Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о прохождении службы в Государственной службе специальной связи и защиты информации лицами рядового и начальствующего состава

КМ Украины
Постановление КМ от 10.04.2013 № 248
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 квітня 2013 р. N 248

Київ

Про внесення змін до Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 липня 2016 року N 477)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1828 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 22; 2008 р., N 22, ст. 637; 2009 р., N 58, ст. 2030; 2010 р., N 11, ст. 522, ст. 537; 2011 р., N 24, ст. 980, N 85, ст. 3113; 2012 р., N 39, ст. 1471, N 71, ст. 2870), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 49

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу

1. Пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. На службу до Держспецзв'язку приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку, спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки та володіють державною мовою.

Порядок добору громадян на службу до Держспецзв'язку за контрактом встановлюється Адміністрацією Держспецзв'язку.

Громадяни України, які вступають на службу до Держспецзв'язку, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Адміністрацією Держспецзв'язку, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу для прийняття їх на службу визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку.

Не можуть бути прийняті на службу громадяни України, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, крім випадків, передбачених законодавством, а також особи, які мають не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованих, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Стосовно осіб, які приймаються на службу до Держспецзв'язку, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".".

2. Абзаци перший, другий, п'ятий і шостий пункту 5 виключити.

3. Пункт 10 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Закінченням проходження служби в Держспецзв'язку є день виключення із списків особового складу.

Загальний строк служби особи рядового чи начальницького складу становить час її перебування на службі в Держспецзв'язку, який установлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, - у пільговому обчисленні.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

4. У пункті 13:

1) в абзаці першому слово "відповідний" замінити словом "високий", а після слів "та здатні за своїми" доповнити словом "особистими,";

2) в абзаці другому цифри "3 - 9" замінити цифрами "2 - 10".

5. Абзаци вісімнадцятий і дев'ятнадцятий пункту 33 викласти у такій редакції:

"перебувати на обліку та проходити щороку диспансеризацію (комплексний медичний огляд) у військовому або іншому медичному закладі, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку. У разі прийняття рішення про переміщення по службі в іншу місцевість, призначення на іншу посаду за станом здоров'я або надання відпустки у зв'язку з хворобою - проходити медичну комісію за місцем обліку;

повідомляти безпосереднього начальника про місце свого перебування під час відпустки та у разі виїзду за межі населених пунктів, у яких вони проживають.".

6. Пункт 34 доповнити абзацами такого змісту:

"Особа рядового чи начальницького складу повинна в письмовій формі повідомити:

негайно у випадку, передбаченому частиною першою статті 16 Закону України "Про правила етичної поведінки", - безпосереднього начальника та/або одного з визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

невідкладно (але не пізніше одного робочого дня) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 16 Закону України "Про правила етичної поведінки", - свого безпосереднього начальника;

негайно у разі отримання для виконання наказу, який вважає незаконним або таким, що становить загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, - Голову Держспецзв'язку (начальника відповідного підпорядкованого органу).".

7. Абзац третій пункту 36 після слів "штатним розписом" доповнити словами ", а також наказу про продовження служби за новим контрактом".

8. У пункті 38:

1) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"менше ніж 3 роки - у разі укладення контракту до досягнення граничного віку перебування особи на службі в Держспецзв'язку, а з особами, які досягли граничного віку перебування на службі і залишені на ній, - на строк не більш як 5 років.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

2) абзаци восьмий і дев'ятий виключити;

3) в абзаці десятому слова "і набирає чинності з дня, що настає після дня закінчення дії попереднього контракту" виключити;

4) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Строк контракту, що укладається згідно з абзацом другим або четвертим цього пункту, обчислюється повними роками.".

9. Пункт 41 викласти у такій редакції:

"41. Строк контракту продовжується:

особам начальницького складу, які перебувають у довготерміновому відрядженні, якщо контракт закінчується під час такого відрядження, на один рік після закінчення довготермінового відрядження з додаванням часу від закінчення строку контракту до закінчення довготермінового відрядження;

жінкам із числа осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також таким, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - на період, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку (далі - відпустка по догляду за дитиною), якщо контракт закінчується під час таких відпусток, на один рік після закінчення зазначених відпусток з додаванням часу від закінчення строку контракту до закінчення відпустки.".

10. Пункт 42 доповнити абзацами такого змісту:

"Особам рядового і начальницького складу відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" присвоюються такі спеціальні звання:

рядовий склад - рядовий Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

молодший начальницький склад - сержант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, старший прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

середній начальницький склад - молодший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, старший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, капітан Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

старший начальницький склад - майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підполковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, полковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

вищий начальницький склад - генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Вживається також скорочене найменування спеціальних звань з використанням замість слів "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" слова "Держспецзв'язку".

До спеціальних звань осіб середнього і старшого начальницького складу Держспецзв'язку, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, після слів "молодший лейтенант", "лейтенант", "старший лейтенант", "капітан", "майор", "підполковник", "полковник" додаються відповідно слова "медичної служби" або "юстиції".

Якщо особу середнього або старшого начальницького складу Держспецзв'язку, якій присвоєно спеціальне звання з додаванням відповідних слів "медичної служби" або "юстиції", призначено на посаду, за якою штатним розписом передбачено спеціальне звання без додавання відповідних слів "медичної служби" або "юстиції", їй присвоюється спеціальне звання без додавання зазначених слів.".

11. У пункті 59:

1) абзац третій після слів "спеціального звання" доповнити словами "або дня, зазначеного в наказі";

2) в абзаці четвертому слово "законодавством" замінити словами "Адміністрацією Держспецзв'язку".

12. У пункті 67:

1) підпункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу між Адміністрацією Держспецзв'язку, підпорядкованими органами здійснюється за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

2) абзац другий підпункту 5 викласти у такій редакції:

"Переміщення осіб рядового чи начальницького складу на рівнозначні посади в іншу місцевість для більш доцільного використання в інтересах служби за фахом чи досвідом роботи здійснюється без їх згоди.".

13. Доповнити пункт 68 після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:

"Призначення осіб рядового і начальницького складу на нижчі посади у випадках, передбачених абзацами четвертим і шостим підпункту 4 цього пункту, здійснюється без їх згоди.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять третім.

14. У пункті 71:

1) абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

"Голова Держспецзв'язку - стосовно осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у своє розпорядження або у розпорядження начальників підпорядкованих органів;

начальники регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ - стосовно підлеглих осіб рядового і начальницького складу, крім осіб начальницького складу, які займають посади, за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання полковника Держспецзв'язку та вище.";

2) в абзаці дев'ятому слово "довгострокового" замінити словом "довготермінового".

15. У пункті 74:

1) в абзаці другому слова і цифру "перед закінченням строку контракту (не пізніше ніж за 3 місяці), але не рідше ніж" виключити;

2) абзац четвертий виключити;

3) абзаци п'ятий і шостий замінити абзацами такого змісту:

"Позачергова атестація осіб рядового і начальницького складу може проводитися:

за рішенням Голови Держспецзв'язку;

у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 15 Закону України "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".".

16. У пункті 75:

1) в абзаці другому слова ", крім випадку закінчення строку контракту" виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"у разі перебування особи начальницького складу у довготерміновому відрядженні (атестація проводиться через рік після закінчення відрядження).".

17. У пункті 79:

1) в абзаці четвертому слово "довгострокові" замінити словом "довготермінові";

2) в абзаці п'ятому слово "довгострокових" замінити словом "довготермінових".

18. У пункті 81:

1) в абзаці другому слова ", закладах та установах" замінити словами "та начальників підпорядкованих органів";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"начальників регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ - стосовно підлеглих осіб.".

19. Абзац шостий пункту 89 виключити.

20. Абзац п'ятий пункту 91 викласти в такій редакції:

"Рішення про звільнення із служби згідно з підпунктом 4 пункту 92 цього Положення доводиться до відома особи не пізніше ніж за два місяці до дати виключення із списків особового складу.".

21. Підпункт 1 пункту 92 після слова "контракту" доповнити словами "(у тому числі військовослужбовці СБУ, які проходили кадрову військову службу, були переведені на службу до Держспецзв'язку і достроково припиняють контракт за власною ініціативою)".

22. Пункт 95 доповнити абзацом такого змісту:

"Особи рядового і начальницького складу не можуть бути виключені із списків особового складу в період перебування їх на лікуванні у медичних закладах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою в межах строків, передбачених пунктом 89 цього Положення.".

____________

Опрос