Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном признании документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных заведениями высшего духовного образования

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 19.08.2015 № 652
редакция действует с 21.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. N 652

Київ

Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 74)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 року N 595
,
від 14 лютого 2018 року N 74

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 74)

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 550 "Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 40, ст. 1644; 2013 р., N 63, ст. 2283) такі зміни:

абзац перший пункту 1 постанови після слів "іноземних держав," доповнити словами "та документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами,";

пункт 7 переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством освіти і науки і Державною службою інтелектуальної власності, затвердженого зазначеною постановою, у графі "Найменування послуги" після слів "іноземних держав" доповнити словами ", та документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 74)

(У тексті Порядку слова "вищий навчальний заклад" і "вищий духовний навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "заклад вищої освіти" і "заклад вищої духовної освіти" у відповідному відмінку і числі, а слова "до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" - словами і цифрами "до 1 вересня 2018 р." згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року N 74)

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які до 1 вересня 2018 р. здобули вищу освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у закладах вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 74)

2. Державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання здійснює МОН на підставі заяви фізичної особи (власника документа про вищу духовну освіту, науковий ступінь та вчене звання) або клопотання релігійного центру (управління), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Рішення МОН щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання може бути оскаржено у судовому порядку.

3. Визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання здійснюється за рівнями та ступенями вищої освіти за галуззю знань "Богослов'я".

4. Підставою для зарахування на навчання та/або на посади наукових чи науково-педагогічних працівників до закладу вищої освіти (наукової установи) осіб, які є власниками документів про вищу духовну освіту, наукові ступені, вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти до 1 вересня 2018 р., є рішення вченої ради цього закладу вищої освіти (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів.

Державне визнання документів про вищу духовну освіту

5. Документом, що засвідчує державне визнання документа про вищу духовну освіту, є свідоцтво про державне визнання документа про вищу духовну освіту, форму якого затверджує МОН.

6. Для державного визнання документа про вищу духовну освіту до МОН у зброшурованому вигляді подаються такі документи:

1) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка;

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку:

копія документа про вищу духовну освіту, виданого до 1 вересня 2018 р.;

копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;

копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);

копія документа про повну загальну середню освіту;

(підпункт 3 пункту 6 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. N 595)

копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);

(підпункт 3 пункту 6 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. N 595)

4) копії зазначених у підпунктах 1 - 3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними закладами вищої духовної освіти;

5) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

Документи повертаються без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, якщо вони не подані у повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що повідомляється заявнику. Після врахування зауважень до документів вони можуть бути подані МОН повторно.

7. Процедура державного визнання документів про вищу духовну освіту складається з:

1) встановлення еквівалентності освітнього рівня та кваліфікації, здобутих у закладах вищої духовної освіти, відповідному освітньому рівню системи освіти України;

2) ухвалення рішення про державне визнання (відмову у державному визнанні) документа про вищу духовну освіту.

Розгляд документів, поданих для державного визнання документів про вищу духовну освіту

8. Розгляд поданих документів здійснюється Комісією з державного визнання документів про вищу духовну освіту, яка встановлює еквівалентність рівня здобутої у закладах вищої духовної освіти освіти освітньому рівню системи освіти України шляхом визначення відповідного або найбільш близького рівня та ступеня вищої освіти, за яким можливе визнання документа про вищу духовну освіту.

До складу Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту входять працівники МОН, представники Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН, закладів вищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у галузі знань "Богослов'я".

Положення про Комісію з державного визнання документів про вищу духовну освіту та її персональний склад затверджуються МОН.

Члени Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Комісія з державного визнання документів про вищу духовну освіту, що є дорадчим органом МОН, приймає рішення про:

1) державне визнання документа про вищу духовну освіту;

2) відмову у державному визнанні документа про вищу духовну освіту у разі невідповідності освітнього рівня та кваліфікації, здобутих у закладах вищої духовної освіти, відповідному освітньому рівню системи освіти України. Прийняття рішення про відмову у державному визнанні документа про вищу духовну освіту повинне бути обґрунтованим.

10. Засідання Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту вважається правоможним, якщо у його проведенні взяли участь не менш як дві третини затвердженого складу.

11. Рішення Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту про визнання поданого документа про вищу духовну освіту вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті її членів, які брали участь у засіданні, і затверджується наказом МОН.

12. На підставі рішення про визнання поданого документа про вищу духовну освіту МОН видає свідоцтво про державне визнання документа про вищу духовну освіту, інформація про що вноситься до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

13. Строк розгляду документів, поданих для державного визнання документа про вищу духовну освіту, становить 45 календарних днів з дати надходження усіх необхідних та належно оформлених документів.

14. У разі виявлення недостовірної інформації МОН приймає рішення про відмову у видачі свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або скасовує своє рішення про його видачу.

Державне визнання документів про наукові ступені

15. Документом, що засвідчує державне визнання документа про науковий ступінь, є свідоцтво про державне визнання документа про науковий ступінь, форму якого затверджує МОН.

(абзац перший пункту 15 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. N 595)

Особа після державного визнання документа про науковий ступінь та отримання свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь вважається такою, що має відповідний науковий ступінь, з моменту його присудження закладом вищої духовної освіти.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. N 595)

16. Державне визнання документа про науковий ступінь здійснює МОН за клопотанням з основного місця роботи особи або релігійного центру (управління), або особи.

До клопотання додаються засвідчені в установленому порядку:

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про науковий ступінь;

копія документа про зміну імені власника диплома про науковий ступінь (за наявності);

копія диплома про науковий ступінь, отриманого до 1 вересня 2018 р.;

копія документа про вищу освіту державного зразка або свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у разі визнання диплома доктора філософії (кандидата наук);

копія диплома доктора філософії (кандидата наук) у разі визнання диплома доктора наук;

копії письмових відгуків офіційних опонентів (рецензентів) (за наявності);

копія рішення спеціалізованої вченої ради (за наявності);

перелік наукових праць за темою дисертації (за наявності).

У разі видання документів, копії яких подаються, іноземними закладами вищої духовної освіти додатково подається переклад таких документів на українську мову.

Документи формують в атестаційну справу і брошурують у швидкозшивач без зав'язок.

Обкладинка та опис документів атестаційної справи оформляються за формою, встановленою МОН.

До атестаційної справи додаються примірник дисертації (монографії), за результатами захисту якої особі було присуджено науковий ступінь, та копії опублікованих наукових статей за темою дисертації (за наявності), засвідчені в установленому порядку.

Документи повертаються без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, якщо вони не подані у повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що повідомляється заявнику. Після врахування зауважень до документів вони можуть бути подані МОН повторно.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.08.2017 р. N 595)

17. Державне визнання документів про наукові ступені складається з:

1) встановлення відповідності наукового ступеня, присудженого закладом вищої духовної освіти, освітньо-науковому або науковому рівню системи освіти України;

2) ухвалення рішення про державне визнання (відмову у державному визнанні) документа про науковий ступінь.

18. Державне визнання документів про наукові ступені, виданих закладами вищої духовної освіти, можливе за умови дотримання вимог до дисертації як кваліфікаційної наукової праці відповідного рівня.

Державне визнання документів про вчені звання

19. Документом, що засвідчує державне визнання документа про вчене звання, є свідоцтво про державне визнання документа про вчене звання, форму якого затверджує МОН.

Особа після державного визнання документа про вчене звання та отримання свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання вважається такою, що має відповідне вчене звання, з моменту його присвоєння закладом вищої духовної освіти.

(пункт 19 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.08.2017 р. N 595)

20. Державне визнання документа про вчене звання здійснює МОН за клопотанням з основного місця роботи особи або релігійного центру (управління), або особи.

До клопотання додаються засвідчені в установленому порядку:

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про вчене звання;

копія документа про зміну імені власника диплома про вчене звання (за наявності);

копія документа про вчене звання, отриманого до 1 вересня 2018 р.;

копія документа про присвоєння вченого звання доцента у разі визнання документа про присвоєння вченого звання професора;

копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук державного зразка;

копія документа, на підставі якого особі видано документ про вчене звання;

перелік опублікованих наукових праць;

копії наказів (інших документів) про зарахування на посади під час провадження науково-педагогічної діяльності.

У разі видання документів, копії яких подаються, іноземними закладами вищої духовної освіти додатково подається переклад таких документів на українську мову.

Документи формують в атестаційну справу і брошурують у швидкозшивач без зав'язок.

Обкладинка та опис документів атестаційної справи оформляються за формою, встановленою МОН.

До атестаційної справи додаються копії опублікованих наукових статей, засвідчені в установленому порядку.

Документи повертаються без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, якщо вони не подані у повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що повідомляється заявнику. Після врахування зауважень до документів вони можуть бути подані МОН повторно.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.08.2017 р. N 595)

21. Державне визнання документів про вчені звання складається з:

1) встановлення відповідності присвоєння вченого звання встановленим вимогам;

2) ухвалення рішення про державне визнання (відмову у державному визнанні) документа про вчене звання.

22. Державне визнання документів про вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, можливе з урахуванням провадження на момент визнання викладацької діяльності протягом п'яти років, у тому числі у закладах вищої духовної освіти.

Розгляд документів, поданих для державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання

23. Розгляд поданих документів здійснюється Комісією з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання.

До складу Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання входять працівники МОН, представники Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН, закладів вищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності з галузі знань "Богослов'я". Члени зазначеної Комісії повинні мати дипломи про наукові ступені зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Положення про Комісію з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання та її персональний склад затверджуються МОН.

Члени Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання беруть участь у її роботі на громадських засадах.

24. Комісія з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, що є дорадчим органом МОН, приймає рішення про:

1) державне визнання документа про науковий ступінь або вчене звання;

2) відмову у державному визнанні документа про науковий ступінь або вчене звання у разі недотримання вимог пунктів 18 і 22 цього Порядку. Прийняття рішення про відмову у державному визнанні документа про науковий ступінь або вчене звання повинне бути обґрунтованим.

25. Засідання Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання вважається правоможним, якщо у його проведенні взяли участь не менш як дві третини затвердженого складу.

26. Рішення Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання про державне визнання документа про науковий ступінь або вчене звання вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті її членів, які брали участь у засіданні, і затверджується наказом МОН.

27. На підставі рішення про державне визнання документа про науковий ступінь або вчене звання МОН видає свідоцтво про державне визнання документа про науковий ступінь або свідоцтво про державне визнання документа про вчене звання, інформація про що вноситься до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

(пункт 27 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.08.2017 р. N 595)

28. Строк розгляду документів, поданих для:

державного визнання документа про науковий ступінь, становить 60 календарних днів з дати надходження;

державного визнання документа про вчене звання, становить 30 календарних днів з дати надходження.

У разі надсилання запитів щодо отримання додаткової інформації, матеріалів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, строк розгляду продовжується на 30 календарних днів з дати надходження.

29. У разі виявлення недостовірної інформації МОН приймає рішення про відмову у видачі свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь чи свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання або скасовує своє рішення про його видачу.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. N 595)

____________

Опрос