Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы осуществления контроля за деятельностью Фонда социального страхования

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 05.08.2015 № 555
действует с 21.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. N 555

Київ

Деякі питання здійснення контролю за діяльністю Фонду соціального страхування

Відповідно до частини другої статті 53 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення та діяльності Громадської ради Фонду соціального страхування, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 р. N 752 "Про затвердження Положення про наглядову раду Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 778).

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
утворення та діяльності Громадської ради Фонду соціального страхування

1. Громадська рада Фонду соціального страхування (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним органом, утвореним з метою забезпечення громадського контролю за діяльністю Фонду соціального страхування (далі - Фонд), сприяння виконанню Фондом статутних завдань і цільового використання його коштів.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів, а також Положенням про Громадську раду та регламентом її роботи.

Положення про Громадську раду погоджується з правлінням Фонду та схвалюється на її засіданні.

Регламент роботи затверджується рішенням Громадської ради.

3. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає щорічний звіт виконавчої дирекції Фонду про її роботу, виконання статутних завдань, використання страхових коштів після схвалення його правлінням Фонду;

інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Фонду та в інший прийнятний спосіб;

збирає, узагальнює та подає Фонду пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо удосконалення роботи Фонду, виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів;

організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань у сфері соціального страхування.

4. Громадська рада має право:

отримувати в установленому порядку від Фонду інформацію, необхідну для забезпечення її діяльності;

отримувати від Фонду проекти постанов правління Фонду з питань, що стосуються матеріального забезпечення, страхових виплат і соціальних послуг;

подавати Фонду пропозиції до проектів постанов правління Фонду;

рекомендувати правлінню Фонду перелік питань для включення їх до проекту плану роботи правління Фонду;

запрошувати на засідання та інші заходи голову та членів правління Фонду, директора виконавчої дирекції Фонду або його заступників.

5. До Громадської ради, яка складається з 21 особи, входять представники громадських об'єднань, що підтвердили в установленому законом порядку всеукраїнський статус і в установчих документах яких передбачено здійснення захисту прав та інтересів застрахованих осіб та/або потерпілих на виробництві, а також представники всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, легалізованих відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства).

6. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутом громадянського суспільства.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства.

Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки.

Члени Громадської ради працюють на громадських засадах і не можуть бути одночасно посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, членами правління Фонду та працівниками виконавчої дирекції Фонду або її робочих органів.

7. Для формування складу Громадської ради виконавча дирекція Фонду утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Ініціативна робоча група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради утворюється не пізніше ніж за 60 днів до закінчення повноважень її діючого складу.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, у тому числі ті, що є членами діючої Громадської ради та виконавчої дирекції Фонду.

Не пізніше ніж за 30 днів до проведення установчих зборів виконавча дирекція Фонду в обов'язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті Фонду та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, адресу електронної пошти і номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, засвідчене підписом керівника, скріпленим печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (для всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців);

копії документів, що підтверджують всеукраїнський статус, та установчих документів, що підтверджують повноваження на здійснення захисту прав та інтересів застрахованих осіб та/або потерпілих на виробництві (для громадських об'єднань).

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 днів до їх проведення. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце і час проведення установчих зборів, про що виконавча дирекція Фонду повідомляє на офіційному веб-сайті Фонду та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Фонду та в інший прийнятний спосіб.

8. Склад Громадської ради затверджується протоколом установчих зборів.

9. Членство в Громадській раді може бути припинено достроково на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази) або блокування її роботи;

прийняття рішення керівним органом інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу, що підтверджується даними з Реєстру громадських об'єднань;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви.

10. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду.

У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з поважних причин його повноваження за розпорядженням голови виконує його заступник чи уповноважений ним член Громадської ради.

11. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Фондом, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

бере участь у засіданнях правління Фонду.

12. Функції секретаря Громадської ради виконує обраний представник Громадської ради чи працівник виконавчої дирекції Фонду.

13. Основною формою роботи Громадської ради є засідання.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

У засіданнях Громадської ради можуть брати участь голова та члени правління Фонду, директор виконавчої дирекції Фонду або його заступники.

14. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Фондом.

Фонд за результатами розгляду пропозицій Громадської ради інформує членів Громадської ради та громадськість шляхом оприлюднення відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

15. Громадська рада інформує в обов'язковому порядку Фонд та громадськість про свою роботу шляхом розміщення у спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Фонду та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

16. Забезпечення діяльності Громадської ради (надання приміщення для проведення засідань, створення відповідних умов роботи, забезпечення засобами зв'язку) здійснює виконавча дирекція Фонду у порядку, визначеному його правлінням.

17. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

____________

Опрос