Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 января 2012 г. N 8

КМ Украины
Постановление КМ от 19.12.2012 № 1214
действует с 09.01.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. N 1214

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. N 8

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. N 8 "Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 3, ст. 92, N 43, ст. 1668, N 93, ст. 3789) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. N 8

1. Пункт 2 постанови виключити.

2. Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, що затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК І УМОВИ
укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

1. Ці Порядок і умови визначають відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" механізм укладення центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.

2. Предметом контрактів (договорів) є надання адвокатами за дорученням центру безоплатної вторинної правової допомоги, що включає такі види правових послуг:

1) захист від обвинувачення;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

3. Контракти (договори) з адвокатами укладаються з урахуванням принципу незалежності адвокатської діяльності, положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", інших актів законодавства та цих Порядку і умов.

4. Контракт (договір) укладається з адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання.

5. Контракт укладається з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, за формою згідно з додатком 1. Договір укладається з адвокатом для надання ним безоплатної вторинної правової допомоги на тимчасовій основі за формою згідно з додатком 2.

6. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, пов'язаних із наданням ними безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі згідно з контрактом або на тимчасовій основі згідно з договором, здійснюються в установленому порядку.

7. Безоплатна вторинна правова допомога, що надається згідно з контрактом (договором), повинна відповідати встановленим стандартам якості надання безоплатної правової допомоги.".

3. Додатки 1 і 2 до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, що затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі

м. ____________

___ ____________ 20__ р.

______________________________________________________________________________________
                      (найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, його місцезнаходження)
(далі - центр), код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________________,
в особі __________________________________________________________________________, що діє
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові керівника центру)
на підставі положення про центр, з однієї сторони та адвокат ________________________________________________________________, що проживає за адресою:
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________, паспорт серії _____ N __________,
виданий ______________________________________________________________________________,
                                                                                                                  (ким, коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________ (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N ______________, виданого _____________________________________________________________________________________,
                                                                                                            (ким, коли)

індивідуально

або
від імені адвокатського бюро _____________________________________________________________
                                                                                          (найменування адвокатського бюро, його місцезнаходження)

або
від імені адвокатського об'єднання ________________________________________________________
                                                                                                                    (найменування адвокатського об'єднання,
                                                                                                                                    його місцезнаходження)

на підставі довіреності, виданої _____________________________________________ (далі - адвокат),
                                                                                                                           (ким, коли)

з іншої сторони (далі - сторони) уклали цей контракт про таке.

Предмет контракту

1. Адвокат зобов'язується за дорученнями центру надавати безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" у межах таких адміністративно-територіальних одиниць:
_____________________________________________________________________________________,
                                                             (найменування адміністративно-територіальних одиниць)
а центр - здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати його витрати, пов'язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, в установленому порядку (з урахуванням обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності).

Строк дії контракту

2. Контракт укладається строком на ____ років (місяців) і діє з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ року.

Обов'язки сторін

3. Центр зобов'язується:

1) надавати доручення для підтвердження повноважень адвоката відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу";

2) забезпечувати надання у користування у приміщенні центру обладнання та інших матеріально-технічних засобів, що необхідні для належного надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

3) ознайомити адвоката з регламентом центру та стандартами якості надання безоплатної вторинної правової допомоги;

4) здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати витрати адвоката, пов'язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до пункту 8 цього контракту.

4. Адвокат зобов'язується:

1) надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та у визначені строки протягом не менш як _____ та не більш як _____ годин на місяць;

2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", інших актів законодавства, виконувати обов'язки відповідно до Правил адвокатської етики, регламенту центру та дотримуватися стандартів якості надання безоплатної правової допомоги;

3) чергувати згідно з графіком, у тому числі у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання;

4) подавати центру звіт про надання безоплатної вторинної правової допомоги в установленому порядку та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги;

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи;

6) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога;

7) повідомляти центру про виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Права сторін

5. Центр має право:

1) вимагати від адвоката з метою проведення перевірки якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про стан надання такої допомоги;

2) звертатися у разі невиконання або неналежного виконання умов контракту:

з поданням - до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

із заявою (скаргою) - до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, - до головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

6. Адвокат має право на:

1) гарантії, встановлені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інформації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) користування у приміщенні Центру обладнанням та іншими матеріально-технічними засобами, що необхідні для надання безоплатної вторинної правової допомоги на належному рівні;

3) оплату послуг та відшкодування витрат, пов'язаних із наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги;

4) укладення інших договорів про надання правової допомоги, якщо це не призводить до конфлікту інтересів, невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим контрактом;

5) інші права, встановлені законом.

Відповідальність сторін

7. Сторони несуть відповідальність за порушення принципів незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, невиконання умов, визначених цим контрактом.

Оплата послуг адвоката

8. Розрахунки, оплата послуг та відшкодування витрат адвоката, пов'язаних з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Центр не несе відповідальності за сплату адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням) податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Припинення дії контракту

9. Контракт припиняє дію:

1) у випадках, передбачених Законом України "Про безоплатну правову допомогу";

2) у разі закінчення строку його дії;

3) за згодою сторін;

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення іншою стороною умов контракту;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Інші положення

10. Зміни до контракту вносяться за згодою сторін, якщо інше не визначено контрактом або законом.

11. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Центр

Адвокат

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(підпис керівника центру)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(підпис адвоката)

     М. П.

___ ____________ 20__ р.

     М. П.

___ ____________ 20__ р.

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

м. ____________

___ ____________ 20__ р.

______________________________________________________________________________________
                    (найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, його місцезнаходження)
(далі - центр), код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________________,
в особі __________________________________________________________________________, що діє
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові керівника центру)
на підставі положення про центр, з однієї сторони, та адвокат ________________________________________________________________, що проживає за адресою:
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________, паспорт серії ____ N ___________,
виданий ______________________________________________________________________________,
                                                                                                                 (ким, коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________ (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N ________________, виданого _____________________________________________________________________________________,
                                                                                                                  (ким, коли)

індивідуально

або
від імені адвокатського бюро _____________________________________________________________
                                                                                            (найменування адвокатського бюро, його місцезнаходження)

або
від імені адвокатського об'єднання ________________________________________________________
                                                                                                                    (найменування адвокатського об'єднання,
                                                                                                                                    його місцезнаходження)

на підставі довіреності, виданої __________________________________________________________,
                                                                                                                                              (ким, коли)
(далі - адвокат), з іншої сторони (далі - сторони) уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Адвокат зобов'язується за дорученнями центру надавати безоплатну вторинну правову допомогу, що включає ___________________________________________________________________________,
                                                                                                         (види правових послуг)
у межах таких адміністративно-територіальних одиниць:
______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування адміністративно-територіальних одиниць)
відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу", а центр - здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати його витрати, пов'язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, в установленому порядку (з урахуванням обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності).

Строк дії договору

2. Договір укладається строком на __________ років (місяців).

3. Строк дії договору в разі потреби може бути продовжений для завершення надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Обов'язки сторін

4. Центр зобов'язується:

1) надавати доручення для підтвердження повноважень адвоката відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу";

2) забезпечувати надання у користування у приміщенні центру обладнання та інших матеріально-технічних засобів, що необхідні для належного надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

3) ознайомити адвоката з регламентом центру та стандартами якості надання безоплатної правової допомоги;

4) здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати витрати адвоката, пов'язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до пункту 9 цього договору.

5. Адвокат зобов'язується:

1) надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та у визначені строки;

2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", інших актів законодавства, виконувати обов'язки відповідно до Правил адвокатської етики, регламенту центру та дотримуватися стандартів якості надання безоплатної правової допомоги;

3) чергувати згідно з графіком, у тому числі у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, у разі неможливості чергування адвокатами, що залучені центром на постійній основі, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання;

4) подавати центру звіт про надання безоплатної вторинної правової допомоги в установленому порядку та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги;

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи;

6) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога;

7) повідомляти центру про виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Права сторін

6. Центр має право:

1) вимагати від адвоката з метою проведення перевірки якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про стан надання такої допомоги;

2) звертатися у разі невиконання або неналежного виконання умов договору:

з поданням - до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

із заявою (скаргою) - до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, - до головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

7. Адвокат має право на:

1) гарантії, встановлені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інформації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) користування у приміщенні центру обладнанням та іншими матеріально-технічними засобами, що необхідні для належного надання безоплатної вторинної правової допомоги;

3) оплату послуг та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, в установленому порядку;

4) укладення інших договорів про надання правової допомоги, якщо це не призводить до конфлікту інтересів, невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором;

5) інші права, встановлені законом.

Відповідальність сторін

8. Сторони несуть відповідальність за порушення принципів незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, невиконання умов, визначених цим договором.

Оплата послуг адвоката

9. Розрахунки, оплата послуг та відшкодування витрат адвоката, пов'язаних з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Центр не несе відповідальності за сплату адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням) податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Припинення дії договору

10. Договір припиняє дію:

1) у випадках, передбачених Законом України "Про безоплатну правову допомогу";

2) у разі закінчення строку його дії;

3) за згодою сторін;

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення іншою стороною умов договору;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Інші положення

11. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

12. Договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Центр

Адвокат

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(підпис керівника центру)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(підпис адвоката)

     М. П.

___ ____________ 20__ р.

     М. П.

___ ____________ 20__ р.".

____________

Опрос