Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 12 августа 2009 г. N 850

КМ Украины
Постановление КМ от 14.12.2011 № 1303
действует с 29.12.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2011 р. N 1303

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 850

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 850 "Про затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2164; 2010 р., N 13, ст. 615; 2011 р., N 61, ст. 2447) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 850

1. У вступній частині постанови слово і цифри "статті 50" замінити словами і цифрами "частини десятої статті 48".

2. У Положенні про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:

"Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України.";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.";

3) у пункті 3 слова "Секретаріатом Президента України" замінити словами "Адміністрацією Президента України";

4) у пункті 4:

абзац третій викласти у такій редакції:

"патронатні служби - Апарат Прем'єр-міністра України, патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України;";

в абзаці четвертому слово "бюро," виключити;

5) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Секретаріат очолює Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.";

6) у пункті 6:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади першого заступника і заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України;";

підпункт 3 виключити;

підпункти 4 і 5 викласти у такій редакції:

"4) вносить Кабінетові Міністрів України подання щодо затвердження структури Секретаріату та граничної чисельності його працівників;

5) призначає на посаду і звільняє з посади в установленому законодавством порядку державних службовців та інших працівників Секретаріату (крім керівника Апарату Прем'єр-міністра України), зокрема за поданням керівника Апарату Прем'єр-міністра України - працівників Апарату, за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України - керівника та працівників патронатної служби Першого віце-прем'єр-міністра України;";

у підпункті 6 слова ", віце-прем'єр-міністрами України та міністрами, які не очолюють міністерства, - положення про їх служби" замінити словами "- положення про його патронатну службу";

у підпункті 7 слово "працівникам" замінити словами "державним службовцям";

підпункт 8 після слів "підвищення кваліфікації" доповнити словами "державних службовців та інших";

у підпункті 10 слова ", а також для візування - схвалені проекти законів та актів Президента України" замінити словами "та для візування - схвалені проекти законів України, актів Президента України, а також проекти доручень Президента України";

у підпункті 11 слова "і постанов Верховної Ради України" виключити;

у підпункті 12 слова "керівниками центральних" замінити словом "представниками";

підпункт 15 викласти у такій редакції:

"15) інформує в установленому порядку Кабінет Міністрів України про результати моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів України, планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України, а також доручень Президента України і Прем'єр-міністра України;";

підпункт 17 після слова "доручення" доповнити словами "державним службовцям та іншим";

у підпункті 18 слово "функції" замінити словом "повноваження";

7) у пункті 7:

абзац перший викласти у такій редакції:

"7. Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України має не більше трьох заступників, у тому числі одного першого.";

в абзаці другому слово "провадить" замінити словом "здійснює";

абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:

"Перший заступник і заступники Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника і заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України вносить Прем'єр-міністрові України Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України.";

8) у пункті 8:

підпункти 1 і 2 після слів "структурних підрозділів" доповнити словом "Секретаріату";

підпункт 4 після слова "заохочення" доповнити словами "державних службовців та інших";

у підпункті 6 слова "керівників та відповідальних працівників" замінити словом "представників";

у підпункті 7 слова "дорученнями Міністра Кабінету Міністрів України" замінити словами "дорученнями Прем'єр-міністра України та Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України";

9) у пункті 11:

підпункт 1 після слова "розгляду" доповнити словом "доручення,";

у підпункті 2 слово "Уряду" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

підпункт 5 після слова "готує" доповнити словами "доручення і";

10) пункти 12 - 15 викласти у такій редакції:

"12. Патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України утворюється з метою організаційного, інформаційного і аналітичного забезпечення здійснення Першим віце-прем'єр-міністром України його повноважень, сприяння створенню належних умов для його діяльності та забезпечення зв'язку з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадськістю, іноземними і міжнародними організаціями, засобами масової інформації.

13. Патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України підпорядковується безпосередньо Першому віце-прем'єр-міністрові України, а з питань, пов'язаних з дотриманням трудового законодавства та законодавства про державну службу, - Керівникові Секретаріату Кабінету Міністрів України.

14. Патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України діє відповідно до положення, що затверджується Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України.

15. Патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України:

1) забезпечує організацію робочого часу Першого віце-прем'єр-міністра України, готує його робочі плани, організовує проведення нарад, зустрічей і поїздок, зокрема за кордон, прес-конференцій і брифінгів та оформлює відповідні протоколи за результатами нарад і зустрічей;

2) забезпечує надання консультацій Першому віце-прем'єр-міністрові України з політичних та фахових питань і підготовку аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів, готує проекти текстів для його виступів;

3) здійснює попередній розгляд документів, що адресовані Першому віце-прем'єр-міністрові України;

4) інформує Першого віце-прем'єр-міністра України про підготовлені структурними підрозділами Секретаріату пропозиції (проекти рішень, листів тощо). В окремих випадках самостійно готує пропозиції, погоджуючи їх з відповідними структурними підрозділами Секретаріату;

5) організовує проведення Першим віце-прем'єр-міністром України прийомів делегацій, у тому числі іноземних, а також окремих відвідувачів;

6) виконує відповідно до покладених на неї завдань за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України інші функції.";

11) у пункті 16:

в абзаці першому після слів "Структурні підрозділи" доповнити словом "Секретаріату", слова ", урядових комітетів" виключити;

абзац другий після слів "структурних підрозділів" доповнити словом "Секретаріату", після слів "звільнення з посади" - словами "державних службовців та інших";

абзац третій виключити;

12) у пункті 17:

абзац перший після слів "Структурні підрозділи" доповнити словом "Секретаріату";

у підпункті 5 слова "законодавства", "і постанов Верховної Ради України" та "після погодження Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України відповідно до їх компетенції" виключити;

доповнити пункт підпунктами 51 і 52 такого змісту:

"51) планують свою роботу з урахуванням пріоритетних завдань та програмних документів Кабінету Міністрів України;

52) здійснюють контроль за виконанням протоколів нарад у Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України та у разі потреби готують плани здійснення контролю за їх виконанням;";

підпункт 8 після слів "розгляд Кабінету Міністрів України," доповнити словом "зокрема", а слова "іншим актам законодавства, пріоритетам державної політики, визначеним у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України і планах його роботи" замінити словами "актам Президента України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та програмам Президента України";

у підпункті 17 слова "рішень Кабінету Міністрів України та урядових комітетів" замінити словами "рішень Кабінету Міністрів України, доручень Президента України і Прем'єр-міністра України", а слова "вирішення порушених у листах Прем'єр-міністра України питань та виконання", "законодавства" та "і постанов Верховної Ради України" виключити;

у підпункті 18 після слова "проекти" доповнити словами "доручень Прем'єр-міністра України та", слова "та віце-прем'єр-міністрів України" виключити;

у підпункті 20 слова "та віце-прем'єр-міністрами України" виключити;

підпункти 22 і 23 викласти у такій редакції:

"22) опрацьовують матеріали та проекти актів Президента України з кадрових питань;

23) опрацьовують матеріали та проекти актів Кабінету Міністрів України з кадрових питань, а також опрацьовують матеріали і готують листи-погодження Кабінету Міністрів України стосовно осіб, призначення на посаду і звільнення з посади яких здійснюються за погодженням з Кабінетом Міністрів України;";

доповнити пункт підпунктом 231 такого змісту:

"231) опрацьовують матеріали з питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України і заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України та з інших кадрових питань;";

підпункт 24 після слів "сфер діяльності," доповнити словами "інформаційного суспільства,";

у підпункті 25 слова "та міністрів, які не очолюють міністерства" виключити;

доповнити пункт підпунктами 261 і 262 такого змісту:

"261) забезпечують в установленому порядку координацію Кабінетом Міністрів України роботи органів виконавчої влади з питань дотримання демократичних стандартів взаємодії з громадськістю;

262) забезпечують підготовку і проведення консультацій з громадськістю з пріоритетних питань державної політики та публічних заходів Кабінету Міністрів України за участю представників об'єднань громадян та засобів масової інформації;";

підпункти 30, 31 і 37 викласти у такій редакції:

"30) забезпечують в установленому порядку координацію Кабінетом Міністрів України роботи органів виконавчої влади із здійснення заходів щодо організації забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, розроблення проекту мобілізаційного плану України на особливий період і подання його на затвердження Президентові України;

31) здійснюють визначені Кабінетом Міністрів України заходи щодо забезпечення функціонування системи управління національною економікою в особливий період;";

"37) забезпечують збереження державної таємниці та інформації з обмеженим доступом;";

13) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

"Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки, штампи і бланки встановленого зразка.";

14) у пункті 19 слова "служб" та "структурних підрозділів" замінити відповідно словами "патронатної служби" та "державні службовці та інші працівники структурних підрозділів Секретаріату", а слова ", Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства," виключити;

15) у пункті 20 слова "крім державних службовців" і "служб" замінити відповідно словами "крім працівників" і "патронатної служби", слова ", віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства" виключити;

16) пункт 21 викласти у такій редакції:

"21. Права, обов'язки і відповідальність державних службовців Секретаріату визначаються законодавством про державну службу, цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи Секретаріату, посадовими інструкціями і правилами внутрішнього трудового розпорядку.";

17) пункт 22 після слів "оплати праці" доповнити словами "державних службовців та інших";

18) пункт 23 після слова "обслуговування" доповнити словами "державних службовців та інших";

19) у пункті 24 слова "Структура Секретаріату затверджується" замінити словами "Структура Секретаріату та гранична чисельність його працівників затверджуються";

20) у тексті Положення слова "Міністр Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках замінити словами "Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку, слова "та урядові комітети" і "віце-прем'єр-міністри України" в усіх відмінках виключити.

____________

Опрос