державному кадастровому реєстраторові" доповнити словами "або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування";

підпункт 1 після слова "заяву" доповнити словами "(у паперовій або електронній формі)";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі подання заяви адміністратору центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування надаються відомості з Державного земельного кадастру, які внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року.";

пункт 167 викласти в такій редакції:

"167. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або в електронній формі надсилається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.

Державний кадастровий реєстратор або адміністратор центру надання адміністративних послуг чи уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у день її надходження) документ, передбачений пунктом 166 цього Порядку, або мотивовану відмову в наданні такого документа.";

доповнити Порядок пунктом 1671 такого змісту:

"1671. У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування або надсилаються зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування.

У разі подання заяви в електронній формі за власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються також у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку.

Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей з Державного земельного кадастру додаткові кошти, крім встановленої згідно із законом плати за надання відповідних адміністративних послуг, не стягуються.";

підпункт 7 пункту 170 викласти в такій редакції:

"7) відомості про Державного кадастрового реєстратора (адміністратора центру надання адміністративних послуг, уповноважену посадову особу виконавчого органу органу місцевого самоврядування, нотаріуса), який прийняв заяву (запит).";

доповнити Порядок пунктом 1711 такого змісту:

"1711. У день прийняття (у разі подання особисто) або надходження (у разі надіслання поштою або в електронній формі) заяви про надання відомостей Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру перевіряє наявність відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються.

У разі відсутності відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру Державному кадастровому реєстратору за місцем розташування земельної ділянки повідомляється про необхідність відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку.

Державний кадастровий реєстратор за місцем розташування земельної ділянки, відомості про яку запитуються, у день надходження повідомлення про необхідність відкриття Поземельної книги відкриває відповідно до пунктів 107 - 161 цього Порядку Поземельну книгу на таку земельну ділянку.

У разі неможливості відкриття Поземельної книги на земельну ділянку внаслідок відсутності відомостей про неї у Державному реєстрі земель Державний кадастровий реєстратор вносить відповідний запис до відомостей Державного земельного кадастру про неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку із зазначенням причини прийняття даного рішення.

Про наявність відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, або про неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляється Державному кадастровому реєстратору за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, і зазначеному центру.

Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, у день надходження повідомлення про відкриття Поземельної книги на земельну ділянку формує, підписує витяг та передає його у паперовому вигляді до зазначеного центру для видачі заявнику.

У разі наявності у Державному земельному кадастрі відомостей про неможливість відкриття Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до пункту 168 цього Порядку і передає таке повідомлення у паперовому вигляді до зазначеного центру для видачі заявнику.

Після формування витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення заявнику надсилається на адресу електронної пошти (за наявності) повідомлення щодо завершення опрацювання його заяви про надання відомостей, її реєстраційного номера та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому можна отримати витяг або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

Подання заяви в електронній формі про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру та оплата послуги з їх надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та електронних платіжних систем можуть здійснюватися через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.

Для подання заяви в електронній формі заявник на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви (далі - Інтернет-сторінка), вносить за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру таку інформацію:

для фізичної особи:

- прізвище, ім'я та по батькові;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи);

- місце проживання;

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

- контактний телефон;

- статус (власник/користувач земельної ділянки або уповноважена ним особа; спадкоємець; особа, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважена нею особа);

- кадастровий номер земельної ділянки, стосовно якої замовляється витяг;

- адреса електронної пошти;

- найменування та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг.

Після внесення інформації для подання заяви в електронній формі за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру заявнику повідомляється про прийняття заяви та присвоєний їй реєстраційний номер.

Перегляд заявником інформації про стан опрацювання та результати розгляду заяви в електронній формі здійснюється на Інтернет-сторінці за відомостями про:

кадастровий номер земельної ділянки;

дату подання заяви.

На підставі інформації, наданої заявником під час подання заяви в електронній формі та здійснення оплати послуги, Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, відповідно до пунктів 168 - 170, 176 цього Порядку формує заяву про надання відомостей з Державного земельного кадастру, а також витяг або повідомлення про відмову у наданні таких відомостей та передає їх у паперовому вигляді до зазначеного центру або за бажанням заявника надсилає такі відомості у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку на адресу електронної пошти, зазначену у заяві.

Заява про надання відомостей у паперовому вигляді підписується заявником під час видачі йому центром надання адміністративних послуг витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.";

друге речення абзацу першого пункту 176, абзац перший пунктів 180 і 186 після слів "Державний кадастровий реєстратор" доповнити словами "(адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування)";

абзац перший пункту 177 після слів "Державному кадастровому реєстраторові" доповнити словами ", адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування";

доповнити Порядок пунктом 1771 такого змісту:

"1771. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить відомості про земельну ділянку та права на неї, відомості про власника (користувача) земельної ділянки, крім персональних даних, які є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі (реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дата народження фізичної особи).";

пункт 179 викласти в такій редакції:

"179. Довідки з Державного земельного кадастру, що містять узагальнену інформацію про землі (території), надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.";

підпункт 51 пункту 182 викласти в такій редакції:

"51) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру інженерів-геодезистів, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, для виконання зазначених робіт.";

пункт 183 після слів "Державним кадастровим реєстратором" доповнити словами ", адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування";

у пункті 187:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;";

підпункт 22 виключити;

доповнити пункт підпунктами 23, 31 - 33 такого змісту:

"23) суб'єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав;";

"31) органам державної влади;

32) органам місцевого самоврядування;

33) органам і підрозділам СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом.";

у пункті 188:

в абзаці четвертому слова "договорами між зазначеними суб'єктами та адміністратором Державного земельного кадастру" замінити словами і цифрами "заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання за формою згідно з додатком 54";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Заява подається в паперовій чи електронній формі. Заява в електронній формі посвідчується власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника.

Надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру протягом п'яти робочих днів.";

доповнити Порядок пунктом 1881 такого змісту:

"1881. Надання доступу до Державного земельного кадастру суб'єктам, зазначеним у пункті 51 цього Порядку, здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.

Послуги із забезпечення доступу суб'єктів, зазначених у пункті 51 цього Порядку, а саме підключення, до Державного земельного кадастру надаються адміністратором Державного земельного кадастру згідно із заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 55.

Заява подається до Держгеокадастру в паперовій чи електронній формі. Заява в електронній формі посвідчується власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника.

До заяви додається довідка про результати стажування або про виконання обов'язків Державного кадастрового реєстратора для суб'єктів, зазначених у пункті 51 цього Порядку.

Держгеокадастр у день надходження заяви розглядає її та передає адміністратору Державного земельного кадастру для проведення перевірки відповідності автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення вимогам, зазначеним у пункті 189 цього Порядку.

Адміністратор Державного земельного кадастру протягом трьох робочих днів проводить зазначену перевірку та надає Держгеокадастру акт перевірки за формою згідно з додатком 56.

У разі відповідності автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення вимогам, зазначеним у пункті 189 цього Порядку, Держгеокадастр протягом одного робочого дня з моменту надходження акта перевірки надає адміністратору Державного земельного кадастру дозвіл на надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру суб'єктам, зазначеним у пункті 51 цього Порядку, що здійснюється безоплатно протягом одного робочого дня з моменту отримання такого дозволу.";

пункт 189 викласти в такій редакції:

"189. Автоматизоване робоче місце користувача Державного земельного кадастру повинно відповідати вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення згідно з додатком 57.

Адміністратор Державного земельного кадастру на своєму офіційному веб-сайті розміщує зазначені вимоги.";

у пункті 190:

в абзаці дев'ятому слово "Особам" замінити словом "Суб'єктам";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Суб'єктам, зазначеним у підпунктах 2 і 21 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 6 - 7 цього пункту (крім відомостей про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

Суб'єктам, зазначеним у підпункті 23 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 6 - 7 цього пункту (крім відомостей про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

Суб'єктам, зазначеним у підпункті 31 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 4 - 6 цього пункту (крім відомостей про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

Територіальним органам центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається в межах території дії їх повноважень.

Суб'єктам, зазначеним у підпункті 32 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 4 - 6 цього пункту (крім відомостей про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається:

сільським, селищним, міським радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - району;

обласним радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - області;

Київській та Севастопольській міським радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - мм. Києва та Севастополя.

Суб'єктам, зазначеним у підпункті 33 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2 - 7 цього пункту (крім відомостей про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).";

у пункті 195:

у підпункті 1 цифру "7" замінити цифрою "8";

у підпункті 2 цифру "8" замінити цифрою "9";

доповнити Порядок пунктом 1951 такого змісту:

"1951. За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір відповідно до частини третьої статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр".";

абзац другий підпунктів 13 і 14 пункту 196 після слів "(за наявності)" доповнити словами ", крім відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження фізичної особи";

пункт 199 викласти в такій редакції:

"199. Надання відомостей з Державного земельного кадастру, передбачених пунктом 198 цього Порядку, здійснюється державними кадастровими реєстраторами відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр".";

у тексті Порядку слова "з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру" замінити словами "з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)";

у додатках до Порядку:

у назві і тексті додатка 7 слова "з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру" замінити словами "з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)";

у додатку 41 розділ "Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території)" викласти в такій редакції:

"Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону, що надала довідку, яка містить узагальнену інформацію про землі (території)

Довідку підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону / найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано довідку>

Підпис

<підпис уповноваженої особи, яка надала довідку>";

у додатку 42:

слова "Державному кадастровому реєстратору" виключити, а слова "(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)" замінити словами "(особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру)";

слова " викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру" замінити словами " викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)";

слова " засвідчену копію документа Державного земельного кадастру" замінити словами " копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру";

слова "Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратора" та "Підпис Державного кадастрового реєстратора" замінити відповідно словами "Прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру" та "Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру";

додаток 43 викласти в такій редакції:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

N ____________

м. __________________________

Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (Держгеокадастр або найменування його
_____________________________________________________________________________________
              територіального органу, центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу органу місцевого
________________________________ розглянуто заяву/запит про надання відомостей з Державного
                           самоврядування)
земельного кадастру від ___ ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ разом з доданими до неї/нього документами та відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляється про відмову у наданні запитуваних відомостей з таких підстав:

  у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

  із заявою звернулася неналежна особа;

  документи подані не в повному обсязі;

  документи не відповідають вимогам, встановленим законом.

_____________________________________________
(найменування посади особи, яка уповноважена надавати
відомості з Державного земельного кадастру)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

у додатку 45:

розділ "Відомості про державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць" викласти в такій редакції:

"Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону / найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг>";

слова "Державний кадастровий реєстратор" замінити словами "Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру";

у додатку 46:

розділ "Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель" викласти в такій редакції:

"Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про обмеження у використанні земель

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону / найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг>";

слова "Державний кадастровий реєстратор" замінити словами "Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру";

у додатку 47:

розділ "Відомості про державного кадастрового реєстратора (нотаріуса), який надав витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку" викласти в такій редакції:

"Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону, що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону / найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг (нотаріального округу)>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг (нотаріуса)>";

розділ "Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки" викласти в такій редакції:

"Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки

Прізвище та ініціали особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки

 

Підпис особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки";

 

у додатках 48 і 49 слова "(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)" та "Державний кадастровий реєстратор" замінити відповідно словами "(найменування органу, уповноваженою особою якого підготовлено та надано витяг)" та "особа, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру";

доповнити Порядок додатками 54 - 57 такого змісту:

На бланку заявника (за наявності)

ЗАЯВА
про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання

від ___ ____________ 20__ р. N ____________

Відомості про заявника:

Найменування юридичної особи

 


Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Прізвище, ім'я, по батькові заявника

 


Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Адреса робочого місця

Поштовий індекс

Область

Район

 

 

 

 

 

 

 

Населений пункт

Вулиця

Будинок

Корпус

Офіс

 

 

 

 

 

Додаткові відомості

Робочий телефон

 

Мобільний телефон

 

Адреса електронної пошти

 

Заявник підписанням цієї заяви засвідчує, що він ознайомився з умовами надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру та зобов'язується їх виконувати, а також надає згоду (дозвіл) на обробку персональних даних.

Ця заява є підставою для здійснення заходів щодо підключення заявника до автоматизованої системи Державного земельного кадастру з метою надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру.

Додаток:

  витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

 

  витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

 

  витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

 

  копія свідоцтва про право здійснення нотаріальної діяльності;

 

  копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.

__________________________________________
        (найменування посади керівника юридичної особи)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

 

 

 

На бланку заявника (за наявності)

ЗАЯВА
про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру

від ___ ____________ 20__ р. N ____________

Відомості про заявника:

Найменування юридичної особи

 


Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Адреса робочого місця

Поштовий індекс

Область

Район

 

 

 

 

 

 

 

Населений пункт

Вулиця

Будинок

Корпус

Офіс

 

 

 

 

 

Додаткові відомості

Робочий телефон

 

Мобільний телефон

 

Адреса електронної пошти

 

Заявник підписанням цієї заяви засвідчує, що він ознайомився з умовами надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру та зобов'язується їх виконувати, а також надає згоду (дозвіл) на обробку персональних даних.

Ця заява є підставою для здійснення заходів щодо підключення заявника до автоматизованої системи Державного земельного кадастру з метою надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру.

Додаток:

  довідка про результати стажування;

 

  довідка про виконання обов'язків Державного кадастрового реєстратора.

__________________________________________
        (найменування посади керівника юридичної особи)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

 

 

 

АКТ
перевірки відповідності автоматизованого робочого місця користувача вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення N ______

__________________
   (місце складення акта)

___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування посади керівника юридичної особи)
____________________________________________________________________ (далі - користувач),
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони, та ____________________________________________________________________,
                                                                      (найменування адміністратора Державного земельного кадастру)
від імені якого діє _____________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування юридичної особи)
(далі - регіональний адміністратор) в особі ________________________________________________,
                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________, з іншої сторони, склали цей акт згідно із заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру від ___ ____________ 20__ р. N ________ про те, що автоматизоване робоче місце користувача відповідає вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення.

Акт складено у двох примірниках, по одному примірнику для користувача та регіонального адміністратора.

Підписи Сторін

Користувач
________________________________
________________________________
________________________________

Регіональний адміністратор
________________________________
________________________________
________________________________

____________     __________________
          (підпис)                   (ініціали, прізвище)

____________     __________________
          (підпис)                   (ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

М. П.

 

ВИМОГИ
до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення

Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру

Центральний процесор (CPU) не менше 2 Core x 2 GHz

Оперативна пам'ять (RAM) не менше 2 Gb

Вільне місце на жорсткому диску (HDD) не менше 5 Gb

Мережевий порт не менше 10 Mbit

Вільний порт USB 2.0

Пристрій для зчитування оптичних дисків

Вимоги до програмного забезпечення

Операційна система Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (або аналогічна за умови наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації)

Антивірусне програмне забезпечення Eset NOD 32 (або аналогічне за умови наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації)

Засоби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно із законодавством

____________
Примітка. Програмне забезпечення використовується на автоматизованому робочому місці користувача з урахуванням вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153).

2. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 901 "Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2271).

3. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374).

4. Пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. N 930 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 77, ст. 3120).

____________

Опрос