Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы частичного возмещения процентных расходов по заимствованиям, привлеченным для строительства многофункциональных спортивных сооружений (арен) в рамках подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу

КМ Украины
Постановление КМ от 03.02.2014 № 37
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 лютого 2014 р. N 37

Київ

Деякі питання часткового відшкодування процентних витрат за запозиченнями, залученими для будівництва багатофункціональних спортивних споруд (арен) в рамках підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2015 року N 442)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови здійснення часткового відшкодування процентних витрат за запозиченнями, залученими для будівництва багатофункціональних спортивних споруд (арен) в рамках підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, що додаються.

2. Пункт 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. N 141 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 19, ст. 651), викласти у такій редакції:

"4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

проектування, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних арен, інших об'єктів фізкультурно-спортивної інфраструктури у містах проведення чемпіонату з метою приведення таких об'єктів у відповідність з вимогами Європейської федерації баскетболу;

здійснення організаційних заходів з підготовки та проведення чемпіонату;

часткове відшкодування процентних витрат за запозиченнями, залученими для будівництва багатофункціональних спортивних споруд (арен) в рамках підготовки та проведення чемпіонату.".

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

С. АРБУЗОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
здійснення часткового відшкодування процентних витрат за запозиченнями, залученими для будівництва багатофункціональних спортивних споруд (арен) в рамках підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу

1. Ці Порядок та умови визначають механізм здійснення часткового відшкодування процентних витрат за запозиченнями, залученими в національній валюті шляхом отримання кредитів у банках або розміщення облігацій підприємств для будівництва багатофункціональних спортивних споруд (арен) в рамках підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу (далі - відшкодування), за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінального турніру зазначеного чемпіонату (далі - бюджетні кошти).

2. Відшкодування здійснюється суб'єктам господарювання - власникам, замовникам будівництва спортивних арен, на яких проводитимуться спортивні матчі фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, які залучили запозичення для будівництва таких об'єктів (далі - позичальники).

3. Перелік об'єктів, за запозиченнями для будівництва яких здійснюється відшкодування (далі - перелік), затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Укрєвроінфрапроекту.

4. Для включення об'єктів до переліку позичальники подають Укрєвроінфрапроекту нотаріально засвідчені копії проспекту емісії відсоткових облігацій з відміткою НКЦПФР про його реєстрацію та свідоцтва про реєстрацію їх випуску (у разі залучення запозичення шляхом розміщення облігацій підприємств).

5. Об'єкти включаються до переліку з урахуванням таких вимог:

укладення позичальником з юридичною особою, уповноваженою Європейською федерацією баскетболу та Федерацією баскетболу України на здійснення організаційних заходів та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, договору оренди об'єкта для проведення спортивних матчів чемпіонату;

відповідність проектів будівництва об'єктів технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій щодо проведення спортивних заходів;

строк здачі в експлуатацію відповідно до календарного графіка виконання будівельно-монтажних робіт - не пізніше 1 червня 2015 р., а відкриття об'єкта для відвідувачів - не пізніше 1 липня 2015 року.

6. Відшкодування здійснюється у межах бюджетних коштів, передбачених Укрєвроінфрапроекту в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

7. Відшкодуванню підлягає сума нарахованих та фактично сплачених позичальником процентних витрат у розмірі 14,3 відсоткової ставки за умови, що сума запозичення не перевищує 75 відсотків вартості будівництва об'єкта.

8. Відшкодування виплачується щомісяця до 25 числа.

9. Відшкодування не може бути спрямоване на погашення штрафних санкцій (у тому числі неустойки) та/або інших боргових зобов'язань позичальника за користування запозиченням.

10. Для здійснення відшкодування Укрєвроінфрапроект укладає з позичальником договір, з метою укладення якого позичальник подає:

1) заяву про відшкодування;

2) завірені в установленому порядку копії:

кредитного договору та додаткових договорів між позичальником та банком, графіка погашення кредиту і сплати відсотків за користування ним (у разі залучення запозичення шляхом отримання кредиту);

договорів купівлі-продажу цінних паперів та додаткових договорів до них разом з проспектом емісії відсоткових облігацій з відміткою НКЦПФР про його реєстрацію та свідоцтвом про реєстрацію їх випуску (у разі залучення запозичення шляхом розміщення облігацій підприємств);

установчих документів позичальника та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований (планується розташувати) об'єкт;

договору між власником (користувачем) земельної ділянки і позичальником як замовником будівництва та/або інших документів, за якими позичальнику передані права замовника будівництва (за наявності);

документа, що засвідчує проходження експертизи проекту будівництва об'єкта;

рішення про затвердження в установленому порядку проектної документації, затвердженого зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва і техніко-економічних показників об'єкта;

дозволу на виконання будівельних робіт;

3) довідку-розрахунок банку щодо графіка і обсягів сплати відсотків за користування кредитом, підписану та завірену в установленому порядку (в разі залучення запозичення шляхом отримання кредиту), або довідку-розрахунок позичальника про сплату доходу за облігаціями, підписану та завірену в установленому порядку (у разі залучення запозичення шляхом розміщення облігацій підприємств), і копії відповідних платіжних доручень;

4) відомості про банківські реквізити позичальника, довідку позичальника про провадження господарської діяльності протягом не менше восьми місяців, достатність обігових коштів для забезпечення поточної діяльності та можливості виконання зобов'язань щодо погашення та обслуговування запозичення;

5) календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт;

6) довідку про виконані роботи на дату подання заяви відповідно до календарного графіка виконання будівельно-монтажних робіт;

7) довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

8) документи, що характеризують ефективність подальшого функціонування об'єкта (бізнес-план, обсяг прибутку, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження платежів до бюджету тощо);

9) інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка засвідчує відсутність у зазначеному Реєстрі інформації про позичальника.

11. Після надходження поданих відповідно до пункту 10 цих Порядку та умов документів протягом 10 днів проводиться їх перевірка, за результатами якої Укрєвроінфрапроект укладає з позичальником договір про відшкодування, в якому визначається розмір відшкодування та умови щодо припинення його здійснення.

Зазначений договір укладається строком на 10 років, але не більше ніж на строк дії відповідного кредитного договору або строк обігу відповідних облігацій.

12. Підставами для відмови позичальнику в укладенні договору про відшкодування є невідповідність вимогам, визначеним у пунктах 5 і 7 цих Порядку та умов, та подання документів не в повному обсязі або таких, що містять недостовірну інформацію.

13. З урахуванням укладених договорів про відшкодування Укрєвроінфрапроект складає реєстр позичальників та затверджує відповідно до плану асигнувань розподіл бюджетних коштів для здійснення відшкодування.

14. Для отримання відшкодування позичальники подають щомісяця до 7 числа, а у грудні - до 25 числа Укрєвроінфрапроекту копії платіжних доручень про сплату процентних витрат, підтвердження банку про відсутність позову до позичальника щодо стягнення заборгованості за кредитним договором.

15. Бюджетні кошти перераховуються на відкриті в банках поточні рахунки позичальників відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

16. Відшкодування припиняється у разі:

нецільового використання коштів, які перераховані позичальнику відповідно до пункту 15 цих Порядку та умов, прострочення позичальником платежів за кредитним договором або за облігаціями підприємств;

порушення умов, визначених проспектом емісії облігацій підприємств;

порушення умов договору про відшкодування.

17. Позичальники протягом строку дії договору про відшкодування подають щомісяця до 7 числа, а у грудні - до 25 числа Укрєвроінфрапроекту документи, які підтверджують викуп облігацій підприємств або погашення кредитів чи облігацій та процентних витрат.

____________

Опрос