Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора об организации предоставления транспортных услуг по перевозкам городским электрическим транспортом и внесении изменений в Правила предоставления населению услуг по перевозкам городским электротранспортом

КМ Украины
Постановление КМ, Договор от 14.11.2012 № 1045
редакция действует с 28.10.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. N 1045

Київ

Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 жовтня 2017 року N 812

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про міський електричний транспорт" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типовий договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, що додається.

2. Внести до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1735 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3444; 2012 р., N 11, ст. 403), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

_______________________________
         (найменування населеного пункту)

                                                ____________ 20__ р.
                                                                 (дата укладення договору)

______________________________________________________________________________________
                                  (найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування
______________________________________________________________________________________
                                     або уповноваженої ним юридичної особи, які замовляють транспортні послуги)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                                                                                         (назва документа)
затвердженого ________________________________________________________________________
                                                                                                                (коли і ким)
(далі - замовник), з однієї сторони, і _______________________________________________________
                                                                                     (найменування підприємства міського електричного транспорту)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                                                                                          (назва документа)
затвердженого ________________________________________________________________________
                                                                                                                  (коли і ким)
(далі - перевізник), з іншої сторони, разом іменовані сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Предметом договору є пасажирські перевезення __________________________________________
                                                                                                                                                      (назва виду (видів)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             міського електричного транспорту)
що здійснює перевізник за замовленням замовника шляхом надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу, а також інших послуг, пов'язаних з таким перевезенням (далі - транспортні послуги).

Замовник надає право перевізнику здійснювати зазначені транспортні послуги за визначеними маршрутами (лініями) та зобов'язується сплачувати за фактично виконані перевізником транспортні послуги на умовах цього договору.

Загальна вартість транспортних послуг становить ___________________________________ гривень
(____________________________________________ гривень _________________________ копійок).
                                               (словами)

Обсяги транспортних послуг за маршрутами (лініями) та типами рухомого складу і показники їх якості встановлюються на підставі замовлення на пасажирські перевезення _____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (назва виду (видів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        міського електричного транспорту)
відповідно до вимог Закону України "Про міський електричний транспорт".

Облік наданих транспортних послуг у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду проводиться на основі такої системи.

2. Невід'ємними частинами цього договору є:

1) показники транспортних послуг на пасажирські перевезення
___________________________________________________________ на 20__ рік за встановленими
                      (назва виду (видів) міського електричного транспорту)
маршрутами (лініями) (додаток 1);

2) величина затвердженого розрахункового тарифу на транспортні послуги, що надаватимуться перевізником у 20__ році (вартість 1 вагоно (тролейбусо)-кілометра пасажироперевезень) за видами міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус, метрополітен) (додаток 2);

3) завдання перевізнику щодо обсягу доходів від продажу проїзних документів та чистого доходу від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності (додаток 3).

Порядок та строки проведення розрахунків

3. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4. Оплата замовником наданих перевізником транспортних послуг здійснюється
_______________________________________________________________________________ шляхом
                                                                  (два рази на місяць до ___ числа або щотижня)
перерахування коштів на розрахунковий рахунок перевізника на підставі оформлених в установленому порядку актів виконаних робіт (додаток 4).

5. Сума коштів, що підлягає перерахуванню перевізнику за надані транспортні послуги, визначається як різниця між вартістю наданих за звітний період транспортних послуг (з урахуванням компенсації за втрачені рейси з незалежних від перевізника причин) та обсягом власних доходів перевізника (доходу від продажу проїзних документів та чистого доходу від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності). Обсяг власних доходів перевізника встановлюється завданням замовника з урахуванням показників аналогічного періоду минулого року.

Вартість наданих перевізником транспортних послуг визначається як добуток виконаного обсягу транспортної роботи на затверджений розрахунковий тариф на транспортні послуги (вартість 1 вагоно (тролейбусо)-кілометра пасажироперевезень).

6. У разі невиконання передбаченого цим договором обсягу транспортних послуг з вини перевізника замовник сплачує лише фактично виконані обсяги таких послуг.

7. У разі припинення або зміни графіка руху на визначених цим договором маршрутах (лініях) з незалежних від перевізника причин (проведення загальноміських заходів, ремонт доріг, припинення постачання електроенергії, дорожньо-транспортні пригоди, транспортні затори, незадовільний стан дорожнього покриття, підтоплення ділянок маршрутної мережі тощо) замовник здійснює оплату транспортних послуг за плановими показниками згідно з актами (додаток 5), які складаються перевізником та затверджуються замовником.

8. У разі відволікання рухомого складу з регулярних маршрутів за ініціативою замовника оплата послуг здійснюється за фактично надані транспортні послуги, але не менше від обсягів їх планових показників, передбачених цим договором.

9. Одержані понад встановлені завданням доходи від реалізації проїзних документів, а також чистий дохід від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності залишаються у розпорядженні перевізника.

Невиконання перевізником зазначеного завдання замовником не компенсується.

10. У разі зміни цін на запасні частини, комплектувальні вироби, пально-мастильні та інші матеріали, тарифів на електроенергію, а також перегляду відповідно до вимог законодавства рівня заробітної плати розрахунковий тариф на транспортні послуги (вартість одного вагоно (тролейбусо)-кілометра пасажироперевезень) за погодженням сторін переглядається в установленому порядку.

Права та обов'язки сторін

11. Замовник зобов'язаний:

1) представляти і захищати інтереси споживачів транспортних послуг;

2) розглядати та оформляти протягом п'яти календарних днів від дати надходження надані перевізником акти виконаних робіт. У разі коли протягом зазначеного строку від дати надходження замовнику акт виконаних робіт не підписаний та належним чином не оформлений або перевізнику не надана у письмовій формі обґрунтована відмова у його підписанні та оформленні, такий акт виконаних робіт вважається прийнятим і є підставою для проведення оплати та нарахування пені;

3) розглянути та протягом п'яти днів від дати надходження затвердити надані перевізником акти про припинення або зміну графіків руху на маршрутах (лініях) міського електричного транспорту з незалежних від перевізника причин. У разі коли протягом зазначеного строку від дати надходження замовнику акт про припинення або зміну графіків руху з незалежних від перевізника причин не затверджений та належним чином не оформлений або перевізнику не надана у письмовій формі обґрунтована відмова у його затвердженні та оформленні, такий акт вважається прийнятим і є підставою для проведення оплати;

4) здійснювати в повному обсязі та своєчасну оплату фактично виконаних перевізником обсягів транспортних послуг згідно з умовами цього договору;

5) розглядати та затверджувати розроблені перевізником паспорти маршрутів (ліній);

6) інформувати перевізника про зміни у замовленні на транспортні послуги та оформляти в установленому порядку додаткові угоди до цього договору не пізніше ніж за 15 календарних днів;

7) інформувати перевізника та населення міста про зміни у русі міського електричного транспорту на маршрутах перевізника не пізніше ніж за п'ять календарних днів до запровадження змін;

8) здійснювати контроль за випуском рухомого складу перевізника на маршрути, показниками його роботи, в тому числі регулярністю руху, якістю обслуговування пасажирів та дотриманням вимог безпеки руху;

9) створювати необхідні умови для забезпечення перевезень (відповідний стан доріг, облаштування зупинок тощо);

10) забезпечувати координацію роботи об'єктів міського електричного транспорту та інших видів транспорту;

11) здійснювати оновлення рухомого складу перевізника, фінансувати будівництво та реконструкцію інших об'єктів міського електричного транспорту;

12) виконувати інші умови цього договору.

12. Замовник має право:

1) контролювати якість надання транспортних послуг та додержання графіків руху на маршрутах (лініях);

2) проводити обстеження пасажиропотоків та вносити пропозиції щодо змін маршрутів (ліній) та розкладу руху;

3) вносити пропозиції щодо змін умов договору про організацію надання транспортних послуг;

4) здійснювати контроль за достовірністю наданих перевізником актів виконаних робіт щодо показників обсягів та якості надання транспортних послуг, обсягів доходів перевізника від справляння плати за проїзд пасажирами, перевезення багажу та обсягів чистого доходу від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності.

13. Перевізник зобов'язаний:

1) забезпечувати належний рівень транспортного обслуговування пасажирів, виконання кількісних та якісних показників надання транспортних послуг на умовах, передбачених цим договором;

2) забезпечувати дотримання ним встановленого порядку справляння плати за проїзд, виконання передбачених завданням обсягів доходів від реалізації проїзних документів та чистого доходу від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності;

3) забезпечувати безпеку пасажироперевезень;

4) утримувати рухомий склад та інші об'єкти міського електричного транспорту в належному технічному стані, створювати умови для своєчасного проведення їх державного технічного огляду;

5) здійснювати оперативне управління рухом та вести облік виконання транспортної роботи на маршрутах, організовувати роботу з оперативного усунення технічних несправностей рухомого складу або його заміни;

6) складати розклади та графіки руху, забезпечувати їх погодження із замовником;

7) розробляти паспорти маршрутів (ліній) та надавати їх замовнику для затвердження;

8) розробляти та надавати замовнику пропозиції щодо порядку справляння плати за проїзд;

9) вживати заходів до розвитку матеріально-технічної бази підприємства, необхідної для забезпечення сталих перевезень та обслуговування пасажирів;

10) забезпечувати необхідний рівень професійної кваліфікації працівників підприємства, які беруть участь у наданні транспортних послуг;

11) створювати належні умови праці та відпочинку персоналу, забезпечувати здійснення контролю за роботою і станом здоров'я водіїв;

12) інформувати пасажирів про організацію надання транспортних послуг та вимоги Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України або Правил користування метрополітеном, які затверджуються у порядку, встановленому законодавством;

13) за вимогою замовника надавати йому інформацію про результати виконаної роботи;

14) надавати замовнику акти виконаної роботи за попередній період;

15) сприяти здійсненню представниками замовника контролю за виконанням перевізником умов цього договору;

151) забезпечити належне функціонування програмно-технічного комплексу в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

16) виконувати інші умови цього договору.

14. Перевізник має право:

1) вносити пропозиції замовнику щодо створення нових та внесення змін до існуючих маршрутів, показників обсягів і якості надання транспортних послуг, розкладу руху, величини розрахункового тарифу на транспортні послуги (вартості 1 вагоно (тролейбусо)-кілометра пасажироперевезень) та тарифів на проїзд пасажирів і перевезення багажу, обсягів власних доходів від реалізації проїзних документів та чистого доходу від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності;

2) зупиняти пасажирські перевезення на маршрутах (лініях) або тимчасово змінювати розклад руху в разі виникнення загрози безпеці перевезень, змін у пасажирських потоках, а також з інших незалежних від перевізника причин та негайно інформувати про це замовника;

3) здійснювати контроль за додержанням пасажирами Правил користування міським електричним транспортом, які затверджуються у порядку, встановленому законодавством, у тому числі щодо оплати проїзду та наявності документів, які дають право на пільговий проїзд;

4) вимагати відшкодування збитків у випадках, передбачених пунктами 7 і 8 цього договору.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

15. У разі порушення своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом. Порушенням зобов'язання за цим договором вважається невиконання або неналежне виконання умов договору.

16. Перевізник несе відповідальність за:

1) шкоду, заподіяну юридичним особам, життю, здоров'ю і майну громадян та навколишньому природному середовищу, у розмірі та порядку, що визначається законом;

2) достовірність поданої інформації про фактичні обсяги транспортних послуг, доходи від реалізації проїзних документів та надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності.

17. У разі недотримання передбачених пунктом 4 цього договору строків оплати вартості наданих транспортних послуг замовник сплачує перевізнику пеню у розмірі ___ відсотків суми прострочення (але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла на дату прострочення) за кожний день прострочення.

Розв'язання спорів

18. Спори, що випливають з цього договору, розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Обставини непереборної сили

19. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього договору у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього договору, що унеможливлює виконання сторонами зобов'язань, визначених цим договором.

Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, зобов'язана не пізніше ______ календарних днів від дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу сторону.

Строк дії договору

20. Цей договір діє з ____________ 20__ р. до __________ 20___ р. і набирає чинності з дати його укладення.

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

21. Зміна умов цього договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору іншою стороною.

22. Цей договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії жодна із сторін не заявила про розірвання договору або про його перегляд.

23. Дія цього договору припиняється в разі, коли замовник відмовляється від послуг перевізника.

Дія цього договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Інші умови

24. Зміни до цього договору вносяться за взаємною згодою сторін. Додаткові договори та додатки до цього договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, коли їх викладено у письмовій формі та підписано сторонами.

25. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регулюються відповідно до закону.

26. Цей договір складено на ___ сторінках у ___ примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

Місцезнаходження та реквізити сторін

Замовник

Перевізник

 _______________________________
(найменування юридичної особи, що діє

_______________________________
(найменування юридичної особи, що діє

_______________________________
на підставі документа (назва, коли і ким

_______________________________
на підставі документа (назва, коли і ким

_______________________________
затверджений), відомості про державну

_______________________________
затверджений), відомості про державну

_______________________________
реєстрацію та банківські реквізити)

_______________________________
реєстрацію та банківські реквізити)

Підписи сторін

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

М. П.

(Типовий договір із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 812)

 

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________________
(перевізник)

_______________________________
(замовник)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

________ _______________________

________ _______________________

           М. П.  

           М. П.

ПОКАЗНИКИ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
на пасажирські перевезення _____________________________ на 20__ рік
                                 (назва виду електричного транспорту)

Номер і назва маршруту (лінії)

Вид та тип рухомого складу

Кількість рухомого складу на маршрутах, одиниць

Обсяг транспортної роботи на маршрутах, тис. вагоно (тролейбусо)- кілометрів пасажиро-
перевезень

Якість транспортних послуг

Обсяг транспортних послуг, тис. гривень

максимальний інтервал руху, хвилин

регулярність руху, відсотків

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Від перевізника

Від замовника

___________________________________
                             (назва підрозділу)

___________________________________
                             (назва підрозділу)

___________________________________
            (посада, прізвище, ініціали та підпис)

___________________________________
              (посада, прізвище, ініціали та підпис)

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

 

РОЗРАХУНКОВИЙ ТАРИФ
на транспортні послуги, що надаватимуться

_______________________________________________
(найменування перевізника)
з перевезень пасажирів ___________________________________ у 20__ році
                               (назва виду міського електричного транспорту)

Найменування показника

Одиниця виміру

Рік

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1. Загальна сума фінансування передбачених договором обсягів транспортних послуг, усього

тис. гривень

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

повна планова (нормативно-розрахункова) собівартість замовленої транспортної роботи*

- " -

 

 

 

 

 

планова рентабельність (прибуток)

- " -

 

 

 

 

 

планова інвестиційна складова

- " -

 

 

 

 

 

2. Обсяг транспортної роботи на маршрутах згідно із замовленням

тис. вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажироперевезень

 

 

 

 

 

3. Розрахунковий тариф на транспортні послуги
(пункт 1/пункт 2)

гривень

 

 

 

 

 

____________
* Розраховується відповідно до нормативно-правових актів.

Від перевізника

Від замовника

_______________________________
                            (посада)

_______________________________
                          (посада)

_______ _______________________
   (підпис)             (ініціали та прізвище)

_______ _______________________
   (підпис)             (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

 

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________________
                     (перевізник)

_______________________________
                    (замовник)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

________ _______________________

________ _______________________

М. П.

М. П.

ЗАВДАННЯ
щодо обсягу доходів від продажу проїзних документів та чистого доходу від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності

_______________________________
(назва підприємства)
у 20__ році

Найменування показника

Одиниця виміру

Рік

У тому числі за місяцями

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Обсяг планових надходжень, усього

тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від продажу усіх видів проїзних документів

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чистий дохід від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від перевізника

Від замовника

_______________________________
                             (посада)

_______________________________
                          (посада)

_______ _______________________
  (підпис)             (ініціали та прізвище)

_______ ________________________
  (підпис)             (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

 

Замовник

Перевізник

_________________________________________
(найменування юридичної особи, що діє

_______________________________________
(найменування юридичної особи, що діє

__________________________________________
на підставі документа (назва, коли і ким

_______________________________________
на підставі документа (назва, коли і ким

__________________________________________
затверджений), відомості про державну

_______________________________________
затверджений), відомості про державну

__________________________________________
реєстрацію та банківські реквізити)

______________________________________
реєстрацію та банківські реквізити)

Місцезнаходження

Місцезнаходження

_________________________________________

________________________________________

Ідентифікаційний код _____________________

Ідентифікаційний код _____________________

АКТ N ____
виконаних робіт з надання транспортних послуг

_________________________________________________
(найменування перевізника)
за період з ____________ 20__ р. по ____________ 20__ р.

_______________________________
         (найменування населених пунктів)

___ ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, від особи перевізника _________________________________________,
                                                                                                                                            (назва підприємства)
___________________ ________________________________________, з однієї сторони, та від особи
                (посада)                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
замовника __________________________________ _________________________________________
                                     (найменування юридичної особи)                                                 (посада)
___________________________________________________, з іншої сторони, склали цей акт у тому,
                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
що передбачені договором від ____________ 20__ р. N _____ роботи з надання транспортних послуг з пасажирських перевезень _______________________________________________________
                                                                                                            (вид міського електричного транспорту)
за період з ____________ 20__ р. по ____________ 20__ р. виконані згідно із завданням, задовольняють вимогам замовника і належним чином оформлені.

Найменування показника

Одиниця виміру

План (розрахунок)

Фактичний показник

Відсоток виконання

1. Обсяг транспортної роботи на маршрутах з пасажирами

тис. вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажироперевезень

 

 

 

2. Затверджений розрахунковий тариф на транспортні послуги (вартість 1 вагоно (тролейбусо)-кілометра пасажироперевезень)

гривень

 

 

 

3. Дохід перевізника від продажу проїзних документів усіх видів

тис. гривень

 

 

 

4. Чистий дохід перевізника від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності

- " -

 

 

 

5. Вартість наданих транспортних послуг (пункт 1 х пункт 2)

- " -

 

 

 

6. Компенсація збитків від втрачених рейсів з незалежних від перевізника причин (згідно з актами, що додаються)

- " -

 

 

 

Підлягає перерахуванню за звітний період
(пункт 5 + пункт 6) -
(пункт 3 + пункт 4)

- " -

 

 

 

Загальна сума, яка підлягає перерахуванню на розрахунковий рахунок перевізника, становить _______________ гривень ___ копійок (___________________________________________________).
                                                                                                                                              (сума словами)

Замовник

Перевізник

______________
(підпис)

______________
(підпис)

М. П.

М. П.

 

АКТ N ____

_______________________________
         (найменування населеного пункту)

___ ____________ 20__ р.

Цей акт складено ___ ____________ 20__ р. про те, що ___ ____________ 20__ р. з незалежних від
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування перевізника)
причин ______________________________________________________________________________
                                                                                    (зазначити причини)
не виконано рейси на таких маршрутах (лініях) ____________________________________________:
                                                                                                                       (вид міського електричного транспорту)
N ___ _____________ (час простою ___ год. ___ хв., від _____ до ___);
         (кількість рейсів)
N ___ _____________ (час простою ___ год. ___ хв., від _____ до ___).
        (кількість рейсів)

Усього не виконано ____ рейсів і _________ вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажироперевезень.

Сума збитків становить __________ гривень (______________ гривень ________________ копійок)
                                                                                                                                          (сума словами)

Акт складено для відшкодування замовником збитків перевізника.

Від перевізника

___________________________
                            (посада)

______________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом

1. Абзац перший пункту 11 після слів "та перевізником" доповнити словами "на основі Типового договору про організацію надання транспортних послуг".

2. Розділ "Оплата транспортних послуг замовником" та пункти 35 - 42 виключити.

3. Назву розділу "Обов'язки, права та відповідальність замовника і перевізника" викласти в такій редакції:

"Оплата транспортних послуг замовником, обов'язки, права та відповідальність замовника і перевізника".

4. Пункт 43 викласти в такій редакції:

"43. Умови та порядок оплати транспортних послуг замовником, а також права, обов'язки та відповідальність замовника і перевізника визначаються законом та договорами про організацію надання послуг з перевезень міським електричним транспортом, укладеними на основі Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом.".

5. Додатки 1 - 3 до Правил виключити.

____________

Опрос