Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2007 г. N 1155

КМ Украины
Постановление КМ от 23.11.2011 № 1196
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2011 р. N 1196

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 72, ст. 2708; 2009 р., N 73, ст. 2505) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155

1. У постанові:

у назві та тексті постанови цифри "2008 - 2012" замінити цифрами "2008 - 2017";

у тексті постанови слова "Міністерству економіки" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі", а слова "Міністерство освіти і науки" в усіх відмінках - словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному відмінку.

2. У Державній цільовій науково-технічній та соціальній програмі "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки, затвердженій зазначеною постановою:

1) у назві Програми цифри "2008 - 2012" замінити цифрами "2008 - 2017";

2) розділ "Загальна частина" виключити;

3) у розділі "Мета Програми" слова "забезпечення створення правових, економічних і організаційних умов для активізації" замінити словом "активізація";

4) розділи "Шляхи і способи розв'язання проблеми" та "Завдання і заходи" викласти у такій редакції:

"Шляхи і способи розв'язання проблеми

Активізація наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом забезпечується шляхом:

розвитку дослідницької діяльності в університетах;

збільшення обсягу фінансування на оновлення матеріально-технічної бази університетів;

залучення молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових досліджень і розробок, розвитку провідних наукових шкіл;

підготовки українських учених до ефективної конкурентної боротьби за гранти Рамкової програми ЄС;

надання університетам статусу дослідницького, підтримання розвитку науково-навчальних центрів, що здійснюють поглиблену наукову підготовку висококваліфікованих фахівців та забезпечують виконання конкурентоспроможних наукових розробок.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок;

підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової діяльності університетів;

інтеграція вітчизняних університетів у європейський науково-освітній простір.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.";

5) у розділі "Очікувані результати, ефективність Програми":

абзац другий викласти у такій редакції:

"зміцнити престиж української науки, залучити молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових досліджень і розробок: збільшити питому вагу дослідників у віці до 35 років до 40 відсотків;";

доповнити розділ після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

"сприяти формуванню конкурентоспроможного вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок;

збільшити частку інноваційно-активних підприємств за рахунок демонстраційного ефекту виконання Програми як необхідної умови підвищення конкурентоспроможності національної економіки;

підвищити привабливість професійної діяльності у вітчизняному секторі наукових досліджень і розробок, збільшити у 2 рази чисельність молодих спеціалістів, залучених до проведення наукових досліджень і розробок.".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом одинадцятим;

6) в абзаці четвертому розділу "Обсяги та джерела фінансування" цифри і слова "478,2 млн. гривень" замінити цифрами і словами "473,2 млн. гривень", а цифри і слова "47,1 млн. гривень" - цифрами і словами "52,1 млн. гривень".

3. Додатки 1 - 3 до Програми викласти у редакції, що додається.

  

ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 548 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2182).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155.

3. Державний замовник-координатор - МОНмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації, наукові установи.

6. Строк виконання Програми: 2008 - 2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

473,2

0,15

7,4

7,4

7,15

22,4

85,4

85,4

85,4

85,4

87,1

Інші джерела

52,1

 

 

 

 

2

9,8

9,8

9,8

9,8

10,9

Усього

525,3

0,15

7,4

7,4

7,15

24,4

95,2

95,2

95,2

95,2

98

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет та інше)

Прогноз-
ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок університетів

кількість новітніх структурних підрозділів та форм діяльності

15

 

 

 

 

2

2

3

3

3

2

забезпечення продуктивної діяльності науково-навчальних центрів як осередків науки і освіти, поєднання потенціалу сформованих відомих наукових шкіл, обдарованої молоді, новітніх форм навчання, наукової роботи та інноваційної діяльності, впровадження результатів науково-технічних розробок

МОНмолодь-
спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частка оновленої матеріально-технічної бази наукових досліджень дослідницьких університетів, науково-навчальних центрів, відсотків

20

 

0,1

0,1

0,1

4,2

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

зміцнення матеріально-технічної бази дослідницьких університетів, науково-навчальних центрів

- " -

державний бюджет

83,8

 

5,2

5,2

3,6

18,7

10,2

10,2

10,2

10,2

10,3

інші джерела

6,6

 

 

 

 

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

кількість наукових і науково-технічних проектів

50

 

2

7

 

9

 

12

 

12

8

виконання наукових і науково-технічних проектів у дослідницьких університетах, науково-навчальних центрах

- " -

державний бюджет

111,1

0,15

2,2

2,2

3,55

2,9

20

20

20

20

20,1

кількість проектів, досліджень

10

 

 

 

 

 

 

4

 

4

2

проведення досліджень з використанням унікальних стендів і установок, а також унікальних об'єктів наукової інфраструктури (включаючи обсерваторії, ботанічні сади, науково-технічні музеї тощо), наукових організацій і вищих навчальних закладів із залученням студентів та молодих вчених віком до 35 років

МОНмолодь-
спорт

державний бюджет

56,6

 

 

 

 

 

11,3

11,3

11,3

11,3

11,4

інші джерела

5,4

 

 

 

 

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Разом за завданням 1

263,5

0,15

7,4

7,4

7,15

23,6

43,5

43,5

43,5

43,5

43,8

у тому числі

державний бюджет

251,5

0,15

7,4

7,4

7,15

21,6

41,5

41,5

41,5

41,5

41,8

інші джерела

12

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

2. Підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової діяльності університетів

кількість комплексних проектів з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

25

 

 

 

 

 

5

5

5

5

5

реалізація комплексних проектів науково-навчальних центрів та дослідницьких університетів з розроблення новітніх технологій, призначених для подальшої їх комерціалізації

- " -

державний бюджет

53,4

 

 

 

 

 

10,6

10,6

10,6

10,6

11

інші джерела

8,4

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,6

1,6

2

кількість новітніх технологій

30

 

 

 

 

 

6

6

6

6

6

кількість науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт

35

 

 

 

 

 

7

7

7

7

7

проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт за тематикою, запропонованою представниками ділових кіл

- " -

державний бюджет

15,6

 

 

 

 

 

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

інші джерела

15,6

 

 

 

 

 

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

кількість центрів колективного користування новітнім науковим обладнанням

10

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

утворення та забезпечення функціонування центрів колективного користування новітнім науковим обладнанням

МОНмолодь-
спорт

державний бюджет

95,4

 

 

 

 

 

18,9

18,9

18,9

18,9

19,8

інші джерела

8,4

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,6

1,6

2

кількість закладів - користувачів новітнім науковим обладнанням центрів колективного користування

130

 

 

 

 

 

25

25

25

25

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

196,8

 

 

 

 

 

38,9

38,9

38,9

38,9

41,2

у тому числі

державний бюджет

164,4

 

 

 

 

 

32,6

32,6

32,6

32,6

34

інші джерела

32,4

 

 

 

 

 

6,3

6,3

6,3

6,3

7,2

3. Інтеграція вітчизняних університетів у європейський науково-освітній простір

кількість міжнародних проектів, грантів

10

 

 

 

 

 

 

4

 

4

2

виконання спільних науково-дослідних робіт науково-навчальних центрів, дослідницьких університетів разом із зарубіжними науковими організаціями та установами

- " -

державний бюджет

51

 

 

 

 

 

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

інші джерела

7,7

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

збільшення кількості спожитих статей, відсотків

40

 

 

 

 

6,5

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

забезпечення доступу науково-навчальних центрів, дослідницьких університетів до інформаційної інфраструктури зберігання та передачі нових знань

- " -

державний бюджет

3

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

кількість студентів (магістрантів), молодих учених, які взяли участь у конференціях

200

 

 

 

 

25

35

35

35

35

35

підтримання участі студентів та молодих учених у міжнародних конференціях, семінарах і симпозіумах

МОНмолодь-
спорт

державний бюджет

3,3

 

 

 

 

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Разом за завданням 3

65

 

 

 

 

0,8

12,8

12,8

12,8

12,8

13

у тому числі

державний бюджет

57,3

 

 

 

 

0,8

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

інші джерела

7,7

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

Усього за Програмою

 

525,3

0,15

7,4

7,4

7,15

24,4

95,2

95,2

95,2

95,2

98

у тому числі

державний бюджет

473,2

0,15

7,4

7,4

7,15

22,4

85,4

85,4

85,4

85,4

87,1

інші джерела

52,1

 

 

 

 

2

9,8

9,8

9,8

9,8

10,9

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2017 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Зміцнення престижу української науки, залучення молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових досліджень і розробок: збільшення питомої ваги дослідників у віці до 35 років до 40 відсотків

кількість молодих вчених віком до 35 років, які взяли участь у виконанні наукових проектів

1070

 

 

 

 

120

130

150

200

220

250

кількість студентів (магістрантів), молодих учених, які взяли участь у конференціях

200

 

 

 

 

25

35

35

35

35

35

2. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок університетів

кількість новітніх структурних підрозділів та форм діяльності

15

 

 

 

 

2

2

3

3

3

2

частка оновленої матеріально-технічної бази дослідницьких університетів, науково-навчальних центрів, відсотків

20

 

0,1

0,1

0,1

4,2

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

збільшення частки патентної спроможності науково-навчальних центрів за результатами виконання наукових проектів, відсотків

50

 

 

 

 

5

7

8

8,5

10,5

11

3. Підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової діяльності університетів

кількість комплексних проектів з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

25

 

 

 

 

 

5

5

5

5

5

кількість новітніх технологій

30

 

 

 

 

 

6

6

6

6

6

кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

35

 

 

 

 

 

7

7

7

7

7

кількість центрів колективного користування новітнім науковим обладнанням

10

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

кількість закладів - користувачів новітнім науковим обладнанням центрів колективного користування

130

 

 

 

 

 

25

25

25

25

30

4. Провадження інноваційної діяльності науково-навчальних центрів, забезпечення високої результативності виконання наукових розробок з подальшою їх активною комерціалізацією

збільшення частки інноваційно-активних підприємств за рахунок демонстраційного ефекту виконання Програми як необхідної умови підвищення конкурентоспроможності національної економіки, відсотків

20

 

 

 

 

1

2

3

4

5

5

____________

Опрос