Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения жильем лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции и/или в обеспечении ее проведения и утративших функциональные возможности нижних конечностей

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.06.2015 № 407
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2015 р. N 407

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 884)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) (відповідальний виконавець бюджетної програми), обласні та Київська міська держадміністрації (їх структурні підрозділи).

3. За рахунок бюджетних коштів у встановленому порядку здійснюється придбання житла для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок та перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, за зареєстрованим місцем проживання, а в разі смерті зазначених осіб - для членів їх сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на такому обліку (далі - учасники антитерористичної операції).

4. Служба здійснює розподіл бюджетних коштів за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів між регіонами в розрізі обласних та Київської міської держадміністрацій пропорційно кількості учасників антитерористичної операції.

Обласні та Київська міська держадміністрації отримують до 5 числа місяця, що настає за звітним, від виконавчих органів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад інформацію про кількість учасників антитерористичної операції, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, у відповідному населеному пункті, та подають до 15 числа місяця, що настає за звітним, Службі зведену інформацію.

5. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла у прийнятих в експлуатацію новозбудованих житлових будинках (на первинному ринку) та на вторинному ринку.

Допускається співфінансування придбання житла за рахунок коштів місцевих бюджетів, учасників антитерористичної операції, яким надається житло, або інших не заборонених законодавством джерел.

Зазначені кошти зараховуються як власні надходження бюджетних установ на рахунок відповідного розпорядника бюджетних коштів та включаються до спеціального фонду відповідного бюджету.

Оплата житла здійснюється одним платежем на загальну суму його вартості.

Під час визначення вартості житла враховуються витрати, пов'язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів.

6. У разі наявності на початок року бюджетної кредиторської заборгованості за програмою "Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок" бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла після її погашення.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла, що визначається за результатами закупівлі, повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів.

Перевищення площі житла, визначеної відповідно до пункту 11 цього Порядку, допускається в разі, коли оплата різниці вартості житла здійснюється за рахунок коштів учасників антитерористичної операції та/або інших не заборонених законодавством джерел. У такому разі різниця вартості житла вноситься у порядку, передбаченому абзацом третім пункту 5 цього Порядку.

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

10. Безоплатна передача житла у власність територіальних громад здійснюється комісією, яка утворюється виконавчим органом відповідно сільської, селищної чи міської ради, до складу якої входять представники місцевої ради, обласних, Київської міської держадміністрацій. Головою такої комісії є керівник органу, якому передається у власність житло.

Безоплатна передача житла у власність територіальних громад оформляється актом приймання-передачі житла за формою згідно з додатком 1, який складається у п'яти примірниках, підписується головою та членами комісії з питань безоплатної передачі житла у власність територіальної громади та затверджується органом, що утворив таку комісію.

11. Надання житла учасникам антитерористичної операції здійснюється відповідно до законодавства.

Загальна площа житла, що складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири), яке надається одинокій особі, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратила функціональні можливості нижніх кінцівок та перебуває на квартирному обліку за місцем реєстрації, не може перевищувати 50 кв. метрів.

Житло, що надається, повинно відповідати вимогам законодавства стосовно доступності для осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, бути благоустроєним, відповідати вимогам статті 50 Житлового кодексу Української РСР та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

12. Виконавчі органи відповідних територіальних громад подають щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, обласним та Київській міській держадміністраціям звіти про надання житла учасникам антитерористичної операції за формою згідно з додатком 2.

Обласні та Київська міська держадміністрації подають щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Службі зведені звіти за регіоном про надання житла учасникам антитерористичної операції за формою згідно з додатком 3.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням, здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

АКТ
приймання-передачі житла

____ ____________ 20__ року

Комісія, утворена відповідно до _________________________________________________________
                                                                                                                                (назва документа)
у складі:
голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по-батькові)
члени комісії _________________________________________________________________________
                       _________________________________________________________________________
                       _________________________________________________________________________,
склала цей акт про те, що житло, а саме:

Адреса, за якою розміщується житло (область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири (у разі наявності), поштовий індекс)

Характеристика житла (загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Вартість житла, гривень

Оплата придбання житла, гривень

з державного бюджету

за рахунок інших джерел

яке придбано _________________________________________________________________________
                                                                    (найменування органу, уповноваженого на придбання житла)
відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ____________ N ____, безоплатно передається у комунальну власність ____________________________________________________________________________.
                                                                                  (найменування органу місцевого самоврядування)

До цього акта додаються:

1. ____________________;

2. ____________________;

3. ____________________.

Голова комісії

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

____________

_____________________________

 

____________

_____________________________

 

____________

_____________________________

 

ЗВІТ
про надання житла учасникам антитерористичної операції
_________________________________________
(найменування виконавчого органу відповідної територіальної громади)

за ____ квартал 20__ року

Подається
 ________________________________________________________________________
(найменування держадміністрації)

Адреса, за якою розміщується житло (область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири (у разі наявності), поштовий індекс)

Характеристика житла (загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Вартість житла, гривень

Оплата придбання житла, гривень

Прізвище, ім'я та по батькові учасника антитерористичної операції, який отримав житло

з державного бюджету

за рахунок інших джерел

М. П.

Керівник

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ЗА РЕГІОНОМ
про надання житла учасникам антитерористичної операції
_________________________________________
(найменування держадміністрації)

за ___ квартал 20__ року

Подається ________________________________________________________________________
                                                                      (найменування центрального органу виконавчої влади)

Адреса, за якою розміщується житло (область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири (у разі наявності), поштовий індекс)

Характеристика житла (загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Вартість житла, гривень

Оплата придбання житла, гривень

Прізвище, ім'я та по батькові учасника антитерористичної операції, який отримав житло

з державного бюджету

за рахунок інших джерел

М. П.

Керівник

__________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

____________

Опрос