Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка заключения договора о стажировке студентов заведений высшего образования и учащихся заведений профессионального (профессионально-технического) образования на предприятиях, в учреждениях и организациях и Типовой формы договора о стажировке студентов заведений высшего образования и учащихся заведений профессионального (профессионально-технического) образования на предприятиях, в учреждениях и организациях

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Форма от 16.01.2013 № 20
редакция действует с 19.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2013 р. N 20

Київ

Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 263)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 квітня 2018 року N 263

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 29 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях;

(абзац другий постановляючої частини із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 263)

Типову форму договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях.

(абзац третій постановляючої частини із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 263)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях

(У назві та тексті Порядку слова "студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів" у всіх відмінках замінено словами "студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року N 263)

1. Цей Порядок визначає механізм укладення студентами закладів вищої освіти та учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - підприємство) договорів про стажування у вільний від навчання час.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

керівник стажування - відповідальний за проведення стажування працівник підприємства, який має досвід та стаж роботи за відповідною спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) не менш як три роки;

режим стажування - розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку;

стажисти - студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здобули спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", освітньо-професійним ступенем "молодший бакалавр", освітнім ступенем "бакалавр", продовжують здобувати освіту за наступним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і проходять стажування на підприємствах за спеціальністю або професією, за якою здобувається освіта, на визначених договором про стажування умовах у вільний від навчання час.

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 263)

3. Заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти разом із підприємствами надають студентам закладів вищої освіти та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти інформацію про можливість стажування.

Підприємство може передбачати проведення стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в договорі про підготовку фахівців та кваліфікованих робітничих кадрів, що укладається закладом освіти та підприємством - замовником підготовки кадрів.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.04.2018 р. N 263)

4. Дія цього Порядку не поширюється на:

студентів закладів вищої освіти, що проходять стажування у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, органах місцевого самоврядування;

студентів медичних закладів вищої освіти та інтернів;

курсантів (слухачів, студентів) закладів спеціалізованої освіти військового профілю, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсантів і слухачів закладів вищої освіти МВС і ДСНС.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.04.2018 р. N 263)

5. Укладення договорів про стажування, організація та проведення стажування (в тому числі неповнолітніх осіб) за професіями, пов'язаними з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, здійснюється відповідно до законодавства з охорони праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які регламентують умови праці і навчання за такими спеціальностями (кваліфікаціями) або професіями (кваліфікаційними рівнями).

6. Строк стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти не може перевищувати шести місяців.

7. Для отримання інформації про можливість стажування студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти звертаються до відповідних підрозділів таких закладів, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організацій роботодавців, а також безпосередньо до керівників підприємств.

8. Студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти подають керівникові підприємства:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 263)

заяву за формою згідно з додатком;

копію паспорта;

копію документа про освіту (за наявності);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Особи, які проходитимуть стажування згідно з переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 950), додатково подають медичну книжку відповідно до законодавства.

У разі потреби особи, які проходитимуть стажування, додатково подають сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53) та від 27 вересня 2000 р. N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1656).

9. Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт.

Тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Індивідуальна програма стажування може бути скоригована під час її виконання, зокрема з метою врахування змін, які відбуваються у відповідній сфері професійної діяльності, в організації роботи на підприємстві, особливостей засвоєння стажистом індивідуальної програми стажування.

10. Одночасно з укладенням договору про стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються строки і місце його проходження (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста, режим стажування, а також його керівник.

За керівником стажування закріплюється не більше двох стажистів.

11. Договір про стажування укладається у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, другий - у стажиста.

12. Зміни до договору про стажування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною договору про стажування.

13. Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

14. Керівник підприємства відповідає за створення належних умов роботи та забезпечення оплати праці стажиста, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії.

15. Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

16. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі порушення його умов.

17. Дія договору може бути продовжена на період відсутності стажиста з поважної причини за наявності підтвердних документів.

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на стажування до __________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування підприємства,
_____________________________________________________________________________________
                                                                        установи, організації, їх структурного підрозділу)
з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р.
за ___________________________________________________________________________________
                                                                              (здобута спеціальність (кваліфікація) або
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      професія (кваліфікаційний рівень)
та встановити такий режим стажування ___________________________________________________

Мета стажування ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Даю згоду на оброблення моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Дата ____________

Підпис __________________

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 263)

 

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях

N _______

___ ____________ 20__ р.

___________________________________________________________________ (далі - підприємство)
                                            (найменування підприємства, установи, організації)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                 (номер і дата затвердження (видачі, реєстрації) статуту або довіреності)
з однієї сторони, та студент (учень) ________________________________________ (далі - стажист),
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
який навчається у _____________________________________________________________________,
                                                                                                 (найменування закладу освіти)
з іншої сторони, керуючись Законом України "Про зайнятість населення" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Предметом договору є стажування студента закладу вищої освіти, учня закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Строк та умови стажування

2. Строк стажування становить з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ року.

3. Режим стажування __________________________________________________________________

4. Здобута спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) __________________

5. Місце проходження стажування _______________________________________________________
                                                                                                               (найменування структурного підрозділу
_____________________________________________________________________________________
                                                            підприємства, установи, організації, його місцезнаходження)

Права і обов'язки сторін

6. Підприємство разом із стажистом визначає зміст індивідуальної програми та форму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт.

7. Підприємство зобов'язується:

1) визначити строки стажування, місце проходження стажування (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень), режим стажування, призначити керівника стажування з числа працівників підприємства;

2) надати стажисту робоче місце, обладнане відповідно до правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії;

3) здійснити матеріальне забезпечення (надати необхідне обладнання, інструменти, сировину, витратні матеріали тощо) відповідно до індивідуальної програми стажування;

4) створити належні умови для виконання стажистом індивідуальної програми стажування, не допускати залучення його до виконання робіт, які не відповідають такій програмі, здобутій спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційному рівню);

5) проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці (ввідний та на робочому місці), навчати стажистів безпечних методів праці, надати спецодяг, запобіжні засоби, забезпечити медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

6) надати стажистам можливість користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми стажування;

7) у разі виконання стажистом професійних робіт, передбачених індивідуальною програмою
стажування за встановленими нормами, __________________________________________________,
                                                                                                                                             (види робіт та їх обсяг)
забезпечити своєчасну їх оплату в сумі _____________ на підставі акта здавання-приймання робіт;

8) не залучати стажистів до надурочних робіт та не направляти їх у відрядження, які не пов'язані з виконанням індивідуальної програми стажування.

8. Стажист має право:

1) отримати безкоштовно спецодяг, запобіжні засоби, медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

2) користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми стажування.

9. Стажист зобов'язується:

1) оволодіти видами робіт, передбаченими індивідуальною програмою стажування;

2) дотримуватися вимог установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві, норм охорони праці та умов колективного договору;

3) дбайливо ставитися до майна підприємства;

4) не розголошувати інформацію, що стала йому відома під час стажування, яка становить комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідальність сторін

10. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до закону.

Порядок внесення змін до договору та розірвання договору

11. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом, шляхом укладення додаткового договору.

12. Дія договору може бути продовжена за згодою сторін.

13. У разі виникнення обставин, які зумовлюють необхідність розірвання договору, сторона повинна повідомити про це іншій стороні не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору.

14. Дія договору припиняється:

1) у разі закінчення строку його дії;

2) за згодою сторін;

3) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення або невиконання іншою стороною його умов.

Інші умови

15. Договір набирає чинності з ___ ____________ 20__ р. та діє до ___ ____________ 20__ року.

16. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

Місцезнаходження та реквізити сторін

Підприємство

_______________________________________
                                (повне найменування,
_______________________________________
                                   місцезнаходження,
_______________________________________
                                банківські реквізити)
_______________________________________
                                   (підпис керівника)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Стажист

_________________________________________
                              (прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт _________________________________
                              (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті) ___________________
__________________________________________
                                          (місце проживання)
__________________________________________
                                             (підпис стажиста)

___ ____________ 20__ р.

(Типова форма із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 263)

____________

Опрос