Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Устава Национальной академии педагогических наук Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Устав от 05.02.2014 № 51
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2014 р. N 51

Київ

Про затвердження Статуту Національної академії педагогічних наук України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 жовтня 2016 року N 752)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Статут Національної академії педагогічних наук України, прийнятий загальними зборами Академії 31 жовтня 2013 р., що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

С. АРБУЗОВ

Інд. 70

 

СТАТУТ
Національної академії педагогічних наук України

Загальні положення

1. Національна академія педагогічних наук України (далі - Академія), яка заснована Указом Президента України від 4 березня 1992 р. N 124, є державною науковою організацією, заснованою на державній власності.

Статус національної Академії надано Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. N 259.

Академія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

Академія об'єднує дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, почесних академіків та іноземних членів, які обираються загальними зборами Академії, а також наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які працюють у науково-дослідних установах, на підприємствах, в організаціях та закладах, що входять до складу Академії (далі - наукові установи).

Академія взаємодіє з МОН, Національною академією наук та національними галузевими академіями наук, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними установами і громадськими об'єднаннями, з науковими установами і вищими навчальними закладами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями в галузі освіти і науки.

Академія є неприбутковою організацією.

2. Академія є самоврядною організацією, що самостійно визначає основні напрями наукових досліджень з педагогіки і психології, проблем освіти, свою структуру, вирішує науково-організаційні, господарські, кадрові питання, здійснює міжнародні наукові зв'язки.

3. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, фінансується за рахунок коштів державного бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Офіційне найменування Академії:

українською мовою: повне - Національна академія педагогічних наук України, скорочене - НАПН України;

англійською мовою: повне - National Academy of Educational Sciences of Ukraine, скорочене - NAES of Ukraine.

5. Місцезнаходження Академії: Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 52а.

Завдання і функції Академії

6. Основними завданнями діяльності Академії є теоретичне і методичне забезпечення розвитку національної системи освіти, всебічне наукове її супроводження і дослідницька робота в галузі педагогіки і психології.

Академія сприяє найбільш повному використанню і відтворенню інтелектуального та культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечує випереджувальний розвиток педагогічної і психологічної наук з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України.

7. Академія відповідно до основних завдань, передбачених у пункті 6 цього Статуту:

визначає основні напрями досліджень, що проводяться науковими установами;

організовує, координує та проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження з проблем у галузі освіти, педагогіки і психології, інформує громадськість про їх результати;

розробляє наукові основи розвитку освіти з урахуванням науково-технічного прогресу, соціально-економічних змін, національно-культурних традицій, а також педагогічного досвіду зарубіжних країн;

розвиває педагогічну, психологічну та інші науки, проводить міждисциплінарні дослідження;

проводить наукову експертизу освітніх інновацій та навчальної літератури, вивчає та узагальнює досягнення педагогічної і психологічної наук, сприяє їх впровадженню у практику;

об'єднує вчених Академії, інших наукових установ, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів у наукових радах, товариствах і асоціаціях;

налагоджує зв'язки і співпрацює з науковими установами інших держав, навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань освіти, педагогічної та психологічної наук;

проводить підготовку та атестацію наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та надає освітні послуги;

організовує та здійснює підвищення кваліфікації працівників наукових установ, науково-педагогічних і педагогічних працівників з педагогіки і психології та методики окремих дисциплін, керівних працівників, їх кадрового резерву, а також працівників методичних служб і закладів післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів;

провадить видавничу діяльність;

скликає наукові сесії, з'їзди, конференції і наради, у тому числі міжнародні, для обговорення наукових проблем і питань координації науково-дослідницької роботи;

сприяє створенню підприємств для підготовки дидактичних матеріалів та надання науково-технічних і науково-методичних послуг, розвитку різних форм інноваційної діяльності та міжнародного науково-технічного співробітництва в галузі освіти, педагогіки і психології.

8. Свої завдання і функції Академія виконує шляхом:

проведення фундаментальних, прикладних, пошукових і прогностичних досліджень, розроблення програм, проектів, прогнозів, засобів і технологій для науково-методичного забезпечення системи освіти;

розроблення відповідно до покладених на неї завдань наукової політики в галузі освіти, педагогіки і психології;

наукового обґрунтування змісту освіти, сучасних освітніх та інформаційних технологій, форм і методів виховання та навчання, розроблення підручників і методичних посібників для навчальних закладів;

дослідження світових тенденцій розвитку освіти, педагогічної і психологічної наук, проведення аналізу державних стандартів освіти та її змісту в іноземних державах, оцінки рівня освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України та за кордоном;

вивчення, узагальнення та поширення освітніх інновацій, вітчизняного педагогічного досвіду та педагогічного досвіду зарубіжних країн;

підготовки пропозицій щодо створення, реорганізації і ліквідації наукових установ, що повністю або частково фінансуються з державного бюджету;

утворення наукових рад, товариств, асоціацій з найважливіших проблем у галузі педагогіки і психології;

підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру;

забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями;

підготовки робітничих кадрів, фахівців (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), перепідготовки кадрів;

підвищення кваліфікації наукових працівників, викладачів, інших працівників у галузі освіти, педагогіки і психології;

провадження видавничої діяльності (випуск наукової, навчальної та методичної літератури, інформаційних вісників, бюлетенів) та створення електронних видань;

пропагування досягнень науки і сприяння поширенню знань з педагогіки і психології;

збереження рукописів учених, а також архівних та інших матеріалів наукових установ, що мають наукову, культурну та історичну цінність;

обміну друкованими виданнями та іншими видами носіїв інформації з науковими установами, вищими навчальними закладами, інформаційними центрами, бібліотеками і музеями, іншими організаціями і фондами в Україні та за її межами;

заснування і присудження відзнак і премій Академії за значні досягнення у науково-педагогічній та освітній діяльності за рахунок коштів спеціального фонду.

Склад Академії і порядок обрання її членів, їх права та обов'язки

9. До персонального складу Академії входять дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні академіки та іноземні члени, які обираються загальними зборами Академії в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про вибори до Академії, що затверджується її президією.

10. Дійсними членами (академіками) Академії обираються громадяни України, які є членами-кореспондентами Академії і зробили вагомий особистий внесок у розвиток науки в галузі освіти, педагогіки і психології, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та мають науковий ступінь доктора наук, а також, як виняток, - громадяни України, які є дійсними членами (академіками) Національної академії наук та інших національних галузевих академій наук і зробили вагомий внесок у розвиток науки в галузі освіти, педагогіки і психології, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та мають науковий ступінь доктора наук.

11. Членами-кореспондентами Академії обираються громадяни України, які зробили значний особистий внесок у розвиток науки в галузі освіти, педагогіки і психології, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та мають науковий ступінь доктора наук.

12. Члени Академії обираються довічно. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії, які вибули на постійне проживання за межі України, за рішенням загальних зборів Академії отримують статус іноземних членів. Вивільнені ними місця оголошуються президією вакантними.

13. Почесними академіками Академії можуть бути обрані громадяни України, які зробили вагомий внесок у розвиток науки в галузі освіти, педагогіки і психології, беруть активну участь у виконанні статутних завдань Академії та мають науковий ступінь доктора наук.

14. Іноземними членами Академії обираються відомі міжнародній науковій громадськості вчені - громадяни інших держав, які співпрацюють з ученими Академії.

15. Почесні академіки та іноземні члени Академії мають право дорадчого голосу.

16. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії проводяться за наявності вакансій та в межах коштів, передбачених у кошторисі Академії, в умовах широкої поінформованості наукової громадськості. Вибори призначаються президією Академії, як правило, не рідше ніж один раз на три роки.

17. Після досягнення дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами Академії 70-річного віку відкриваються вакансії для обрання нових дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії.

За дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами Академії, які досягли зазначеного віку, зберігаються всі права, передбачені цим Статутом.

18. Повідомлення президії Академії про проведення виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за три місяці до проведення виборів.

19. Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії із зазначених у повідомленні галузей надається дійсним членам (академікам) Академії, вченим радам наукових установ і вищих навчальних закладів.

Кандидати у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії подають до президії Академії не пізніше ніж протягом місяця з дня публікації повідомлення про проведення виборів документи згідно з переліком, затвердженим президією Академії.

Списки висунутих і зареєстрованих кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше як за місяць до виборів.

20. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії проводяться поетапно - на загальних зборах відділень та на загальних зборах Академії. Кандидатури, які набрали не менш як 2/3 голосів учасників загальних зборів відділення, виносяться на розгляд загальних зборів Академії, що обирають дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії із числа кандидатів, обраних загальними зборами відділень у межах оголошених вакансій.

21. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії проводяться на демократичній основі, в умовах повної гласності та поінформованості наукової громадськості після обговорення в колективах наукових установ та вищих навчальних закладів.

На загальних зборах відділень і на загальних зборах Академії створюються умови для всебічного обговорення кандидатур. З метою встановлення відповідності спеціальностей висунутих кандидатів оголошеним вакансіям та визначення рейтингу претендентів президія Академії утворює експертні комісії з числа дійсних членів (академіків) Академії, які входять до складу відповідних відділень.

22. Дійсний член (академік) Академії має право ухвального голосу на всіх етапах виборів, а член-кореспондент Академії - на виборах кандидатів у члени-кореспонденти Академії на загальних зборах відділень Академії, а також членів-кореспондентів, почесних академіків та іноземних членів Академії на загальних зборах Академії.

23. Вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) Академії проводяться на загальних зборах відділення таємним голосуванням дійсних членів (академіків) Академії, а кандидатів у члени-кореспонденти Академії - таємним голосуванням дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії, які входять до складу відділення. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на загальних зборах відділення присутні не менш як 2/3 складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії, які входять до складу відділення.

Обраними на загальних зборах відділення кандидатами в дійсні члени (академіки) Академії вважаються особи, за яких проголосувало не менш як 2/3 присутніх дійсних членів (академіків) Академії, які входять до складу відділення, а обраними на загальних зборах відділення кандидатами у члени-кореспонденти Академії вважаються особи, за яких проголосувало не менш як 2/3 присутніх дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії, які входять до складу відділення.

24. Дійсні члени (академіки) Академії обираються на загальних зборах Академії таємним голосуванням дійсних членів (академіків) Академії, а члени-кореспонденти Академії - таємним голосуванням дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на загальних зборах Академії присутні не менш як 2/3 складу Академії.

Обраними на загальних зборах Академії дійсними членами (академіками) Академії вважаються особи, за яких проголосувало не менш як 2/3 загальної кількості дійсних членів (академіків) Академії, які брали участь у голосуванні, а обраними на загальних зборах Академії членами-кореспондентами Академії вважаються особи, за яких проголосувало не менш як 2/3 загальної кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії, які брали участь у голосуванні.

Список новообраних членів Академії публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

25. Кандидати в почесні академіки та іноземні члени Академії висуваються загальними зборами відділень і обираються загальними зборами Академії. У виборах беруть участь дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах присутні не менш як 2/3 складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії. Обраними вважаються особи, за яких проголосувало не менш як 2/3 загальної кількості членів Академії.

Висування кандидатів і обрання почесними академіками та іноземними членами Академії проводиться за рішенням загальних зборів відділення і загальних зборів Академії відкритим голосуванням.

26. Дійсний член (академік), член-кореспондент Академії відповідно до своєї наукової спеціальності є членом одного з відділень Академії, має право переходити з одного відділення в інше, виносити на розгляд президії, загальних зборів відділення та загальних зборів Академії наукові та науково-організаційні питання.

Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії, які входять до складу одного відділення, можуть за згодою загальних зборів іншого відділення брати участь у його роботі, користуючись усіма правами члена цього відділення (за винятком права ухвального голосу на виборах кандидатів у члени Академії, академіка-секретаря відділення, ученого секретаря та членів бюро відділення), а також бути членами інших академій наук, у тому числі іноземних, і членами міжнародних наукових організацій.

27. Члени Академії мають переважне право на створення Академією умов для проведення ними наукових досліджень в наукових установах.

28. Основними обов'язками дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії є збагачення педагогічної і психологічної наук новими досягненнями шляхом особистого проведення наукових досліджень, організації і керівництва колективним розробленням фундаментальних наукових проблем; підготовки наукових кадрів і сприяння впровадженню досягнень науки в систему освіти і використанню їх у соціально-економічному та культурному розвитку держави; поєднання наукової творчості з підготовкою і перепідготовкою педагогічних кадрів, виконання доручень президії Академії і відповідного відділення.

29. Дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Академії Академія виплачує довічну плату, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Іноземним членам, почесним академікам Академії довічна плата не встановлюється.

У разі смерті дійсного члена (академіка) чи члена-кореспондента Академії або його виїзду на постійне місце проживання за межі України та невиконання ним вимог цього Статуту виплата щомісячної довічної плати припиняється.

30. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії щороку подають відповідному відділенню пропозиції щодо формування тематичного плану наукових досліджень, індивідуальний план і письмовий звіт про свою наукову діяльність, а також один раз на два роки звітують перед загальними зборами відділення.

Керівні органи і структура Академії

31. Вищим керівним органом Академії є загальні збори, в яких беруть участь її дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні академіки та іноземні члени. На загальні збори запрошуються представники наукових установ і наукової та педагогічної громадськості, які користуються правом дорадчого голосу.

32. Правом ухвального голосу на загальних зборах Академії користуються дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії.

33. Загальні збори Академії:

приймають Статут Академії та у разі потреби вносять до нього зміни і доповнення з подальшим поданням в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження;

визначають основні напрями наукових досліджень у галузі педагогіки і психології та основні напрями наукової роботи Академії;

вирішують питання організації наукової діяльності та внутрішнього розпорядку Академії;

заслуховують і обговорюють доповіді наукового та науково-організаційного спрямування;

обирають дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, почесних академіків та іноземних членів Академії;

обирають президента, першого віце-президента, віце-президентів, головного ученого секретаря Академії, членів її президії;

заслуховують звіт президії про діяльність Академії за минулий рік;

вирішують інші питання роботи Академії.

34. Загальні збори Академії скликаються її президією в разі потреби, але не рідше ніж один раз на рік. Збори можуть бути також скликані на письмову вимогу не менш як 1/3 загальної кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії.

35. Рішення загальних зборів Академії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів у разі присутності не менш як 2/3 загальної кількості членів Академії, крім випадків, коли цим Статутом або рішенням загальних зборів передбачається інший порядок.

Рішення загальних зборів приймаються у формі постанов і є обов'язковими для всіх членів Академії, працівників наукових установ та апарату президії Академії.

36. У період між загальними зборами Академії її роботою керує президія, що обирається строком на п'ять років. До складу президії входять президент Академії, перший віце-президент, віце-президенти, головний учений секретар Академії, академіки-секретарі відділень. Інші члени президії обираються з числа членів Академії таємним голосуванням простою більшістю голосів.

Кількість членів президії визначається загальними зборами Академії.

Рішення президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів у разі присутності на загальних зборах не менш як 2/3 загальної кількості її членів і є обов'язковими для всіх членів Академії, працівників наукових установ та апарату президії Академії.

37. Президент Академії обирається загальними зборами з числа дійсних членів (академіків) Академії таємним голосуванням строком на п'ять років простою більшістю голосів.

38. Президент Академії:

організовує роботу Академії та її президії;

видає накази;

здійснює керівництво діяльністю Академії щодо розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, сприяє впровадженню їх результатів у практику;

вирішує питання добору і розстановки керівних кадрів Академії;

відповідає за фінансово-технічне забезпечення, міжнародні зв'язки;

установлює розміри посадових окладів працівникам апарату президії, керівникам наукових установ, що входять до складу Академії, відповідно до актів Кабінету Міністрів України з цього питання;

забезпечує взаємодію Академії з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Національною академією наук, іншими національними галузевими академіями наук та громадськими об'єднаннями;

в установленому порядку представляє інтереси Академії в судах, видає довіреності;

головує на загальних зборах, засіданнях президії Академії, організовує виконання рішень загальних зборів і президії, застосовує заходи заохочення до працівників Академії і дисциплінарні стягнення до працівників апарату президії, керівників наукових установ та їх заступників, які призначаються ним на зазначені посади.

У разі відсутності президента його обов'язки виконує перший віце-президент, один із віце-президентів або головний учений секретар Академії.

Перший віце-президент, віце-президенти та головний учений секретар Академії обираються таємним голосуванням на час повноважень її президента загальними зборами дійсних членів (академіків) Академії простою більшістю голосів.

Академіки-секретарі відділень обираються загальними зборами відділень з числа дійсних членів (академіків) Академії таємним голосуванням простою більшістю голосів строком на п'ять років і затверджуються загальними зборами Академії таємним голосуванням простою більшістю голосів.

Інші члени президії Академії обираються загальними зборами дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії таємним голосуванням строком на п'ять років простою більшістю голосів.

39. Президія Академії за пропозицією її президента затверджує розподіл обов'язків між членами президії.

40. У своїй діяльності президія Академії підзвітна загальним зборам Академії, на яких інформує про найважливіші рішення, прийняті в період між зборами.

41. Загальні збори Академії можуть таємним голосуванням у разі потреби достроково припинити простою більшістю голосів повноваження окремих членів президії та діяльність президії в цілому та обрати нових членів або президію в порядку, визначеному цим Статутом.

42. Президія Академії:

затверджує структуру свого апарату;

затверджує структуру та статути наукових установ;

розробляє та затверджує за погодженням з Мінсоцполітики та Мінфіном умови оплати праці та розміри посадових окладів працівників наукових установ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи;

контролює додержання науковими установами цього Статуту;

скликає загальні збори Академії;

призначає вибори членів Академії;

подає на обговорення і затвердження загальними зборами Академії програми, звіти про діяльність Академії та наукових установ;

забезпечує координацію досліджень, пов'язаних із проведенням науково-дослідних робіт відповідно до завдань, покладених на Академію;

затверджує тематичні плани науково-дослідної роботи членів Академії та наукових установ;

розглядає питання щодо проведення науковими установами досліджень і експериментальної роботи, а також результати перевірки їх наукової та фінансової діяльності;

ухвалює рішення про порушення перед Кабінетом Міністрів України питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію наукових установ, тимчасових наукових колективів, затверджує напрями їх наукової діяльності;

затверджує керівників наукових установ, їх заступників з наукової роботи та учених секретарів; ректорів і проректорів навчальних закладів, начальників управлінь та відділів апарату президії, учених секретарів відділень;

здійснює управління майном наукових установ, що є державною власністю;

погоджує відповідно до законодавства питання щодо оренди майна Академії у порядку, встановленому законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, збереженням державного майна, ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, веденням у наукових установах бухгалтерського обліку;

утворює наукові ради Академії з найважливіших проблем педагогічної і психологічної наук та науково-методичного забезпечення розвитку освіти, комітети та комісії, заслуховує звіти про їх роботу;

здійснює контроль за виконанням науковими установами державних цільових і галузевих програм;

організовує підготовку та підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів наукових установ;

вносить МОН пропозиції щодо відкриття і закриття аспірантури та докторантури у наукових установах;

сприяє використанню результатів науково-дослідних робіт у галузі освіти, економіки та культури, соціальній сфері;

налагоджує співпрацю з Національною академією наук, іншими національними галузевими академіями наук, науковими установами і навчальними закладами в Україні та за її межами, укладає відповідні договори;

присуджує іменні стипендії, а також премії Академії за кращі наукові праці, опубліковані співробітниками наукових установ, іменні премії та інші нагороди молодим ученим і студентам вищих навчальних закладів за кращі наукові праці за рахунок коштів спеціального фонду;

висуває роботи на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, висуває кандидатів (колективи) на здобуття Державних премій України в галузі освіти; висуває праці на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених; подає клопотання щодо претендентів на присудження премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок; подає кандидатів на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України; вносить подання щодо претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, рекомендує осіб на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених; вносить пропозиції щодо кандидатур на отримання державних стипендій видатним діячам науки тощо;

проводить збори, конференції, симпозіуми з питань, що належать до компетенції Академії;

здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

43. Президія Академії здійснює контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету і майна Академії.

44. Президія Академії має постійно діючий апарат, що забезпечує виконання її рішень.

Керівництво діяльністю апарату президії здійснюють президент, перший віце-президент, віце-президенти і головний учений секретар Академії відповідно до розподілу обов'язків.

Кошторис і штатний розпис президії затверджує президент Академії за погодженням з Мінфіном.

45. Кошториси та штатні розписи бюджетних наукових установ, затверджує президент Академії.

46. Члени Академії однієї чи кількох спеціальностей об'єднуються у відповідні відділення Академії з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, координують діяльність наукових установ, що входять до складу відділень, залучають до роботи провідних наукових і науково-педагогічних працівників з відповідних спеціальностей, учителів-новаторів, громадських діячів.

Відділення Академії є науковим і науково-організаційним підрозділом, що діє на підставі положення про відділення Академії, яке затверджується президією Академії.

47. Основними завданнями відділень Академії є:

організація і проведення наукових досліджень у галузі педагогіки і психології;

прогнозування розвитку освітніх систем та їх наукове забезпечення;

сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у практику;

утворення відповідних рад з тематики досліджень у галузі педагогіки і психології та подання на розгляд президії Академії пропозицій щодо визначення їх складу;

участь у міжнародній науковій діяльності.

Інші завдання, функції, права, обов'язки і порядок діяльності відділення визначаються положенням про нього, що затверджується загальними зборами Академії після попереднього обговорення в наукових установах.

Кількість і найменування відділень Академії визначаються загальними зборами Академії.

Вищим керівним органом відділення є загальні збори його членів.

48. З метою координації діяльності наукових установ, вищих навчальних закладів та інших організацій у розв'язанні наукових проблем з педагогіки і психології, що мають важливе значення для культурного та соціального розвитку регіонів, можуть утворюватися регіональні відділення і наукові центри Академії у порядку, встановленому законодавством.

Регіональні відділення і наукові центри Академії діють на підставі положень, що затверджуються президією Академії.

49. Наукові установи діють відповідно до своїх статутів, що затверджуються президією Академії та реєструються в установленому законодавством порядку.

Наукова установа самостійно організовує свою діяльність та визначає свою структуру, що затверджується президією Академії, з наукових питань співпрацює з юридичними особами (як резидентами, так і нерезидентами), вступає до спілок, асоціацій, вирішує кадрові та інші визначені Статутом питання.

Керівник наукової установи обирається на конкурсній основі відповідно до її Статуту і затверджується рішенням президії Академії.

Керівник наукової установи призначається на посаду наказом президента Академії за контрактом строком від одного до п'яти років.

Рішення президії Академії про затвердження кандидатури керівника наукової установи є підставою для укладення контракту між президентом Академії та кандидатом на посаду керівника наукової установи.

Порядок обрання кандидата на посаду керівника наукової установи визначається президією Академії.

Майновий комплекс та кошти Академії

50. До майнового комплексу Академії належать усі матеріальні та нематеріальні активи (далі - майно), що обліковуються на балансі Академії і наукових установ, підприємств та організацій, що входять до складу Академії, і закріплені державою за Академією у безстрокове безоплатне користування або придбані за рахунок коштів державного бюджету, а також інших коштів, не заборонених законодавством.

Майно Академії не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.

Приватизація майна Академії здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

51. Фінансування діяльності Академії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.

52. Майно та кошти використовуються науковими установами відповідно до їх статутних цілей і завдань в установленому законодавством порядку.

53. Об'єкти майнового комплексу належать Академії на праві господарського відання і передаються нею науковим установам на праві оперативного управління з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу".

54. Суб'єктами права на об'єкти інтелектуальної власності (науково-дослідні, дослідно-конструкторські розробки, винаходи тощо), створені в наукових установах, є їх автори та зазначені установи відповідно до законодавства.

Наукові установи набувають майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в установленому законодавством порядку.

Об'єкти інтелектуальної власності підлягають правовій охороні в установленому законодавством порядку.

Вартість створених і придбаних об'єктів інтелектуальної власності наукові установи зобов'язані враховувати в активі своїх балансів відповідно до законодавства.

Академія та наукові установи мають право згідно із законодавством реалізувати на внутрішньому і зовнішньому ринку об'єкти інтелектуальної власності, устатковання, матеріали та іншу наукоємну продукцію, що їм належить, надавати науково-технічні послуги відповідно до законодавства.

Облік і звітність

55. Академія щороку звітує перед Кабінетом Міністрів України про результати наукової діяльності та використання коштів, виділених з державного бюджету, з урахуванням звітів, що надійшли від наукових установ.

Звіт про діяльність Академії обговорюється та затверджується її загальними зборами і підлягає опублікуванню.

Подання щорічного звіту за встановленою Академією формою є обов'язковим для кожної наукової установи.

56. Академія веде бухгалтерський облік та подає фінансову і статистичну звітність в установленому законодавством порядку, щороку звітує про результати своєї діяльності.

57. Фінансовий рік Академії збігається з календарним роком.

Зовнішньоекономічна діяльність Академії

58. З метою забезпечення фінансування і виконання своїх програм та проектів Академія може провадити відповідно до законодавства міжнародну наукову діяльність.

Порядок затвердження і внесення змін до Статуту

59. Статут, а також зміни до нього приймаються рішенням загальних зборів Академії не менш як 2/3 голосів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії і подаються в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2222 "Про затвердження Статуту Національної академії педагогічних наук України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 49, ст. 2412).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 914 "Про затвердження нової редакції Статуту Академії педагогічних наук України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1894).

3. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. N 1607 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3206).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 782 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2222" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2295).

____________

Опрос