Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Национальной рамки квалификаций

КМ Украины
Постановление КМ от 23.11.2011 № 1341
редакция действует с 25.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2011 р. N 1341

Київ

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 червня 2019 року N 509

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Національну рамку кваліфікацій згідно з додатком.

2. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, установам та організаціям, що беруть участь у реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, об'єднанням роботодавців, професійним спілкам, іншим заінтересованим соціальним партнерам використовувати Національну рамку кваліфікацій у практичній діяльності.

3. Міжвідомчій робочій групі з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій:

підготувати проекти нормативно-правових актів для впровадження Національної рамки кваліфікацій у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин;

розробити план заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ

Загальна частина

1. Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.

Національна рамка кваліфікацій призначена для використання державними органами та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, закладами освіти, роботодавцями, іншими юридичними та фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій.

2. Національна рамка кваліфікацій ґрунтується на європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти, враховує вимоги ринку праці до компетентностей працівників та запроваджується з метою гармонізації норм законодавства у сферах освіти і соціально-трудових відносин, сприяння національному та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні, налагодження ефективної взаємодії сфери освіти і ринку праці.

3. Для цілей Національної рамки кваліфікацій терміни вживаються у такому значенні:

відповідальність і автономія - здатність особи застосовувати знання та навички самостійно та відповідально;

знання - осмислена та засвоєна суб'єктом інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (знання фактів та уявлення) і теоретичні (концептуальні, методологічні);

інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо результатів навчання та/або професійної діяльності;

кваліфікація - визнана уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання);

кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей (результатів навчання), які є характерними для кваліфікацій відповідного рівня;

компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;

комунікація - взаємодія осіб з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності;

результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, що набуваються у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти;

уміння/навички - здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв'язання проблем. Уміння/навички поділяються на когнітивні (що включають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і практичні (що включають ручну вправність, застосування практичних способів (методів), матеріалів, знарядь та інструментів).

Опис кваліфікаційних рівнів

Рівень

Знання

Уміння/навички

Комунікація

Відповідальність і автономія

0

Здатність особи адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем іншої особи

Елементарні загальні знання про себе та довкілля

виконання елементарних завдань у відомих типових ситуаціях

ситуативна взаємодія в обмеженому колі осіб

виконання завдань під безпосереднім контролем або наглядом

Розуміння найпростіших причинно-наслідкових та просторово-часових зв'язків

 

відповідне реагування на прості усні повідомлення

готовність до систематичного навчання

1

Здатність особи виконувати прості завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи та/або навчання, виконувати завдання під безпосереднім керівництвом іншої особи

Базові загальні знання

базові уміння/навички, необхідні для виконання простих завдань

інтеграція до груп, що складають найближче соціальне оточення

робота або навчання під безпосереднім керівництвом або наглядом у структурованому контексті

Розуміння найпростіших понять про себе і довкілля, основ безпечної поведінки

 

відповідне реагування на прості письмові та усні повідомлення

обмежена відповідальність за свої дії формулювання елементарних суджень

2

Здатність особи виконувати типові нескладні завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи та/або навчання, виконувати завдання під керівництвом з елементами самостійності

Базові емпіричні знання та розуміння основних (загальних) процесів у сфері навчання та/або трудової діяльності

використання відповідної інформації для виконання нескладних завдань та розв'язання повсякденних проблем у типових ситуаціях із застосуванням простих правил, інструкцій та знарядь
оцінювання результатів власної діяльності відповідно до установлених критеріїв, застосування аргументації для обґрунтування власних думок та висновків

взаємодія в колективі з метою виконання завдань
продукування деталізованих усних і письмових повідомлень

робота та/або навчання під керівництвом або наглядом з певною самостійністю
індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань під час навчання та/або трудової діяльності

3

Здатність особи виконувати виробничі або навчальні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами та встановленими нормами часу і якості

Знання фактів, принципів, процесів та загальних понять у сфері навчання та/або професійної діяльності

виконання типових завдань та розв'язання проблем шляхом вибору і застосування базових методів, інструментів, матеріалів та інформації
оцінювання результатів виконання завдань відповідно до заздалегідь відомих критеріїв

здатність до ефективної роботи в команді
сприйняття критики, порад і вказівок
продукування деталізованих усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній діяльності

відповідальність за виконання завдань під час роботи або навчання
адаптація своєї поведінки до зовнішніх обставин під час виконання завдань або розв'язання проблем

4

Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання у певній галузі професійної діяльності та/або у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях

Емпіричні та теоретичні знання в широких контекстах та розуміння принципів, методів, процесів у сфері навчання та/або професійної діяльності

виконання складних спеціалізованих завдань, знаходження або прийняття рішень щодо специфічних проблем у сфері професійної діяльності або навчання
планування власної роботи та в обмеженому контексті організація, контроль, оцінювання та коригування роботи інших

здійснення наставництва, передавання досвіду
продукування складних деталізованих усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній діяльності або навчанні

самоорганізація відповідно до правил, що існують у робочому або навчальному контекстах і зазвичай є передбачуваними, але можуть зазнавати змін
здійснення нагляду за повсякденною роботою інших, обмежена відповідальність за оцінювання та покращення результатів їх трудової або навчальної діяльності

5

Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання в окремій галузі професійної діяльності та/або у процесі навчання, нести відповідальність за результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у певних ситуаціях

Спеціалізовані емпіричні і теоретичні знання у сфері професійної діяльності та/або навчання

розв'язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; знаходження рішень конкретних проблем, що передбачає ідентифікацію та інтерпретацію інформації
планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи, роботи інших осіб у спеціалізованому контексті

донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності
взаємодія з колегами, фаховою спільнотою з метою провадження професійної діяльності або навчання

управління роботою інших в професійному або навчальному контексті в умовах, що можуть змінюватися
здатність до подальшого навчання з елементами автономії

6

Здатність особи розв'язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідних наук і характеризується певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у певних ситуаціях

Всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань

широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних
планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб

взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання

організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності або навчання в умовах непередбачуваних змін
покращення результатів власної діяльності і роботи інших
здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії

7

Здатність особи розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Концептуальні наукові та практичні знання
Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання

поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв'язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання

донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації
збір, інтерпретація та застосування даних
спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово

управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами
спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах
формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти
організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп
здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії

8

Здатність особи розв'язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень
Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань

спеціалізовані уміння/навички розв'язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур
здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах
здатність розв'язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності

зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються

управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії

9

Здатність особи розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності

спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв'язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики
започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності
критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей

вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому
використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях

демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності
здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення

10

Здатність особи визначати та розв'язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій

Нові системоутворювальні концептуальні та методологічні знання у певній та суміжних галузях науки та/або професійної діяльності, які набуті на основі особистого комплексного дослідження та є основою для розв'язання науково та/або соціально значущих системних проблем

критичний аналіз і розв'язання системних проблем з використанням дослідницьких та інноваційних методів
синтез нових комплексних ідей, зокрема у міждисциплінарних сферах і контекстах
розроблення та реалізація проектів, які дають змогу глибоко переосмислювати наявне і забезпечувати вагомий приріст нового системного знання та/або модернізацію технологій

вільне компетентне спілкування з широким колом фахівців, зокрема найвищої кваліфікації, суспільством в цілому у питаннях, що стосуються фахового напряму, наукової та/або професійної діяльності
вільне користування академічною українською та однією з мов Ради Європи в науковій (професійній) та дослідницькій діяльності

ініціювання комплексних дослідницьких та інноваційних проектів, спрямованих на розв'язання складних соціально значущих проблем, лідерство та самостійність під час їх реалізації
відповідальність за наукове обґрунтування стратегічних рішень та/або розвиток наукових напрямів, якість досліджень і розробок
керівництво науковою діяльністю осіб та груп

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2019 р. N 509)

____________

Опрос