Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2013 г. N 347

КМ Украины
Постановление КМ от 10.09.2014 № 437
действует с 26.09.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2014 р. N 437

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 347

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 347 "Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 39, ст. 1364) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 347

1. У Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.";

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова "частини п'ятої" виключити, а слова "територіального органу Державної служби зайнятості (далі - територіальний орган)" замінити словами "центру зайнятості державної служби зайнятості (далі - центр зайнятості)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про зайнятість населення", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і Господарському кодексі України.";

3) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

"Право на компенсацію має роботодавець, який є суб'єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.

Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця, за яким здійснюється віднесення роботодавця до класу професійного ризику виробництва, відповідно до якого встановлюється розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.";

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Робочі місця, які створені у зв'язку з утворенням нового суб'єкта господарювання (крім тих, що утворені шляхом припинення), вважаються новими протягом 12 місяців з моменту утворення нового суб'єкта господарювання.

У разі створення нового робочого місця шляхом збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців збільшенням штатної чисельності у звітному періоді вважається:

для юридичних осіб - збільшення складу працівників, які працюють на умовах трудових договорів, порівняно з попереднім звітним періодом за умови, що кількість вакансій залишається незмінною або збільшується;

для фізичних осіб - підприємців та самозайнятих осіб - збільшення чисельності найманих працівників, які працюють на умовах зареєстрованих трудових договорів (за винятком строкових).

Для підтвердження факту відсутності зменшення середньомісячної чисельності працівників проводиться порівняння середньооблікової кількості працівників за місяць, у якому створене нове робоче місце, із середнім значенням середньооблікової кількості працівників за 12 місяців, що передують місяцю створення нового робочого місця.";

5) у першому реченні абзацу першого пункту 7 слова і цифри "пунктами 3 і 4 цього Порядку" замінити словами і цифрою "пунктом 3 цього Порядку залежно від джерела компенсації";

6) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими володіє центр зайнятості, даних ДФС та її органів щодо відсутності у роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску, інформації органів Пенсійного фонду України про працевлаштування особи на нове робоче місце та відсутність у роботодавця заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом центр зайнятості приймає протягом п'яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю. Обмін зазначеними даними здійснюється в порядку взаємного обміну інформацією.";

7) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Центр зайнятості перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця, наступного за місяцем подання звітності до територіальних органів ДФС, передбаченої статтею 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - звіт), за умови підтвердження даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо заробітної плати працівника, з якої сплачено єдиний внесок.

Розмір компенсації розраховується на підставі даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за такою формулою:

Рв = ЗП х Рєв х 0,01,

де Рв - сума єдиного внеску, що підлягає компенсації;

ЗП - заробітна плата працівника, з якої сплачено єдиний внесок;

Рєв - відсоток єдиного внеску, нарахованого роботодавцем на суму заробітної плати працівника відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а виплата компенсації здійснюється за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється пропорційно шляхом ділення заробітної плати особи за місяць на кількість робочих днів місяця та множення на кількість робочих днів, за які надається компенсація.";

8) у пункті 11 слова і цифри "у пунктах 3 і 4" замінити словами і цифрою "у пункті 3";

9) в абзаці другому пункту 12 слова "наступного за звітним місяця" замінити словами "місяця, наступного за місяцем подання звіту,";

10) у тексті Порядку слова "територіальний орган" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "центр зайнятості" у відповідному відмінку і числі.

2. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

ДОВІДКА

_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації,
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місце
проживання роботодавця, що є фізичною особою - підприємцем)

Суб'єкт малого підприємництва у визначенні статті 55 Господарського кодексу України

__________________________________________
                                                (так/ні)

Вид економічної діяльності

__________________________________________

Відсоток єдиного внеску відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

__________________________________________

Нове робоче місце за професією (спеціальністю)

__________________________________________

Працевлаштований зареєстрований безробітний

__________________________________________
                                  (прізвище, ім'я та по батькові)

Дата працевлаштування

___ ____________ 20__ року

Робоче місце створене шляхом:

утворення нового суб'єкта господарювання

__________________________________________
                                                (так/ні)
__________________________________________
                                  (реквізити документа)

збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців

__________________________________________
                                                (так/ні)
__________________________________________
                        (реквізити документа у разі наявності)

модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника

__________________________________________
                                                (так/ні)

Реквізити рахунка роботодавця для перерахування компенсації

 

У разі звільнення працівника або зміни зазначених даних зобов'язуюсь поінформувати центр зайнятості державної служби зайнятості письмово протягом п'яти робочих днів.

Керівник

__________________
(підпис)*

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___ ____________ 20__ р.

____________
* Підпис скріплюється печаткою (за наявності).".

3. Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва

Найменування виду економічної діяльності

Код згідно з КВЕД

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

A

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

Вирощування однорічних і дворічних культур

01.1

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.11

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.13

Вирощування багаторічних культур

01.2

Вирощування винограду

01.21

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

01.24

Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів

01.25

Тваринництво

01.4

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.41

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

01.42

Розведення коней та інших тварин родини конячих

01.43

Розведення овець і кіз

01.45

Розведення свиней

01.46

Розведення свійської птиці

01.47

Змішане сільське господарство

01.5

Змішане сільське господарство

01.50

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.1

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.10

Лісозаготівлі

02.2

Лісозаготівлі

02.20

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.40

Рибне господарство

03

Рибальство

03.1

Морське рибальство

03.11

Прісноводне рибальство

03.12

Рибництво (аквакультура)

03.2

Морське рибництво (аквакультура)

03.21

Прісноводне рибництво (аквакультура)

03.22

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

C

Виробництво харчових продуктів

10

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

Виробництво м'яса

10.11

Виробництво м'яса свійської птиці

10.12

Виробництво м'ясних продуктів

10.13

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10.20

Перероблення та консервування фруктів і овочів

10.3

Виробництво фруктових і овочевих соків

10.32

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

10.39

Виробництво олії та тваринних жирів

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

10.41

Виробництво молочних продуктів

10.5

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

10.51

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

10.61

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

10.62

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.72

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

10.73

Виробництво інших харчових продуктів

10.8

Виробництво цукру

10.81

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

10.82

Виробництво готової їжі та страв

10.85

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

10.86

Виробництво готових кормів для тварин

10.9

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

10.91

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

10.92

Виробництво напоїв

11

Виробництво виноградних вин

11.02

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

11.07

Виробництво одягу

14

Виробництво одягу, крім хутряного

14.1

Виробництво робочого одягу

14.12

Виробництво іншого верхнього одягу

14.13

Виробництво спіднього одягу

14.14

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

14.19

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15

Виробництво взуття

15.2

Виробництво взуття

15.20

Оброблення деревини і виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16

Лісопильне та стругальне виробництво

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво

16.10

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16.2

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

16.23

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

20.2

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

20.20

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

21.1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

21.10

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

21.2

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

21.20

Виробництво гумових і пластмасових виробів

22

Виробництво пластмасових виробів

22.2

Виробництво будівельних виробів із пластмас

22.23

Виробництво інших виробів із пластмас

22.29

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

23

Виробництво виробів із бетону, гіпсу та цементу

23.6

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.61

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

23.70

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

25

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

25.6

Механічне оброблення металевих виробів

25.62

Виробництво електричного устатковання

27

Виробництво батарей і акумуляторів

27.2

Виробництво батарей і акумуляторів

27.20

Виробництво машин і устатковання, не віднесено до інших угруповань

28

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

28.3

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

28.30

Виробництво меблів

31

Виробництво меблів

31.0

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

31.01

Виробництво кухонних меблів

31.02

Виробництво інших меблів

31.09

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

D

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.30

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

E

Забір, очищення та постачання води

36

Забір, очищення та постачання води

36.0

Забір, очищення та постачання води

36.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37.0

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37.00

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

38

Збирання відходів

38.1

Збирання безпечних відходів

38.11

Оброблення та видалення відходів

38.2

Оброблення та видалення безпечних відходів

38.21

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39.00

БУДІВНИЦТВО

F

Будівництво будівель

41

Організація будівництва будівель

41.1

Організація будівництва будівель

41.10

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

Будівництво споруд

42

Будівництво доріг і залізниць

42.1

Будівництво доріг і автострад

42.11

Будівництво мостів і тунелів

42.13

Будівництво комунікацій

42.2

Будівництво трубопроводів

42.21

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

42.22

Будівництво інших споруд

42.9

Будівництво водних споруд

42.91

Будівництво інших споруд, не віднесено до інших угруповань

42.99

Спеціалізовані будівельні роботи

43

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.1

Знесення

43.11

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.12

Розвідувальне буріння

43.13

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

43.2

Електромонтажні роботи

43.21

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.22

Інші будівельно-монтажні роботи

43.29

Роботи із завершення будівництва

43.3

Штукатурні роботи

43.31

Установлення столярних виробів

43.32

Покриття підлоги й облицювання стін

43.33

Малярні роботи та скління

43.34

Інші роботи із завершення будівництва

43.39

Інші спеціалізовані будівельні роботи

43.9

Покрівельні роботи

43.91

Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесено до інших угруповань

43.99

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

G

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.20

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.3

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.32

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

45.4

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

45.40

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

47.2

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

47.21

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

47.22

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

47.23

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

47.24

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

H

Інший пасажирський наземний транспорт

49.3

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

49.31

Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесено до інших угруповань

49.39

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг щодо перевезення речей

49.4

Вантажний автомобільний транспорт

49.41

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

I

Тимчасове розміщування

55

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.10

Постачання готових страв

56.2

Постачання інших готових страв

56.29

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

J

Видавнича діяльність

58

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

58.1

Видання книг

58.11

Видання довідників і каталогів

58.12

Видання газет

58.13

Видання програмного забезпечення

58.2

Видання іншого програмного забезпечення

58.29

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62.0

Комп'ютерне програмування

62.01

Консультування з питань інформатизації

62.02

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

62.03

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

62.09

Надання інформаційних послуг

63

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали

63.1

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

63.11

Веб-портали

63.12

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

M

Ветеринарна діяльність

75

Ветеринарна діяльність

75.0

Ветеринарна діяльність

75.00

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

N

Обслуговування будинків і територій

81

Комплексне обслуговування об'єктів

81.1

Комплексне обслуговування об'єктів

81.10

Діяльність із прибирання

81.2

Загальне прибирання будинків

81.21

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

81.22

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Q

Охорона здоров'я

86

Медична та стоматологічна практика

86.2

Стоматологічна практика

86.23

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

R

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90.0

Індивідуальна мистецька діяльність

90.03

Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91.0

Функціонування музеїв

91.02

Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури

91.03

Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

91.04

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

Діяльність у сфері спорту

93.1

Функціонування спортивних споруд

93.11

Діяльність спортивних клубів

93.12

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

S

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

95.2

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

95.21

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

95.22

Ремонт взуття та шкіряних виробів

95.23

Ремонт меблів і домашнього начиння

95.24

".

____________

Опрос