Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы осуществления полной компенсации за имущество, принудительно отчужденное в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Акт от 31.10.2012 № 998
действует с 09.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2012 р. N 998

Київ

Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

Відповідно до частини першої статті 7 і частини четвертої статті 11 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, що додається;

зразок акта про примусове відчуження або вилучення майна згідно з додатком.

2. Установити, що витрати, пов'язані з повною компенсацією за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, здійснюються в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони або органам, які згідно із законом приймають рішення про примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2005 р. N 990 "Про затвердження Порядку відшкодування вартості примусово відчуженого майна у власника під час мобілізації в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 40, ст. 2546);

пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 896 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2267);

пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2435).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття, розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Майно, що підлягає примусовому відчуженню, оцінюється в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність.

2. Право на відшкодування вартості майна в разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану мають особи, зазначені в статті 9 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

3. Заява про виплату наступної повної компенсації за примусово відчужене майно (далі - заява) приймається, обліковується і розглядається за місцем відчуження майна:

в умовах правового режиму воєнного стану - військовим комісаріатом;

в умовах правового режиму надзвичайного стану - органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, військовим командуванням, органом місцевого самоврядування, на які відповідно до указу Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів надзвичайного стану та які прийняли рішення про таке відчуження.

До заяви додаються акт про примусове відчуження майна та висновок про вартість такого майна.

4. Відмова у прийнятті та розгляді заяви не допускається.

5. У заяві зазначаються такі відомості про заявника:

повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб);

місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

ідентифікаційний код (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

реквізити банківського рахунка.

6. Органи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, розглядають заяву протягом десяти робочих днів з дня її подання.

У разі виникнення потреби в перевірці викладених у заяві фактів та з'ясуванні додаткових обставин заява розглядається протягом одного місяця.

7. За результатами розгляду заяви органи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, оформлюють висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (далі - висновок).

У висновку зазначаються:

дата його видачі, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видала;

дата прийняття і номер акта, на підставі якого здійснено примусове відчуження майна;

найменування майна, що примусово відчужене;

розмір компенсації, що підлягає виплаті;

відомості про заявника, зазначені в пункті 6 цього Порядку;

інші дані.

Уповноважена посадова особа підписує висновок із зазначенням прізвища та ініціалів і скріплює підпис печаткою.

Висновок оформляється у трьох примірниках. Перший примірник передається заявникові, другий - територіальному органу Казначейства, третій зберігається за місцем його оформлення.

Висновки обліковуються органом, який їх видав.

Орган, що прийняв рішення про примусове відчуження майна, на підставі виданого ним висновку враховує відповідну потребу в коштах у бюджетному запиті на наступний бюджетний період (після скасування правового режиму надзвичайного стану) або на п'ять наступних бюджетних періодів (після скасування правового режиму воєнного стану).

8. Виплата повної компенсації здійснюється органами, що прийняли рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

9. Спори, пов'язані з виплатою наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правого режиму воєнного чи надзвичайного стану, вирішуються в судовому порядку.

 

АКТ
про примусове відчуження або вилучення майна

Цей акт складено ______________________________________________________________________
                                                           (найменування військового командування та органу, що погодив рішення
_____________________________________________________________________________________
                                    про примусове відчуження або вилучення майна, або найменування військового командування
_____________________________________________________________________________________
                                                                               чи органу, що прийняв таке рішення)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в тому, що згідно з рішенням ____________________________________________________________
                                                                                                  (найменування військового командування та органу, що
_____________________________________________________________________________________
                                   погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна, або найменування
_____________________________________________________________________________________
                                  військового командування, чи органу, що прийняв таке рішення, дата прийняття рішення)
у зв'язку з уведенням ___________________________________________________________________
                                                                                    (зазначити надзвичайну обставину, за якої здійснюється
_____________________________________________________________________________________
                                                                            примусове відчуження або вилучення майна)
здійснено ____________________________________________________________________________,
                                                                    (примусове відчуження або вилучення майна, необхідне зазначити)
власником якого є _____________________________________________________________________
                                                                                                 (повне найменування, місцезнаходження та
_____________________________________________________________________________________
                                                                            ідентифікаційний код - для юридичних осіб,
_____________________________________________________________________________________
                               прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та реєстраційний номер облікової карти платника
_____________________________________________________________________________________
                                   податків або серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
_____________________________________________________________________________________
                            відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної
_____________________________________________________________________________________
                                                                    податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Право власності на майно підтверджується ________________________________________________
                                                                                                                                                     (найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                        документа, що встановлює право власності на майно (за наявності)
_____________________________________________________________________________________

Опис майна, достатній для його ідентифікації:
_____________________________________________________________________________________
                                           (назва об'єкта, його ознаки, в тому числі для нерухомого майна - відомості про
_____________________________________________________________________________________
                                      місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні, та повітряні транспортні
_____________________________________________________________________________________
                           засоби) - відомості про транспортний засіб (марка, модель, номер шасі, рік випуску та інші дані)
_____________________________________________________________________________________

Оцінку майна проведено _______________________________________________________________
                                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       що діє від імені юридичної особи)

За результатами оцінки майна складено ___________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування документа, що містить
_____________________________________________________________________________________
                                                                                висновок про вартість майна, дата оцінки)

Вартість ______________________________________________________________________________
                                                                                                                    (назва об'єкта оцінки)
за результатами оцінки становить ________________________________________________________
                                                                                                                          (сума зазначається цифрами та словами)
_____________________________________________________________________________________

На момент підписання цього акта сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна) становить
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (сума зазначається цифрами та словами)

Особи, що підписали акт:
власник майна (або його законний представник):

__________________________________
(прізвище та ініціали особи, що діє
від імені юридичної особи)

__________________
(підпис)

уповноважені особи:

__________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

__________________
(підпис, печатка)

__________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

__________________
(підпис, печатка)

__________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

__________________
(підпис, печатка)

Дата підписання акта "___" ____________ ____ р.*

Примірник цього акта (серія ______ N _________) та документ, що містить висновок про вартість майна, вручено під розписку колишньому власнику майна (або його законному представникові):

__________________________________
(прізвище та ініціали особи, що
діє від імені юридичної особи)

__________________
(підпис)
__________________
(дата вручення акта)

____________
* Дата, з якої виникає право державної власності на майно.

____________

Опрос