Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка разработки региональных стратегий развития и планов мер по их реализации, а также проведения мониторинга и оценки результативности реализации указанных региональных стратегий и планов мер

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 11.11.2015 № 932
редакция действует с 01.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. N 932

Київ

Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 листопада 2018 року N 959
,
від 23 січня 2019 року N 45

Відповідно до частини першої статті 10, частини першої статті 11 та частини шостої статті 23 Закону України "Про засади державної регіональної політики" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1186 "Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 91, ст. 3294);

пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 499 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 59, ст. 1939).

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 71

 

ПОРЯДОК
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення регіональних стратегій розвитку (далі - регіональні стратегії) і планів заходів з їх реалізації (далі - плани заходів), а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, зокрема на засадах смарт-спеціалізації.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

інноваційний потенціал регіону - сукупність наявних у регіоні інтелектуальних, трудових, технологічних, науково-виробничих ресурсів з відповідним інфраструктурним забезпеченням, які за умови їх ефективного використання (поєднання) сприяють прийняттю та впровадженню нових технологічних рішень;

смарт-спеціалізація - підхід, що передбачає аргументоване визначення суб'єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні;

стратегічне бачення розвитку регіону - перспектива соціально-економічного та інноваційного розвитку регіону в довгостроковому періоді з урахуванням його унікальних особливостей;

суб'єкти регіонального розвитку - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, агенції регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування, представники суб'єктів підприємництва, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ;

SWOT-аналіз регіонального розвитку - процес встановлення зв'язку між внутрішніми (сильними і слабкими сторонами) та зовнішніми (можливостями і викликами) факторами, що мають стратегічне значення для розвитку регіону. Результати SWOT-аналізу використовуються для визначення і вибору стратегічних та оперативних цілей розвитку регіону.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про засади державної регіональної політики", "Про інноваційну діяльність".

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

Розроблення регіональних стратегій і планів заходів

3. Регіональні стратегії і плани заходів розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями після прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами відповідного рішення.

4. Розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності їх реалізації, здійснюється за методикою, визначеною Мінрегіоном з урахуванням вимог Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", що враховує засади смарт-спеціалізації.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 45)

41. Впровадження смарт-спеціалізації у стратегічне планування розвитку регіону здійснюється з метою:

забезпечення сталого розвитку регіону;

підвищення ефективності управління інноваційними процесами у регіоні;

створення сприятливого середовища для інноваційної діяльності;

підвищення рівня інноваційної та інвестиційної активності регіону.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

42. Розроблення регіональних стратегій і планів заходів на засадах смарт-спеціалізації передбачає дотримання таких принципів:

інноваційна спрямованість - визначення окремих напрямів та завдань регіональної стратегії з метою прийняття та впровадження нових технологічних рішень у певних видах економічної діяльності з урахуванням наявного інноваційного потенціалу регіону;

відкритість - забезпечення залучення заінтересованих представників, зокрема, суб'єктів підприємництва, науково-дослідних установ, закладів вищої освіти та громадських об'єднань до процесу розроблення та реалізації регіональної стратегії;

паритетність - створення рівних можливостей для висловлення позицій всіх сторін та забезпечення максимального врахування їх інтересів під час розроблення та реалізації регіональної стратегії;

координація - взаємозв'язок та узгодженість регіональної стратегії з довгостроковими стратегіями, планами і програмами розвитку на державному, регіональному та місцевому рівні;

доповнюваність - забезпечення взаємозв'язку науки, освіти, виробництва, фінансових ресурсів у розвитку інноваційної діяльності;

диверсифікація - можливість створення нових видів економічної діяльності у визначених галузях економіки;

вузька спеціалізація - обмеження переліку видів економічної діяльності, вибір яких обумовлений перспективними можливостями регіону та які провадитимуться на внутрішньому і зовнішньому ринку.

(Порядок доповнено пунктом 42 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

повідомляють через засоби масової інформації та розміщують на своєму офіційному веб-сайті інформацію про початок роботи над проектами регіональних стратегій, визначають строк і форму подання пропозицій;

утворюють у разі потреби робочі групи для підготовки пропозицій до проектів регіональних стратегій та узгодження позицій до них (далі - робочі групи), до складу яких за згодою входять представники органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва, зокрема регіональних рад підприємців при облдержадміністраціях, закладів вищої освіти та науково-дослідних установ регіонів, агенцій регіонального розвитку, асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських організацій;

забезпечують розроблення проектів регіональних стратегій з урахуванням пропозицій робочих груп;

забезпечують громадські обговорення проектів регіональних стратегій;

опрацьовують разом з робочими групами проекти регіональних стратегій за результатами громадських обговорень;

оприлюднюють звіти про результати розгляду пропозицій суб'єктів регіонального розвитку до проектів регіональних стратегій.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

6. Розроблення проектів регіональних стратегій починається не пізніше ніж за 15 місяців до завершення строку реалізації діючої регіональної стратегії.

7. Регіональні стратегії розробляються на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України та повинні відповідати її положенням.

8. Розроблення регіональних стратегій здійснюється на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням:

результатів проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації діючої регіональної стратегії, що передбачає аналіз позитивних та негативних аспектів, які вплинули на досягнення цілей діючої регіональної стратегії;

стратегій розвитку міст, селищ, сіл, стратегічних пріоритетів розвитку районів відповідного регіону.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

9. У проекті регіональної стратегії зазначаються:

тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіону, що включають результати SWOT-аналізу регіонального розвитку та оцінки його природно-ресурсного, виробничого, трудового, наукового, фінансового та інноваційного потенціалу, визначені на засадах смарт-спеціалізації, зовнішні тенденції інноваційного розвитку, що впливатимуть на розвиток регіону;

стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону, зокрема ті, що визначені на засадах смарт-спеціалізації, відповідно до стратегічного бачення розвитку регіону;

оперативні цілі для забезпечення досягнення стратегічних цілей;

основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;

система моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної стратегії, що передбачає кількісні та якісні індикатори досягнення цілей, визначених регіональною стратегією, прогноз економічного розвитку регіону на період реалізації стратегії.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

91. Стратегічні цілі визначаються за результатами розгляду та обговорення аналітичної частини проекту регіональної стратегії, а також відповідно до стратегічного бачення розвитку регіону, що формується на основі порівняльних переваг, викликів та ризиків, визначених за результатами SWOT-аналізу регіонального розвитку.

Не менше ніж одна стратегічна ціль регіональної стратегії визначається на засадах смарт-спеціалізації та передбачає інноваційний розвиток пріоритетних видів економічної діяльності регіону, підвищення рівня конкурентоспроможності регіону.

(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

10. Проект регіональної стратегії подається на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам не пізніше ніж через шість місяців після затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України.

11. Розроблення проекту плану заходів на три роки періоду дії регіональної стратегії (перший етап) починається не пізніше ніж через місяць після затвердження регіональної стратегії. Проект плану заходів подається на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радами не пізніше ніж через п'ять місяців після затвердження регіональних стратегій.

Розроблення проекту плану заходів на наступні чотири роки періоду дії регіональної стратегії (другий етап) починається не пізніше ніж за 15 місяців до завершення першого етапу. Проект плану заходів подається на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам не пізніше ніж за 12 місяців до завершення строку реалізації першого етапу.

12. Проект плану заходів має включати:

заходи, орієнтовні обсяги і джерела їх фінансування. Виконання плану заходів здійснюється шляхом реалізації відібраних на конкурсній основі проектів регіонального розвитку, об'єднаних спільною метою у програми регіонального розвитку;

індикатори оцінки результативності реалізації програм та проектів регіонального розвитку, які включені до програм.

Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій і виконання планів заходів

13. Результати реалізації регіональної стратегії визначаються на підставі проведення моніторингу:

стану виконання плану заходів шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів оцінки результативності виконання завдань і їх прогнозних значень;

динаміки зміни значень показників, що застосовуються для розрахунку індексів конкурентоспроможності регіону та регіонального людського розвитку.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

Моніторинг наслідків виконання регіональних стратегій і планів заходів для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, здійснюється у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку".

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 45)

14. Проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації регіональних стратегій та виконання планів заходів здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями на основі звітів відповідальних за виконання проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів (далі - відповідальні за виконання), і включає:

підготовку щокварталу звіту про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів, за відповідний період (далі - звіт) за формою згідно з додатком 1;

підготовку щороку звіту про результати проведення моніторингу виконання плану заходів за відповідний період (далі - звіт про результати моніторингу) за формою згідно з додатком 2 та звіту з оцінки результативності реалізації регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації (далі - звіт з оцінки результативності).

Моніторинг реалізації пріоритетів розвитку регіонів, досягнення стратегічних цілей та виконання завдань регіональних стратегій, визначених на засадах смарт-спеціалізації, проводиться за участю представників органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва, зокрема регіональних рад підприємців при облдержадміністраціях, закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, агенцій регіонального розвитку, асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

15. Відповідальні за виконання щокварталу до п'ятого числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям звіти.

16. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації проводять аналіз стану виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою ступеня відхилення фактичних значень індикаторів результативності від їх прогнозованих значень) та до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, готують і оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті узагальнений звіт про виконання плану заходів за відповідний період.

17. Звіт про результати моніторингу складається на основі даних звітів та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності виконання планів заходів з їх прогнозованим значенням.

18. Звіт з оцінки результативності складається на основі даних звіту про результати моніторингу і передбачає оцінку досягнення цілей регіональних стратегій розвитку, зокрема тих, що визначені на засадах смарт-спеціалізації, шляхом порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності виконання плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 959)

19. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають в установленому порядку до 25 числа другого місяця року, що настає за звітним, звіти про результати моніторингу та звіти з оцінки результативності на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації оприлюднюють затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами звіти про результати моніторингу та звіти з оцінки результативності на своїх офіційних веб-сайтах.

20. Копії затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами звітів про результати моніторингу та звітів з оцінки результативності подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями Мінрегіону.

 

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку за ____ квартал 20__ року

__________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                        (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту _________________________________ __________________________________________________________________
                                                                                        (у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _________________________________________________________

Номер і наймену-
вання завдання регіо-
нальної стратегії, якому відпо-
відає проект

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в резуль-
таті реалізації проекту

Терито-
ріальна спрямо-
ваність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк реалізації проекту

Джерела фінансу-
вання у звітному періоді

Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді

Сума вибраних коштів у звітному періоді

Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту

Індикатори (показники) результативності реалізації проекту

Стан реалі-
зації проекту (з порів-
няльною оцінкою фактич-
но вико-
наного і заплано-
ваного)

Проб-
лемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з пояс-
ненням причини їх виник-
нення та зазна-
ченням механізму вирі-
шення)

плано-
ваний

фактич-
ний

з початку реалізації проекту

за звітний період

плано-
вана

фактич-
на

плано-
вана

фактич-
на

наймену-
вання індика-
тора (показ-
ника)

одиниця виміру

прогнозо-
ване значення

фак-
тичне зна-
чення

відхи-
лення (+/-)

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

 

Відповідальний за виконання проекту

__________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку за 20__ рік

Номер та наймену-
вання цілі регіональ-
ної стратегії

Назва програми регіональ-
ного розвитку, що реалізу-
ється в рамках плану заходів

Назва проектів регіональ-
ного розвитку, що включені до програми регіональ-
ного розвитку

Терито-
ріальна спрямова-
ність проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк реалізації проекту

Джерела фінансу-
вання у звітному періоді

Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді

Сума вибраних коштів у звітному періоді

Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

Стан виконання плану заходів (з порів-
няльною оцінкою фактично виконаного і заплано-
ваного)

Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

плано-
ваний

фактич-
ний

з початку реалізації проекту

за звітний період

плано-
вана

фактич-
на

плано-
вана

фактич-
на

наймену-
вання індикатора (показни-
ка)

одиниця виміру

прогно-
зоване значення

фактич-
не значен-
ня

відхи-
лення (+/-)

Керівник органу виконавчої влади

___ ____________ 20__ р.

_______________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос