Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 апреля 2006 г. N 550

КМ Украины
Постановление КМ от 03.07.2013 № 513
действует с 15.08.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. N 513

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085; 2008 р., N 80, ст. 2689; 2011 р., N 71, ст. 2684; 2012 р. N 71, ст. 2870, N 89, ст. 3608) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550

1. У вступній частині постанови слова "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" замінити словами "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

2. У Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 після слів "державних фондах" доповнити словами ", фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування", а слова "підприємствах і в організаціях" і "та державних фондів" замінити відповідно словами "підприємствах, в установах та організаціях" і ", державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування";

2) у пункті 3:

в абзаці другому слово "особами" замінити словами "посадовими особами контролюючого органу";

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"винні особи - особи, які відповідно до покладених на них обов'язків та законодавства були відповідальні за фінансово-господарські операції, проведені з порушенням законодавства, та/або дії (бездіяльність) яких призвели до такого порушення;

зустрічна звірка - метод документального та фактичного підтвердження у підприємств, установ та організацій виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об'єкта контролю;";

в абзаці шостому слова "головні інспектори" замінити словами "головні державні фінансові інспектори";

в абзаці восьмому слова "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" замінити словами "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні";

в абзаці дев'ятому слова "об'єкта контролю" замінити словами "або зустрічну звірку";

в абзаці десятому слово "ДПС" замінити словом "Міндоходів";

3) в абзаці другому пункту 7 слова "для повноти дослідження питань" виключити;

4) у пункті 10 слово "підрозділів" замінити словом "органів";

5) абзац перший пункту 13 після слів "посадові особи контролюючого органу" доповнити словами "та залучені спеціалісти";

6) у першому реченні пункту 14 слово "наявності" замінити словом "надання";

7) у пункті 15 слова "та суб'єкта господарювання, у якому" замінити словами ", а також підприємства, установи чи організації, у яких";

8) у пункті 16:

в абзаці другому слова "та фінансовою" замінити словами ", фінансовою та бюджетною";

абзац третій після слів "відповідних спеціалістів" доповнити словами "контролюючого органу або інших органів, підприємств, установ та організацій";

абзац четвертий доповнити реченнями такого змісту: "Фактична перевірка здійснюється станом на дату її проведення незалежно від періоду, що підлягає ревізії. Для підтвердження результатів фактичної перевірки та фактів, що стосуються періоду, який підлягає ревізії, посадові особи контролюючого органу можуть перевіряти документи об'єкта контролю і за інші періоди фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю.";

9) в абзаці другому пункту 17 слова "становлять комерційну таємницю" замінити словами "містять інформацію з обмеженим доступом";

10) в абзаці третьому пункту 18 слова ", які мали правові відносини з об'єктом контролю" замінити словами "відповідно до Закону";

11) у пункті 19 слова "управління державним майном," виключити;

12) в абзаці першому пункту 21 слова "викладених в акті ревізії фактів порушень" замінити словами "виявлених ревізією фактів", а слово "порушення" - словом "факти";

13) у пункті 22:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Планова виїзна ревізія може бути зупинена у разі необхідності проведення зустрічних звірок, без завершення яких неможливе якісне проведення ревізії, термінового виконання інших завдань відповідно до повноважень, передбачених Законом, а також у разі обґрунтованого звернення об'єкта контролю за погодженням з керівником контролюючого органу.";

друге і третє речення абзацу п'ятого виключити;

14) у пункті 23:

в абзаці першому слова "акт із зазначенням таких фактів" замінити словами "акт про неможливість проведення ревізії із зазначенням відповідних причин";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі усунення таких обставин ревізія за рішенням керівника контролюючого органу може бути завершена в установленому законодавством порядку. При цьому до її тривалості не включається строк, протягом якого ревізія фактично не проводилася. В іншому випадку ревізія не вважається проведеною і контролюючий орган має право вдруге організувати та провести ревізію об'єкта контролю, зокрема в плановому порядку, протягом того ж календарного року.";

15) у пункті 26:

абзаци перший і третій викласти в такій редакції:

"26. З метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об'єкта контролю контролюючими органами можуть проводитися зустрічні звірки на підприємствах, в установах та організаціях.";

"За результатами зустрічної звірки складається у чотирьох примірниках довідка, перший, другий та третій примірники якої долучаються до відповідних примірників акта ревізії. Четвертий примірник довідки складається для підприємства (установи чи організації), на якому проводилася зустрічна звірка. Підписання та вручення підприємству (установі чи організації) довідки зустрічної звірки здійснюється у тому ж порядку, який визначений для акта ревізії.";

в абзаці п'ятому слова "підконтрольної установи" замінити словами "об'єкта контролю";

16) у пункті 28:

в абзаці першому слова "та за відсутності" замінити словами ", але за наявності";

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"Якщо зазначені дані викладені в рішенні суду про надання дозволу на проведення ревізії, допускається їх відсутність у зверненні правоохоронного органу, до якого додається таке рішення.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;

17) у пункті 34 слова "Держфінінспекцією" і "ДПС" замінити відповідно словами "Мінфіном" і "Міндоходів";

18) у пункті 35:

у другому реченні абзацу першого слова "титульному" і "та номер примірника" виключити;

в абзаці четвертому слова "а також" виключити, після слів "порушень законодавства" доповнити словами ", а також у разі наявності визначений в установленому законодавством порядку розмір збитків, завданих державі чи об'єкту контролю внаслідок таких порушень";

19) доповнити пункт 36 абзацом такого змісту:

"Акт ревізії централізованої бухгалтерії, яка обслуговує декілька бюджетних установ, підписується посадовою особою контролюючого органу, керівником та головним бухгалтером органу, при якому утворена централізована бухгалтерія. Із змістом акта ревізії централізованої бухгалтерії ознайомлюються керівники бюджетних установ, що обслуговуються відповідною централізованою бухгалтерією та щодо діяльності яких ревізією виявлено порушення.";

20) доповнити пункт 47 абзацом такого змісту:

"Про розгляд результатів ревізії та вжиті у зв'язку з цим заходи органи управління об'єкта контролю та органи виконавчої влади не пізніше ніж у місячний строк інформують відповідний контролюючий орган.";

21) в абзацах першому і третьому пункту 48 слово "діянь" замінити словом "правопорушень";

22) доповнити пункт 50 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"порушення перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства;".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

23) пункт 53 виключити.

____________

Опрос