Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 1 августа 2011 г. N 835 и от 17 октября 2012 г. N 1051

КМ Украины
Постановление КМ от 02.10.2013 № 726
действует с 23.10.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2013 р. N 726

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 і від 17 жовтня 2012 р. N 1051

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374, N 73, ст. 2734; 2012 р., N 39, ст. 1473, N 65, ст. 2669; 2013 р., N 2, ст. 41) і від 17 жовтня 2012 р. N 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 і від 17 жовтня 2012 р. N 1051

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835:

1) в абзаці п'ятому пункту 1 слова "територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів" замінити словами "Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами";

2) у додатку 3 до постанови:

у назві додатка слова "територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів" замінити словами "Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами";

пункт 9 у графі "Найменування послуги" доповнити словами "та інженера-геодезиста";

пункт 15 у графі "Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається адміністративна послуга" доповнити словами "та Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";

доповнити додаток пунктами 17 - 20 такого змісту:

"17. Державна реєстрація земельної ділянки за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

18. Державна реєстрація обмежень у використанні земель за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

- " -

19. Внесення за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
земельну ділянку

- " -

20. Надання за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

- " - ".

витягів з Державного земельного кадастру про:

 

межі державного кордону на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051:

1) у підпункті 1 пункту 2 постанови:

в абзаці третьому слова "або визначені, але не присвоєні" виключити;

в абзаці четвертому слова ", та/або укладено договори для отримання зазначених послуг" виключити;

2) у Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому зазначеною постановою:

абзац третій підпункту 8 пункту 22 викласти в такій редакції:

"значення нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (середньої вартості одного кв. метра земель населеного пункту, одиниці площі земель за межами населеного пункту);";

у пункті 57 слово і цифри "пунктами 107 - 115" замінити словом і цифрами "пунктом 114";

підпункт 6 пункту 72 після слів "Державного земельного кадастру" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, передбачених в абзаці четвертому пункту 86, підпункті 2 пункту 144, підпункті 2 пункту 157 цього Порядку,";

абзац другий пункту 86 замінити абзацами такого змісту:

"До Державного земельного кадастру безоплатно вносяться відомості (зміни до них):

про обмеження у використанні земель, встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

у разі повторного звернення із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки після отримання заявником відмови у такій реєстрації.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

підпункт 4 пункту 110 викласти у такій редакції:

"4) документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки (крім випадку, передбаченого в абзаці четвертому пункту 86 цього Порядку, коли зазначається реєстраційний номер попередньої заяви або подається її копія).";

доповнити Порядок пунктом 1151 такого змісту:

"1151. Кадастрові номери земельних ділянок, визначені відповідно до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 749 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2263), але не присвоєні, вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та справляння плати за державну реєстрацію земельної ділянки, якщо така документація затверджена в установленому законом порядку до 1 січня 2013 року.";

в абзаці першому пункту 165 слово "для" замінити словом "на";

у пункті 175:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) особи, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;";

доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

"51) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-геодезистів, для виконання зазначених робіт;";

у пункті 182:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) особи, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів.";

доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

"51) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-геодезистів, для виконання зазначених робіт;";

у пункті 187:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;";

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-геодезистів, для виконання зазначених робіт;";

у додатках до Порядку:

у додатку 1:

в абзаці третьому підпункту 1 пункту 30 слово і цифри ", додатку 39" виключити;

у підпункті 2 пункту 42 слова і цифри ", наведеній у додатку 39" виключити;

додаток 39 до вимог виключити;

у додатку 8 у розділі 5 підрозділ "Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки" викласти в такій редакції:

"Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис,
суперфіцій, обмеження у використанні земельної ділянки

Дата державної реєстрації / внесення відомостей

Реєстраційний номер

Відомості про суб'єкта, для
якого встановлено сервітут, обмеження, обтяження, емфітевзис чи суперфіцій

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора,
який здійснив внесення відомостей (реєстрацію)

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив
внесення відомостей (реєстрацію)

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої
встановлено обмеження, уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

";

додаток 14 викласти в такій редакції:

 

РІШЕННЯ N ___
про відмову у внесенні відомостей
(змін до них) до Державного земельного кадастру

___ ____________ 20__ р.

м. __________________

Державним кадастровим реєстратором _________________________________________________
                                                                                                                                   (Держземагентство або
___________________________________________________________________________________
                                                                                       його територіальний орган)
розглянуто заяву про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру від ___ ____________ 20__ р. (реєстраційний номер ___________________) разом з доданими до неї документами та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру з таких підстав (необхідне позначити):

невідповідність поданих документів вимогам, установленим Законом України "Про Державний земельний кадастр" і Порядком ведення Державного земельного кадастру, а саме: ______________
___________________________________________________________________________________;

  невідповідність електронного документа установленим вимогам, а саме:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

  подання заявником документів не в повному обсязі;

  обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації;

  обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

  із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

  заявлене обмеження вже зареєстроване;

  розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;

  розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

  заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги.

Рекомендую: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Додатки:

  протокол проведення перевірки електронного документа;

  документація із землеустрою;

  документація з оцінки земель;

  електронний документ;

  рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

  договір;

  рішення суду;

  документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право.

Державний кадастровий реєстратор

            М. П.

___________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.".

____________

Опрос