Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок образования и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов и Порядок отнесения документов Национального архивного фонда к уникальным, их учета и хранения

КМ Украины
Постановление КМ от 28.11.2012 № 1103
действует с 07.12.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2012 р. N 1103

Київ

Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1004 "Про проведення експертизи цінності документів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 59, ст. 2346; 2011 р., N 84, ст. 3078), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання

1. У Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів:

1) в абзаці другому пункту 2 слово "категорії" виключити;

2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Із Національного архівного фонду можуть бути вилучені лише дублетні документи (тотожні за змістом тиражовані примірники одного документа, що зберігаються в одній архівній установі), документи тимчасових строків зберігання, а також документи, документна інформація яких втрачена.";

3) у пункті 10:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Укрдержархіву - Міністр юстиції, а склад зазначеної Комісії - Голова Укрдержархіву;";

у підпункті 9 слово "МКТ" замінити словом "Мінкультури";

4) абзац перший пункту 14 викласти у такій редакції:

"14. До складу експертної комісії державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, об'єднання громадян, релігійної організації (далі - юридичні особи) включаються керівники служби діловодства і архівного підрозділу, працівники структурних підрозділів, а також представники експертно-перевірних комісій державних архівів (експертних комісій архівних відділів районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, міських рад), у зоні комплектування яких перебувають відповідні юридичні особи (за згодою).";

5) пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. До складу фондово-закупівельної, експертно-оцінної комісії включаються фахівці музею, бібліотеки, а також представники експертно-перевірних комісій державних архівів (експертних комісій архівних відділів районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, міських рад), у зоні комплектування яких перебувають такі заклади (за згодою).";

6) у пункті 17:

підпункти 2 і 3 викласти у такій редакції:

"2) схвалення і подання на затвердження:

Голови Укрдержархіву списків джерел формування Національного архівного фонду, підготовлених центральними та галузевими державними архівами;

Міністра юстиції типових переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання;

3) схвалення і подання на погодження Голови Укрдержархіву та затвердження керівників державних органів галузевих переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання, типових номенклатур справ;";

підпункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"типових інструкцій з діловодства;".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

7) у пункті 19:

підпункт 1 після слів "Національного архівного фонду" доповнити словами ", списків юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Фонду";

підпункти 2 і 4 викласти у такій редакції:

"2) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного фонду, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву (архівних відділів районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, міських рад), переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до зазначеного Фонду, та подання таких документів на затвердження керівникам юридичних осіб;";

"4) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про архівний підрозділ державного архіву та подання таких документів на затвердження керівника державного архіву;";

8) пункт 23 викласти у такій редакції:

"23. Експертна комісія юридичної особи приймає рішення про:

1) схвалення і подання до експертно-перевірної комісії державного архіву (експертної комісії архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації, міської ради) проектів таких документів: описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду, описи справ з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про служби діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії, анотовані переліки унікальних документів зазначеного Фонду, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Фонду, акти про вилучення документів з Фонду;

2) схвалення і подання до експертно-перевірної комісії державного архіву переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до Фонду;

3) схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які складаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

4) схвалення номенклатур справ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання юридичних осіб, що належать до сфери управління органу вищого рівня та у діяльності яких не утворюються документи Фонду.";

9) у тексті Порядку слово "райдержадміністрація" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "районна, районна у мм. Києві і Севастополі держадміністрація" у відповідному відмінку і числі, слова "державного архіву Автономної Республіки Крим" - словами "Державного архіву в Автономній Республіці Крим", слова "опис справ з особового складу" в усіх відмінках - словами "описи справ з кадрових питань (особового складу)" у відповідному відмінку.

2. У Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання:

1) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"До унікальних можуть бути віднесені окремі документи Національного архівного фонду.";

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Остаточне рішення про визнання документа унікальним та внесення його до Державного реєстру національного культурного надбання приймається Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержархіву за поданням експертно-перевірної комісії центрального та галузевого державного архіву, Національної академії наук, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, мм. Києва і Севастополя (далі - експертно-перевірна комісія).";

3) пункт 6 виключити;

4) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Центральні та галузеві державні архіви, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, мм. Києва і Севастополя, Інститут архівознавства Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, архівні відділи районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, міських рад ведуть облік унікальних документів, що зберігаються у власників таких документів або уповноважених ними осіб, що перебувають у зонах їх комплектування, у встановленому Мін'юстом порядку.".

____________

Опрос