Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и правил обязательного страхования финансовой ответственности, жизни и здоровья уполномоченного лица, членов исполнительной дирекции и административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Правила от 12.06.2013 № 412
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 2013 р. N 412

Київ

Про затвердження Порядку і правил обов'язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2014 року N 583)

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок і правила обов'язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
обов'язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Загальні питання

1. Ці Порядок і правила визначають механізм проведення обов'язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі виведення ним неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - обов'язкове страхування).

2. У цих Порядку і правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про страхування" і "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

3. Суб'єктами обов'язкового страхування є:

1) страховики - фінансові установи, які отримали ліцензії на проведення відповідного виду обов'язкового страхування;

2) страхувальник - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), який здійснює спеціальні функції щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку або ліквідації банків;

3) застраховані особи - уповноважена особа, члени виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду, страхування життя і здоров'я яких здійснюється відповідно до цих Порядку і правил;

4) вигодонабувачі:

Фонд - у разі виникнення обов'язку відшкодувати на підставі судового рішення майнову шкоду потерпілим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням уповноваженою особою, членами виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку;

уповноважена особа, члени виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду або їх спадкоємці - у разі заподіяння шкоди життю і здоров'ю уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду у зв'язку з виконанням ними повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку;

5) потерпіла особа - особа, якій заподіяно майнову шкоду внаслідок невиконання або неналежного виконання повноважень уповноваженою особою, членами виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

Страхування фінансової відповідальності уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду

4. Предметом договору страхування фінансової відповідальності уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду (далі - страхування фінансової відповідальності) є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з обов'язком страхувальника відшкодувати на підставі судового рішення, що набрало законної сили, майнову шкоду потерпілим особам.

5. Страховими ризиками щодо страхування фінансової відповідальності є вчинення дій чи бездіяльність уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду під час виконання ними своїх повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку, внаслідок яких третім особам може бути заподіяна майнова шкода.

6. Страховими випадками щодо страхування фінансової відповідальності є виникнення у страхувальника обов'язку відшкодувати на підставі судового рішення, що набрало законної сили, майнову шкоду потерпілим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання уповноваженою особою, членами виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду в період дії договору страхування фінансової відповідальності своїх повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

1) вчинення умисного злочину уповноваженою особою, членами виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду, спрямованого на настання страхового випадку;

2) обставин непереборної сили (впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі, військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку);

3) вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення майна банку за рішенням відповідних державних органів.

8. У договорі страхування фінансової відповідальності страхова сума встановлюється:

1) залежно від загальної суми відшкодувань за вкладами, що гарантуються Фондом вкладникам банку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та не може перевищувати 30 відсотків такої суми (у разі здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку);

2) у розмірі акцептованих вимог кредиторів банку (у разі ліквідації банку, в тому числі неплатоспроможного).

9. Максимальний розмір страхового тарифу з розрахунку на один рік страхування фінансової відповідальності становить 1 відсоток страхової суми.

10. У разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування у розмірі заподіяної потерпілим особам майнової шкоди, встановленому судовим рішенням, у межах страхової суми. Сума всіх страхових відшкодувань за договором страхування фінансової відповідальності не може перевищувати зазначену в ньому страхову суму.

11. Страхове відшкодування здійснюється страховиком вигодонабувачу відповідно до договору страхування фінансової відповідальності на підставі судового рішення, що набрало законної сили, та страхового акта, який складається страховиком.

12. Для отримання страхового відшкодування вигодонабувач подає страховику письмову заяву про виплату страхового відшкодування за встановленою страховиком формою, до якої додаються:

1) копія судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким виникає обов'язок страхувальника відшкодувати заподіяну потерпілій особі майнову шкоду;

2) інші документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та розміру збитків, згідно з переліком, визначеним у договорі страхування фінансової відповідальності.

13. У разі настання страхового випадку страхувальник подає страховику копію судового рішення протягом трьох робочих днів з дня її надходження.

14. Підставою для відмови страховика у страховому відшкодуванні є:

1) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування фінансової відповідальності або про факт настання страхового випадку;

2) несвоєчасне (без поважних причин) повідомлення страхувальником про настання страхового випадку або створення страхувальником чи уповноваженою особою, директором - розпорядником Фонду та його заступниками перешкод страховику у визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру майнової шкоди.

15. Договором страхування фінансової відповідальності може бути передбачено, що страховик має право відмовити у страховому відшкодуванні:

1) шкоди, заподіяної внаслідок:

вчинення дій чи бездіяльності, не пов'язаних з виконанням уповноваженою особою, членами виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку;

вчинення дій чи бездіяльності інших, ніж уповноважена особа, члени виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду, осіб, які провадять діяльність під час виведення неплатоспроможного банку з ринку (проводять оцінку майна банку, аналіз його фінансового стану тощо) або ліквідації банку;

розголошення страхувальником або уповноваженою особою, директором - розпорядником Фонду та його заступниками чи використання ними в особистих цілях відомостей, що становлять банківську таємницю, яка стала їм відома під час виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку;

подій, що відбулися до початку або протягом дії договору з причин, що виникли до набрання ним чинності;

2) моральної шкоди, інших непрямих збитків.

16. Страховик:

1) приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених у пункті 12 цих Порядку і правил;

2) виплачує страхове відшкодування протягом 15 робочих днів після складення страхового акта;

3) повідомляє вигодонабувачу в письмовій формі про відмову у виплаті страхового відшкодування з обґрунтуванням причин відмови протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

Страхування життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду

17. Предметом договору страхування життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду (далі - страхування життя і здоров'я) є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної їх життю і здоров'ю.

18. Страховим ризиком щодо страхування життя і здоров'я є заподіяння шкоди життю і здоров'ю застрахованої особи під час виконання нею повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

19. Страховими випадками щодо страхування життя і здоров'я є тимчасова втрата працездатності, інвалідність, смерть (загибель) застрахованої особи, які настали внаслідок подій, що сталися під час виконання нею повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

20. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

1) перебування застрахованої особи в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

2) самогубства або замаху на самогубство застрахованої особи, крім документально підтверджених випадків, коли така особа була доведена до відповідного стану протиправними діями інших осіб у зв'язку з виконанням нею повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку;

3) нанесення застрахованою особою собі умисних тілесних ушкоджень;

4) порушення застрахованою особою правил техніки безпеки праці, правил протипожежної безпеки;

5) керування застрахованою особою транспортним засобом без права на керування ним, передачі управління транспортним засобом особі, яка перебувала у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, чи особі, яка не мала права на керування таким засобом;

6) обставин непереборної сили (впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі, військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку).

21. Розмір страхової суми за договором страхування життя і здоров'я не може бути меншим, ніж 100000 гривень на кожну застраховану особу.

22. Максимальний розмір страхового тарифу з розрахунку на один рік страхування життя і здоров'я становить 1 відсоток страхової суми.

23. Страхові виплати здійснюються:

1) у разі смерті (загибелі) застрахованої особи - в розмірі 100 відсотків страхової суми;

2) у разі стійкої втрати працездатності та встановлення застрахованій особі інвалідності:

I групи - в розмірі 90 відсотків страхової суми;

II групи - в розмірі 80 відсотків страхової суми;

III групи - в розмірі 60 відсотків страхової суми;

3) у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою - в розмірі 0,2 відсотка страхової суми за кожну добу непрацездатності (безперервного лікування), але не більш як 50 відсотків страхової суми за весь період страхування.

24. Якщо після здійснення вигодонабувачу страхової виплати настали більш тяжкі наслідки для життя і здоров'я застрахованої особи (встановлення інвалідності, зміна групи інвалідності на вищу, смерть), пов'язані з однією і тією самою подією, з належної до виплати суми вираховується сума здійсненої страхової виплати.

Загальна сума страхових виплат за кожною застрахованою особою для одного або кількох страхових випадків не може перевищувати страхову суму, встановлену для такої особи договором страхування життя і здоров'я.

25. Страхова виплата здійснюється страховиком вигодонабувачу відповідно до договору страхування життя і здоров'я на підставі страхового акта, що складається страховиком.

26. Для отримання страхової виплати вигодонабувач подає страховику письмову заяву про страхову виплату за встановленою страховиком формою, до якої залежно від страхового випадку додаються:

1) листок непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;

2) свідоцтво про смерть застрахованої особи та документ, що посвідчує право на спадщину (для спадкоємця);

3) акт про нещасний випадок на виробництві;

4) копії документів, що посвідчують особу вигодонабувача;

5) інші документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхової виплати (на обґрунтовану вимогу страховика).

27. Підставою для відмови страховика у здійсненні страхової виплати є:

1) вчинення застрахованою особою / вигодонабувачем умисних дій, спрямованих на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або з метою захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації, що підтверджується документально в установленому порядку;

2) вчинення застрахованою особою / вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування життя і здоров'я або про факт настання страхового випадку;

4) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру страхової виплати.

28. Страховик:

1) приймає рішення про страхову виплату або відмову у страховій виплаті протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених у пункті 26 цих Порядку і правил;

2) здійснює страхову виплату протягом 15 робочих днів після складення страхового акта;

3) повідомляє вигодонабувачу в письмовій формі про відмову у страховій виплаті з обґрунтуванням причин відмови протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

Укладення договорів обов'язкового страхування

29. Договори обов'язкового страхування укладаються за формами типових договорів згідно з додатками 1 і 2 до цих Порядку і правил на строк:

1) здійснення Фондом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку;

2) ліквідації банку, в тому числі неплатоспроможного. У разі прийняття страхувальником рішення про продовження строку ліквідації банку дія договорів обов'язкового страхування продовжується на встановлений Фондом строк ліквідації банку шляхом укладення додаткових договорів або нових договорів обов'язкового страхування.

30. Договори обов'язкового страхування укладаються на підставі письмової заяви страхувальника, складеної за формою, встановленою страховиком, яка містить інформацію про предмет договору та обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику. Відповідальність за достовірність і повноту такої інформації покладається на страхувальника.

У разі зміни ступеня страхового ризику до договорів обов'язкового страхування на підставі заяви однієї із сторін за їх згодою вносяться зміни.

31. Страховий платіж вноситься страхувальником у повному обсязі в розмірі та у строки, зазначені в договорах обов'язкового страхування, якщо інший порядок внесення страхового платежу не встановлений такими договорами.

Під час укладання договорів обов'язкового страхування строком на один рік страхувальнику може бути надана можливість внести страховий платіж частинами в розмірі та у строки, зазначені в договорах, за умови, що кожна чергова частина вноситься до закінчення періоду, за який плата вже внесена.

32. Зміни та доповнення до договорів обов'язкового страхування вносяться за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткових договорів, що є невід'ємною частиною договорів обов'язкового страхування.

33. У разі коли страхувальник просить страховика надати підтвердження наявності договорів обов'язкового страхування третій особі, таке підтвердження надається в порядку інформування і не може посвідчувати передачу будь-яких прав, що випливають з договорів обов'язкового страхування, особі, якій надається підтвердження.

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування фінансової відповідальності уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__________________________
(найменування населеного пункту)

____ ___________ 20__ р.

Страховик _________________________________________________________________________
                          (повне найменування, прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої діяти
__________________________________________________________________________________,
                          від імені страховика, серія, номер і дата видачі ліцензії)
з одного боку, та страхувальник _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                   (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження,
__________________________________________________________________________________,
                                                                      прізвище, ім'я та по батькові її керівника)
з іншого боку (далі - сторони), відповідно до Законів України "Про страхування" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Порядку і правил обов'язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. N 412, уклали цей договір про нижченаведене.

Вигодонабувачем за цим договором є:
_________________________________________________________________________________
                                              (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження)

Предмет договору

1. Предметом цього договору є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з обов'язком страхувальника відшкодувати на підставі судового рішення, що набрало законної сили, майнову шкоду потерпілим особам.

Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж

2. Страхова сума становить:

1) у разі здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку ____________________ гривень;
                                                                                                             (словами)

2) у разі проведення ліквідації банку _____________________ гривень.
                                                                                                     (словами)

3. Страховий тариф становить _____________ відсотків страхової суми.
                                                                             (цифрами)

4. Страховий платіж за весь період страхування становить ___________________________________________ гривень.
                                             (словами)

Страховий платіж вноситься до _____ _______________ 20 ___ року.

У разі внесення страхового платежу частинами черговий страховий платіж становить ________________________ гривень і вноситься у строк _____________________________.
                     (словами)

Страхові ризики і страхові випадки

5. Страховими ризиками є вчинення дій чи бездіяльність уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду під час виконання ними своїх повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку, внаслідок яких третім особам може бути заподіяна майнова шкода.

6. Страховими випадками є виникнення у страхувальника обов'язку відшкодувати на підставі судового рішення, що набрало законної сили, майнову шкоду потерпілим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання уповноваженою особою, членами виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду в період дії цього договору своїх повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

1) вчинення умисного злочину уповноваженою особою, членами виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду, що призвів до настання страхового випадку;

2) обставин непереборної сили (впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі, військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку);

3) вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення майна банку за рішенням відповідних державних органів.

Розмір страхового відшкодування

8. У разі настання страхового випадку страховик здійснює страхове відшкодування у розмірі заподіяної потерпілим особам майнової шкоди, встановленому судовим рішенням, у межах страхової суми.

9. Сума всіх страхових відшкодувань за цим договором не може перевищувати страхову суму.

Порядок та умови здійснення страхового відшкодування

10. Страхове відшкодування здійснюється страховиком вигодонабувачу на підставі судового рішення, що набрало законної сили, та страхового акта, який складається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування вигодонабувач подає страховику письмову заяву про виплату страхового відшкодування за встановленою страховиком формою, до якої додаються копія судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким виникає обов'язок страхувальника відшкодувати заподіяну потерпілій особі майнову шкоду, а також такі документи:

___________________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________________.

У разі настання страхового випадку страхувальник подає страховику копію судового рішення протягом трьох робочих днів з дня її надходження.

Страховик:

приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених у абзацах другому і третьому цього пункту;

виплачує страхове відшкодування протягом 15 робочих днів після складення страхового акта.

Відмова у страховому відшкодуванні

11. Підставою для відмови страховика у страховому відшкодуванні є:

1) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет цього договору або про факт настання страхового випадку;

2) несвоєчасне (без поважних причин) повідомлення страхувальником про настання страхового випадку або створення страхувальником чи уповноваженою особою, директором - розпорядником Фонду та його заступниками страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру майнової шкоди.

12. Страховик також має право відмовити у страховому відшкодуванні:

1) шкоди, заподіяної внаслідок:

вчинення дій чи бездіяльності, не пов'язаних з виконанням уповноваженою особою, членами виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку;

вчинення дій чи бездіяльності інших, ніж уповноважена особа, члени виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду, осіб, які провадять діяльність під час виведення неплатоспроможного банку з ринку (проводять оцінку майна банку, аналіз його фінансового стану тощо) або ліквідації банку;

розголошення страхувальником або уповноваженою особою, директором - розпорядником Фонду та його заступниками чи використання ними в особистих цілях відомостей, що становлять банківську таємницю, яка стала їм відома під час виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку;

подій, що відбулися до початку або протягом дії цього договору з причин, що виникли до набрання чинності цим договором;

2) моральної шкоди, інших непрямих збитків.

13. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик повідомляє про це вигодонабувачу в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

Права та обов'язки сторін

14. Страхувальник має право:

1) вимагати від страховика роз'яснень щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхового відшкодування, інших умов страхування;

2) отримати страхове відшкодування в розмірі та строки, визначені цим договором;

3) ініціювати внесення змін до цього договору;

4) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 28 - 30 цього договору;

5) у разі відмови страховика у страховому відшкодуванні вимагати від нього письмового обґрунтування такої відмови;

6) отримати дублікат цього договору в разі втрати його оригіналу;

7) оскаржити відмову страховика у страховому відшкодуванні в судовому порядку.

15. Страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконувати інші умови договору;

2) подати страховику під час укладання договору інформацію про:

всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі негайно, як тільки йому стане відомо, письмово інформувати страховика про будь-яку зміну ступеня страхового ризику, але не пізніше трьох робочих днів з моменту встановлення таких змін страхувальником;

інші чинні договори страхування фінансової відповідальності уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду;

3) негайно, але не пізніше трьох робочих днів з моменту надходження позовної заяви третьої особи до суду про заподіяння їй шкоди, письмово повідомити про це страховику шляхом подання письмового повідомлення за встановленою страховиком формою. У разі коли виконання зазначеного обов'язку було неможливим, страхувальник повинен підтвердити це документально;

4) негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше ніж протягом двох робочих днів, повідомити страховику про настання страхового випадку;

5) вживати заходів до запобігання та зменшення розміру майнової шкоди, що може бути заподіяна внаслідок настання страхового випадку;

6) подати для отримання страхового відшкодування документи, що підтверджують настання страхового випадку, його причини та розмір майнової шкоди.

16. Страховик має право:

1) перевіряти достовірність поданої страхувальником інформації, ознайомитися з усіма необхідними документами, що дають змогу оцінити страховий ризик;

2) вимагати від страхувальника внесення додаткового страхового платежу в разі підвищення ступеня страхового ризику (зміна в період дії цього договору істотних обставин, інформація про які подана страхувальником під час укладання цього договору, що збільшує імовірність настання страхового випадку та/або розмір шкоди) після внесення змін до цього договору;

3) самостійно з'ясовувати причини, проводити розслідування обставин настання страхового випадку, робити запити про відомості, пов'язані з його настанням, до правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я, інших підприємств, установ та організацій, які можуть володіти інформацією про причини та обставини настання страхового випадку;

4) відмовити у здійсненні страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та цим договором;

5) у разі коли після укладення цього договору встановлено, що страхувальник зазначив у письмовій заяві свідомо неправдиву інформацію про обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, порушити питання про визнання цього договору недійсним;

6) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 28 - 30 цього договору.

17. Страховик зобов'язаний:

1) виконувати умови цього договору;

2) надавати на вимогу страхувальника роз'яснення щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхового відшкодування, інших умов страхування;

3) вжити протягом двох робочих днів після того, як йому стане відомо про настання страхового випадку, заходів до оформлення документів, необхідних для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;

4) здійснити в разі настання страхового випадку страхове відшкодування в передбачений цим договором строк;

5) після надходження документів щодо події, яка за умовами цього договору може бути визнана страховим випадком, забезпечити складення страхового акта;

6) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законом;

7) за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, спрямованих на зниження ступеня страхового ризику, внести зміни до цього договору.

18. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одній про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, інші зміни, що можуть вплинути на виконання обов'язків згідно з цим договором.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

19. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

20. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) в розмірі ______________________________ за кожний день прострочення.

21. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом проведення переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

Строк дії договору

22. Цей договір укладається на строк:

1) здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку
__________________________________________________________________________________;
                                                  (повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження)

2) проведення ліквідації банку
__________________________________________________________________________________,
                                                   (повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження)

набирає чинності з 24-ї години за київським часом ______________ 20___ року, але не раніше дати надходження страхового платежу (першої частини страхового платежу), та діє до 24-ї години за київським часом ___ _________ 20___ року.

23. У разі прийняття страхувальником рішення про продовження строку ліквідації банку дія цього договору може бути продовжена на встановлений ним строк ліквідації банку.

24. Для продовження строку дії цього договору страхувальник повідомляє про це страховику не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку його дії, після чого за згодою сторін укладається додатковий договір, що є невід'ємною частиною цього договору, або новий договір.

25. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Порядок внесення змін та доповнень і припинення дії договору

26. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

27. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку його дії;

виконання у повному обсязі страховиком зобов'язань перед страхувальником;

несплати страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором строки;

ліквідації страховика в установленому законодавством порядку;

набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

28. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію цього договору сторона зобов'язана повідомити іншій стороні не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії цього договору.

29. У разі дострокового припинення на вимогу страхувальника дії цього договору страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим договором. Якщо вимога страхувальника щодо дострокового припинення дії цього договору пов'язана з порушенням страховиком умов цього договору, страховик повертає страхувальнику сплачений ним страховий платіж у повному обсязі.

30. У разі дострокового припинення на вимогу страховика дії цього договору страхувальнику повертаються сплачені ним у повному обсязі страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, страховик повертає страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим договором.

31. Нормативні витрати страховика на ведення справи становлять _______ відсотків розміру страхового тарифу.

32. Цей договір може бути визнано недійсним у випадках, передбачених законом.

Інші умови договору

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження та реквізити сторін

                               Страховик

                            Страхувальник

______________________________________
          (місцезнаходження та реквізити страховика)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
                                            (підпис)

________________________________________
          (місцезнаходження та реквізити страхувальника)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
                                             (підпис)

М. П.

М. П.

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__________________________
 (найменування населеного пункту)

____ ___________ 20__ р.

Страховик __________________________________________________________________________
                                      (повне найменування, прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої діяти
___________________________________________________________________________________,
                                                         від імені страховика, серія, номер і дата видачі ліцензії)
з одного боку, та страхувальник ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                    (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження,
___________________________________________________________________________________,
                                                                       прізвище, ім'я та по батькові її керівника)
з іншого боку (далі - сторони), відповідно до Законів України "Про страхування" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Порядку і правил обов'язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. N 412, уклали цей договір про нижченаведене.

Застрахованими особами за цим договором є уповноважені особи, члени виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) згідно з переліком, який засвідчується підписами, що скріплюються печатками сторін, додається до цього договору та є його невід'ємною частиною.

Вигодонабувачами за цим договором є уповноважені особи, члени виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду згідно з переліком, який додається до цього договору та є його невід'ємною частиною, або їх спадкоємці.

Предмет договору

1. Предметом цього договору є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної життю і здоров'ю застрахованих осіб.

Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж

2. Страхова сума становить ________________________________________________ гривень (на
                                                                                                                        (словами)
кожну застраховану особу).

3. Страховий тариф становить ___________________________ відсотків страхової суми.
                                                                                                     (цифрами)

4. Страховий платіж за весь період страхування становить ___________________________________________ гривень.
                                            (словами)

Страховий платіж вноситься до _____ _______________ 20 ___ року.

У разі внесення страхового платежу частинами черговий страховий платіж становить _________________________ гривень і вноситься у строк ________________________________.
                      (словами)

Страховий ризик і страхові випадки

5. Страховим ризиком є заподіяння шкоди життю і здоров'ю застрахованої особи під час виконанням нею повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

6. Страховими випадками є тимчасова втрата працездатності, інвалідність, смерть (загибель) застрахованої особи, які настали внаслідок подій, що сталися під час виконання нею повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

1) перебування застрахованої особи у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

2) самогубства або замаху на самогубство застрахованої особи, крім документально підтверджених випадків, коли така особа була доведена до відповідного стану протиправними діями інших осіб у зв'язку з виконанням нею повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку;

3) нанесення застрахованою особою собі умисних тілесних ушкоджень;

4) порушення застрахованою особою правил техніки безпеки праці, правил протипожежної безпеки;

5) керування застрахованою особою транспортним засобом без права на керування ним, передачі управління транспортним засобом особі, яка перебувала у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, чи особі, яка не мала права на керування таким засобом;

6) обставин непереборної сили (впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі, військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку).

Розмір страхової виплати

8. У разі настання страхового випадку страховик здійснює страхові виплати у такому розмірі:

1) у разі смерті (загибелі) застрахованої особи - 100 відсотків страхової суми;

2) у разі стійкої втрати працездатності та встановлення застрахованій особі інвалідності:

I групи - 90 відсотків страхової суми;

II групи - 80 відсотків страхової суми;

III групи - 60 відсотків страхової суми;

3) у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою - 0,2 відсотка страхової суми за кожну добу непрацездатності (безперервного лікування), але не більш як 50 відсотків страхової суми за весь період страхування.

9. Якщо після здійснення вигодонабувачу страхової виплати настали більш тяжкі наслідки для життя і здоров'я застрахованої особи (встановлення інвалідності, зміна групи інвалідності на вищу, смерть), пов'язані з однією і тією самою подією, з належної до виплати суми вираховується сума здійсненої страхової виплати.

Загальна сума страхових виплат за кожною застрахованою особою для одного або кількох страхових випадків не може перевищувати страхову суму, встановлену для такої особи цим договором.

Порядок та умови здійснення страхової виплати

10. Страхова виплата здійснюється страховиком вигодонабувачу на підставі страхового акта, що складається страховиком.

Для отримання страхової виплати вигодонабувач подає страховику письмову заяву про страхову виплату за встановленою страховиком формою, до якої залежно від страхового випадку додаються:

листок непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;

свідоцтво про смерть застрахованої особи та документ, що посвідчує право на спадщину (для спадкоємця);

акт про нещасний випадок на виробництві;

копії документів, що посвідчують особу вигодонабувача;

інші документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхової виплати (на обґрунтовану вимогу страховика).

Страховик:

приймає рішення про страхову виплату або відмову в страховій виплаті протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених в абзацах другому - сьомому цього пункту;

здійснює страхову виплату протягом 15 робочих днів після складення страхового акта.

Відмова у страховій виплаті

11. Підставою для відмови страховика у здійсненні страхової виплати є:

1) вчинення застрахованою особою / вигодонабувачем умисних дій, спрямованих на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або з метою захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації, що підтверджується документально в установленому порядку;

2) вчинення застрахованою особою / вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет цього договору або про факт настання страхового випадку;

4) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру страхової виплати.

12. У разі прийняття рішення про відмову у страховій виплаті страховик повідомляє про це вигодонабувачу в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

Права та обов'язки сторін

13. Страхувальник має право:

1) вимагати від страховика роз'яснень щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхової виплати, інших умов страхування;

2) отримати страхову виплату в розмірі та строки, визначені цим договором;

3) ініціювати внесення змін до цього договору;

4) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 27 - 29 цього договору;

5) у разі відмови страховика здійснити страхову виплату вимагати від нього письмового обґрунтування такої відмови;

6) отримати дублікат цього договору в разі втрати його оригіналу;

7) оскаржити відмову страховика у страховій виплаті в судовому порядку.

14. Страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконувати інші умови договору;

2) подати страховику під час укладення договору інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі негайно, як тільки йому стане відомо, письмово інформувати страховика про будь-яку зміну ступеня страхового ризику, але не пізніше трьох робочих днів з моменту встановлення таких змін страхувальником;

3) негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше ніж протягом двох робочих днів, повідомити страховику про настання страхового випадку;

4) подати для отримання страхової виплати страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку та його причини.

15. Страховик має право:

1) перевіряти достовірність поданої страхувальником інформації, ознайомитися з усіма необхідними документами, що дають змогу оцінити страховий ризик;

2) вимагати від страхувальника внесення додаткового страхового платежу в разі підвищення ступеня страхового ризику (зміна в період дії цього договору істотних обставин, інформація про які подана страхувальником під час укладання цього договору, що збільшує імовірність настання страхового випадку та/або розмір виплат) після внесення змін до цього договору;

3) самостійно з'ясовувати причини, проводити розслідування обставин настання страхового випадку, робити запити про відомості, пов'язані з його настанням, до правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я, інших підприємств, установ та організацій, які можуть володіти інформацією про причини та обставини настання страхового випадку;

4) відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених законом та цим договором;

5) у разі коли після укладення цього договору встановлено, що страхувальник зазначив у письмовій заяві свідомо неправдиву інформацію про обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, порушити питання про визнання цього договору недійсним;

6) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 27 - 29 цього договору.

16. Страховик зобов'язаний:

1) виконувати умови цього договору;

2) надавати на вимогу страхувальника роз'яснення щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхової виплати, інших умов страхування;

3) вжити протягом двох робочих днів після того, як йому стане відомо про настання страхового випадку, заходів до оформлення документів, необхідних для своєчасного здійснення страхової виплати;

4) здійснити в разі настання страхового випадку страхову виплату в передбачений цим договором строк;

5) після надходження документів щодо події, яка за умовами цього договору може бути визнана страховим випадком, забезпечити складення страхового акта;

6) не розголошувати відомостей про страхувальника, застрахованих осіб та їх майновий стан, крім випадків, передбачених законом;

7) за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, спрямованих на зниження ступеня страхового ризику, внести зміни до цього договору.

17. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одній про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, інші зміни, що можуть вплинути на виконання обов'язків згідно з цим договором.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

18. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

19. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) в розмірі ___________________________________ за кожний день прострочення.

20. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

Строк дії договору

21. Цей договір укладається на строк:

1) здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку
___________________________________________________________________________________;
                                                      (повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження)

2) проведення ліквідації банку
___________________________________________________________________________________,
                                                       (повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження)
набирає чинності з 24-ї години за київським часом ______________ 20___ року, але не раніше дати надходження страхового платежу (першої частини страхового платежу), та діє до 24-ї години за київським часом __________ 20___ року.

22. У разі прийняття страхувальником рішення про продовження строку ліквідації банку дія цього договору може бути продовжена на встановлений ним строк ліквідації банку.

23. Для продовження строку дії цього договору страхувальник повідомляє про це страховику не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку його дії, після чого за згодою сторін укладається додатковий договір, що є невід'ємною частиною цього договору, або новий договір.

24. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Порядок внесення змін та доповнень і припинення дії договору

25. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

26. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку його дії;

виконання у повному обсязі страховиком зобов'язань перед страхувальником;

несплати страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором строки;

ліквідації страховика в установленому законодавством порядку;

набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

27. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію цього договору сторона зобов'язана повідомити іншій стороні не пізніш ніж за 30 днів до дати припинення дії цього договору. Дія цього договору не може бути припинена страховиком достроково, якщо страхувальник, який виконує всі умови цього договору, не надав на це згоди, якщо інше не передбачено умовами цього договору та законодавством.

28. У разі дострокового припинення на вимогу страхувальника дії цього договору страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхових виплат, які були виплачені за цим договором. Якщо вимога страхувальника щодо дострокового припинення дії цього договору пов'язана з порушенням страховиком умов цього договору, страховик повертає страхувальнику сплачений ним страховий платіж у повному обсязі.

29. У разі дострокового припинення на вимогу страховика дії цього договору страхувальнику повертаються сплачені ним у повному обсязі страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, страховик повертає страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхових виплат, які були виплачені за цим договором.

30. Нормативні витрати страховика на ведення справи становлять __________________________________ відсотків розміру страхового тарифу.
                                (цифрами)

31. Цей договір може бути визнано недійсним у випадках, передбачених законом.

Інші умови договору

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження та реквізити сторін

                             Страховик

                            Страхувальник

_____________________________________
         (місцезнаходження та реквізити страховика)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
                                       (підпис)

_______________________________________
        (місцезнаходження та реквізити страхувальника)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
                                            (підпис)

М. П.

М. П.

____________

Опрос