Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ввоза, поставки и целевого использования лекарственных средств, медицинских изделий, которые освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.12.2015 № 1153
действует с 06.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2015 р. N 1153

Київ

Про затвердження Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

Відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству фінансів привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

1. Цей Порядок визначає особливості ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, які закуповуються на підставі угод (договорів) із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", укладених між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі у межах виконання бюджетних програм забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я (далі - спеціалізована організація).

2. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів здійснюється підприємствами, установами, організаціями в порядку та на умовах, установлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також на виконання відповідних угод (договорів), укладених між МОЗ і спеціалізованими організаціями (далі - угоди (договори).

3. Підприємства, установи, організації, які планують ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів (далі - імпортери), подають МОЗ не пізніше ніж протягом десяти робочих днів до дня ввезення на паперовому та електронному носії:

заяву про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 1 (далі - заява);

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту), відповідно до якого планується таке ввезення;

лист-зобов'язання щодо ввезення таких лікарських засобів, медичних виробів виключно для їх постачання на митній території України в рамках виконання угоди (договору);

завірені копії сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до ввезення.

4. МОЗ протягом п'яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, видає імпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 2 (далі - довідка), або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

5. Довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки залишається в МОЗ, два примірники видаються імпортеру, один з яких подається органові доходів і зборів під час митного оформлення лікарських засобів, медичних виробів, другий - залишається в імпортера.

6. У разі зміни даних, зазначених у довідці, імпортер звертається із заявою до МОЗ для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що МОЗ невідкладно інформує орган доходів і зборів.

У заяві зазначається, що імпортер звертається у зв'язку із зміною даних, а також номер і дата виданої довідки.

7. Постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів здійснюється підприємствами, установами, організаціями (далі - постачальники) на виконання відповідних угод (договорів).

8. У відповідній угоді (договорі) обов'язково зазначається дата її укладення і номер, найменування державної програми, з метою виконання якої здійснюється постачання лікарських засобів, медичних виробів, та у разі подальшого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів закладам охорони здоров'я іншим постачальником - його реквізити.

9. Постачальник для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів, медичних виробів на митній території України, здійснених відповідно до угод (договорів), не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому проводилися такі операції, подає МОЗ:

1) заяву про видачу довідки-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів відповідно до угод (договорів) за формою згідно з додатком 3;

2) завірені в установленому законодавством порядку копії:

договору, укладеного між постачальником і спеціалізованою організацією;

довідки про включення постачальника до ЄДРПОУ (для постійного представництва);

податкових накладних, виданих постачальником у звітному (податковому) періоді, у межах виконання відповідних угод (договорів), без урахування податку на додану вартість;

3) копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

10. МОЗ протягом п'яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, видає довідку-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів на підставі угод (договорів) за формою згідно з додатком 4 (далі - довідка-підтвердження) або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

11. Довідка-підтвердження оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки-підтвердження залишається в МОЗ, два примірники видаються постачальникові, один з яких подається органам доходів і зборів, другий - залишається у постачальника.

12. Підставою для відмови у видачі довідки-підтвердження є:

подання постачальником неповного пакета документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку;

виявлення в таких документах недостовірних відомостей.

13. Постачальник подає довідку-підтвердження органу доходів і зборів, в якому перебуває на обліку як платник податків, не пізніше ніж через десять робочих днів після настання останнього дня строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за відповідний звітний (податковий) період.

14. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі довідки-підтвердження, постачальник має право повторно звернутися до МОЗ для отримання такої довідки.

15. МОЗ веде журнал видачі довідок-підтверджень.

16. Цільове використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість у рамках виконання угод (договорів), здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

                                       МОЗ
_______________________________________________
(найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ
_______________________________________________
підприємства, установи, організації, що планує ввезення на митну
_______________________________________________
територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, _______________________________________________
медичних виробів)

ЗАЯВА

Просимо видати довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю, у межах виконання бюджетних програм забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що планується ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів відповідно до угод (договорів) від ___ _________ 20___ р. N ___________, укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією, та в межах виконання бюджетних програм ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                  (найменування програм)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Порядковий номер

Найменування підприємства - отримувача товару

Код згідно з ЄДРПОУ підприємства - отримувача товару

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

Номер та дата зовнішньо-
економічного договору (контракту)

Номер та дата інвойсу (специфікації)

Найменування товару

Міжнародне непатентоване найменування (загальноприйняте) для лікарських засобів

Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб
(інформація щодо введення в обіг в Україні медичних виробів*)

Кількість лікарських засобів, медичних виробів

Вартість, гривень

Інформація щодо мови паковання / маркування лікарського засобу, медичного виробу

Усього на суму _____________________________________ гривень.
                                                                             (словами)

Додаток: на _______ арк. у ____ прим.

_________________________________________
        (найменування посади керівника підприємства,
                                  установи, організації)

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)

____ _____________ 20__ року

____________
* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу або номер сертифіката відповідності медичного виробу, виданого органом з оцінки відповідності.

 

ДОВІДКА N _____
що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією

МОЗ підтверджує, що _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
планує ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів відповідно до угод (договорів) від ___ _________ 20___ р. N ___________, укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

Порядковий номер

Найменування підприємства, установи, організації - отримувача товару

Код згідно з ЄДРПОУ підприємства, установи, організації - отримувача товару

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

Номер та дата зовнішньо-
економічного договору (контракту)

Номер та дата інвойсу (специфікації)

Найменування лікарських засобів

Міжнародне непатентоване найменування (загальноприйняте найменування) для лікарських засобів

Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (інформація щодо введення в обіг в Україні медичних виробів*)

Кількість лікарських засобів, медичних виробів

Вартість, гривень

Інформація щодо мови паковання / маркування лікарського засобу, медичного виробу

Усього на суму _______________________________________ гривень.
                                                                             (словами)

Відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України операції з їх ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

_________________________________________
       (найменування посади уповноваженої особи МОЗ)

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

____ _____________ 20__ р.

____________
* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу або номер сертифіката відповідності медичного виробу, виданого органом з оцінки відповідності.

 

 

МОЗ
_________________________________
(найменування підприємства, установи,
__________________________________
організації - постачальника)

ЗАЯВА

Просимо видати довідку-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю, в межах виконання бюджетних програм забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що _____________________________________________________________________
                                                                        (найменування підприємства, установи, організації - постачальника,
_____________________________________________________________________________________
                         податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
_____________________________________________________________________________________
                                    (індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)
відповідно до договору від _____ _________ 20__ р. N _________ здійснено операції з постачання лікарських засобів, медичних виробів.

Податкові накладні ____________________________________________________________________
                                                                        (дата та номер, сума без урахування податку на додану вартість)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість, становить __________________________________ гривень.

Постачання лікарських засобів, медичних виробів здійснено відповідно до умов угоди (договору), укладеної між МОЗ та спеціалізованою організацією
____________________________________________________________________________________
                              (найменування, податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
____________________________________________________________________________________
                                                                                           картки платника податків)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                        (індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)
____________________________________________________________________________________

За інформацією МОЗ, постачання лікарських засобів, медичних виробів здійснюється відповідно до угоди (договору) від ___ ___________ 20___ р. N ___________, укладеної між МОЗ та спеціалізованою організацією, та у межах виконання бюджетних програм ______________________
                                                                                                                                                                             (найменування програми)
_____________________________________________________________________________________

Додаток: на ______ арк. у ____ прим.

____________________________
     (найменування посади керівника
                    постачальника)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)

____ _____________ 20__ р.

 

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
оплати лікарських засобів, медичних виробів на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією

від ____ __________ 20__ р. N ___________

МОЗ підтверджує, що операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів здійснені _______________________

_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування підприємства, установи, організації - постачальника,
_____________________________________________________________________________________
                     податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
_____________________________________________________________________________________
                                                  індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)
відповідно до угоди (договору) від _____ _______ 20__ р. N ____________,
укладеної між постачальником та спеціалізованою організацією _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування спеціалізованої організації, податкова адреса,
_____________________________________________________________________________________
                            код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків), індивідуальний
_____________________________________________________________________________________,
                                                       податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)
згідно з податковими накладними ________________________________________________________
                                                                                                                                (дата та номер,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      сума без урахування податку на додану вартість)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, становить _______________________ гривень.
                          (словами)

______________________________
   (найменування посади уповноваженої
                         особи МОЗ)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

____________

Опрос