Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 июля 2006 г. N 1001

КМ Украины
Постановление КМ от 16.11.2011 № 1190
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2011 р. N 1190

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 року N 385)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2132; 2007 р., N 39, ст. 1545) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 71

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001

1. У постанові:

1) у пунктах 3 і 4 слова "Міністерству економіки" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі";

2) у пункті 5 слова "Міністерство регіонального розвитку та будівництва" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі".

2. У Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженій зазначеною постановою:

1) розділ II доповнити абзацами такого змісту:

"Розв'язання зазначених проблем ускладнюється у зв'язку з низьким рівнем ефективності системи державного управління регіональним розвитком, що спричинене:

недооцінкою державної регіональної політики як невід'ємної складової соціально-економічної політики;

незавершеністю формування нормативно-правової бази з питань державної регіональної політики; ефективних та дієвих механізмів регулювання взаємовідносин центральних органів виконавчої влади з регіонами та регіонів між собою;

безсистемністю, фрагментарністю застосування визначених на законодавчому рівні інструментів стимулювання розвитку регіонів;

відсутністю єдиної системи стратегічного планування та механізму узгодження стратегічних пріоритетів розвитку держави та регіонів;

недосконалістю адміністративно-територіального устрою.

Період світової кризи призвів до загострення негативних наслідків структурної регіональної політики, засвідчив неготовність регіонів до фінансово-економічних викликів.

З метою подолання наслідків світової кризи, прискорення економічного і соціального розвитку держави здійснюється виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава". Під час виконання Програми застосовуються регулівні механізми та забезпечується коригування державної регіональної політики з урахуванням кращого досвіду європейських держав з метою створення умов для реалізації регіонами власного ресурсного потенціалу, зменшення диспропорцій у рівні їх розвитку, підвищення добробуту населення.";

2) пункт 4 розділу IV доповнити абзацами такого змісту:

"Пріоритетний напрям - створення з урахуванням досвіду країн ЄС сучасної ефективної системи державного управління регіональним розвитком, спрямованої на забезпечення зменшення регіональних диспропорцій, підвищення конкурентоспроможності регіонів, надання високоякісних послуг населенню.

Досягнення цілей Стратегії передбачає виконання таких завдань:

визначення на законодавчому рівні вимог до сучасної системи державного управління регіональним розвитком;

створення єдиної системи стратегічного планування і прогнозування розвитку держави та її регіонів на основі забезпечення єдиного підходу з урахуванням пріоритетів та складових, що визначають специфіку розвитку кожного регіону;

формування ефективного та прозорого механізму фінансового забезпечення регіонального розвитку;

створення законодавчої бази для вдосконалення системи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Досягнення зазначених цілей забезпечить:

визначення на законодавчому рівні засад державної регіональної політики, яка передбачає застосування сучасних ефективних інноваційних інструментів, форм та методів державного управління для розв'язання проблем розвитку регіонів з урахуванням кращого досвіду європейських держав;

створення взаємоузгодженої системи стратегічного планування і прогнозування розвитку держави та її регіонів шляхом:

- визначення на законодавчому рівні системи стратегічних планових і прогнозних документів, процедури їх розроблення та реалізації на всіх рівнях територіальної організації влади;

- запровадження інструменту стимулювання розвитку регіонів на основі договірних стосунків між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

- створення дієвого механізму координації діяльності та узгодження галузевих програм розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної регіональної політики;

- формування державної системи моніторингу та оцінки впливу секторальної політики органів виконавчої влади на розвиток територій;

- законодавче врегулювання запровадження середньострокового планування місцевих бюджетів;

- поширення кращого світового досвіду застосування організаційних та інституціональних механізмів реалізації державної та регіональних стратегій розвитку;

підвищення ефективності та прозорості механізму фінансового забезпечення регіонального розвитку через:

- законодавче врегулювання диверсифікації джерел та форм фінансування регіонального розвитку; запровадження нових підходів до надання бюджетних коштів на цілі регіонального розвитку;

- створення умов для усунення бар'єрів у співпраці України з європейськими організаціями, фондами та інституціями, що здійснюють фінансову підтримку регіонального розвитку;

- широке залучення приватного капіталу для фінансування регіональних та міжрегіональних проектів;

- законодавче врегулювання питань удосконалення системи моніторингу та оцінювання ефективності використання бюджетних коштів, підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади за ефективне використання ресурсів, передбачених для розв'язання соціально-економічних проблем регіонів;

розроблення концептуальних засад удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;

створення нормативно-правової бази для підвищення потенціалу розвитку територіальних громад.";

3) у розділі V:

пункт 1 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"законодавче визначення вимог до сучасної системи державного управління регіональним розвитком шляхом розроблення проекту Закону України "Про основні засади державної регіональної політики";

формування державної системи моніторингу та оцінки впливу секторальної політики центральних органів виконавчої влади на розвиток територій;

запровадження оцінки ефективності досягнення пріоритетів державної регіональної політики, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на основі вироблених критеріїв, показників та постійного моніторингу їх досягнення;".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим;

абзац сьомий після слів "програмування та планування" доповнити словами "шляхом розроблення та прийняття Закону України "Про державне стратегічне планування";

пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"З метою узгодження галузевих програм розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної політики регіонального розвитку утворюється координаційна міжвідомча комісія з питань регіонального розвитку при Кабінеті Міністрів України.".

У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим;

пункт 3 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Державний фонд регіонального розвитку, який формується у складі державного бюджету як окрема програма для здійснення видатків на фінансування середньо- та довгострокових інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів, а також для забезпечення ефективної реалізації державної регіональної політики.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами десятим - двадцять другим;

4) розділ VI після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"оптимізація нормативно-правової бази, що визначає систему стратегічних планових та прогнозних документів, процедури їх розроблення та реалізації на всіх рівнях територіальної організації влади;

створення дієвого механізму координації діяльності та узгодження галузевих і секторальних програм розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної політики регіонального розвитку;

диверсифікація джерел та форм фінансування регіонального розвитку шляхом створення Державного фонду регіонального розвитку;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять другим;

5) в абзацах п'ятому і шостому розділу VIII слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку".

____________

Опрос