Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 10 августа 1995 г. N 629 и от 4 октября 1995 г. N 786

КМ Украины
Постановление КМ от 10.04.2013 № 253
действует с 18.04.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 квітня 2013 р. N 253

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 і від 4 жовтня 1995 р. N 786

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 276; Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 23, N 52, ст. 2764; 2008 р., N 45, ст. 1469; 2011 р., N 59, ст. 2372, N 71, ст. 2677; 2012 р., N 87, ст. 3533) і від 4 жовтня 1995 р. N 786 "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 57; Офіційний вісник України, 1998 р., N 20, ст. 742; 2000 р., N 3, ст. 84, N 49, ст. 2124; 2001 р., N 8, ст. 321; 2002 р., N 28, ст. 1320, N 47, ст. 2124; 2007 р., N 1, ст. 34; 2009 р., N 43, ст. 1453, N 55, ст. 1901; 2010 р., N 6, ст. 259, N 84, ст. 2959; 2011 р., N 71, ст. 2677; 2012 р., N 87, ст. 3533) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 і від 4 жовтня 1995 р. N 786

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629:

1) у назві і тексті постанови слово "вартості" виключити;

2) у Методиці оцінки об'єктів оренди, затвердженій зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 1 слова "(крім нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, що передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні на умовах взаємності відповідно до міжурядових угод)" виключити;

у пункті 2:

в абзаці четвертому слова "від дня її проведення" замінити словами "від дати оцінки";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі передачі в оренду нерухомого або іншого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні проводиться стандартизована оцінка об'єкта оренди.";

абзац шостий пункту 19 після слова "майна" доповнити словами "та у разі коли нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні";

у пункті 21:

у першому реченні слова і цифри ", зазначеного у пункті 19 цієї Методики" замінити словами і цифрами "та іншого окремого індивідуально визначеного майна у випадках, передбачених абзацом шостим пункту 19 цієї Методики";

третє речення викласти в такій редакції:

"Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки нерухомого майна (додаток 2), який затверджується органом, уповноваженим управляти майном, або Фондом державного майна, його регіональним відділенням (у разі коли він (воно) є орендодавцем такого майна або за зверненням органу, уповноваженого управляти майном).";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Результати проведення стандартизованої оцінки майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами оформлюються актом оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна (додаток 3).";

у додатку 2 до Методики слова "посада керівника підприємства балансоутримувача" замінити словами "посада керівника органу";

доповнити Методику додатком 3 такого змісту:

АКТ
оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна

_____________________________________________________________________________________,
                                             (повне найменування об'єкта оцінки, його площа, інвентарний номер)
що перебуває на балансі ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                     (повне найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________

Комісія, утворена згідно з наказом ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада керівника органу, що утворив комісію)
від _____ ___________ 20__ р. N ___, у складі: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи голови комісії)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи члена комісії)
на засіданні (протокол від ___ ____________ 20___ р. N   ) розглянула результати проведення оцінки за залишковою вартістю зазначеного державного майна за даними бухгалтерського обліку і визначила його залишкову вартість на ___ __________ 20___ року.

Комісія підтверджує, що залишкова вартість майна згідно з відомостями бухгалтерського обліку становить _______________ тис. гривень.

Голова комісії

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

 

_________________

___________________________

____ ____________ 20__ р.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786:

1) пункт 3 виключити;

2) у Методиці розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціях її розподілу, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "(крім нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, що передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні на умовах взаємності відповідно до міжурядових угод)" виключити;

пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

"Якщо орендодавцем нерухомого майна, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, є державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами розмір орендної плати погоджується тільки з органом управління майном такого підприємства.

Орендна плата за нерухоме та інше індивідуально визначене майно державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, крім випадку, передбаченого пунктом 10 цієї Методики, розраховується згідно з цією Методикою за результатами стандартизованої оцінки, застосовується як базова і може бути змінена в установленому порядку.";

пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами стандартизованої оцінки.";

у пункті 8:

абзац перший після слів "визначена шляхом проведення незалежної оцінки" доповнити словами "(у разі передачі в оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні вартість орендованого майна визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки)";

у другому реченні абзацу другого слова "від дня її проведення" замінити словами "від дати оцінки";

пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі укладення міжурядових угод розмір плати за оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами встановлюється на умовах взаємності.";

у пункті 17:

абзац п'ятий після слів "Національної академії наук," доповнити словами "та державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, майно якого передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні,";

в абзаці десятому слова "законом про Державний бюджет України на відповідний рік" замінити словами "Бюджетним кодексом України";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства.";

3) додаток 2 до Методики доповнити пунктом 283 такого змісту:

"283. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)

6".

____________

Опрос