Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы реализации и уничтожения использованных при проведении экспертизы (испытания) образцов непищевой продукции, отобранных в пределах осуществления государственного рыночного надзора

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Методика от 26.12.2011 № 1406
действует с 17.02.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. N 1406

Київ

Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

Відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 27 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду;

Методику визначення залишкової вартості використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду.

2. Установити, що гранична межа залишкової вартості використаного під час проведення експертизи (випробування) зразка нехарчової продукції, що був відібраний в межах здійснення державного ринкового нагляду (крім зразків продукції, що є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності), становить десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Внести до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951; 2000 р., N 4, ст. 117; 2001 р., N 52, ст. 2345, 2002 р., N 18, ст. 941; 2003 р., N 29, ст. 1476; 2006 р., N 9, ст. 553, N 11, ст. 748, N 14, ст. 989; 2010 р., N 68, ст. 2465), зміни, що додаються.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції (далі - використаний зразок продукції), що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду.

2. Цей Порядок не застосовується під час:

здійснення відбору проб дорогоцінних металів, зразків ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

поводження з використаними зразками продукції, що містять джерела іонізуючого випромінювання, яке здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії;

декларування митними органами та митного оформлення зразків нехарчової продукції, що відбираються для проведення експертизи (випробування) під час перебування таких зразків під митним контролем.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

4. Використані зразки продукції, залишкова вартість яких перевищує граничну межу залишкової вартості (крім зразків продукції, що є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності), реалізуються шляхом продажу на прилюдних торгах (аукціонах).

Використані зразки продукції, залишкова вартість яких не перевищує граничної межі залишкової вартості, та ті, стосовно яких за результатами їх експертизи (випробування) встановлено, що вони є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності, підлягають знищенню.

5. Експертиза (випробування) відібраних органом державного ринкового нагляду зразків нехарчової продукції проводиться випробувальною лабораторією або іншою організацією, акредитованою на право проведення експертизи (випробування) зразків продукції національним органом з акредитації, на підставі договорів, укладених органами державного ринкового нагляду з такою організацією (далі - випробувальна лабораторія). Для кожного використаного зразка продукції, за винятком зразків продукції, що є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності, випробувальна лабораторія встановлює значення коефіцієнта зносу використаного зразка продукції внаслідок проведення експертизи (випробування) (далі - коефіцієнт зносу).

За результатами проведення експертизи (випробування) випробувальною лабораторією оформлюється довідка про значення коефіцієнта зносу, яка засвідчується підписом керівника такої лабораторії, що скріплюється печаткою.

6. Випробувальна лабораторія протягом двох робочих днів з дня закінчення строку проведення нею експертизи (випробування) подає (надсилає) органові державного ринкового нагляду використаний зразок продукції разом з висновком експертизи (протоколом випробування) та довідкою про значення коефіцієнта зносу для зразків продукції, за результатами експертизи яких встановлено, що вони є безпечними та/або відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності. У висновку експертизи (протоколі випробування) міститься опис можливих ризиків, які можуть виникнути під час подальшого використання зразка продукції, який є безпечним та/або відповідає встановленим вимогам щодо безпечності.

7. Органи державного ринкового нагляду забезпечують попередню оцінку, що проводиться відповідно до пункту 9 цього Порядку, та облік і зберігання використаних зразків продукції до передачі їх для подальшої реалізації або знищення відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280) (далі - Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним).

8. Для вирішення питань щодо реалізації та знищення використаних зразків продукції органом державного ринкового нагляду в територіальному органі державного ринкового нагляду, а в разі відсутності такого територіального органу - в органі державного ринкового нагляду утворюється комісія, до складу якої входять представники органу державного ринкового нагляду, представники випробувальної лабораторії, що проводить експертизу (випробування) відібраних зразків нехарчової продукції, товарознавці та представники місцевих держадміністрацій.

9. Оцінка використаних зразків продукції, які є безпечними та/або відповідають установленим вимогам щодо безпечності, проводиться шляхом визначення їх залишкової вартості відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

Комісія визначає залишкову вартість використаних зразків продукції на підставі платіжних документів, згідно з якими органом державного ринкового нагляду здійснено повну оплату вартості відібраних зразків нехарчової продукції, та довідок про значення коефіцієнта зносу таких зразків. Орган державного ринкового нагляду забезпечує ознайомлення членів комісії із зазначеними платіжними документами і довідками, а також з актами перевірок, під час проведення яких були відібрані використані зразки продукції.

Акт опису, оцінки та передачі використаних зразків продукції затверджується керівником органу державного ринкового нагляду, яким було відібрано зразки продукції, або його заступником.

10. Реалізація використаних зразків продукції здійснюється відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

У разі коли використані зразки продукції є безпечними та за своїми характеристиками відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності, випробувальна лабораторія передає їх органові державного ринкового нагляду разом з інформацією про характер їх зношення під час випробування, а орган державного ринкового нагляду вживає заходів контролю для забезпечення супроводження зазначених зразків такою інформацією до початку їх реалізації.

Орган державного ринкового нагляду повинен забезпечити кожен використаний зразок продукції інформацією про характер можливих ризиків, які можуть виникнути під час подальшого використання таких зразків унаслідок їх зносу, та заходи, яких необхідно вжити споживачам (користувачам) для запобігання таким ризикам.

У разі виставлення використаних зразків продукції, які є безпечними та/або відповідають установленим вимогам щодо безпечності, на продаж шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів) орган державного ринкового нагляду не пізніше ніж за десять календарних днів до дати їх проведення оприлюднює відповідну інформацію на власному офіційному веб-сайті.

У разі коли використані зразки продукції після проведення їх уцінки не були продані на прилюдних торгах (аукціонах), орган державного ринкового нагляду вносить на розгляд комісії пропозицію щодо безоплатної передачі використаних зразків продукції закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема, закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при установах виконання покарань, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням, а також на благодійні цілі. Якщо зазначені зразки продукції не можуть бути використані у таких закладах (установах) за призначенням, орган державного ринкового нагляду вносить на розгляд комісії пропозицію щодо знищення таких зразків.

11. У разі виявлення відібраних зразків продукції з ознаками фальсифікації або порушенням прав інтелектуальної власності орган державного ринкового нагляду повідомляє про зазначений факт власника марки (права інтелектуальної власності) або його представника в Україні.

Рішення про реалізацію використаних зразків продукції з виявленими ознаками фальсифікації або порушенням прав інтелектуальної власності, які за результатами експертизи (випробування) є безпечними та/або відповідають вимогам щодо безпечності, за винятком таких, що не є речовими доказами, приймається за письмовою згодою власника марки (права інтелектуальної власності) або його представника в Україні.

У разі відмови власника марки (права інтелектуальної власності) або його представника в Україні від реалізації використаних зразків продукції з виявленими ознаками фальсифікації або порушенням прав інтелектуальної власності такі зразки за рішенням комісії підлягають знищенню, за винятком випадків, коли вони є речовими доказами.

12. Оплата робіт, пов'язаних із знищенням використаних зразків продукції з виявленими ознаками фальсифікації або порушенням прав інтелектуальної власності, здійснюється за рахунок власника (виробника, розповсюджувача) такої продукції.

У разі відсутності власника використаних зразків продукції з виявленими ознаками фальсифікації або порушенням прав інтелектуальної власності або коли такий власник невідомий, оплата зазначених робіт здійснюється за рахунок власника марки (права інтелектуальної власності) або його представника в Україні.

Перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від реалізації використаних зразків продукції, здійснюється відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

13. Знищення використаних зразків продукції здійснюється відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

Знищення використаних зразків продукції проводиться у присутності членів комісії.

У разі потреби знищення використаних зразків продукції може проводитися на підприємствах, які пройшли атестацію на виконання робіт із знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції відповідно до Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

За фактом знищення використаних зразків продукції складається акт за формою згідно з додатком.

Акт про знищення використаних зразків продукції підписується членами комісії, а також керівником підприємства, на якому здійснювалося знищення, і затверджується керівником органу державного ринкового нагляду.

Комісія приймає рішення про безоплатну передачу або знищення використаних зразків продукції, що підписується членами комісії та затверджується керівником органу державного ринкового нагляду, яким було відібрано відповідні зразки продукції, або його заступником.

14. Використані зразки продукції, що є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності, можуть бути за рішенням комісії залишені у відповідних органах державного ринкового нагляду для формування колекції таких зразків з метою їх подальшого використання як наочного матеріалу для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд, і фахівців випробувальних лабораторій.

 

АКТ
про знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

     Нами, ___________________________________________________________________________
                                                                (найменування посад, прізвища, ініціали кожної особи,
___________________________________________________________________________________
                                              яка була присутня під час знищення використаних під час проведення
___________________________________________________________________________________
                                                           експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції)
складено цей акт про те, що ____ ______________ 20___ р. знищено використані під час проведення експертизи (випробування) зразки, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, в кількості
___________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування нехарчової продукції)
___________________________________________________________________________________

     Знищення здійснено _______________________________________________________________
                                                                                          (найменування і місцезнаходження підприємства,
___________________________________________________________________________________
                                                                    на якому знищено зразки нехарчової продукції)
на підставі таких документів: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
та із застосуванням __________________________________________________________________.
                                                                                                 (найменування технології знищення)

         Участь у знищенні брали:
_______________________________
                     (ініціали та прізвище)
_______________________________
_______________________________
_______________________________

М. П.

 
_______________________
                        (підпис)
_______________________
_______________________
_______________________

 

МЕТОДИКА
визначення залишкової вартості використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

1. Ця Методика застосовується для визначення залишкової вартості використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції (далі - використаний зразок продукції), що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду та стосовно яких за результатами їх експертизи (випробування) встановлено, що вони є безпечними та/або відповідають установленим вимогам.

2. У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" і "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

3. Залишкова вартість використаного зразка продукції визначається за формулою:

ЗВ = В х (1 - КЗН),

де ЗВ - залишкова вартість використаного зразка продукції у гривнях;

В - вартість відібраного зразка нехарчової продукції у гривнях;

КЗН - значення коефіцієнта зносу використаного зразка продукції внаслідок проведення експертизи (випробування).

4. Вартість відібраного зразка продукції визначається на підставі платіжних документів, згідно з якими органом державного ринкового нагляду здійснено повну оплату вартості такого зразка.

5. Значення коефіцієнта зносу використаного зразка продукції внаслідок проведення експертизи (випробування) встановлюється з урахуванням:

рівня відповідності параметрів і споживчих властивостей використаного зразка продукції вимогам нормативно-правових актів;

рівня здатності використаного зразка продукції виконувати функції за призначенням;

товарного вигляду використаного зразка продукції;

стану упаковки використаного зразка продукції, наявності інструкції з користування ним та запасних частин.

Значення коефіцієнта зносу використаного зразка продукції внаслідок проведення експертизи (випробування) оформлюється довідкою випробувальної лабораторії чи іншої організації, що провела експертизу (випробування) зразка продукції.

6. Залишкова вартість використаного зразка продукції не може перевищувати вартості відповідного відібраного зразка.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним

1. Пункт 1 доповнити підпунктом 13 такого змісту:

"13) використані під час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, залишкова вартість яких перевищує встановлену Кабінетом Міністрів України граничну межу (крім зразків продукції, що є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності), реалізуються шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів) в установленому законодавством порядку.".

2. Пункт 8 доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) використані під час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, - за цінами, що дорівнюють їх залишковій вартості на дату складення акта опису, оцінки та передачі таких зразків.".

3. Пункт 16 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Використані під час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, залишкова вартість яких не перевищує встановленої Кабінетом Міністрів України граничної межі, та ті, стосовно яких за результатами їх експертизи (випробування) встановлено, що вони є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності, підлягають знищенню.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим.

____________

Опрос