Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины относительно приближения законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС)

КМ Украины
Постановление КМ от 24.02.2016 № 160
редакция действует с 17.03.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. N 160

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 жовтня 2017 року N 759
,
 від 25 жовтня 2017 року N 1106

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України щодо наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 52

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України щодо наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС)

1. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2013 р., N 9, ст. 343, N 35, ст. 1238; 2014 р., N 24, ст. 735, N 74, ст. 2104, N 77, ст. 2196; 2016 р., N 9, ст. 415):

1) § 14 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5. Чергові засідання Кабінету Міністрів транслюються у прямому ефірі по радіо і телебаченню у повному обсязі, крім розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.";

2) у § 35:

у назві параграфа слова "законодавству Європейського Союзу" замінити словами "зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)";

у пункті 1 слова ", що за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються правом Європейського Союзу, підлягає опрацюванню з урахуванням acquis communautaire" замінити словами "підлягає опрацюванню на відповідність зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та з урахуванням права Європейського Союзу (acquis ЄС)";

пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:

"2. Під час опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів розробник:

1) визначає:

джерела права Європейського Союзу (acquis ЄС), що регулюють правовідносини, аналогічні тим, що планується врегулювати проектом акта;

наявність зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правових, щодо предмета правового регулювання проекту акта;

наявність програмних документів у сфері європейської інтеграції з предмета, що регулюється проектом акта;

2) проводить порівняльний та/або порівняльно-правовий аналіз;

3) наводить обґрунтування в разі невідповідності проекту акта праву Європейського Союзу (acquis ЄС), міжнародним домовленостям у сфері європейської інтеграції, передбачає строк його дії.

3. Результати опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів на відповідність зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) відображаються розробником у довідці (додаток 1).

Організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів на відповідність зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) здійснюється Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.";

3) у пункті 1 § 44 слова і цифри "та довідками, зазначеними у пункті 3 § 35 і пункті 3 § 36" замінити словами і цифрами "та довідкою, зазначеною у пункті 3 § 36";

4) в абзаці першому § 45 слова ", а в разі, коли проект акта належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, - на його відповідність acquis communautaire" виключити;

5) у § 46:

у пункті 1:

у першому реченні слова "невід'ємними частинами якого є висновки" замінити словами "невід'ємною частиною якого є висновок", а слова ", а в разі, коли проект акта належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, - на його відповідність acquis communautaire" виключити;

доповнити пункт після першого речення реченням такого змісту: "У висновку Мін'юсту обов'язково зазначаються правові підстави прийняття акта з посиланням на норми законодавчих актів, згідно з якими предмет правового регулювання проекту акта належить до повноважень Кабінету Міністрів.";

пункт 3 виключити;

6) у пункті 1 § 50:

у підпункті 4 слова ", до якого у разі проведення експертизи на відповідність проекту акта acquis communautaire додається офіційний переклад відповідних актів acquis communautaire на українську мову" виключити;

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

"41) довідка, зазначена у пункті 3 § 35 цього Регламенту;";

7) підпункт 6 пункту 3 § 52 викласти у такій редакції:

"6) проводить експертизу відповідності проекту акта зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).";

8) у пункті 9 § 55:

слова "розглядається на засіданні урядового комітету, до повноважень якого віднесені питання європейської інтеграції", "міжнародних договорів" і "communautaire" замінити відповідно словами "може розглядатися на засіданні урядового комітету, до повноважень якого віднесені питання європейської інтеграції, за пропозицією його голови", "міжнародно-правових зобов'язань" і "ЄС";

доповнити пункт реченням такого змісту: "Якщо за висновком Секретаріату Кабінету Міністрів проект акта не відповідає, у тому числі частково не відповідає, міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та/або праву Європейського Союзу (acquis ЄС), такий проект акта обов'язково розглядається на засіданні урядового комітету, до повноважень якого віднесені питання європейської інтеграції.";

9) додаток 1 до Регламенту викласти у такій редакції:

ДОВІДКА
щодо відповідності зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)
проекту _____________________________
(назва проекту акта)

Проект акта розроблено
_______________________________________________.
(найменування органу виконавчої влади)

1. Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Визначається належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

Зазначається сфера або сфери правового регулювання, джерела права Європейського Союзу (acquis ЄС), що регулюють правовідносини, аналогічні тим, що планується врегулювати проектом акта.

2. Зобов'язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Визначається наявність та джерела міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції щодо предмета правового регулювання проекту акта (Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, інші міжнародні договори України у сфері європейської інтеграції), а також строки впровадження відповідних зобов'язань.

У разі коли між Україною та ЄС було досягнуто міжнародні домовленості з предмета, що регулюється проектом акта, наводяться посилання та зміст відповідних домовленостей (спільні заяви, декларації, меморандуми, що не мають сили міжнародного договору, домовленості за результатами засідань двосторонніх органів тощо).

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Якщо проект акта розроблено відповідно до програмних документів у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів, робиться посилання на відповідні статті, частини або пункти таких документів.

4. Порівняльно-правовий аналіз

Наводиться інформація про відповідність положень проекту акта відповідним положенням права Європейського Союзу (acquis ЄС) та міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції.

Інформація наводиться відповідно до однієї з форм, наведених нижче, залежно від змісту положень проекту акта та пріоритетів або строків виконання міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції:

крім випадків, зазначених в абзаці п'ятому цього розділу, інформація наводиться у порівняльній таблиці за такою формою:

Порядковий номер

Положення проекту акта

Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)

Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС) (відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано)

Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції

Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням (відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано)

у разі, коли предмет правового регулювання проекту акта регулюється актом/актами законодавства ЄС, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, і до завершення строку такої імплементації відповідно до зазначеної Угоди та/або відповідно до організаційно-розпорядчих актів Кабінету Міністрів з моменту початку розроблення проекту акта залишилося не більше двох років, - головний розробник готує таблицю відповідності з постатейним аналізом відповідності законодавства України відповідному акту законодавства ЄС (для кожного акта окремо у разі впровадження кількох актів законодавства ЄС) за такою формою:

Порядковий номер

Положення акта законодавства ЄС та/або інших джерел права Європейського Союзу
(acquis ЄС) (положення наводяться постатейно)

Міжнародно-правові зобов'язання у сфері європейської інтеграції (наводяться норми, що стосуються положень, наведених у колонці 2)

Оцінка відповідності (дається оцінка відповідності законодавства України положенням, наведеним у колонках 2 і 3 (відповідає, не суперечить, частково відповідає, не відповідає, не врегульовано), наводяться норми законодавства України з посиланням на акти законодавства, що регулюють відповідний предмет і у яких впроваджено відповідні положення)

Необхідні подальші заходи для належного наближення законодавства (необхідні проекти законів, підзаконних актів, методичних настанов тощо)

1

2

3

4

5

5. Очікувані результати

Відображаються результати економічного, соціального та політичного аналізу реалізації акта, а також у разі потреби обґрунтування обраних шляхів впровадження відповідних положень акта законодавства ЄС. Наводяться результати проведеної оцінки регуляторного впливу (або здійснюється посилання на таку оцінку).

6. Узагальнений висновок

Наводиться узагальнена інформація про відповідність проекту акта зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

У разі коли проект акта не відповідає зобов'язанням у сфері європейської інтеграції (крім міжнародно-правових), програмним документам Кабінету Міністрів або праву Європейського Союзу (acquis ЄС), обґрунтовується необхідність його прийняття та строк дії акта.

__________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади)

__________
(підпис)

_____________________
(ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ р.";

10) додаток 8 до Регламенту доповнити розділом 21 такого змісту:

"21. Експертиза на відповідність зобов'язанням у сфері європейської інтеграції

За результатами проведеної експертизи зазначається, чи стосується та чи відповідає проект акта зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, програмним документам Кабінету Міністрів, та чи стосується та чи враховує право Європейського Союзу (acquis ЄС).

Висновок за результатами експертизи на відповідність зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції може подаватись окремо.".

2. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 54, ст. 1455, N 85, ст. 2412; 2015 р., N 6, ст. 127, N 30, ст. 881, N 40, ст. 1218, N 44, ст. 1398, N 59, ст. 1943, N 72, ст. 2368; 2016 р., N 2, ст. 110):

1) абзац п'ятий пункту 1 виключити;

2) у підпункті 1 пункту 3 слова "політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС," виключити;

3) у пункті 4:

підпункт 12 виключити;

у підпункті 13 після слів "забезпечення виконання" доповнити словами "першого етапу реалізації", а слова ", переклад актів acquis communautaire українською мовою, оновлення глосарія термінів acquis communautaire" виключити;

підпункт 14 виключити.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.10.2017 р. N 759)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 1106)

____________

Опрос