Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество

КМ Украины
Постановление КМ от 05.02.2014 № 50
действует с 19.02.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2014 р. N 50

Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3145; 2012 р., N 96, ст. 3875), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868 "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549), крім пунктів 1, 6, 10, 14, 17 змін, що вносяться до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 червня 2014 року.

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

С. АРБУЗОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1. Пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

"Орган державної реєстрації прав під час реєстрації заяви про державну реєстрацію права власності у базі даних про реєстрацію заяв і запитів додатково до відомостей, зазначених у такій заяві, вносить до зазначеної бази даних такі відомості:

підстава для виникнення права власності:

- назва документа;

- дата видачі документа;

- номер документа;

- ким виданий (оформлений) документ;

- додаткові відомості про документ;

площа земельної ділянки / об'єкта нерухомого майна;

цільове призначення земельної ділянки (у разі реєстрації заяви щодо земельної ділянки);

тип об'єкта нерухомого майна (у разі реєстрації заяви щодо об'єкта нерухомого майна).

Реєстрацію рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією таких прав, проводить орган державної реєстрації прав шляхом внесення відомостей, зазначених у рішенні суду, до бази даних про реєстрацію заяв і запитів, а саме:

підстава для внесення запису:

- назва документа;

- дата видачі документа;

- номер документа;

- ким виданий (оформлений) документ;

- додаткові відомості про документ;

кадастровий номер земельної ділянки (у разі реєстрації рішення суду щодо земельної ділянки);

місцезнаходження земельної ділянки (у разі реєстрації рішення суду щодо земельної ділянки);

адреса об'єкта нерухомого майна (у разі реєстрації рішення суду щодо об'єкта нерухомого майна).".

2. У пункті 7:

в абзаці першому слово ", нотаріус" замінити словами "у випадках, передбачених законодавством,";

в абзаці другому слово ", нотаріус" виключити.

3. Абзац перший підпункту 2 пункту 11 після слів "за адресою об'єкта нерухомого майна" доповнити словами " / місцезнаходженням земельної ділянки".

4. Пункт 12 після слів "на те саме майно" доповнити словами "та рішень судів про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією таких прав,".

5. Підпункт 1 пункту 20 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"місцезнаходження земельної ділянки;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим.

6. Пункт 22 доповнити підпунктом 31 такого змісту:

"31) розмір орендної плати (у разі проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки);".

7. Пункти 26 і 27 викласти в такій редакції:

"26. У разі проведення державної реєстрації виникнення іншого речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності, до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться відомості, передбачені пунктами 20, 22 і 23 цього Порядку.

27. У разі проведення державної реєстрації виникнення обтяжень речових прав на нерухоме майно до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться відомості, передбачені пунктами 20 і 24 цього Порядку.".

8. У пункті 29:

абзац перший викласти в такій редакції:

"29. У випадках, передбачених законодавством, державний реєстратор вносить до записів Державного реєстру прав відомості про перенесення записів про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта цього права, про інші речові права та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав із розділів, які закриваються, або спеціального розділу Державного реєстру прав, інформаційних систем, у яких до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства здійснювалася державна реєстрація прав (далі - інформаційна система).";

в абзаці п'ятому слова "з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек або Державного реєстру обтяжень рухомого майна" замінити словами "з інформаційних систем";

в абзаці шостому слова "відповідного реєстру" замінити словами "відповідної інформаційної системи";

в абзаці сьомому слова "Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна" замінити словами "відповідній інформаційній системі";

в абзаці дев'ятому слова "розділах/реєстрах" замінити словами "розділах / інформаційних системах".

9. У пункті 31:

в абзаці першому:

після слів "у відкритому розділі" доповнити словами "або спеціальному розділі";

цифри "25 - 27" замінити цифрами "21 - 24";

абзац другий виключити.

10. У пункті 36:

підпункт 1 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"- місцезнаходження земельної ділянки;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі формування та видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з втратою, пошкодженням чи зіпсуванням свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою державний реєстратор, крім відомостей, зазначених у підпунктах 1 - 10 цього пункту, вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

назва втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа, його серія, номер та дата видачі;

найменування органу, що здійснив видачу втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа.".

11. Пункт 37 викласти в такій редакції:

"37. У разі втрати, пошкодження чи зіпсування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а також свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, на підставі якого проведено державну реєстрацію прав у Державному реєстрі прав, за результатом розгляду заяви про надання дубліката свідоцтва державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації прав, оформляє дублікат свідоцтва, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

Для формування та видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

індексний номер свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав;

номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Для формування та видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, на підставі якого проведено державну реєстрацію прав у Державному реєстрі прав, державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

номер запису про право власності та суб'єкта цього права або про інші речові права та суб'єкта цих прав Державного реєстру прав, який внесено на підставі втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав;

номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.".

12. Назву розділу "Внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав" після слів "про скасування державної реєстрації прав" доповнити словами ", скасування рішення державного реєстратора".

13. Пункт 41 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі скасування на підставі рішення суду державної реєстрації прав, проведеної до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент такої реєстрації, записів про державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 1 січня 2013 р., за відсутності державної реєстрації таких прав у Державному реєстрі прав державний реєстратор переносить до Державного реєстру прав записи про державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, та вносить запис про скасування державної реєстрації прав.".

У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами третім - двадцятим.

14. Доповнити Порядок пунктом 411 такого змісту:

"411. Державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування рішення державного реєстратора у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Внесення записів про скасування рішення державного реєстратора здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Для внесення записів про скасування рішення державного реєстратора державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

індексний номер рішення державного реєстратора;

підстава для скасування рішення державного реєстратора:

- назва документа;

- дата видачі документа;

- номер документа;

- ким виданий (оформлений) документ;

- додаткові відомості про документ;

реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться записи про скасування рішення державного реєстратора;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У результаті внесення записів про скасування рішення державного реєстратора у відповідному розділі Державного реєстру прав державний реєстратор робить відмітку про скасування відповідного рішення.".

15. Пункти 43 і 44 після слів "про скасування державної реєстрації прав" доповнити словами ", скасування рішення державного реєстратора".

16. У підпункті 2 пункту 47 слова "(у разі надання інформації у формі інформаційної довідки та витягу про державну реєстрацію іпотеки, обтяження)" виключити.

17. Пункт 48 викласти в такій редакції:

"48. Витяг з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться в ньому, залежно від особи заявника.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта цього права, про інші речові права та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, наявні у розділі Державного реєстру прав, відкритому на відповідний об'єкт, на дату та час його формування, - формується щодо об'єкта нерухомого майна за заявою власника (спадкоємця, правонаступника) або уповноваженої ним особи.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про інші речові права та суб'єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час його формування, - формується щодо об'єкта нерухомого майна за заявою особи, яка має речові права, відмінні від права власності, або уповноваженої нею особи.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час його формування, - формується щодо об'єкта нерухомого майна за заявою обтяжувача або уповноваженої ним особи.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про іпотеку та про обтяження прав на нерухоме майно (крім відомостей про підставу для виникнення іпотеки, обтяження та про суб'єктів цих прав), наявні у Державному реєстрі прав на дату та час його формування, - формується щодо об'єкта нерухомого майна за заявою будь-якої фізичної чи юридичної особи або уповноваженої ними особи.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про наявність чи відсутність відомостей про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта цього права, про інші речові права та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав (крім відомостей про підставу для виникнення відповідних речових прав, їх обтяжень та про суб'єктів цих прав, обтяжень), наявні у Державному реєстрі прав на дату та час його формування, - формується щодо суб'єкта за заявою такого суб'єкта або уповноваженої ним особи.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час його формування, - формується щодо об'єкта нерухомого майна за заявою органу місцевого самоврядування або уповноваженої ним особи.".

18. В абзаці другому пункту 491 слова "нерухомого майна, його спадкоємці (правонаступники)" замінити словами ", спадкоємці (правонаступники) нерухомого майна".

19. Пункти 50 і 53 викласти в такій редакції:

"50. Інформаційна довідка з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться в ньому, залежно від запитуваної інформації про об'єкт нерухомого майна чи суб'єкта.

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта цього права, про інші речові права та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо запитуваного суб'єкта.

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта цього права, про інші речові права та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна.";

"53. Виписка з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться в ньому, залежно від запитуваної інформації про об'єкт нерухомого майна чи суб'єкта.

Виписка з Державного реєстру прав, що містить інформацію про отримання відомостей про право власності та суб'єкта цього права, про інші речові права та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо суб'єкта за заявою власника (спадкоємця, правонаступника), особи, яка має речові права, відмінні від права власності, або уповноваженої ними особи.

Виписка з Державного реєстру прав, що містить інформацію про отримання відомостей про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта цього права, про інші речові права та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо об'єкта нерухомого майна за заявою власника (спадкоємця, правонаступника) або уповноваженої ним особи.".

20. У пункті 56:

абзац п'ятий після слів "державної реєстрації прав" доповнити словами "(крім відомостей, які були отримані державним реєстратором з Державного реєстру прав)";

в абзаці сьомому слова "документів, які він долучає до реєстраційної справи" замінити словами "оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред'являються для державної реєстрації прав";

в абзацах восьмому і дев'ятому слова "документів, які він передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна" замінити словами "оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред'являються для державної реєстрації прав";

21. Абзаци четвертий і п'ятий пункту 59 виключити.

____________

Опрос