Идет загрузка документа (154 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой научно-технической программы использования в органах государственной власти программного обеспечения с открытым кодом на 2012 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 30.11.2011 № 1269
редакция действует с 21.08.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2011 р. N 1269

Київ

Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 7 серпня 2013 року N 538

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову науково-технічну програму використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації подавати щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання Програми.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми за рахунок та в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також інших джерел.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 24

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 - 2015 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом з урахуванням його функціональних можливостей та оптимізації витрат бюджетних коштів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

перший - використання пропрієтарного програмного забезпечення (програмного забезпечення, яке є об'єктом права інтелектуальної власності і використовується лише у спосіб та згідно з умовами, визначеними у відповідних дозволах (ліцензіях), виданих уповноваженими особами), що призведе до загострення проблем, пов'язаних з використанням неліцензійного програмного забезпечення, та необхідності раз на чотири - п'ять років виділяти 400 - 1500 млн. гривень для придбання пропрієтарного програмного забезпечення, а також додаткові кошти для оновлення раніше придбаного програмного забезпечення;

другий - повну заміну в органах державної влади пропрієтарного програмного забезпечення на програмне забезпечення з відкритим кодом, легалізацію неліцензійного програмного забезпечення відповідно до Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 253 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 586), а також вирішення питань щодо:

створення в найкоротший строк розвинутої інфраструктури формування та розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом, що потребує значних капіталовкладень;

швидкого переведення даних із форматів, створених з використанням пропрієтарного програмного забезпечення, у формати, створені з використанням програмного забезпечення з відкритим кодом;

локалізації програмного забезпечення з відкритим кодом;

організації перепідготовки державних службовців;

третій, оптимальний - створення умов для поступового впровадження в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом із збереженням у разі потреби пропрієтарного програмного забезпечення, визначення доцільності та економічно обґрунтованих строків переходу на використання програмного забезпечення з відкритим кодом для кожного органу державної влади, а також організацію підвищення кваліфікації державних службовців переважно за дистанційною формою навчання.

Розв'язання проблеми здійснюється шляхом:

удосконалення нормативно-правової бази з питань:

- інтелектуальної власності у частині використання програмного забезпечення, зокрема з відкритим кодом;

- міжвідомчої координації використання програмного забезпечення з відкритим кодом;

- координації Держінформнауки діяльності виконавців Програми та проведення моніторингу стану використання органами державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом;

створення інфраструктури формування та розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом, адаптованого до потреб органів державної влади;

визначення механізму координації та державної підтримки зазначеної інфраструктури з метою використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом;

розроблення адаптованого до потреб органів державної влади з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації локалізованого базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом та організації і проведення у разі потреби його експертизи на відповідність вимогам законодавства;

створення з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації загальнодоступного інформаційного ресурсу з оприлюднення відомостей про програмне забезпечення з відкритим кодом і його технічної підтримки, а також відповідних методичних матеріалів та інструкцій;

формування загальнодержавного фонду алгоритмів та програмного забезпечення з відкритим кодом;

створення умов для функціонування конкурентного середовища надання послуг з розроблення, формування та розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом, адаптованого до потреб органів державної влади;

визначення на конкурсних засадах підприємства для розроблення методичних засад використання програмного забезпечення з відкритим кодом, його безоплатного розповсюдження в органах державної влади;

підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом переважно за дистанційною формою навчання;

популяризації використання програмного забезпечення з відкритим кодом та сприяння його розповсюдженню;

забезпечення використання програмних продуктів, які апробовані в органах державної влади та мають технічну підтримку розробників (розповсюджувачів);

реалізація пілотного проекту з використання програмного забезпечення з відкритим кодом, що дасть змогу провести експертизу базового комплекту такого забезпечення, створити дослідний комплекс для тестування програмного забезпечення з відкритим кодом тощо;

проведення ґрунтовного дослідження стану використання програмного забезпечення з відкритим кодом та аналізу ситуації на вітчизняному ринку послуг, пов'язаних з використанням в державному, громадському, приватному секторах та окремих галузях економіки програмного забезпечення з відкритим кодом.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу поступово впровадити в органах державної влади програмне забезпечення з відкритим кодом, що сприятиме:

скороченню витрат бюджетних коштів, пов'язаних з легалізацією та придбанням пропрієтарного програмного забезпечення;

спрямуванню бюджетних коштів для надання підтримки вітчизняним розробникам програмного забезпечення з відкритим кодом;

збільшенню частки ліцензійного програмного забезпечення в органах державної влади;

створенню нових робочих місць;

створенню умов для залучення інвестицій у розвиток вітчизняної індустрії програмного забезпечення;

формуванню позитивного ставлення у суспільстві до використання програмного забезпечення з дотриманням прав інтелектуальної власності;

зростанню інтелектуального потенціалу країни.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 41,843 млн. гривень, у тому числі 37,688 млн. - за рахунок коштів державного бюджету, 4,155 млн. - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням його можливостей.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1588 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3482).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1269.

3. Державний замовник - Держінформнауки.

4. Керівник Програми - Голова Держінформнауки.

5. Виконавці заходів Програми - Держінформнауки, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, МОН, Нацдержслужба.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

6. Строк виконання: 2012 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

37,688

3,664

10,073

12,973

10,978

Інші джерела

4,155

0,35

0,75

1,26

1,795

Усього

41,843

4,014

10,823

14,233

12,773

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування
заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість нормативно-
правових актів

4

1

2

1

 

удосконалення нормативно-правової бази з питань інтелектуальної власності у частині використання програмного забезпечення з відкритим кодом, а також міжвідомчої координації використання такого забезпечення

МОН
Держінформнауки

 

 

 

 

 

 

2. Виконання науково-дослідних робіт з розроблення та використання програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість документів

2

1

1

 

 

1) розроблення вимог до базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом та сумісності форматів даних для органів державної влади з урахуванням вимог щодо забезпечення безпеки

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

Держінформнауки

 

150

150

 

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

 

250

250

 

 

 

кількість методик

30

30

 

 

 

2) розроблення методики відбору програмного забезпечення з відкритим кодом для формування базових комплектів програмного забезпечення з відкритим кодом

 

- " -

 

 

 

 

 

Держінформнауки

 

300

300

 

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

 

150

150

 

 

 

кількість звітів

1

1

 

 

 

3) вивчення питання щодо визначення шляхів створення та розвитку інфраструктури для формування та розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

- " -

150

150

 

 

 

кількість стандартів

12

 

4

4

4

4) розроблення стандартів створення та використання програмного забезпечення з відкритим кодом

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

Держінформнауки

 

360

 

120

120

120

МОН

 

120

 

40

40

40

- " -

10

 

2

4

4

5) розроблення та впровадження відкритих стандартів, використання програмного забезпечення, що створюється на замовлення органів державної влади

 

- " -

 

 

 

 

 

Держінформнауки

 

280

 

40

120

120

МОН

 

120

 

40

40

40

кількість глосаріїв

1

 

1

 

 

6) підготовка глосарія з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

державний бюджет

150

 

150

 

 

інші джерела

50

 

50

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

2080

1000

440

320

320

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

2030

1000

390

320

320

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

50

 

50

 

 

3. Створення інфраструктури формування та розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість програмно-технічних комплексів

1

1

 

 

 

1) створення програмно-технічного комплексу реєстру програмного забезпечення, що використовується в органах державної влади, з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації

- " -

державний бюджет

450

450

 

 

 

кількість записів, тис. одиниць

286

 

86

100

 100

2) забезпечення ведення реєстру програмного забезпечення, що використовується в органах державної влади

- " -

- " -

300

 

90

105

105

кількість робочих місць, на яких використовується програмне забезпечення з відкритим кодом

120

20

100

 

 

3) реалізація пілотного проекту з використання програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

- " -

360

60

300

 

 

кількість комплексів

1

 

1

 

 

4) створення дослідного комплексу для тестування програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

державний бюджет

560

 

560

 

 

кількість програмних засобів

120

 

20

40

60

5) створення програмних засобів для забезпечення доступу до устатковання, визначення сумісності та переведення даних із форматів інформаційних систем (баз даних), створених з використанням пропрієтарного програмного забезпечення, до форматів інформаційних систем (баз даних), створених з використанням програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

державний бюджет

1270

 

280

410

580

інші джерела

700

 

 

260

440

кількість складових частин інфраструктури

3

 

3

 

 

6) створення технічної, технологічної та методологічної складових частин інфраструктури формування та розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

державний бюджет

300

 

300

 

 

кількість інтерфейсів

30

 

10

10

10

7) розроблення та впровадження єдиних прикладних програмних інтерфейсів, плагінів та динамічних бібліотек, необхідних для забезпечення сумісності форматів даних

- " -

державний бюджет

800

 

300

250

250

інші джерела

100

 

 

50

50

кількість систем

1

 

 

1

 

8) створення автоматизованої системи проведення моніторингу наявності в Інтернеті оновлених версій програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

державний бюджет

250

 

 

250

 

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

5090

510

1830

1325

1425

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

4290

510

1830

1015

935

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

800

 

 

310

490

4. Координація діяльності органів державної влади та надання державної підтримки інфраструктури формування та розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість методичних рекомендацій та довідників

15

 

 

5

10

1) розроблення методичних рекомендацій та довідників з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

державний бюджет

450

 

 

150

300

кількість вимог та специфікацій

10

 

 

10

 

2) розроблення загальних вимог та специфікацій щодо переведення даних з форматів інформаційних систем (баз даних), створених з використанням пропрієтарного програмного забезпечення, до форматів інформаційних систем (баз даних), створених з використанням програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

- " -

300

 

 

300

 

кількість нормативних документів

8

 

 

6

2

3) розроблення нормативних документів з питань впровадження та використання програмного забезпечення з відкритим кодом

 

- " -

 

 

 

 

 

Держінформнауки

 

210

 

 

150

60

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

 

250

 

 

250

 

кількість бюлетенів

12

 

4

4

4

4) підготовка, випуск та розповсюдження в органах державної влади інформаційних бюлетенів щодо використання програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

державний бюджет

300

 

100

100

100

кількість послуг

40

10

10

10

10

5) забезпечення надання незалежними експертами консультативних послуг

- " -

- " -

640

160

160

160

160

відсоток наповнення реєстру

100

14

28

29

29

6) ведення та забезпечення функціонування реєстру компаній, які надають послуги з підтримки та використання програмного забезпечення з відкритим кодом, з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації

- " -

- " -

336

48

96

96

96

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2486

208

356

1206

716

5. Створення локалізованого базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом, адаптованого до потреб органів державної влади

кількість пропозицій

8

8

 

 

 

1) проведення аналізу пропозицій щодо використання в органах державної влади базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

- " -

360

360

 

 

 

кількість складових частин базового комплекту

20

 

20

 

 

2) відбір та локалізація першої версії базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

державний бюджет

1250

 

1250

 

 

інші джерела

350

350

 

 

 

кількість експертних висновків

20

 

20

 

 

3) проведення експертизи першої версії базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

державний бюджет

800

 

800

 

 

кількість документів

160

 

 

160

 

4) розроблення проектної та програмної документації щодо складових частин базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

державний бюджет

1700

 

 

1700

 

інші джерела

500

 

 

500

 

кількість складових частин базового комплекту

80

 

 

40

40

5) локалізація та оновлення нової версії базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

державний бюджет

2535

 

 

1300

1235

інші джерела

465

 

 

200

265

кількість експертних висновків

80

 

 

40

40

6) проведення експертизи нової версії базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

державний бюджет

1600

 

 

800

800

кількість документів

640

 

 

320

320

7) внесення до проектної та програмної документації змін щодо складових частин базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

- " -

2560

 

 

1280

1280

кількість методик

20

 

20

 

 

8) розроблення методики проведення тестування програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

державний бюджет

900

 

900

 

 

інші джерела

200

 

200

 

 

кількість протестованих компонентів

100

 

20

40

 40

9) проведення тестування компонентів програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

державний бюджет

2140

 

480

960

700

інші джерела

260

 

 

 

260

кількість програмних засобів

5

 

1

2

2

10) розроблення програмних засобів для автоматизованого встановлення програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

державний бюджет

120

 

24

48

48

кількість примірників базового комплекту

3178

 

 

610

2568

11) формування, оновлення та розповсюдження локалізованих примірників базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

державний бюджет

143

 

 

27

116

кількість комплектів документів

1

 

1

 

 

12) формування комплекту документів, необхідних для використання офісного додатка з відкритим кодом

- " -

- " -

80

80

 

 

 

кількість примірників офісних додатків

152

152

 

 

 

13) формування та розповсюдження офісного додатка з відкритим кодом

- " -

- " -

14

14

 

 

 

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

 

15977

804

3654

6815

4704

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

14202

454

3454

6115

4179

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1775

350

200

700

525

6. Створення загальнодоступного інформаційного ресурсу для оприлюднення відомостей про програмне забезпечення з відкритим кодом і його технічної підтримки

кількість веб-порталів

1

 

 

1

 

1) створення веб-порталу з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації

- " -

державний бюджет

450

 

 

450

 

кількість матеріалів та інструкцій

510

 

 

255

255

2) розміщення на веб-порталі методичних матеріалів та інструкцій щодо використання програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

- " -

280

 

 

140

140

кількість форумів

1

 

 

1

 

3) організація загальнодоступного форуму в режимі реального часу з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

- " -

40

 

 

40

 

кількість систем

 

 

 

 

 

4) створення та впровадження
автоматизованої системи:

Держінформнауки

державний бюджет

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

проведення моніторингу та збору інформації про використання програмного забезпечення з відкритим кодом з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації

 

 

50

 

 

50

 

1

 

 

 

1

електронного розміщення замовлень на розроблення програмного забезпечення з відкритим кодом з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації

 

 

150

 

 

 

150

кількість курсів

20

 

10

10

 

5) організація курсів перепідготовки державних службовців з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом за дистанційною формою навчання

Нацдержслужба

- " -

150

 

75

75

 

кількість програмно-технічних комплексів

1

 

 

1

 

6) створення програмно-технічного комплексу з підтримки програмного забезпечення з відкритим кодом в органах державної влади

Держінформнауки

державний бюджет

900

 

 

900

 

інші джерела

100

 

 

100

 

кількість запитів, тис. одиниць

60

 

 

20

40

7) забезпечення функціонування програмно-технічного комплексу з оброблення запитів органів державної влади щодо використання програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

державний бюджет

3250

 

 

1250

2000

інші джерела

500

 

 

 

500

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

 

5870

 

75

3005

2790

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

5270

 

75

2905

2290

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

600

 

 

100

500

7. Створення загальнодержавного фонду алгоритмів та програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість документів

5

 

 

2

3

1) розроблення нормативних та розпорядчих документів і регламентів

Держінформнауки

 

 

 

 

 

 

кількість сховищ

1

 

1

 

 

2) створення сховища еталонного зберігання проектної документації щодо програмного забезпечення з відкритим кодом та відповідного програмного забезпечення разом з комплексною системою захисту інформації з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації

Держінформнауки

державний бюджет

450

 

450

 

 

інші джерела

200

 

200

 

 

Адміністрація Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації

державний бюджет

360

 

300

60

 

кількість об'єктів у сховищі

800

 

 

400

400

3) забезпечення функціонування сховища

Держінформнауки

державний бюджет

816

 

 

408

408

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

 

1826

 

950

468

408

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1626

 

750

468

408

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

200

 

200

 

 

8. Організація навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість курсів

20

10

10

 

 

1) організація курсів підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

МОН
Нацдержслужба

державний бюджет

2600

1300

1300

 

 

кількість систем

1

 

1

 

 

2) створення дистанційної системи інтерактивної презентації мультимедійних навчальних матеріалів

Держінформнауки

- " -

900

 

900

 

 

кількість курсів

20

 

 

 

20

3) проведення атестації курсів дистанційної підготовки та перепідготовки державних службовців

МОН

державний бюджет

1170

 

 

 

1170

інші джерела

130

 

 

 

130

кількість державних службовців, осіб

120

 

 

20

100

4) проведення навчання державних службовців, що беруть участь у реалізації пілотного проекту з використання програмного забезпечення з відкритим кодом

Нацдержслужба

державний бюджет

24

 

 

4

20

Разом за завданням 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4824

1300

2200

4

1320

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

4694

1300

2200

4

1190

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

130

 

 

 

130

9. Популяризація програмного забезпечення з відкритим кодом та сприяння його розповсюдженню

кількість звітів

8

2

2

2

2

1) вивчення світового досвіду використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

державний бюджет

768

192

192

192

192

кількість вітчизняних і міжнародних заходів

9

 

3

3

3

2) організація та участь українських делегацій у вітчизняних і міжнародних симпозіумах, конференціях та семінарах з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

державний бюджет

810

 

270

270

270

інші джерела

300

 

100

100

100

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

державний бюджет

405

 

135

135

135

інші джерела

50

 

50

 

 

кількість заходів

9

 

3

3

3

3) здійснення заходів з популяризації використання програмного забезпечення з відкритим кодом, зокрема через засоби масової інформації та Інтернет

Держінформнауки

державний бюджет

120

 

40

40

40

кількість публікацій

20

 

4

8

8

4) підготовка порівняльних характеристик пропрієтарного програмного забезпечення і програмного забезпечення з відкритим кодом та публікація їх у засобах масової інформації та Інтернеті

- " -

- " -

360

 

72

144

144

кількість буклетів і довідників

9

 

3

3

3

5) випуск і розповсюдження буклетів, довідників з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

Держінформнауки

державний бюджет

450

 

150

150

150

інші джерела

250

 

150

50

50

кількість публікацій

9

 

3

3

 3

6) висвітлення у засобах масової інформації відомостей про хід виконання Державної цільової науково-технічної програми використання програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 - 2015 роки

- " -

державний бюджет

27

 

9

9

9

кількість тренінгів

30

 

30

 

 

7) проведення тренінгів з питань встановлення та використання програмного забезпечення з відкритим кодом

- " -

- " -

150

 

150

 

 

Разом за завданням 9

 

 

 

 

 

 

 

 

3690

192

1318

1090

1090

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

3090

192

1018

940

940

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

600

 

300

150

150

Разом за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

41843

4014

10823

14233

12773

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

37688

3664

10073

12973

10978

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

4155

350

750

1260

1795

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість нормативно-правових актів

одиниць

4

1

2

1

 

2. Виконання науково-дослідних робіт з розроблення та використання програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість документів

- " -

2

1

1

 

 

кількість методик

- " -

30

30

 

 

 

кількість звітів

- " -

1

1

 

 

 

кількість стандартів

- " -

22

 

6

8

8

кількість глосаріїв

- " -

1

 

1

 

 

3. Створення інфраструктури формування та розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість програмно-технічних комплексів

- " -

1

1

 

 

 

кількість записів

тис.
одиниць

286

 

86

100

100

кількість робочих місць, на яких використовується програмне забезпечення з відкритим кодом

одиниць

120

20

100

 

 

кількість комплексів

- " -

1

 

1

 

 

кількість програмних засобів

одиниць

120

 

20

40

60

кількість складових частин інфраструктури

- " -

3

 

3

 

 

кількість інтерфейсів

- " -

30

 

10

10

10

кількість систем

- " -

1

 

 

1

 

4. Координація діяльності органів державної влади та надання державної підтримки інфраструктури формування та розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість методичних рекомендацій та довідників

- " -

15

 

 

5

10

кількість вимог та специфікацій

- " -

10

 

 

10

 

кількість нормативних документів

- " -

8

 

 

6

2

кількість бюлетенів

- " -

12

 

4

4

4

кількість послуг

- " -

40

10

10

10

10

відсоток наповнення реєстру

відсотків

100

14

28

29

29

5. Створення локалізованого базового комплекту програмного забезпечення з відкритим кодом, адаптованого до потреб органів державної влади

кількість пропозицій

одиниць

8

8

 

 

 

кількість складових частин базового комплекту

- " -

100

 

20

40

40

кількість експертних висновків

- " -

100

 

20

40

40

кількість документів

- " -

800

 

 

480

320

кількість методик

- " -

20

 

20

 

 

кількість протестованих компонентів

одиниць

100

 

20

40

40

кількість програмних засобів

- " -

5

 

1

2

2

кількість примірників базового комплекту

- " -

3718

 

 

610

2568

кількість комплектів документів

- " -

2

 

2

 

 

кількість примірників офісних додатків

- " -

152

152

 

 

 

6. Створення загальнодоступного інформаційного ресурсу для оприлюднення відомостей про програмне забезпечення з відкритим кодом і його технічної підтримки

кількість веб-порталів

- " -

1

 

 

1

 

кількість матеріалів та інструкцій

- " -

510

 

 

255

255

кількість форумів

- " -

1

 

 

1

 

кількість систем

- " -

2

 

 

 

2

кількість курсів

- " -

20

 

10

10

 

кількість програмно-технічних комплексів

- " -

1

 

 

1

 

кількість запитів

тис.
одиниць

60

 

 

20

40

7. Створення загальнодержавного фонду алгоритмів та програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість документів

одиниць

5

 

 

2

3

кількість сховищ

- " -

1

 

1

 

 

кількість об'єктів у сховищі

- " -

800

 

 

400

400

8. Організація навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань використання програмного забезпечення з відкритим кодом

кількість курсів

одиниць

40

10

10

 

20

кількість систем

- " -

1

 

1

 

 

кількість державних службовців

осіб

120

 

 

20

100

9. Популяризація програмного забезпечення з відкритим кодом та сприяння його розповсюдженню

кількість звітів

одиниць

8

2

2

2

2

кількість вітчизняних і міжнародних заходів

- " -

9

 

3

3

3

кількість заходів

- " -

9

 

3

3

3

кількість публікацій

- " -

20

 

4

8

8

кількість буклетів і довідників

- " -

9

 

3

3

3

кількість тренінгів

- " -

30

 

30

 

 

кількість публікацій

- " -

9

 

3

3

3

____________

Опрос