Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании Государственного инновационного небанковского финансово-кредитного учреждения "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу"

КМ Украины
Постановление КМ, Устав от 12.12.2011 № 1396
редакция действует с 16.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2011 р. N 1396

Київ

Про утворення Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2015 року N 781

Відповідно до статті 19 Закону України "Про інноваційну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державну інноваційну небанківську фінансово-кредитну установу "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу" з віднесенням її до сфери управління Міністерства освіти і науки.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

2. Затвердити Статут Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу", що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СТАТУТ
Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу"

(У тексті Статуту слово "Держінформнауки" замінено словом "МОН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 781)

Загальні положення

1. Державна інноваційна небанківська фінансово-кредитна установа "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу" (далі - Фонд) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1396.

2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

3. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. Фонд належить до сфери управління МОН.

4. Офіційне найменування Фонду:

українською мовою: Державна інноваційна небанківська фінансово-кредитна установа "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу";

російською мовою: Государственное инновационное небанковское финансово-кредитное учреждение "Фонд поддержки малого инновационного бизнеса";

англійською мовою: State Innovative Non-bank Financial Institution "Fund of Support for Small Innovation Business".

Мета і предмет діяльності Фонду

5. Фонд утворений з метою надання державної підтримки для впровадження вітчизняних високотехнологічних наукових, науково-технічних розробок та винаходів у виробництво відповідно до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, насамперед для підтримки реалізації інноваційних проектів суб'єктів малого підприємництва (малого інноваційного бізнесу).

6. Предметом діяльності Фонду є:

1) організація відбору інноваційних проектів з метою надання фінансової підтримки для їх реалізації в порядку, затвердженому МОН;

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

2) надання суб'єктам інноваційної діяльності фінансової підтримки для реалізації інноваційних проектів відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" може здійснюватися шляхом:

повного безвідсоткового кредитування пріоритетних інноваційних проектів за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;

часткового (до 50 відсотків) безвідсоткового кредитування інноваційних проектів за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів за умови залучення до фінансування таких проектів решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної діяльності;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів відсотків, сплачуваних суб'єктами інноваційної діяльності банкам та іншим фінансовим установам за кредитування інноваційних проектів;

надання державних гарантій банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;

майнового страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків відповідно до Закону України "Про страхування";

3) здійснення фінансування інноваційних проектів за рахунок власних та залучених коштів;

4) супроводження реалізації інноваційних проектів та здійснення контролю за цільовим використанням суб'єктами інноваційної діяльності коштів, наданих як фінансова підтримка Фонду для реалізації таких проектів;

5) залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для реалізації інноваційних проектів, у тому числі передбачених ними науково-технічних, дослідно-конструкторських та інших проектних робіт, робіт, пов'язаних з виготовленням промислових зразків, дослідних партій інноваційної продукції, впровадженням новітніх технологій;

6) налагодження співробітництва з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями з питань інноваційної діяльності та залучення фінансових ресурсів в економіку України для реалізації спільних інноваційних проектів;

7) організація і проведення виставок, конференцій, семінарів, курсів, інших інформаційно-презентаційних та наукових заходів у сфері інноваційної діяльності;

8) здійснення заходів щодо розроблення проектно-кошторисної документації, техніко-економічного обґрунтування під час підготовки до реалізації інноваційних проектів, що фінансуватимуться Фондом;

9) здійснення заходів щодо надання інформаційних, маркетингових, посередницьких, юридичних та інших послуг під час підготовки до реалізації інноваційних проектів, що фінансуватимуться Фондом;

10) організація в установленому законодавством порядку експертизи інноваційних проектів, у тому числі державної наукової та науково-технічної експертизи;

11) довірче управління фінансовими активами суб'єктів інноваційної діяльності під час реалізації інноваційних проектів, що фінансуються Фондом;

12) участь в інститутах спільного інвестування відповідно до законодавства;

13) забезпечення повернення коштів, наданих як фінансова підтримка інноваційної діяльності, зокрема шляхом безвідсоткового кредитування інноваційних проектів.

Кошти, що надійшли від повернення кредитів, наданих Фондом за рахунок коштів державного бюджету суб'єктам інноваційної діяльності, спрямовуються відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону про Державний бюджет України на відповідний рік і Закону України "Про інноваційну діяльність".

Фонд може провадити іншу діяльність, спрямовану на досягнення мети та відповідно до предмету його діяльності, визначеного цим Статутом.

Юридичний статус Фонду

7. Фонд є юридичною особою.

Фонд набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Фонд має статус державної небанківської інноваційної фінансово-кредитної установи.

8. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, круглу печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.

9. Фонд діє на принципах повної господарської самостійності, провадить господарську діяльність відповідно до затверджених у встановленому законодавством порядку фінансових планів та несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

10. Фонд може укладати від свого імені договори, набувати майно, майнові та немайнові права, права інтелектуальної власності, брати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

11. Фонд провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства і мети діяльності, передбаченої цим Статутом.

12. Фонд може бути членом спілок, асоціацій та інших об'єднань відповідно до законодавства.

13. Фонд може в установленому законодавством порядку утворювати за погодженням з МОН філії, представництва, інші відокремлені підрозділи на території України і за її межами, наділяючи їх основними та оборотними засобами без залучення коштів державного бюджету.

Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Фонду діють на підставі положень, що затверджуються Фондом.

14. Фонд має право одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

15. Фонд вживає заходів для забезпечення ефективного використання коштів, матеріальних та нематеріальних активів Фонду, контролює цільове використання суб'єктами інноваційної діяльності коштів, наданих їм як фінансова підтримка.

Фонд оприлюднює щороку відомості про результати своєї діяльності, суб'єктів інноваційної діяльності та інноваційні проекти, що реалізовувалися протягом звітного періоду за рахунок коштів, наданих як фінансова підтримка Фонду.

16. Фонд зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства про державну таємницю.

17. Фонд вживає заходів для збереження конфіденційної інформації, яка стала відома Фондові у зв'язку із провадженням своєї діяльності.

18. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду, а Фонд - за зобов'язаннями держави.

19. Фонд не відповідає за зобов'язаннями господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких йому належать частки (акції, паї).

Майно Фонду

20. Майно Фонду є державною власністю і закріплюється за Фондом на праві господарського відання.

Майно Фонду складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Фонду.

21. Джерелами формування майна Фонду є:

кошти державного бюджету;

доходи, одержані в результаті провадження господарської діяльності;

доходи від проведення операцій з цінними паперами;

кредити та позики;

дивіденди за акціями, які належать Фонду;

інші джерела, не заборонені законом.

22. Фонд відповідно до законодавства володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним на праві господарського відання майном, у тому числі будівлями, спорудами, обладнанням, інвентарем, нематеріальними активами та коштами.

23. Фонд не має права безоплатно передавати або відчужувати належне йому майно, крім передбачених законодавством випадків.

24. Списання та відчуження майна Фонду здійснюється в установленому законодавством порядку.

Прибуток Фонду та його використання.
Порядок покриття збитків

25. Основним показником ефективності господарської діяльності Фонду є кількість впроваджених інноваційних проектів та прибуток, отриманий від їх реалізації.

26. Прибуток Фонду, що залишився після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, розподіляється відповідно до його фінансового плану, затвердженого в установленому порядку і спрямовується на фінансування інноваційних проектів та іншої статутної діяльності.

27. Фонд створює за рахунок чистого прибутку для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

фонд розвитку;

фонд споживання;

резервний (страховий) фонд.

Кошти зазначених фондів використовуються відповідно до фінансового плану.

28. Для покриття непередбачуваних витрат Фонду і відшкодування можливих збитків, завданих внаслідок провадження ним діяльності, створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Фонду.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного відрахування 5 відсотків суми чистого прибутку Фонду.

Рішення про збільшення розміру резервного (страхового) фонду та про використання його коштів приймається правлінням Фонду за згодою з МОН.

29. Збитки Фонду, завдані внаслідок провадження ним діяльності, відшкодовуються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а в разі їх недостатності - з інших джерел.

Управління Фондом

30. Органами управління Фонду є правління і наглядова рада.

31. Виконавчим органом Фонду є правління.

32. Правління утворюється у складі голови правління, його заступників, у тому числі одного першого, та членів правління.

33. Правління:

визначає за погодженням з наглядовою радою стратегію та основні напрями діяльності Фонду;

здійснює керівництво діяльністю Фонду і несе відповідальність за ефективність його роботи;

подає на розгляд МОН пропозиції про внесення змін до цього Статуту після їх погодження наглядовою радою;

приймає рішення щодо організації кредитування, надання фінансової підтримки і залучення коштів, проведення розрахунків, забезпечення грошового обігу, провадження зовнішньоекономічної діяльності;

звітує щокварталу і щороку перед МОН про результати діяльності Фонду, у тому числі про виконання фінансових планів та дотримання стратегії і основних напрямів діяльності Фонду;

звітує перед наглядовою радою про основні питання діяльності Фонду, подає їй на погодження річний звіт та зведений баланс Фонду;

приймає за погодженням з МОН та наглядовою радою рішення про участь Фонду в господарських товариствах з метою реалізації науково-технічних та інноваційних проектів, про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Фонду, забезпечення їх основними та оборотними засобами;

розглядає матеріали ревізій і аудиторських перевірок, а також звіти керівників філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Фонду про результати їх роботи і приймає відповідні рішення;

вирішує інші питання, передбачені цим Статутом.

34. Засідання правління проводить голова правління, а в разі його відсутності один із заступників, який виконує його обов'язки.

Засідання правління проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Правління правоможне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як дві третини його членів.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

У разі незгоди з прийнятим рішенням члени правління можуть викласти у письмовому вигляді окрему думку, що додається до протоколу засідання.

35. Правління утворює науково-технічну та кредитну ради для обговорення окремих питань діяльності Фонду.

Склад і функції таких рад визначаються правлінням.

36. Голова правління, його заступники та члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади МОН. У разі призначення голови правління на посаду між ним та керівником МОН укладається контракт.

37. Кількість заступників голови правління та інших членів правління визначається МОН.

38. Голова правління має право без окремого доручення представляти інтереси Фонду та діяти від його імені.

39. Голова правління:

несе персональну відповідальність за діяльність Фонду;

забезпечує вирішення поточних питань діяльності Фонду, зокрема щодо організації та провадження господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності;

вирішує питання, пов'язані з організацією та забезпеченням діяльності філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Фонду, контролює виконання покладених на них завдань;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками та іншими членами правління;

визначає структуру та чисельність працівників Фонду, затверджує штатний розпис;

визначає умови та розмір оплати праці і матеріального стимулювання працівників Фонду;

подає на затвердження МОН фінансові плани, річний бухгалтерський баланс, фінансовий та річний звіт Фонду;

розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Фонду, в тому числі його коштами;

забезпечує проведення аналізу і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Фонду, подає висновки щодо їх результатів правлінню та МОН;

представляє Фонд у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами та вчиняє від його імені юридичні дії;

видає від імені Фонду довіреності на вчинення відповідних юридичних дій;

вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Фонду, вживає заходів для їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

вносить МОН подання на призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників та інших членів правління після погодження з наглядовою радою;

видає в межах компетенції накази з питань діяльності Фонду;

вирішує інші питання відповідно до законодавства та цього Статуту.

40. Голова правління самостійно вирішує питання діяльності Фонду за винятком тих, що належать до компетенції правління та МОН.

41. Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада.

42. Наглядова рада формується у кількості не менше 11 осіб.

До складу наглядової ради входять представники МОН, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, МОЗ, за згодою - представники Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Національної академії аграрних наук та за рішенням МОН - інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

Персональний склад наглядової ради затверджується МОН.

Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

(пункт 42 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

43. Наглядову раду очолює голова, який обирається наглядовою радою.

Голова наглядової ради має заступника, який обирається з числа членів наглядової ради.

44. Наглядова рада:

аналізує і погоджує стратегію та основні напрями діяльності Фонду;

погоджує рішення правління щодо фінансування інноваційних проектів;

погоджує подані правлінням пропозиції щодо внесення змін до Статуту Фонду;

за поданням голови правління погоджує пропозиції про призначення на посаду першого заступника і заступників голови та членів правління;

заслуховує звіти правління з основних питань діяльності Фонду та погоджує його річний фінансовий план та звіт і зведений баланс;

має право отримувати від Фонду інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту і законодавства.

45. Засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж два рази на рік.

Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу її голови, правління Фонду або за пропозицією не менш як половини її складу.

Про проведення засідання члени наглядової ради повідомляються персонально не пізніше ніж за десять днів до визначеної дати засідання.

Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів із числа членів, присутніх на засіданні. За однакової кількості голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

46. Члени наглядової ради несуть відповідальність за захист інтересів держави і Фонду, збереження конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень.

У разі встановлення факту порушення зазначених вимог голова правління Фонду може звернутися до наглядової ради з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків члена наглядової ради.

47. Організаційне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на Фонд.

Трудовий колектив та соціальна діяльність Фонду

48. Повноваження трудового колективу Фонду реалізуються загальними зборами (конференцією) через виборні органи.

Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування або делегувати зазначені повноваження профспілковій організації Фонду. До складу органів колективного самоврядування не можуть обиратися члени правління.

49. Відносини між адміністрацією Фонду і трудовим колективом регулюються колективним договором.

50. Право укладення колективного договору від імені адміністрації Фонду надається голові правління, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органові.

51. Умови організації та оплати праці, а також соціально-побутового забезпечення працівників Фонду визначаються відповідно до законодавства та колективного договору.

Облік та звітність Фонду

52. Фонд веде бухгалтерський облік своєї діяльності відповідно до законодавства.

53. Фонд складає відповідно до законодавства фінансову звітність.

54. Фонд забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, що передбачені законодавством.

Припинення Фонду

55. Фонд припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

56. Реорганізація та ліквідація Фонду проводиться у передбаченому законодавством порядку.

57. Припинення Фонду вважається завершеним, а Фонд таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

____________

Опрос