Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по авиационной безопасности гражданской авиации

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 10.10.2012 № 938
редакция действует с 31.08.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2012 р. N 938

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з авіаційної безпеки цивільної авіації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 серпня 2013 року N 589

Відповідно до частини третьої статті 85 Повітряного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з авіаційної безпеки цивільної авіації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з авіаційної безпеки цивільної авіації, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. N 566 "Про міжвідомчу комісію з питань урегулювання кризових ситуацій у разі вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації";

постанову Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1450 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. N 566" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 46, ст. 1524).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з авіаційної безпеки цивільної авіації

Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень) - голова Комісії

Міністр внутрішніх справ - заступник голови Комісії

Міністр інфраструктури - заступник голови Комісії

Голова Державіаслужби - заступник голови Комісії

Міністр оборони

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій

Міністр закордонних справ

Міністр юстиції

Міністр охорони здоров'я

Голова Державної прикордонної служби

Міністр доходів і зборів

Перший заступник Голови СБУ (за згодою)

Позицію виключено

Директор департаменту авіаційної безпеки Державіаслужби - відповідальний секретар Комісії

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. N 589)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з авіаційної безпеки цивільної авіації

1. Міжвідомча комісія з авіаційної безпеки цивільної авіації (далі - Комісія) є дорадчим органом, утвореним з метою координації діяльності та взаємодії на державному рівні органів виконавчої влади щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) сприяння:

забезпеченню координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, які беруть участь у виконанні Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації з питань захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

підготовці державних органів та суб'єктів авіаційної діяльності до дій у разі вчинення актів незаконного втручання;

2) підготовка пропозицій щодо способів реалізації державної політики з питань авіаційної безпеки;

3) проведення оцінки стану забезпечення авіаційної безпеки під час проектування нових та реконструкції діючих аеропортів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики з питань авіаційної безпеки;

2) розглядає пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань удосконалення заходів щодо боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

3) бере участь у підготовці пропозицій щодо включення до складу екіпажу повітряного судна озброєних спеціально підготовлених працівників правоохоронних органів на невизначений або певний час залежно від рівня загрози;

4) вивчає пропозиції аеропортових комітетів та рад авіакомпаній з авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в установленому порядку представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для консультацій та розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

4) утворювати тимчасові експертні групи.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, відповідального секретаря та інших членів.

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та вносить у разі потреби до нього зміни.

7. Голова Комісії:

здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії;

визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях;

затверджує плани роботи та порядок денний засідань Комісії;

представляє Комісію у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними;

доводить пропозиції та рекомендації Комісії до відома заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів авіаційної діяльності, інших юридичних осіб;

здійснює інформування Кабінету Міністрів України про хід реалізації рекомендацій та пропозицій Комісії.

8. Відповідальний секретар Комісії:

скликає за дорученням голови засідання Комісії;

забезпечує організаційну діяльність Комісії, у тому числі щодо підготовки планів роботи, порядку денного засідань з урахуванням пропозицій членів Комісії, державних органів, підприємств, установ та організацій;

проводить моніторинг реалізації пропозицій та рекомендацій Комісії;

за дорученням голови Комісії виконує інші завдання, які стосуються забезпечення роботи Комісії.

9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше двох разів на рік.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу. Члени Комісії беруть участь в її засіданнях особисто.

У разі відсутності голови засідання Комісії проводить один із заступників, визначений головою.

10. Засідання Комісії за рішенням голови Комісії з урахуванням питань, які на ньому планується розглянути, можуть бути відкритими і закритими.

11. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і надсилається членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади у межах своїх повноважень.

13. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Державіаслужбою.

____________

Опрос