Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации деятельности общеобразовательных школ и профессиональных училищ социальной реабилитации

КМ Украины
Постановление КМ от 08.08.2012 № 734

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2012 р. N 734

Київ

Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати Горлівську, Городоцьку, Корсунську, Київську та Свердловську загальноосвітні школи соціальної реабілітації.

2. Установити, що учні ліквідованих згідно з цією постановою шкіл соціальної реабілітації продовжать навчання в існуючих школах соціальної реабілітації.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 57; 1995 р., N 12, ст. 281):

1) у постанові:

у назві постанови слова "навчально-виховних закладів" замінити словами "навчальних закладів";

у пункті 1 слова "загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації" замінити словами "шкіл соціальної реабілітації";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Установити, що школи та професійні училища соціальної реабілітації державної форми власності належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.";

у пункті 6:

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

"рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію шкіл соціальної реабілітації приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію професійних училищ соціальної реабілітації, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, приймається зазначеним Міністерством;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"харчування учнів у школах соціальної реабілітації здійснюється згідно з нормами харчування, встановленими у додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47, ст. 3107).";

пункт 7 виключити.

у пункті 8:

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова "Положення про загальноосвітню школу соціальної реабілітації" замінити словами "Положення про школу соціальної реабілітації";

2) у додатку 1 до постанови:

назву додатка викласти в такій редакції:

"Мережа
шкіл соціальної реабілітації
";

виключити такі позиції:

"Городоцька

Львівська область, м. Городок

Горлівська

Донецька область, Микитівський район, с. Гольма";

"Корсунська

Херсонська область, м. Нова Каховка, с. Корсунка

Київська

м. Київ";

"Свердловська

Луганська область, м. Свердловськ, с. Харківське";

3) у Положенні про загальноосвітню школу соціальної реабілітації, затвердженому зазначеною постановою:

Положення викласти в такій редакції:

ПОЛОЖЕННЯ
про школу соціальної реабілітації

Загальна частина

1. Школа соціальної реабілітації (далі - школа) є державним навчальним закладом для дітей, які потребують особливих умов виховання, що належить до сфери управління МОНмолодьспорту.

2. У своїй діяльності школа керується Конвенцією ООН про права дитини, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням та власним статутом.

3. До школи за рішенням суду направляються учні (вихованці), які вчинили правопорушення, що мають ознаки суспільно небезпечного діяння, у віці від 11 до 14 років.

4. Учні (вихованці) утримуються у школі в межах встановленого судом строку, але не більш як три роки.

5. Школа створює належні умови для життя, навчання і виховання учнів (вихованців), підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівня, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів, забезпечення необхідної медичної допомоги; забезпечення соціальної реабілітації учнів, їх правового виховання та соціального захисту в умовах постійного педагогічного режиму.

6. Особливості педагогічного режиму, умов виховання та утримання дітей у школі визначаються: спеціальним режимом дня та системою навчально-виховної роботи; постійним наглядом та педагогічним контролем за ними; обмеженням можливості вільного виходу учнів за межі території школи без супроводу спеціально уповноважених осіб у порядку, встановленому МОНмолодьспортом.

7. Мова навчання у школі визначається відповідно до законодавства про мови в Україні.

8. Школи створюються окремо для хлопців і дівчат.

9. Кількість учнів (вихованців) у школі не повинна перевищувати 180 осіб.

10. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначені Законом України "Про загальну середню освіту".

Статутом школи можуть передбачатися інші права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, що не суперечать законодавству та цьому Положенню.

11. Утримання учнів (вихованців) у школі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

12. Учні (вихованці) школи забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату школи. Штат медичних працівників затверджується МОНмолодьспортом та МОЗ за погодженням з Мінфіном. Медичні працівники здійснюють медичний нагляд за учнями (вихованцями) цілодобово. У разі необхідності школа має право одержувати допомогу від інших закладів охорони здоров'я.

13. Статут школи розробляється навчальним закладом і затверджується МОНмолодьспортом та реєструється в установленому порядку.

14. Школа є юридичною особою та має рахунки в органах Казначейства, печатку.

Організація навчально-виховного процесу

15. Організація навчально-виховного процесу та оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2291). Педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОНмолодьспортом.

16. Виховання учнів (вихованців) у школі здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

17. Робочі та експериментальні навчальні плани школи розробляються на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Для учнів (вихованців), які виявили особливі здібності у вивченні певних предметів, а також для учнів із значною педагогічною занедбаністю складаються індивідуальні навчальні плани, які затверджуються директором школи.

18. Режим щоденної роботи з учнями (вихованцями) затверджується педагогічною радою школи.

19. Завдання для самопідготовки у школі не є обов'язковими. Вони можуть даватися учням (вихованцям) у відведені розпорядком дня години самопідготовки, що проводяться під керівництвом педагогічних працівників.

20. Забороняється відволікати учнів (вихованців) від занять на заходи, що не пов'язані з навчально-виховним процесом.

21. Трудове навчання (суспільно-корисна праця) і виховання у школі є одним з основних заходів перевиховання учнів.

Таке навчання здійснюється у навчально-виробничих майстернях, навчально-дослідному сільському або садовому господарстві школи з урахуванням віку та фізичного розвитку учнів (вихованців) під постійним наглядом педагогічних та медичних працівників з дотриманням вимог техніки безпеки.

22. У разі смерті, тяжкої хвороби батьків учня (вихованця) або осіб, що їх замінюють, інших родичів чи інших непередбачених обставин адміністрація школи може надавати учню (вихованцю) короткочасну відпустку строком на п'ять діб, не враховуючи часу на проїзд, у супроводі спеціально уповноваженої особи, яка призначається наказом директора школи.

23. Педагогічні працівники школи підтримують систематичний зв'язок з батьками дітей або особами, які їх замінюють, шляхом листування, особистих бесід, проведення батьківських зборів, конференцій, телефонного зв'язку та через Інтернет.

24. Відвідування учнів (вихованців) батьками або особами, які їх замінюють, іншими родичами допускається з дозволу директора школи або особи, яка його замінює.

25. Учні (вихованці) мають право на листування, телефонні розмови, отримання передач, посилок, бандеролей, грошових переказів, користування Інтернетом.

Витрачання дітьми грошей допускається з дозволу та під контролем адміністрації школи.

26. З метою недопущення зберігання заборонених предметів адміністрація школи має право проводити особистий огляд учня, його речей, а також посилок, бандеролей, передач, спальних та інших приміщень з наступним складенням протоколу.

Перелік предметів, виробів і речей, пересилання і збереження яких учням (вихованцям) забороняється, додається.

27. Збитки, навмисно заподіяні вихованцями закладу, відшкодовуються у порядку, встановленому законодавством.

Порядок зарахування учнів (вихованців) до школи та їх відрахування

28. До школи зараховуються на підставі рішення суду учні (вихованці), які вчинили правопорушення, віком від 11 до 14 років.

Порядок зарахування учнів (вихованців) до школи та оформлення їх особових справ встановлюється МОНмолодьспортом.

29. Зарахування учнів (вихованців) до школи та їх відрахування проводиться протягом року.

30. Доставлення учнів (вихованців) до школи здійснюється в установленому порядку через приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх справ (далі - приймальники-розподільники). Таким же є порядок повернення учнів (вихованців) у разі самовільного залишення ними школи.

31. Зарахування учнів (вихованців) до школи проводиться комісією, яку очолює директор, у неробочий час - відповідальною особою від адміністрації та медичним працівником. До складу комісії входять заступник директора, медичний працівник, психолог.

32. Під час зарахування учнів (вихованців) до школи їх особисті речі підлягають ретельному огляду. Предмети, вироби, речі, зберігання яких учням заборонено, здаються за списком на зберігання до спеціально відведеного для цього приміщення.

33. До школи не можуть бути зараховані учні (вихованці), які страждають захворюваннями, перелік яких затверджується МОНмолодьспортом за погодженням з МОЗ.

34. Учні (вихованці), які прибули до школи, у разі потреби розміщуються у карантинному відділенні, де утримуються не більш як 10 діб під постійним наглядом вихователя, психолога, медичних працівників. Протягом зазначеного строку вивчаються особистість дитини, її знання, уміння та навички, визначається необхідний комплекс педагогічних заходів щодо її реабілітації.

Клас, у якому повинен навчатися учень (вихованець), визначається на підставі документів про освіту, що містяться в його особовій справі, а в разі їх відсутності - за результатами перевірки його знань спеціальною комісією школи.

35. Адміністрація школи у десятиденний строк з дня зарахування учня (вихованця) повідомляє про це суд, службу у справах дітей за місцем проживання дитини, а також батьків або осіб, які їх замінюють. Батькам, або особам, які їх замінюють, надсилається інформація про правила листування, отримання посилок, передач, бандеролей, побачень із зазначенням місцезнаходження школи.

36. Питання доцільності проведення подальшої реабілітації та можливості дострокового відрахування дітей із школи розглядається через рік (повторно через шість місяців) і остаточно вирішується судом за місцезнаходженням школи на підставі рішення педагогічної ради школи чи за поданням її директора.

37. Учні школи, яким виповнилося 15 років, але вони не стали на шлях виправлення, рішенням суду переводяться до професійного училища соціальної реабілітації. Переведення здійснюється у межах строку, встановленого судом.

38. У разі самовільного залишення учнем (вихованцем) школи адміністрація закладу терміново вживає заходів до його розшуку та повернення. Факт самовільного залишення учнем школи реєструється у відповідному журналі протягом двох годин з моменту його виявлення.

Адміністрація школи протягом двох годин письмово інформує про факт самовільного залишення учнем (вихованцем) навчального закладу органи внутрішніх справ для вжиття оперативно-розшукових заходів.

У разі масового самовільного залишення учнями (вихованцями) території школи, групового хуліганства, пожежі, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій адміністрація школи терміново повідомляє про це органи внутрішніх справ та МОНмолодьспорт.

Доставлення з приймальників-розподільників для дітей органів внутрішніх справ учнів, які самовільно залишили заклад, здійснюється у супроводі працівника школи у разі, коли школа, приймальник-розподільник і органи внутрішніх справ дислокуються в одній області. Адміністрація школи у разі отримання повідомлення з приймальника-розподільника про затримання учня (вихованця) терміново відряджає свого працівника для прийому і доставлення його в школу.

39. Відрахування учнів (вихованців) із школи після закінчення строку реабілітації проводиться наказом директора школи.

40. Адміністрація школи у місячний строк до передбачуваного відрахування учня (вихованця) повідомляє про це суд та службу у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця), а також батьків або осіб, які їх замінюють.

41. Під час відрахування учнів (вихованців) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із школи особам, які супроводжують їх до місця постійного проживання, видаються:

проїзний квиток для переїзду;

продукти харчування;

речі та гроші, що належать вихованцю;

особисті документи (документ про освіту, характеристика тощо).

42. Після відрахування учня (вихованця) із школи за місцем постійного проживання відповідними службами створюються належні умови для подальшого життя, організації навчання, влаштування на роботу.

43. Служба у справах дітей повідомляє у десятиденний строк школу про прибуття та влаштування дитини за місцем постійного проживання.

Управління школою

44. Керівництво школою здійснює директор. Директором може бути громадянин України, який має повну вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

45. Директор школи та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад МОНмолодьспортом.

46. Директор школи:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

здійснює заходи щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

призначає на посади і звільняє з посад працівників закладу;

затверджує за погодженням з комітетом професійної спілки школи правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників школи;

здійснює в установленому порядку преміювання, встановлює доплати, надбавки працівникам школи;

видає у межах повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання;

звітує щороку про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

47. Директор школи є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

48. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

49. Робота педагогічної ради та загальних зборів здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2291).

50. У школі за рішенням загальних зборів (конференції) колективу можуть створюватися рада школи, діяльність якої регулюється її статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації.

До складу ради школи обираються представники педагогічного колективу, учні школи, батьки і представники громадськості.

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

51. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

Територія школи повинна мати огорожу, що не допускає вільного виходу учнів за її межі чи вільного входу сторонніх та контролюється службою режиму.

52. Для забезпечення надання якісної освіти, правового виховання та соціального захисту в умовах постійного педагогічного режиму школа соціальної реабілітації має:

навчальні кабінети, обладнані відповідними засобами навчання;

навчально-виробничі майстерні, дільниці, навчальні господарства, обладнані необхідними засобами навчання;

приміщення, споруди, інвентар, інше приладдя, необхідні для фізичного виховання, гурткової, секційної та іншої позаурочної роботи;

контрольно-пропускний пункт та карантинне відділення, приміщення для медичного обслуговування, кімнату психологічного розвантаження, комунально-побутові приміщення;

бібліотеку, читальний та актовий зали, їдальню, харчоблок, житлові приміщення для учнів.

Приміщення і споруди школи обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

53. Майно, закріплене за школою, належить їй на праві оперативного управління.

54. Фінансування школи здійснюється МОНмолодьспортом відповідно до законодавства.

55. Фінансово-господарська діяльність школи провадиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

56. Джерелами фінансування школи є:

кошти державного бюджету;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, землі;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

57. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту.

За рішенням засновника (власника) школи бухгалтерський облік може вестися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

58. Школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

59. Школа в установленому законодавством порядку забезпечується необхідними транспортними засобами для перевезення учнів, а також пально-мастильними матеріалами.

60. Звітність про діяльність школи ведеться відповідно до законодавства.

Міжнародне співробітництво

61. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями за погодженням з МОНмолодьспортом.

Школа має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших держав.";

у додатку до Положення:

слова "Положення про загальноосвітню школу соціальної реабілітацію" замінити словами "Положення про школу соціальної реабілітації";

у назві додатка слово "учням" замінити словами "учням (вихованцям) школи";

доповнити додаток такою позицією:

"Мобільні телефони";

4) Положення про професійне училище соціальної реабілітації, затверджене зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

ПОЛОЖЕННЯ
про професійне училище соціальної реабілітації

Загальна частина

1. Професійне училище соціальної реабілітації (далі - училище) є державним професійно-технічним навчальним закладом для дітей, які потребують особливих умов виховання, що належить до сфери управління МОНмолодьспорту.

Особливою умовою створення училища є одностатевість контингенту, чисельність якого не перевищує 200 осіб.

2. Училище у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Головним завданням училища є забезпечення захисту прав дітей, які потребують особливих умов виховання, на професійно-технічну освіту, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

4. Училище розпочинає діяльність за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів та після одержання в установленому законодавством порядку ліцензії на право провадження освітньої діяльності.

5. Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, штамп, печатку із своїм найменуванням і діє на підставі статуту.

6. До повноважень та основних напрямів діяльності училища належать:

організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;

навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська діяльність;

розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм, які затверджуються в установленому порядку;

створення належних умов для життя, навчання та виховання учнів (вихованців), професійної підготовки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівня, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів, правового виховання та соціального захисту в умовах постійного педагогічного режиму;

організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів (вихованців);

атестація педагогічних працівників;

організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі їх стажування на підприємствах, в установах, організаціях;

організація виробничого навчання та виробничої практики учнів (вихованців);

забезпечення здійснення заходів з охорони праці учнів (вихованців) та працівників;

матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

визначення структури і штатного розпису з урахуванням фонду оплати праці;

забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів (вихованців);

видача документів про освіту встановленого зразка;

надання в установленому порядку освітніх платних послуг.

7. Особливості педагогічного режиму, умов виховання та утримання учнів (вихованців) в училищі визначаються спеціальним режимом дня та системою навчальної і виховної роботи, постійним наглядом і педагогічним контролем за ними, виключенням можливості їх вільного виходу за межі території училища без дозволу адміністрації та супроводу спеціально уповноважених осіб в порядку, встановленому МОНмолодьспортом.

8. Учні (вихованці) забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату училища. Штат медичних працівників затверджується МОНмолодьспортом та МОЗ за погодженням з Мінфіном. Медичні працівники здійснюють медичний нагляд за учнями (вихованцями) цілодобово. У разі необхідності училище має право одержувати допомогу від інших закладів охорони здоров'я.

9. Училище може мати філії, відділення, навчально-виробничі, видавничо-поліграфічні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи.

10. В училищі учні (вихованці), які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту.

Учні (вихованці), які потребують соціальної допомоги та реабілітації та з певних причин не мають базової загальної середньої освіти, можуть одночасно з одержанням професійної підготовки здобувати базову загальну середню освіту, поєднуючи професійну складову компоненту базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників з типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджуються МОНмолодьспортом.

11. В училищі професійно-технічна освіта може здобуватися за денною формою навчання та за індивідуальними навчальними планами.

12. Професійно-технічна освіта є ступеневою. Ступеневість професійно-технічної освіти визначається в училищі за відповідними рівнями кваліфікації та складністю професій.

Кожний ступінь навчання в училищі повинен бути теоретично і практично завершеним і підтверджується присвоєнням випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками.

13. Учневі (вихованцеві), який закінчив повний курс навчання та успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація з набутої професії відповідного розряду (категорії) - "кваліфікований робітник" та видається документ про освіту встановленого зразка.

За зразкове ставлення до навчання і відмінні його результати випускник училища може отримати документ про освіту з відзнакою встановленого зразка в порядку, визначеному МОНмолодьспортом.

Випускнику училища, який здобув повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про освіту встановленого зразка.

14. Учням (вихованцям), які не закінчили повного курсу навчання в училищі, але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та учням, які пройшли курсове чи індивідуальне навчання, видається свідоцтво встановленого зразка.

15. Учням, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка.

16. Організація навчально-виробничого процесу в училищі здійснюється в порядку, встановленому МОНмолодьспортом.

Особливою умовою організації навчально-виробничого процесу в училищі є комплектування навчальних груп під час проведення загально-професійної підготовки чисельністю не більш як 10 осіб, а загальноосвітньої підготовки - не більш як 20 осіб.

17. Утримання учнів (вихованців) в училищі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

18. Мова навчання в училищі визначається відповідно до законодавства про мови.

Права, обов'язки, відповідальність та соціальний захист учнів

19. Учні (вихованці) училища мають право на:

належні умови навчання за обраною професією;

матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

навчання професії за індивідуальною програмою;

безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;

оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством;

безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

матеріальну допомогу;

щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди;

участь в олімпіадах, виставках, конкурсах;

особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, організації дозвілля, побуту тощо;

пільговий проїзд в транспорті;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

20. Відволікання учнів (вихованців) училища від участі у навчальному процесі на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється.

21. Учні (вихованці) училища зобов'язані:

додержуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм;

виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

відвідувати заняття, в тому числі за індивідуальним графіком;

додержуватися вимог статуту училища, правил внутрішнього розпорядку;

додержуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

22. У разі самовільного залишення учнем (вихованцем) училища адміністрація закладу терміново вживає заходів до його розшуку та повернення. Факт самовільного залишення учнем (вихованцем) училища реєструється у відповідному журналі протягом двох годин з моменту його виявлення.

Адміністрація закладу протягом двох годин письмово інформує про факт самовільного залишення учнем (вихованцем) училища органи внутрішніх справ для вжиття оперативно-розшукових заходів.

У разі масового самовільного залишення учнями території училища, масової непокори, групового хуліганства, пожежі, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій адміністрація училища терміново повідомляє про це органи внутрішніх справ та МОНмолодьспорт.

23. Доставлення з приймальників-розподільників для дітей органів внутрішніх справ (далі - приймальники-розподільники) учнів (вихованців), які самовільно залишили училище, здійснюється:

у супроводі працівника училища у разі, коли училище, приймальник-розподільник і органи внутрішніх справ дислокуються в одній області. Адміністрація училища терміново на повідомлення з приймальника-розподільника про затримання учня (вихованця) відряджає свого працівника для прийому і доставлення його в училище;

у супроводі працівника приймальника-розподільника у разі, коли приймальник-розподільник дислокується в іншій області.

24. З метою недопущення зберігання заборонених предметів адміністрація училища має право проводити особистий огляд учня (вихованця), посилок, бандеролей, передач, спальних та інших приміщень з наступним складенням протоколу.

Перелік предметів, виробів і речей, пересилання і збереження яких учням (вихованцям) училища забороняється, додається.

25. Порядок накладення дисциплінарного стягнення встановлюється статутом училища та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

26. Відвідування учнів (вихованців) батьками або особами, які їх замінюють, родичами допускається лише з дозволу директора училища або особи, яка його замінює.

27. Педагогічні працівники повинні підтримувати систематичний зв'язок з батьками учнів (вихованців) або особами, які їх замінюють, шляхом листування, особистих бесід, проведення батьківських зборів, конференцій, телефонного зв'язку та через Інтернет.

28. Учні (вихованці) мають право на листування, телефонні розмови, отримання передач, посилок, бандеролей, грошових переказів, користування Інтернетом.

Витрачання учнями (вихованцями) грошей допускається з дозволу та під контролем адміністрації училища.

29. У разі смерті, тяжкої хвороби батьків або осіб, що їх замінюють, інших родичів учня (вихованця) чи інших непередбачених обставин адміністрація має право надавати йому короткочасну відпустку строком на п'ять діб, не враховуючи часу на проїзд, у супроводі спеціально уповноваженої особи, яка призначається наказом директора училища.

30. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), передбачені статутом училища.

Особливості зарахування учнів (вихованців) до училища та їх відрахування

31. До училищ направляються діти віком від 14 до 18 років на підставі рішення суду.

32. Порядок зарахування учнів (вихованців) до училищ та оформлення їх особових справ здійснюється у порядку, встановленому МОНмолодьспортом.

33. Доставлення учнів (вихованців) до училища здійснюється через приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх справ. Таким же є порядок їх повернення у разі самовільного залишення училища.

34. До училища не можуть бути зараховані діти, які страждають захворюваннями, перелік яких затверджується МОНмолодьспортом за погодженням з МОЗ.

35. Не підлягають зарахуванню до училища діти, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, із застосуванням відстрочки виконання вироку або умовно.

36. Зарахування дітей до училища та їх відрахування з нього проводиться протягом року.

37. Учні (вихованці), зараховані до училища, у разі потреби розміщуються в карантинному відділенні, де утримуються не більш як 10 діб під постійним наглядом медичних працівників, педагогів, психолога та чергових по режиму. Протягом зазначеного часу вивчаються особистість учня (вихованця), його знання, уміння та навички, визначається необхідний комплекс педагогічних заходів щодо його перевиховання, застосовуються навчально-виховні заходи.

38. Учні (вихованці) утримуються в училищі у межах строку, встановленого судом, але не більш як три роки, за вчинення злочину у віці до 18 років або скоєння правопорушення до виповнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність. У разі переведення учнів (вихованців) із школи соціальної реабілітації до училища загальний строк перебування їх у таких закладах не повинен перевищувати трьох років.

39. Зарахування дітей до училища проводиться комісією, яку очолює директор, у неробочий час - відповідальною особою від адміністрації та медичним працівником. До складу комісії входять заступник директора, медичний працівник, психолог.

40. Під час прийому дітей їх речі підлягають ретельному огляду. Предмети, вироби, речі, зберігання яких учням (вихованцям) заборонено, здаються за списком на зберігання до спеціально відведеного для цього приміщення.

41. Новоприбулі діти проходять обов'язковий медичний огляд.

42. Зарахування до навчальної групи, в якій повинен навчатися учень (вихованець), оформляється наказом директора на підставі документів про освіту, що містяться в його особовій справі.

43. Зараховані до училища учні (вихованці), які мають професійну підготовку, удосконалюють свою кваліфікацію шляхом виготовлення складної продукції для здобуття підвищеного розряду.

44. Адміністрація училища у десятиденний строк з дня прибуття дитини повідомляє про це суд, яким було прийнято рішення про направлення дитини до училища, службу у справах дітей за місцем його проживання, а також батьків або осіб, які їх замінюють. Одночасно сім'ї надсилається інформація про правила листування, отримання посилок, передач, бандеролей, побачень із зазначенням адреси навчального закладу.

45. Адміністрація училища у місячний строк до передбачуваного відрахування учня (вихованця) повідомляє про це суд та службу у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця), а також батьків або осіб, які їх замінюють.

46. Відраховані з училища учні (вихованці) направляються, як правило, до місця проживання для працевлаштування на підприємствах, в установах, у сільському господарстві та в інших галузях економіки за набутою професією, а в окремих випадках за бажанням - до іншої місцевості за умови письмового підтвердження відповідної служби у справах дітей або державної служби зайнятості про можливість їх працевлаштування і забезпечення житлом.

47. Учнів (вихованців), яким на час відрахування не виповнилося 16 років, а з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 18 років, до місця подальшого проживання супроводжують батьки або особи, які їх замінюють, чи працівники училища, визначені наказом директора.

48. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, надається матеріальна допомога. За клопотанням ради училища може надаватися матеріальна допомога і іншим дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, які особливо потребують цього.

49. Під час відрахування з училища учням (вихованцям) видаються проїзні квитки і продукти харчування на час переїзду, речі та гроші, що належать їм, особисті документи (довідка про строк перебування в училищі, документи про освіту тощо).

50. Служба у справах дітей повідомляє у десятиденний строк училище про прибуття та влаштування відрахованого учня (вихованця).

Педагогічні працівники училища

51. До педагогічних працівників училища належать викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівник училища, його заступники та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією навчально-виховної роботи.

52. Педагогічною діяльністю в училищі можуть займатися особи, які мають відповідну вищу професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.

53. Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню його кваліфікації проводиться атестація педагогічних працівників. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються МОНмолодьспортом.

54. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників училища визначаються Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", іншими законодавчими актами.

55. Особливості дій працівників училища у разі виникнення надзвичайних ситуацій визначаються статутом та правилами внутрішнього розпорядку училища.

Управління училищем

56. Управління училищем здійснюється МОНмолодьспортом.

57. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування училища є загальні збори (конференція) колективу навчального закладу, які вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності училища. Рішення загальних зборів (конференції) колективу училища мають рекомендаційний характер.

58. Керівництво діяльністю училища здійснює директор, який має відповідну повну вищу освіту, призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) МОНмолодьспортом.

59. Директор училища:

організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для професійно-технічної освіти учнів (вихованців);

діє від імені навчального закладу, представляє його у відносинах з підприємствами, установами, організаціями;

призначає та звільняє працівників училища, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їх посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;

створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, учнів (вихованців), для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

видає в межах своїх повноважень накази і розпорядження;

затверджує в межах фонду оплати праці штатний розпис і чисельність працівників навчального закладу;

установлює премії, доплати та надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників училища за конкретні результати праці;

забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання.

60. Директор училища звітує щороку перед загальними зборами (конференцією) колективу навчального закладу.

Фінансово-господарська діяльність і матеріально-технічна база училища

61. Фінансування училища здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

62. Додаткові джерела фінансування визначаються Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", іншими законодавчими актами.

63. Училище, як правило, розташовується поблизу великих населених пунктів у місцях, які мають надійний транспортний і телефонний зв'язок.

Територія училища повинна мати огорожу, що не допускає вільного виходу учнів (вихованців) за її межі чи вільного входу сторонніх осіб, контролюється службою режиму.

64. Для забезпечення здобуття професійно-технічної освіти, правового виховання та соціального захисту в умовах постійного педагогічного режиму училище має:

навчальні кабінети і лабораторії, обладнані відповідними засобами навчання;

навчально-виробничі майстерні, дільниці, навчальні господарства, полігони (для кожної професії чи групи професій), обладнані необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами, механізмами, матеріалами, інструментом, іншими засобами навчання;

приміщення, споруди, інвентар, інше приладдя, необхідні для фізичного виховання, гурткової, секційної та іншої позаурочної роботи;

приміщення для медичного обслуговування, контрольно-пропускний пункт та карантинне відділення, кімнату психологічного розвантаження, комунально-побутові приміщення;

бібліотеку, читальний та актовий зали, їдальню, харчоблок, житлові приміщення для учнів, учнів (вихованців).

Приміщення і споруди училища обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

65. На території училища за умови забезпечення створення належних умов у літній період може бути організовано спортивний оздоровчий табір, табір праці та відпочинку.

66. Майно, закріплене за училищем, належить йому на праві оперативного управління.

Функції управління майном училища здійснює МОНмолодьспорт.

Училище несе відповідальність за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна. Контроль за використанням цього майна здійснюється засновником.

Міжнародне співробітництво

67. Училище, МОНмолодьспорт мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами інших держав, міжнародними організаціями, фондами тощо.

68. Училище має право відповідно до законодавства провадити зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами.";

у додатку до Положення:

у назві додатка слова "учням училищ соціальної реабілітації" замінити словами "учням (вихованцям) училищ";

доповнити додаток такою позицією:

"Мобільні телефони".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47, ст. 3107):

1) у постанові:

абзац п'ятий підпункту 1 пункту 1 після слів "інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів" доповнити словами ", школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації";

у пункті 3 слова "Міністерству освіти і науки" замінити словами "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту",

у пункті 4 слова "Міністерством освіти і науки" замінити словами "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту";

2) у додатку 4 до постанови:

назву додатка після слів "інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів" доповнити словами ", школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації";

пункт 5 приміток виключити.

____________

Опрос