Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного порядка проведения сертификации семян и посадочного материала

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 22.04.2013 № 299
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2013 р. N 299

Київ

Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 лютого 2017 року N 97)

Відповідно до статті 18 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Тимчасовий порядок проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення та засвідчення відповідності сортових і посівних якостей насіння та садивного матеріалу на всіх етапах розмноження.

Дія цього Порядку поширюється на насіння та садивний матеріал сортів рослин, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, або Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку.

Дія цього Порядку не поширюється на насіння та садивний матеріал декоративних рослин.

2. Сертифікація насіння та садивного матеріалу проводиться територіальними органами Держсільгоспінспекції (далі - орган сертифікації) відповідно до цього Порядку.

3. Для проведення сертифікації суб'єкт господарювання:

1) подає органові сертифікації повідомлення про проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу (далі - повідомлення) за формою згідно з додатком 1 та скріплені печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) копії:

плану-схеми розміщення насіннєвих посівів;

ліцензійного договору про використання сорту рослин з описом сорту;

сертифіката на насіння та садивний матеріал, виданого на насіння та садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;

2) укладає з органом сертифікації договір про надання послуг з проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу за формою, що затверджується Мінагрополітики.

4. Повідомлення подається органові сертифікації у такі строки:

за місяць до посіву насіння сільськогосподарських, лісових, квіткових та лікарських рослин, весняного (осіннього) садіння садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, садіння щепленого садивного матеріалу плодових культур та живців ягідних культур зимового щеплення;

не пізніше 10 травня поточного року - для садіння щепленого винограду;

не пізніше 15 червня поточного року - для весняного та літнього садіння хмелю із закритою кореневою системою та літнього садіння саджанців винограду, які перебувають у стані росту;

не пізніше 15 жовтня поточного року - для осіннього садіння хмелю з відкритою кореневою системою.

5. Орган сертифікації реєструє повідомлення в журналі обліку, перевіряє подані копії документів і встановлює строки проведення робіт з інспектування насіннєвих посівів та маточних насаджень багаторічних рослин залежно від фази їх розвитку.

Відповідно до встановлених строків проведення зазначених робіт орган сертифікації здійснює спостереження за дотриманням суб'єктом господарювання технологічних вимог під час вирощування насіння та садивного матеріалу.

6. У разі недотримання суб'єктом господарювання технологічних вимог під час вирощування насіння та садивного матеріалу або встановлення невідповідності опису сорту і вимогам відповідного державного стандарту за результатами визначення їх сортових і посівних якостей насіння та садивного матеріалу проведення сертифікації зупиняється, про що орган сертифікації письмово повідомляє суб'єкту господарювання.

7. Сортові якості насіння та садивного матеріалу визначаються шляхом інспектування насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин, здійснення ділянкового та лабораторного сортового контролю щодо відповідності сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації.

8. Інспектування насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин проводиться державним інспектором сільського господарства за місцем розташування таких посівів або насаджень.

До інспектування насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин можуть залучатися у разі потреби автор сорту або представники установи, що є власником сорту.

9. Інспектування садивного матеріалу, призначеного для створення насаджень багаторічних рослин, проводиться щороку незалежно від обсягів його виробництва.

10. За результатами інспектування насіннєвих посівів, полів плодових розсадників або маточних насаджень багаторічних рослин складається акт за формою, що затверджується Мінагрополітики.

11. Інспектування насіннєвих посівів, ділянковий та лабораторний сортовий контроль тих культур, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюються відповідно до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур і Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку.

12. Для здійснення ділянкового та лабораторного сортового контролю державний інспектор сільського господарства відбирає в установленому порядку пробу насіння, про що складається відповідний акт, та передає таку пробу уповноваженій Мінагрополітики установі або організації для дослідження.

13. Після надходження проби насіння уповноважена Мінагрополітики установа або організація перевіряє цілісність упаковки, наявність етикетки, складає акт приймання-передачі та реєструє таку пробу у відповідному журналі.

14. Ділянковий і лабораторний сортовий контроль здійснюється шляхом висівання проб відповідного ботанічного таксона і є обов'язковим для:

добазового та базового насіння сортів рослин, батьківських форм гібридів;

сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління в обсязі, передбаченому схемами, що зазначені у пункті 11 цього Порядку.

15. За результатами ділянкового і лабораторного сортового контролю насіння та садивного матеріалу установа або організація, яка його здійснювала, складає звіт за формою, що затверджується Мінагрополітики, та протягом трьох робочих днів передає його органові сертифікації.

16. Орган сертифікації у десятиденний строк з дня надходження звіту складає щодо кожної проби насіння протокол за формою, що затверджується Мінагрополітики. Протокол складається у двох примірниках, один з яких надсилається суб'єктові господарювання.

17. За результатами визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу після отримання органом сертифікації від суб'єкта господарювання повідомлення про формування партій насіння та садивного матеріалу державний інспектор сільського господарства проводить в установленому порядку маркування партій насіння та садивного матеріалу і відбирає середні проби.

Результати відбору середніх проб оформляються актом за формою згідно з ДСТУ 4138-2002. Один примірник акта видається суб'єктові господарювання, а другий, що містить проби, передається лабораторії органу сертифікації для визначення посівних якостей насіння та садивного матеріалу.

18. За результатами аналізу середніх проб орган сертифікації складає протокол випробувань за формою, що затверджується Мінагрополітики, на підставі якого оформляється сертифікат на насіння та садивний матеріал (далі - сертифікат) за формою згідно з додатками 2 - 5.

Копія сертифіката надсилається Держсільгоспінспекції для включення його до Реєстру сертифікатів на насіння та садивний матеріал.

19. Бланк сертифіката має індивідуальний номер та серію.

20. Сертифікату присвоюється індивідуальний реєстраційний номер, який складається з міжнародного коду України - UA, двозначного номера, що відповідає номеру області, двозначного номера, що відповідає номеру району в області, тризначного номера, що відповідає реєстраційному номеру сертифіката згідно з журналом реєстрації проб, двозначного номера, що відповідає року збирання врожаю або створення садивного матеріалу багаторічних рослин.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                            (повне найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                телефон, телефакс)

Культура _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Назва сорту ___________________________________________________________________________

Категорія насіння, що застосовується для посіву, ___________________________________________

Власник (підтримувач) сорту ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ліцензійний договір про використання сорту ______________________________________________
                                                                                                                                                   (реєстраційний номер,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               число, місяць і рік укладення)
Розмір поля ___________________________________________________________________________
                                                                                                                   (гектарів)

________________________________
   (підпис керівника суб'єкта господарювання)

____________________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

М. П.

 

 

СЕРТИФІКАТ
на насіння

Серія ________ 

                                        _____________________
                                                      (номер бланка)

____________________________
(реєстраційний номер сертифіката)

Дійсний до ___ ____________ 20__ року

Виданий __ ____________ 20__ р. органом сертифікації _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
на насіння, що належить ________________________________________________________________
                                                                                                                   (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                         суб'єкта господарювання, район, область)

Культура _____________________

Сорт _____________________________________

Категорія та генерація ________

Рік урожаю ______________________________

Номер партії _________________

Маса партії _____________ тонн (кілограмів)

Кількість одиниць упаковки ____________________________________________________________

Відомості про маркування партії насіння __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Середня проба надійшла для випробування за актом від __ ____________ 20__ р. N ____ і зареєстрована за номером _________

Результати випробування

1. Зовнішній огляд (зазначається відхилення від норми):

5. Схожість _________________ відсотків

1) колір _______________________________

2) запах _______________________________

1) умови проведення аналізу: ________________

__________________________________________
                      (субстрат, температура (°C),

2. Чистота, відсотків:

1) вміст насіння основної культури
_______________________________________

2) у тому числі:

_________________________________________
                    тривалість (діб), порушення спокою)
_________________________________________

2) кількість аномальних проростків, відсотків
__________________________________________

обрушеного ___________________________

пророслого ____________________________

3) кількість твердого насіння _________________

у тому числі життєздатного __________________

3. Відхід ______________________________
у тому числі переважальні групи
______________________________________

4. Вміст насіння інших видів _____________

одиниць на кілограм або відсотків

4) кількість нормально пророслого насіння (енергія проростання) встановлено _________________________________________
відсотків

у тому числі:

5) інші категорії _________________________

1) культурних рослин __________________

6. Вологість ______________________ відсотків

2) бур'янів ____________________________

з них:

злісних ______________________________
                                           (назва та вміст)

важковідокремлюваних _________________

7. Маса 1000 одиниць насіння __________ грамів

8. Показники зараженості хворобами та заселеності шкідниками:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

1) наявність грибних утворень _______________
__________________________________________

2) наявність поверхневої інфекції _____________
__________________________________________

 

3) наявність внутрішньої інфекції ____________
__________________________________________

4) заселеність шкідниками ___________________
                                                                              (назва)
_____________________ екземплярів на кілограм

9. Інші визначення ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рівень життєздатності за тетразольно-топографічним методом _____ відсотків

Умови проведення випробування ________________________________________________________

Випробування насіння проведено згідно з вимогами ДСТУ __________________________________
                                                                                                                                                                              (назва)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________
(підпис керівника органу сертифікації)

                          __________________________
                                    (ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

СЕРТИФІКАТ
на насіння цукрових буряків

Серія __________ 

                                             ___________________
                                                           (номер бланка)

____________________________
(реєстраційний номер сертифіката)

Дійсний до ___ ____________ 20__ року

Виданий ___ ____________ 20__ р. органом сертифікації ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
на насіння цукрових буряків, що належить ________________________________________________
                                                                                                                                         (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    суб'єкта господарювання, район, область)

1. Гібрид (сорт) _______________________________________________________________________

2. Документи, що підтверджують походження і якість базового насіння, призначеного для репродукційного посіву:
батьківської форми ____________________________________________________________________
                                                                                          (номер і дата видачі документа, ким виданий)
_____________________________________________________________________________________
материнської форми ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
категорія насіння ______________________________________________________________________

3. Місце походження ___________________________________________________________________
                                                                                      (повне найменування суб'єкта господарювання, район, область)

4. Акт інспектування насінників (висадків) від ___ ____________ 20__ р. N ________

5. Характеристика насіння:

рік врожаю ___________________________________________________________________________

номер партії __________________________________________________________________________

маса партії насіння, кілограмів __________________________________________________________

кількість одиниць упаковки _____________________________________________________________

відомості про маркування партії насіння __________________________________________________

маса однієї посівної одиниці, кілограмів __________________________________________________

кількість посівних одиниць в партії ______________________________________________________

діаметр фракції насіння, міліметрів _______________________________________________________

чистота, відсотків _____________________________________________________________________

вміст насіння інших рослин, відсотків ____________________________________________________

з них насіння бур'янів __________________________________________________________________

схожість, відсотків ____________________________________________________________________

вологість, відсотків ____________________________________________________________________

вирівняність за діаметром, відсотків ______________________________________________________

одноростковість, відсотків ______________________________________________________________

Оброблене насіння ____________________________________________________________________
                                                       (дражоване, інкрустоване з використанням пестицидів, агрохімікатів та інших речовин)

Випробування насіння проведено згідно з вимогами ДСТУ __________________________________
                                                                                                                                                                               (назва)
_____________________________________________________________________________________

____________________________
  (підпис керівника органу сертифікації)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

СЕРТИФІКАТ
на садивний матеріал картоплі

Серія __________ 

                                              ___________________
                                                                           (номер бланка)

____________________________
(реєстраційний номер сертифіката)

Дійсний до ___ ____________ 20__ року

Виданий __ ____________ 20__ р. органом сертифікації _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
на садивний матеріал картоплі, що належить ______________________________________________
                                                                                                                                             (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                               суб'єкта господарювання, район, область)

Сорт ________________________________________________________________________________

Категорія ________________

Рік урожаю ___________________________________

Номер партії ____________

Маса партії __________________ тонн (кілограмів)

Кількість одиниць упаковки ____________________________________________________________

Відомості про маркування партії садивного матеріалу ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результати оцінки за актами інспектування посівів, приймання
базових посівів комісією, проведення аналізу бульб, карантинного
огляду, ділянкового і лабораторного сортового контролю

1. Показники сортових якостей, відсотків:

сортова чистота _______________________________________________________________________

ураженість хворобами за зовнішніми ознаками _____________________________________________

з них:

тяжкими вірусними хворобами __________________________________________________________

легкими вірусними хворобами ___________________________________________________________

чорною ніжкою _______________________________________________________________________

кільцевою і бурою бактеріальною гниллю _________________________________________________

2. Показники посівних якостей:

наявність бульб інших сортів, відсотків ___________________________________________________

розмір бульб за найбільшим поперечним діаметром для сортів з формою бульби, міліметрів:

видовженою __________________________________________________________________________

округло-овальною _____________________________________________________________________

3. Наявність бульб, що не відповідають вимогам за розміром, відсотків
_____________________________________________________________________________________

4. Наявність бульб, уражених хворобами, відсотків:

мокрою гниллю _______________________________________________________________________

фітофторозом _________________________________________________________________________

чорною ніжкою _______________________________________________________________________

сухими гнилями (фомоз, фузаріоз) _______________________________________________________

ризоктоніозом ________________________________________________________________________

паршею звичайною і сріблястою _________________________________________________________

паршею порошистою __________________________________________________________________

5. Наявність пошкоджених бульб, відсотків _______________________________________________

уражених стебловою нематодою _________________________________________________________

пошкоджених дротяником ______________________________________________________________

пошкоджених гризунами, хрущами, совками (без пошкодження вічок)
_____________________________________________________________________________________

з механічними пошкодженнями (глибиною більше ніж 10 міліметрів)
_____________________________________________________________________________________

6. Наявність бульб, пошкоджених хімікатами, з ознаками задухи, підмерзлих, з опіками, спотворених, з наростами, розчавлених, різаних, з обідраною шкіркою, відсотків
_____________________________________________________________________________________

7. Наявність землі і сторонніх домішок, відсотків маси бульб ________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Наявність карантинних об'єктів _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Сортові якості за результатами ділянкового та лабораторного сортового контролю
_____________________________________________________________________________________

Випробування насіння проведено згідно з вимогами ДСТУ __________________________________
                                                                                                                                                                               (назва)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________
   (підпис керівника органу сертифікації)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

СЕРТИФІКАТ
на садивний матеріал багаторічних рослин

Серія __________

                              ___________________
                                             (номер бланка)

____________________________
(реєстраційний номер сертифіката)

Дійсний до ___ ____________ 20__ року

Виданий ___ ____________ 20__ р. органом сертифікації ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
на садивний матеріал, що належить ______________________________________________________
                                                                                                             (повне найменування суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                           район, область)

Цей сертифікат засвідчує, що садивний матеріал ___________________________________________
                                                                                                                                                               (культура,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             сорт, клон, підщепа, категорія)
відповідає вимогам ____________________________________________________________________
                                                                                         (найменування нормативних документів,
_____________________________________________________________________________________
                                                          відповідно до яких проведена сертифікація садивного матеріалу)

Номер партії ________________

Розмір партії ________________ тис. одиниць

Відомості про маркування партії _________________________________________________________

Середня проба надійшла для дослідження за актом від ___ ____________ 20__ р. N ____ і зареєстрована за номером ____

Випробування насіння проведено згідно з вимогами ДСТУ __________________________________
                                                                                                                                                                            (назва)
_____________________________________________________________________________________

____________________________
   (підпис керівника органу сертифікації)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

____________

Опрос