Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Молодежного совета

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 20.06.2012 № 673
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2012 р. N 673

Київ

Про утворення Молодіжної ради

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 985
,
 від 4 грудня 2013 року N 887

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 року N 602)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Молодіжну раду.

2. Затвердити Положення про Молодіжну раду, що додається.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту з урахуванням пропозицій всеукраїнських молодіжних громадських організацій та органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо складу Молодіжної ради.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 985)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 17

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Молодіжну раду

1. Молодіжна рада (далі - Рада) є тимчасовим консультативним, дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз'яснення її цілей та завдань;

2) розроблення механізму взаємодії Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади і молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

3) сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства;

4) вивчення, системний аналіз і прогнозування соціально-економічних та суспільно-політичних процесів у молодіжному середовищі;

5) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, соціального становлення та розвитку молоді.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з молоддю, готує пропозиції щодо його удосконалення;

2) узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, студентів, щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою врахування інтересів молоді;

3) бере участь у проведенні моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) подає Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

5. Рада має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також вчених, експертів, представників засобів масової інформації (за згодою);

3) брати участь в установленому порядку у засіданнях колегії Мінмолодьспорту та МОН, робочих групах, колегіях центральних органів виконавчої влади з розгляду питань, що належать до її компетенції;

(підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 887)

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

5) організовувати проведення публічних заходів (форумів, асамблей, конференцій, громадських слухань тощо) з питань, що належать до її компетенції.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями.

7. До складу Ради входять, зокрема, представники всеукраїнських молодіжних громадських організацій та спілок, органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 985)

Головою Ради є Міністр молоді та спорту.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 887)

Персональний склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Пропозиції щодо визначення персонального складу Ради з числа осіб віком від 18 до 35 років з урахуванням пропозицій всеукраїнських молодіжних громадських організацій та спілок, органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів формує за принципом регіонального представництва Мінмолодьспорт з урахуванням пропозицій МОН.

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 985,
 від 04.12.2013 р. N 887)

Перевага надається претендентам, які мають державні чи відомчі нагороди або відзнаки в галузі молодіжної політики або за роботу з молоддю.

Строк повноважень Ради становить два роки.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

9. Рада на своєму засіданні затверджує регламент, у якому визначається порядок роботи Ради та обов'язки її членів.

10. Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - один із заступників.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. Рада на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Рада діє на громадських засадах.

14. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

15. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінмолодьспорт.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 887)

____________

Опрос