Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

КМ Украины
Постановление КМ, Устав от 15.04.2015 № 244
редакция действует с 28.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2015 р. N 244

Київ

Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 липня 2016 року N 531
,
від 27 грудня 2018 року N 1130
,
від 21 серпня 2019 року N 761

Відповідно до статті 17 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі - Національне агентство) як постійно діючий колегіальний орган з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

2. Затвердити Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що додається.

3. Міністерству освіти і науки:

здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з утворенням Національного агентства та його державною реєстрацією;

подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення граничної чисельності працівників секретаріату Національного агентства;

передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки, необхідні для забезпечення організації роботи Національного агентства.

4. Міністерству соціальної політики подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення умов оплати праці Голови Національного агентства, його заступників і працівників секретаріату Національного агентства.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 28

 

СТАТУТ
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Загальна частина

1. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі - Національне агентство) є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України "Про вищу освіту" на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

2. Національне агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

3. Національне агентство під час реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, МОН, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук та національними галузевими академіями наук, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, з науковими установами і закладами вищої освіти зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями в галузі вищої освіти.

4. Національне агентство є неприбутковою організацією.

5. Національне агентство є юридичною особою публічного права, засновником якої є держава.

Національне агентство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, валютні рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.

6. Кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету Національного агентства на відповідний рік та зміни до них затверджує МОН.

7. Національне агентство має право в установленому законодавством порядку укладати договори, вчиняти інші правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

8. Повне найменування Національного агентства:

українською мовою - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;

англійською мовою - National Agency for Higher Education Quality Assurance.

Повноваження Національного агентства

9. Національне агентство:

формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його МОН для затвердження;

розробляє порядок інституційної акредитації закладів вищої освіти і подає його МОН для затвердження;

аналізує якість освітньої діяльності закладів вищої освіти;

проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

формує галузеві експертні ради у складі від дев'яти до п'ятнадцяти членів на строк не більше ніж три роки з числа осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менш як п'ять років, крім представників органів студентського самоврядування;

формує за поданням закладів вищої освіти та наукових установ, що провадять освітню діяльність у сфері вищої освіти, пропозиції, зокрема з метою запровадження міждисциплінарної підготовки, щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, і подає його МОН;

погоджує розроблені МОН стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю;

формує єдину базу даних запроваджених закладами вищої освіти спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти;

приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми за результатами акредитаційної експертизи освітньої програми;

приймає рішення про акредитацію відповідної освітньої програми відповідно до письмової заяви закладу вищої освіти, що має відповідний сертифікат про інституційну акредитацію;

у порядку, затвердженому МОН, приймає рішення про акредитацію чи відмову в інституційній акредитації відповідного закладу вищої освіти;

скасовує рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату за поданням Комітету з питань етики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

скасовує рішення спеціалізованої вченої ради на підставі подання Апеляційного комітету за результатами розгляду звернення, заяви або скарги щодо діяльності та рішень спеціалізованих вчених рад у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, закладів вищої освіти, за якими можуть складатися рейтинги закладів вищої освіти;

подає пропозиції щодо надання закладу вищої освіти статусу національного в порядку та за критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України;

встановлює один раз на сім років відповідність діяльності національного закладу вищої освіти критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;

вносить Кабінетові Міністрів України подання щодо надання національному закладу вищої освіти за результатами конкурсного відбору в разі відповідності критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, статусу дослідницького;

встановлює один раз на сім років відповідність діяльності дослідницького закладу вищої освіти критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;

розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені;

подає МОН для схвалення порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

погоджує розроблений МОН порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти та наукових ступенів;

розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора мистецтва) та подає його МОН для затвердження, акредитує спеціалізовані вчені ради (спеціалізовані ради з присудження ступеня доктора мистецтва) та контролює їх діяльність;

акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти та веде їх реєстр;

бере участь в установленому законом порядку у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці;

щороку готує та оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, звіт про свою діяльність, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти та подає зазначені документи Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та закладам вищої освіти для їх обговорення і належного реагування;

затверджує положення про комітети Національного агентства;

затверджує та оприлюднює порядок оскарження рішень Національного агентства;

затверджує порядок висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад та положення про них;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

10. Національне агентство з метою організації своєї діяльності:

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції в Національному агентстві та контроль за їх здійсненням відповідно до законодавства;

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти;

висвітлює на своєму офіційному веб-сайті питання розвитку та функціонування системи забезпечення якості вищої освіти;

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті нормативні документи, що стосуються його діяльності, а також інформацію про структуру і склад Національного агентства, керівництво секретаріату, результати своєї діяльності (у тому числі рішення та протоколи засідань), кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, іншу інформацію, передбачену законодавством.

11. Національне агентство має право:

залучати до проведення процедури акредитації освітньої програми акредитовані ним незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;

одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, наукових установ інформацію, документи та матеріали, необхідні для здійснення покладених на Національне агентство повноважень;

одержувати в установленому законодавством порядку під час проведення ліцензійної експертизи, акредитації освітніх програм, інституційної акредитації закладів вищої освіти, акредитації спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора мистецтва), акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти від закладів вищої освіти, наукових установ і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти документи, визначені законодавством;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, експертів, а також міжнародних експертів, представників провідних іноземних закладів вищої освіти та/або експертів інституцій, які забезпечують якість вищої освіти в інших країнах, до розгляду питань, що належать до компетенції Національного агентства;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних МОН;

провадити видавничу діяльність;

організовувати та проводити з'їзди, конференції, симпозіуми, семінари, зустрічі, тренінги, наради, у тому числі міжнародні, з питань, що належать до його компетенції, а також брати участь у зазначених заходах за рахунок коштів спеціального фонду.

Склад і структура Національного агентства

12. Національне агентство складається з 23 осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі рішення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі - Конкурсна комісія) за результатами конкурсного відбору, що проводиться з дотриманням принципів гендерного балансу та галузевого представництва.

Склад Національного агентства формується із забезпеченням представництва не більше однієї особи від галузі знань та включає:

три особи, які обираються з числа представників всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців;

дві особи з числа здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

не менше одного представника з числа осіб, які працюють за основним місцем роботи у:

- Національній академії наук;

- національній галузевій академії наук (по одному представнику від кожної академії);

- закладі вищої освіти державної форми власності;

- закладі вищої освіти комунальної форми власності;

- закладі вищої освіти приватної форми власності.

Особа може бути висунута кандидатом у члени Національного агентства суб'єктами, зазначеними у цьому пункті, або шляхом самовисування.

13. Повноваження члена Національного агентства припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його призначено;

2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) припинення ним громадянства України;

5) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

6) смерті;

7) виявлення обмежень, передбачених статтею 19 Закону України "Про вищу освіту";

8) в інших випадках, передбачених законом.

14. Строк повноважень членів Національного агентства становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства більше двох строків.

15. Не може бути членом Національного агентства особа:

1) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) яка за вироком суду позбавлена права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю;

4) яка за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) яка піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов'язане з корупцією, протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) яка підпадає під дію частини третьої або четвертої статті 1 Закону України "Про очищення влади";

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

До складу Національного агентства не можуть входити члени Конкурсної комісії, керівники і заступники керівників Національної академії наук та національних галузевих академій наук, закладів вищої освіти, наукових установ, засновники приватних закладів вищої освіти, державні службовці.

16. Члени Національного агентства виконують покладені на них функції на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, крім Голови та заступників Голови Національного агентства, які працюють на постійній основі.

Члени Національного агентства та члени галузевих експертних рад на час виконання обов'язків, покладених на них Законом України "Про вищу освіту", можуть бути звільнені (повністю або частково) від виконання професійних обов'язків за основним місцем роботи із збереженням заробітної плати.

Галузеві експертні ради Національного агентства не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положення про них.

17. Члени Національного агентства діють на засадах відкритості та прозорості.

18. Засідання Національного агентства є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин його членів.

Рішення з усіх питань приймаються більшістю від складу Національного агентства.

У разі виникнення у члена Національного агентства конфлікту інтересів він зобов'язаний утриматися від голосування.

Голосування під час засідання може бути закритим або відкритим відповідно до рішення Національного агентства.

На засіданнях Національного агентства мають право бути присутніми, крім членів Національного агентства, працівники секретаріату Національного агентства, представники МОН, керівники та представники закладів вищої освіти, громадських об'єднань, засобів масової інформації за умови попередньої реєстрації та/або запрошення.

Учасники засідання Національного агентства реєструються в обов'язковому порядку.

19. Рішення Національного агентства може бути оскаржене закладом вищої освіти, науковою установою.

20. У складі Національного агентства утворюються Комітет з питань етики, Апеляційний комітет, а також інші комітети, що формуються з числа членів Національного агентства.

21. Комітет з питань етики розглядає питання академічного плагіату і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також здійснює інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

22. Апеляційний комітет розглядає звернення, заяви і скарги щодо діяльності та рішень спеціалізованих вчених рад і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також здійснює інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

Керівні органи Національного агентства

23. Управління діяльністю Національного агентства здійснюють його Голова та заступники Голови в межах повноважень, визначених цим Статутом.

Голова та заступники Голови Національного агентства обираються на першому засіданні Національного агентства строком на три роки.

Голова та заступники Голови Національного агентства призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства та працюють на постійній основі.

24. Обрання Голови та заступників Голови Національного агентства відбувається шляхом таємного особистого голосування членів Національного агентства.

Рішення про обрання Голови та заступників Голови Національного агентства приймаються більшістю від складу Національного агентства.

25. Засідання Національного агентства проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

26. Голова Національного агентства:

організовує підготовку плану роботи Національного агентства;

головує на засіданнях Національного агентства;

підписує акти, прийняті Національним агентством, та протоколи засідань Національного агентства;

організовує виконання рішень Національного агентства та інформує членів Національного агентства про хід їх виконання;

організовує підготовку звіту про роботу Національного агентства;

за вмотивованою вимогою не менш як однієї третини складу Національного агентства скликає засідання Національного агентства;

діє без довіреності від імені Національного агентства в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Статутом;

скликає і проводить засідання Національного агентства, вносить питання для розгляду на його засіданнях, формує проект порядку денного засідання Національного агентства та не пізніше ніж за один день до проведення засідання інформує про його проведення всіх членів Національного агентства;

представляє Національне агентство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами, зокрема з державними органами іноземних держав з питань забезпечення якості вищої освіти та міжнародними організаціями;

вносить на засідання Національного агентства пропозиції щодо розподілу обов'язків між своїми заступниками;

приймає рішення про відрядження, в тому числі за кордон, Голови, заступників Голови та керівника секретаріату Національного агентства без погодження з Кабінетом Міністрів України, МОН та іншими центральними органами виконавчої влади;

виконує інші функції із забезпечення організації діяльності Національного агентства.

27. У разі відсутності Голови Національного агентства або неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших поважних причин його обов'язки виконує заступник Голови Національного агентства відповідно до встановленого Головою розподілу обов'язків.

До компетенції заступника Голови Національного агентства входять питання, делеговані йому наказом Голови Національного агентства в межах своєї компетенції або рішенням Національного агентства. Заступник Голови Національного агентства має право підпису на документах Національного агентства відповідно до своїх повноважень.

Секретаріат Національного агентства

28. Організаційне, фінансово-господарське, матеріально-технічне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює секретаріат Національного агентства.

Положення про секретаріат, його структура і штатний розпис затверджуються Національним агентством.

29. Секретаріат Національного агентства очолює керівник.

Керівник секретаріату Національного агентства призначається на посаду Головою Національного агентства на підставі рішення Національного агентства строком на п'ять років з правом повторного призначення.

Одна і та сама особа не може бути керівником секретаріату Національного агентства більше ніж два строки.

Національне агентство двома третинами голосів затвердженого складу може прийняти рішення про дострокове звільнення керівника секретаріату Національного агентства відповідно до законодавства про працю.

Керівник секретаріату Національного агентства підзвітний і підконтрольний Національному агентству.

Заступники керівника секретаріату Національного агентства призначаються на посаду та звільняються з посади керівником секретаріату за погодженням з Національним агентством.

30. Керівник секретаріату Національного агентства:

від імені Національного агентства укладає договори, вчиняє інші правочини, представляє інтереси в цивільно-правових відносинах, у суді та в інших органах державної влади, установах, організаціях;

здійснює заходи щодо державної реєстрації Національного агентства відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

скликає засідання Національного агентства за вмотивованою вимогою не менш як однієї третини його складу за умови нескликання засідання Головою та його заступниками протягом семи календарних днів відповідно до вимог, передбачених цим Статутом;

організовує та контролює виконання секретаріатом Національного агентства Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства;

приймає на роботу на умовах строкового трудового договору і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників секретаріату Національного агентства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

видає обов'язкові для виконання працівниками секретаріату Національного агентства накази та доручення з питань, що належать до його компетенції;

приймає рішення про відрядження, в тому числі за кордон, заступників керівника секретаріату та працівників секретаріату Національного агентства;

виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності секретаріату Національного агентства.

31. У складі секретаріату Національного агентства можуть утворюватися структурні підрозділи відповідно до затверджених Національним агентством структури і штатного розпису.

Положення про структурні підрозділи секретаріату та посадові інструкції їх працівників затверджуються керівником секретаріату Національного агентства за погодженням з Головою Національного агентства.

32. Керівник та працівники секретаріату Національного агентства працюють на постійній основі.

Не може бути керівником секретаріату, заступником керівника секретаріату або працівником секретаріату особа, яка є членом Національного агентства.

Умови оплати праці Голови Національного агентства, його заступників і працівників секретаріату визначаються Кабінетом Міністрів України.

33. Завданнями секретаріату Національного агентства є:

організація роботи з неухильного додержання Національним агентством вимог законодавства;

інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Голови, заступників Голови та членів Національного агентства;

забезпечення підготовки і проведення засідань Національного агентства;

організація ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

фінансово-господарське та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного агентства;

виконання інших завдань, передбачених положенням про секретаріат.

34. Відповідно до завдань, визначених пунктом 33 цього Статуту, секретаріат Національного агентства:

створює належні умови та сприяє ефективному здійсненню Головою, заступниками Голови та членами Національного агентства покладених на них повноважень;

одержує в установленому законом порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення покладених на Національне агентство і його секретаріат повноважень;

веде протоколи засідань Національного агентства;

здійснює організаційне забезпечення та технічне обслуговування засідань Національного агентства;

організовує проведення особистого прийому громадян Головою Національного агентства та його заступниками;

акредитує представників засобів масової інформації під час проведення засідань Національного агентства, забезпечує організацію і проведення прес-конференцій, зустрічей та інших заходів;

оприлюднює рішення Національного агентства і висвітлює актуальні питання діяльності Національного агентства на його офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації;

складає кошторис доходів і видатків та організовує його виконання;

планує видатки для здійснення заходів, пов'язаних з адміністративною діяльністю, матеріально-технічним забезпеченням Національного агентства та визначає напрями використання бюджетних коштів у рамках відповідної бюджетної програми;

готує детальні розрахунки та обґрунтування щодо потреби в коштах на виконання відповідної бюджетної програми, використання матеріальних, зокрема фінансових, ресурсів відповідно до затверджених кошторисів;

виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності Національного агентства.

Майно та кошти Національного агентства

35. Фінансування діяльності Національного агентства здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, отриманих як оплата робіт з акредитації та проведення ліцензійних експертиз, а також коштів, отриманих за надання інших послуг, пов'язаних із забезпеченням якості вищої освіти, у розмірах, що визначаються Національним агентством, грантів, наданих з метою підвищення якості вищої освіти в Україні, у тому числі тих, що надані для удосконалення системи оцінювання якості вищої освіти, інших джерел, не заборонених законодавством.

36. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Національного агентства, у тому числі розмір видатків на оплату праці його працівників, щороку встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.

37. За Національним агентством з метою забезпечення його діяльності, передбаченої цим Статутом, можуть бути закріплені на праві оперативного управління будівлі, споруди, приміщення, обладнання, комп'ютерна та інша техніка, транспортні засоби, засоби зв'язку, а також інше необхідне майно відповідно до законодавства.

38. Майно Національного агентства є державною власністю і належить йому на праві оперативного управління.

Майно не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій. Щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження.

Майно та кошти використовуються відповідно до статутних цілей і завдань в установленому законодавством порядку.

Національне агентство відповідно до законодавства та цього Статуту користується основними фондами, закріпленими за ним на праві оперативного управління без права зміни форми власності, а також обіговими коштами та земельними ділянками, що надаються йому в постійне користування або в оренду відповідно до земельного законодавства.

Облік і звітність Національного агентства

39. Національне агентство веде бухгалтерський облік та подає фінансову і статистичну звітність в установленому законодавством порядку, щороку звітує про результати своєї діяльності.

Порядок затвердження і внесення змін до Статуту

40. Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

Припинення Національного агентства

41. Національне агентство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до законодавства. Припинення Національного агентства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

У разі припинення Національного агентства у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи Національного агентства мають бути зараховані до доходу бюджету.

Національне агентство вважається припиненим з дня внесення запису про припинення його діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

(Статут у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 27.07.2016 р. N 531
,
від 27.12.2018 р. N 1130
,
від 21.08.2019 р. N 761)

____________

Опрос