Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 августа 1996 г. N 897

КМ Украины
Постановление КМ от 06.08.2014 № 340
действует с 21.08.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2014 р. N 340

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 897

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 897 "Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 426; Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1896; 2006 р., N 40, ст. 2683; 2007 р., N 26, ст. 1046; 2010 р., N 65, ст. 2281; 2012 р., N 23, ст. 883; 2013 р., N 76, ст. 2830) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 897

1. Назву та текст постанови після слів "увічнення пам'яті" доповнити словами "учасників антитерористичної операції,".

2. У додатку до постанови:

1) назву додатка після слів "увічнення пам'яті" доповнити словами "учасників антитерористичної операції,";

2) позиції

"Віце-прем'єр-міністр України згідно з розподілом функціональних повноважень, голова Комісії

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Комісії

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - керівник апарату, заступник голови Комісії

Голова всеукраїнської громадської організації "Союз "Народна пам'ять", відповідальний секретар Комісії (за згодою)

Перший заступник директора Українського інституту національної пам'яті (за згодою)"

замінити такими позиціями:

"Віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії

Директор Українського інституту національної пам'яті, заступник голови Комісії

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Комісії

Голова громадської організації "Українські меморіали", відповідальний секретар Комісії (за згодою)

Начальник відділу комунального обслуговування Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіону";

позицію

"Секретар робочої групи з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Мінрегіоні (за згодою)"

замінити такою позицією:

"Секретар робочої групи з питань увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій при Українському інституті національної пам'яті (за згодою)".

3. Положення про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, затверджене зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій

1. Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій є тимчасовим допоміжним органом при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія), який утворюється ним з метою сприяння забезпеченню пошуку, ведення обліку, облаштування, забезпечення збереження і утримання місць поховання учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на території України, інших держав.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань пошуку, ведення обліку, облаштування, забезпечення збереження і утримання місць поховання учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на території України, інших держав;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у відповідній сфері;

підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції, на підставі інформації, отриманої від них в установленому порядку;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

6) бере участь в реалізації міжнародних договорів України про увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і розробленні відповідних актів законодавства;

7) узагальнює інформацію про наявність поховань учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на території України, інших держав;

8) розглядає пропозиції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, інших юридичних та фізичних осіб щодо удосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, і сприяє їх реалізації;

9) вивчає кращий вітчизняний та іноземний досвід з питань увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і сприяє його широкому використанню.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Комісії входять голова, заступники голови, представники центральних органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники інших державних органів, підприємств, установ та організацій.

Очолює Комісію голова, який за посадою є Віце-прем'єр-міністром України.

Голова Комісії затверджує її персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни. Голова Комісії має заступників.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - один з його заступників.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її відповідальний секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції Комісії, утворюється президія Комісії, яка діє у період між її засіданнями. До складу президії входять голова, заступники голови, відповідальний секретар і члени Комісії. Персональний склад президії затверджує голова Комісії.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк та печатку із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Український інститут національної пам'яті.".

____________

Опрос