Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 марта 2013 г. N 207

КМ Украины
Постановление КМ от 13.08.2014 № 342
редакция действует с 07.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2014 р. N 342

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 207

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 вересня 2015 року N 779

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 207 "Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 26, ст. 867) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 207

1. У пункті 2 постанови:

1) підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) Міністерству освіти і науки - формування, розміщення на власному веб-сайті та постійне оновлення переліку навчальних закладів, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію навчального закладу за переліком, затвердженим цією постановою, та інформування про це щокварталу до 10 числа наступного місяця Державного центру зайнятості.";

2) доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

"3) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям - подання щороку до 1 листопада в разі потреби Міністерству соціальної політики пропозицій щодо внесення змін до затвердженого цією постановою переліку.".

2. У Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзаци перший і шостий пункту 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм видачі Київським та Севастопольським міськими, районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років (далі - особи), ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери).";

"осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Терміни "ваучер", "перепідготовка", "підвищення кваліфікації" і "спеціалізація" використовуються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законах України "Про зайнятість населення", "Про професійно-технічну освіту" та "Про вищу освіту".";

3) у пункті 3 слова "здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня" замінити словами "підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні";

4) пункти 7, 8 і 12 викласти у такій редакції:

"7. Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає паспорт, трудову книжку (дублікат трудової книжки), документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Особа має право безоплатно отримати від центру зайнятості повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

8. Центр зайнятості проводить звірення відомостей про страховий стаж особи з 1 січня 2011 р. з даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Дані про страховий стаж особи за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 р. звіряються з даними реєстру застрахованих осіб зазначеного Державного реєстру, поданими Пенсійним фондом України.

Обчислення страхового стажу за період до 1 липня 2000 р. проводиться на підставі документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку.";

"12. Навчальний заклад протягом п'яти робочих днів після укладення договору про навчання подає центру зайнятості, який видав ваучер, завірену належним чином копію такого договору, розрахунок вартості витрат на навчання, відомості про рахунок навчального закладу для оплати вартості навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, копію ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію навчального закладу, відривну частину ваучера з відміткою про прийняття на навчання.";

5) абзац другий пункту 13 викласти у такій редакції:

"Навчальний заклад інформує центр зайнятості, що видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми щомісяця (у разі навчання за денною та вечірньою формою) і після закінчення екзаменаційної сесії (у разі навчання за заочною, дистанційною, екстернатною формою).";

6) пункти 14, 16 і 17 викласти у такій редакції:

"14. Центр зайнятості здійснює протягом 10 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, оплату навчання та проводить протягом 30 календарних днів після отримання навчальним закладом коштів звірення взаєморозрахунків з ним.";

"16. У разі дострокового припинення дії договору про навчання навчальний заклад подає протягом п'яти робочих днів центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про дострокове припинення навчання, розрахунок невикористаної частини коштів, передбачених для оплати вартості навчання, повертає протягом трьох робочих днів таку частину на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

17. Навчальний заклад подає протягом 10 робочих днів після закінчення строку дії договору про навчання центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про відрахування особи з навчального закладу у зв'язку із закінченням навчання.";

7) у тексті Порядку слова "територіальний орган" у всіх відмінках замінити словами "центр зайнятості" у відповідному відмінку;

8) доповнити Порядок приміткою такого змісту:

"Примітка. Обчислення страхового стажу за період до 1 липня 2000 р. здійснюється з дня запровадження обміну даними між Пенсійним фондом України та державною службою зайнятості про страховий стаж осіб за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 року.";

9) у додатку до Порядку слова "територіальний орган" у всіх відмінках замінити словами "центр зайнятості" у відповідному відмінку.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

____________

Опрос