Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Устава Национального университета "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

КМ Украины
Постановление КМ, Устав от 14.09.2011 № 962
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2011 р. N 962

Київ

Про затвердження Статуту Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 вересня 2014 року N 397)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Статут Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1612 "Деякі питання Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2196; 2007 р., N 73, ст. 2726).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СТАТУТ
Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Загальна частина

1. Цей Статут регламентує діяльність Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (далі - Університет).

2. Повне найменування Університету:

українською мовою - Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

російською мовою - Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого";

англійською мовою - National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine";

французькою мовою - L'universit Nationale "Acadmie de Droit de l'Ukraine Yaroslav le Sage";

німецькою мовою - Nationale Universitt "Ukrainische Jaroslaw der Weise Juraakademie".

Університет утворений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 2213 "Про реорганізацію Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3359) шляхом перетворення в Університет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Згідно з Указом Президента України від 24 грудня 2010 р. N 1194 "Про Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" за Університетом збережено статус національного.

3. Адреса Університету: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024.

4. Основними завданнями Університету є:

1) підготовка фахівців для правоохоронних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та для роботи в інших сферах юридичної практики;

2) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі державотворення та правознавства;

3) використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі;

4) утворення наукових парків як форм інтегрованого розвитку освіти, науки та юридичної практики;

5) підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних працівників;

6) формування у студентів високої культури та національної громадянської свідомості;

7) участь у розробленні нормативно-правових актів та провадження експертної діяльності в галузі права;

8) перепідготовка та підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних та інших працівників.

5. Самоврядність (автономія) Університету передбачає:

1) самостійне визначення форми навчання, форми та виду організації навчального процесу;

2) прийняття на роботу науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників;

3) надання додаткових освітніх послуг;

4) самостійне розроблення та виконання власних програм наукової і науково-виробничої діяльності;

5) самостійне визначення власної структури, зокрема утворення і припинення діяльності структурних підрозділів, що входять до його складу, в тому числі відокремлених;

6) провадження видавничої діяльності, забезпечення розвитку власної поліграфічної бази;

7) провадження на підставі відповідних договорів спільної діяльності з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

8) участь у роботі міжнародних організацій;

9) запровадження власної символіки та атрибутики;

10) право на звернення з ініціативою до органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення проектів нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також участь у роботі над відповідними проектами актів;

11) користування земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

6. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, банках, може набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Університет має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи та власну символіку.

7. Університет провадить освітню діяльність з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.

8. Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та цього Статуту.

9. Університет здійснює навчання громадян інших держав за міжнародними договорами, а також за окремими договорами з юридичними та фізичними особами.

10. Діяльність політичних партій та релігійних організацій в Університеті забороняється.

Участь науково-педагогічних та інших працівників, студентів, аспірантів, докторантів Університету в діяльності політичних партій та релігійних організацій за межами Університету або відмова від такої участі не може бути підставою для будь-якого обмеження їх прав.

11. Освітня та наукова діяльність в Університеті провадиться з дотриманням вимог законодавства про мови.

12. Університет користується пільгами, встановленими законодавством для навчальних закладів.

13. Втручання органів державної влади в навчальну, наукову, господарську та іншу діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених законом.

14. Структурні підрозділи Університету утворюються за основними напрямами його діяльності з метою забезпечення виконання покладених на нього завдань.

15. До складу Університету входять навчально-наукові, науково-дослідні та інші (в тому числі відокремлені) інститути, факультети (в тому числі відокремлені), кафедри, наукова бібліотека, лабораторії, центри, відділи, комплекси, підрозділи громадського харчування, інші структурні підрозділи.

16. Структурні підрозділи Університету провадять свою діяльність відповідно до положень, що затверджуються ректором Університету (далі - ректор).

17. Інститут (факультет) є основним організаційним та навчальним підрозділом Університету і утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Вченої ради Університету (далі - Вчена рада), що вводиться в дію наказом ректора.

Інститут (факультет) у своїй діяльності керується законодавством, цим Статутом та положенням про інститут (факультет), що затверджується ректором.

18. Кафедра є базовим структурним підрозділом Університету.

Кафедра об'єднує спеціалістів в одній або кількох споріднених галузях (напрямах) науки для професійного вирішення питань проведення наукової і навчально-методичної роботи. Кафедра провадить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін.

19. Кафедра утворюється, реорганізується та ліквідується відповідно до законодавства за рішенням Вченої ради.

20. До компетенції кафедри належать питання щодо:

1) організації та проведення навчально-виховної, наукової, науково-дослідної, науково-технічної та методичної роботи в межах, визначених ректором;

2) розподілу обсягу педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників кафедри;

3) проведення роботи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших працівників;

4) надання рекомендацій про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри;

5) участі у правовому вихованні населення, здійсненні заходів з підвищення рівня правової культури посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

6) надання правової допомоги органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, громадянам та їх об'єднанням.

Обсяг цивільної правоздатності Університету

21. Для виконання своїх завдань Університет має право:

1) визначати зміст (навчальні плани, програми тощо), форми та види організації навчального процесу з урахуванням державних стандартів вищої освіти;

2) формувати плани прийому студентів (аспірантів, докторантів) з урахуванням державного замовлення та договорів, укладених з підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

3) затверджувати в установленому законодавством порядку штатні розписи, визначати співвідношення між основними видами робіт (навчальною, науковою, методичною, організаційною) науково-педагогічних працівників Університету відповідно до положення про планування та облік їх навантаження, що затверджується ректором;

4) самостійно здійснювати перерозподіл навчального навантаження науково-педагогічних працівників з урахуванням результатів науково-дослідної, науково-інноваційної діяльності, методичної та організаційної роботи;

5) розробляти та виконувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;

6) проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження окремих галузевих механізмів правового регулювання суспільних відносин;

7) розробляти на договірних засадах проекти актів законодавства та інших юридичних документів, надавати висновки щодо таких проектів, а також ухвал та рішень вищих спеціалізованих судів, конституційних подань (звернень), готувати рекомендації щодо удосконалення правозастосовної практики;

8) визначати плани видань навчальної, наукової та іншої літератури, видавати навчальні посібники, підручники, конспекти та текст лекцій, монографії, збірники наукових праць, тези доповідей (повідомлень), матеріали конференцій тощо;

9) утворювати в установленому порядку державні екзаменаційні комісії та призначати їх голів;

10) установлювати та присуджувати почесні звання Університету;

11) запроваджувати нові форми організації і стимулювання праці з метою забезпечення максимального використання інтелектуального потенціалу працівників Університету відповідно до законодавства;

12) організовувати та проводити семінари, конференції та симпозіуми, в тому числі міжнародні;

13) укладати договори з підприємствами, установами та організаціями, у тому числі іноземними, для виконання основних завдань Університету;

14) удосконалювати власну мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

15) отримувати в установленому законодавством порядку кошти та інше майно (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;

16) здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

17) здійснювати інвестування в житлове будівництво, у тому числі шляхом пайової участі у такому будівництві;

18) брати участь у діяльності неурядових міжнародних організацій;

19) вступати до асоціацій, спілок та інших об'єднань, зокрема міжнародних, з метою підвищення якості підготовки фахівців, результативності наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури, забезпечення координації та кооперування діяльності, захисту своїх прав та інтересів;

20) користуватися земельними ділянками згідно із законодавством;

21) здавати в оренду будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, інвентар, прилади та обладнання;

22) надавати послуги у сфері громадського харчування;

23) надавати платні послуги в установленому законодавством порядку;

24) засновувати власні засоби масової інформації;

25) вирішувати інші питання відповідно до законодавства.

22. Трудовий колектив Університету складається з науково-педагогічних, наукових, педагогічних, інженерно-технічних та інших працівників.

23. Члени трудового колективу мають право на:

1) належні умови для провадження професійної діяльності, правовий та соціальний захист;

2) участь в обговоренні та вирішенні найважливіших питань діяльності Університету на загальних зборах (конференції) трудового колективу;

3) отримання інформації про прийняті рішення щодо провадження діяльності Університету, в тому числі накази та розпорядження ректора і керівників структурних підрозділів, рішення Вченої ради;

4) отримання надбавок, доплат до посадового окладу згідно із законодавством.

24. Члени трудового колективу зобов'язані:

1) виконувати вимоги законодавства, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, накази та розпорядження ректора і керівників структурних підрозділів, рішення Вченої ради;

2) дбати про піднесення авторитету Університету;

3) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

25. Інші права і обов'язки членів трудового колективу щодо оплати праці, робочого часу, відпочинку, соціальних гарантій, додаткових пільг та інших питань визначаються колективним договором відповідно до законодавства.

26. За досягнення високих результатів у праці члени трудового колективу в установленому порядку можуть бути заохочені згідно з Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим Статутом, а також представлені для нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

27. Науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, крім обов'язків, передбачених у пункті 24 цього Статуту, також зобов'язані:

1) особистим прикладом виховувати у студентів повагу до принципів загальнолюдської моралі, верховенства права, культурно-національних, духовних, історичних цінностей Українського народу;

2) створювати умови для засвоєння студентами навчальних програм, додержуватися педагогічної етики та моралі, поважати гідність студента, виявляти турботу про його культурний, духовний і фізичний розвиток.

28. Науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники приймаються на роботу на умовах та в порядку, встановлених законодавством.

29. Науково-педагогічні та педагогічні працівники проходять не рідше ніж один раз на п'ять років підвищення кваліфікації або стажування у відповідних наукових, науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах України та іноземних держав.

Педагогічні працівники проходять кожні п'ять років атестацію, за результатами якої визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються відповідні категорії та педагогічні звання.

30. Звільнення науково-педагогічних та педагогічних працівників у зв'язку із зміною організації навчального процесу, зміною обсягу робіт, зменшенням чисельності працівників здійснюється за ініціативою ректора лише після закінчення навчального року, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом).

Звільнення інших працівників, а також науково-педагогічних та педагогічних працівників на інших підставах здійснюється в установленому законодавством порядку.

31. Університет сприяє діяльності ради ветеранів війни і праці, яка утворюється в Університеті.

32. Студенти, аспіранти та докторанти Університету мають право на:

1) навчання і здобуття відповідного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;

2) користування навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Університету;

3) доступ до інформації, що забезпечує виконання освітньо-професійних програм;

4) навчання за індивідуальними навчальними планами, програмами і графіками в порядку, встановленому ректором;

5) участь у науковій та науково-дослідницькій діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

6) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу і науково-дослідницької діяльності, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

7) безпечні та нешкідливі умови для навчання;

8) забезпечення стипендією, місцями для проживання в гуртожитку в установленому законодавством порядку;

9) трудову діяльність в позанавчальний час;

10) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від науково-педагогічних та інших працівників Університету, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

11) отримання матеріальної та іншої допомоги в установленому порядку;

12) академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу (на іншу форму навчання в Університеті) в установленому законодавством порядку;

13) додаткову відпустку за місцем роботи та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

33. Студенти, аспіранти та докторанти Університету зобов'язані:

1) додержуватися законів, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету;

2) виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

34. За порушення вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, навчальної дисципліни, правил проживання в гуртожитку, невиконання інших вимог законодавства у сфері вищої освіти до студента можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу в порядку, встановленому Правилами внутрішнього розпорядку Університету.

35. З Університету студент може бути відрахований:

1) за власним бажанням;

2) за невиконання навчального плану;

3) за порушення умов контракту;

4) в інших випадках, передбачених законом.

Студенти можуть переривати навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу, в разі втрати права на відстрочку від неї тощо). Таким студентам надається академічна відпустка.

Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням з місцевою службою у справах дітей.

Управління Університетом, права та обов'язки ректора

36. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор.

37. Ректор призначається на посаду та звільняється з посади в установленому Законом України "Про вищу освіту" порядку.

38. Ректор:

1) вирішує самостійно в межах законодавства та відповідно до цього Статуту питання провадження діяльності Університету, затверджує його структуру та штатний розпис, несе відповідальність за результати його роботи;

2) видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету;

3) представляє Університет в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

4) є розпорядником майна і коштів Університету;

5) призначає на посаду та звільняє з посади проректорів, керівників структурних підрозділів Університету, інших працівників в установленому законодавством порядку;

6) здійснює розподіл обов'язків між першим проректором і проректорами, визначає службові обов'язки працівників Університету, затверджує їх посадові інструкції;

7) затверджує склад Вченої ради, науково-методичної ради, вчених рад інститутів (факультетів), інших робочих та дорадчих органів;

8) укладає в установленому порядку колективний договір з трудовим колективом Університету, забезпечує виконання його умов;

9) застосовує заходи морального та матеріального заохочення до працівників Університету, притягає їх до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством;

10) забезпечує створення безпечних та нешкідливих умов для навчання і праці в Університеті;

11) ухвалює рішення про відрахування з Університету або поновлення на навчанні студентів, переведення їх з однієї форми навчання на іншу (з одного інституту (факультету) в інший), припиняє та поновлює перебування в аспірантурі та докторантурі в установленому законодавством порядку;

12) забезпечує здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм, планів науково-дослідницької діяльності, якістю роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів;

13) здійснює контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни структурними підрозділами Університету;

14) забезпечує розроблення Правил внутрішнього розпорядку Університету, подає їх в установленому порядку на затвердження загальних зборів (конференції) трудового колективу;

15) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку структурних підрозділів Університету;

16) забезпечує дотримання законодавства про державну таємницю;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.

39. З метою підвищення ефективності управлінської діяльності, збереження та примноження кращих традицій, наступності, надання допомоги в удосконаленні навчального процесу, наукової та навчально-виховної роботи в Університеті вводиться посада почесного ректора.

На посаду почесного ректора може бути призначений ректор в разі виходу на пенсію, якщо він працював на такій посаді не менш як два строки підряд.

Оплата праці почесного ректора здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду кошторису Університету в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

Призначення на посаду почесного ректора здійснюється ректором за пропозицією Вченої ради.

Повноваження почесного ректора визначаються положенням про нього, що затверджується ректором.

40. Перший проректор і проректори призначаються на посаду та звільняються з посади ректором за пропозицією Вченої ради. Проректор, який відповідає за роботу із студентами, призначається на посаду та звільняється з посади за погодженням з органом студентського самоврядування Університету.

Відповідно до своєї компетенції проректори видають розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками, студентами, аспірантами та докторантами Університету.

41. Для вирішення основних питань діяльності в Університеті утворюються робочі та дорадчі органи (ректорат, Вчена рада, науково-методична рада тощо).

42. Ректорат утворюється для оперативного вирішення поточних питань провадження навчальної, наукової, фінансово-господарської та іншої діяльності Університету, що потребують колегіального обговорення.

43. Персональний склад Вченої ради затверджується ректором, при цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

Строк повноважень Вченої ради становить сім років.

44. До складу Вченої ради входять за посадою ректор (голова Вченої ради), перший проректор (заступник голови Вченої ради), проректори, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, головний бухгалтер, а також можуть бути обрані керівники інших структурних підрозділів, професори та інші працівники Університету.

45. Вчена рада:

1) подає ректорові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади проректорів;

2) ухвалює рішення щодо організації навчального процесу;

3) затверджує плани проведення наукових досліджень;

4) попередньо розглядає питання щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів Університету;

5) обирає на посади науково-педагогічних та наукових працівників Університету;

6) ухвалює рішення про присвоєння вчених звань, а також про присудження почесних вчених звань Університету та затверджує положення про такі звання;

7) визначає в установленому порядку з числа провідних викладачів та осіб, які навчаються в Університеті, кандидатів для призначення академічних стипендій Президента України, Верховної Ради України, а також інших стипендій;

8) встановлює норми обрання делегатів на загальні збори (конференцію) трудового колективу;

9) затверджує символіку Університету;

10) ухвалює рішення з інших питань діяльності Університету відповідно до законодавства та цього Статуту.

46. Засідання Вченої ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини її персонального складу.

47. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора.

48. Для забезпечення функціонування Університету та здійснення громадського контролю за його діяльністю утворюється Наглядова рада. Персональний склад Наглядової ради Університету затверджує МОНмолодьспорт.

Голова, його заступник та члени Наглядової ради Університету виконують свої обов'язки на громадських засадах. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

Наглядова рада розглядає питання перспективного розвитку Університету, надає допомогу у виконанні його завдань.

49. Безпосереднє управління діяльністю інституту (факультету) здійснює його директор (декан), який призначається на посаду та звільняється з посади ректором відповідно до рішення Вченої ради, що приймається таємним голосуванням.

Директор (декан) несе персональну відповідальність за результати роботи інституту (факультету).

Директор технікуму призначається на посаду та звільняється з посади ректором.

50. За поданням директора інституту (декана факультету), технікуму (далі - директор (декан) його заступники призначаються на посаду ректором. Директор (декан) здійснює функціональний розподіл обов'язків між своїми заступниками.

Відповідно до положення про інститут (факультет), технікум, що затверджується ректором, директор (декан) видає розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками директорату (деканату), науково-педагогічними, педагогічними працівниками, які викладають в інституті (на факультеті), технікумі, та особами, які навчаються в інституті (на факультеті), технікумі.

51. Вчена рада інституту (факультету) є колегіальним органом, персональний склад якої затверджується ректором.

Вчена рада інституту (факультету) діє відповідно до положення про неї, що затверджується ректором.

52. Основні організаційні, навчальні, методичні та наукові питання діяльності кафедри розглядаються на засіданні її науково-педагогічного складу.

53. Керівництво діяльністю кафедри здійснює завідувач кафедри.

Завідувач кафедри обирається за конкурсом Вченою радою шляхом таємного голосування.

54. Завідувач кафедри:

1) визначає педагогічне навантаження працівників кафедри;

2) подає ректорові пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади працівників кафедри, а також їх переведення на інші посади;

штатного розпису, заохочення працівників кафедри, а також застосування до них заходів дисциплінарного впливу;

3) здійснює інші повноваження, визначені ректором.

Органи громадського самоврядування

55. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є загальні збори (конференція) трудового колективу.

56. Загальні збори (конференція) трудового колективу:

1) розглядають проект колективного договору і ухвалюють рішення про надання голові профспілкового комітету повноважень щодо підписання зазначеного договору від імені трудового колективу;

2) заслуховують щороку перед початком навчального року доповідь ректора про результати навчальної та наукової роботи, фінансово-господарської діяльності та завдання Університету на наступний навчальний рік;

3) схвалюють Статут Університету та пропозиції щодо внесення змін до нього з наступним їх затвердженням Кабінетом Міністрів України;

4) обирають комісію з трудових спорів відповідно до трудового законодавства;

5) затверджують Правила внутрішнього розпорядку Університету;

6) затверджують положення про органи студентського самоврядування Університету;

7) висувають кандидатури для нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, державними преміями, присвоєння почесних звань;

8) ухвалюють рішення з інших питань діяльності Університету відповідно до законодавства та цього Статуту.

57. Загальні збори (конференція) трудового колективу вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини загальної кількості членів трудового колективу (обраних делегатів).

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх членів трудового колективу (обраних делегатів).

58. В Університеті функціонують органи студентського самоврядування, структура та система яких, а також питання, що належать до їх компетенції, визначаються положенням про студентське самоврядування Університету, що затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

59. Студентське самоврядування діє на рівні гуртожитку, групи, курсу, інституту, факультету, технікуму та Університету.

60. Органи студентського самоврядування:

1) приймають акти, що регламентують порядок їх організації та діяльності відповідно до положення про студентське самоврядування Університету;

2) проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

3) сприяють працевлаштуванню студентів, які навчаються в Університеті;

4) погоджують рішення про відрахування студентів та їх поновлення на навчання в Університеті;

5) виконують інші функції відповідно до Закону України "Про вищу освіту", цього Статуту та положення про студентське самоврядування Університету.

Організація навчального процесу

61. Навчальний процес в Університеті здійснюється відповідно до Закону України "Про вищу освіту", інших нормативно-правових актів, Правил внутрішнього розпорядку Університету, цього Статуту, наказів та розпоряджень ректора і рішень Вченої ради.

62. Метою організації навчального процесу в Університеті є високоякісна підготовка фахівців, створення здорових і безпечних умов для навчання, праці, побуту та відпочинку його учасників.

63. Навчальний процес в Університеті здійснюється у формі:

1) навчальних занять;

2) самостійної роботи;

3) практичної підготовки;

4) контрольних заходів.

64. Основними видами навчальних занять є:

1) лекція;

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

3) консультація.

Університет може визначати інші види навчальних занять, у тому числі ті, що пов'язані із запровадженням дистанційного навчання.

65. Для студентів денної форми навчання двічі на рік встановлюються канікули загальною тривалістю сім - десять тижнів.

66. Питання оцінювання знань студентів регламентуються відповідним положенням, що затверджується ректором.

67. Студенти, які не атестовані без поважних причин з дисциплін навчального плану поточного навчального року, на наступний курс не переводяться.

68. Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, допускаються до підсумкової державної атестації, за результатами якої вирішується питання щодо присвоєння випускникам відповідної кваліфікації з видачею диплома, що засвідчує здобуття вищої освіти та кваліфікації в Університеті за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

69. Студентам, які склали іспити не менш як з 75 відсотків усіх дисциплін навчального плану для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня з оцінкою "відмінно" (за національною шкалою оцінювання), а з інших дисциплін з оцінкою "добре" і пройшли підсумкову державну атестацію з оцінкою "відмінно", видається диплом про вищу освіту з відзнакою.

70. Організація навчального процесу аспірантів та докторантів Університету регламентується індивідуальними планами роботи, затвердженими в установленому порядку.

Наукова діяльність

71. Науковою діяльністю Університету є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і вжиття заходів до впровадження їх результатів у правозастосовну діяльність, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів, залучення молодих учених та студентів до проведення наукових досліджень.

72. Наукові дослідження проводяться згідно з планами, затвердженими Вченою радою.

Фінансування наукових досліджень та реалізація їх результатів здійснюється відповідно до законодавства.

73. Наукові дослідження проводяться у взаємодії з Національною академією наук, Національною академією правових наук та іншими науковими установами, підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, іншими громадськими науковими організаціями.

Для забезпечення ефективності наукових досліджень, їх гармонійного поєднання з навчальним процесом та впровадження у правозастосовчу діяльність професорсько-викладацьким складом Університету проводиться моніторинг виконання науково-дослідницької діяльності відповідно до планів, затверджених Вченою радою.

З метою оприлюднення результатів наукових досліджень в Університеті створюється інформаційний науковий ресурс (збірники наукових праць, серія вісників Університету, наукові журнали, монографії та інші видання, електронні навчальні комплекси), проводяться наукові та науково-практичні конференції, семінари, засідання за круглим столом, конкурси наукових робіт, виставки наукової літератури, інші заходи.

74. Наукові роботи виконуються кафедрами, науково-дослідними та іншими підрозділами Університету, науковими колективами, окремими ученими за договорами, державним замовленням, галузевими, міжгалузевими та іншими програмами і проектами.

75. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкти, отримані в результаті проведення наукових досліджень, що створені у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, належать працівникові (колективу працівників), який створив такий об'єкт, та Університетові спільно, якщо інше не передбачено договором.

76. Університет створює умови для ефективного проведення науково-дослідницької роботи студентів і молодих учених, їх стажування у провідних вітчизняних та зарубіжних університетах і наукових установах. Координацію наукових досліджень здійснюють студентське наукове товариство та рада молодих учених.

Міжнародна діяльність

77. З метою інтеграції до світової освітянської системи Університет:

1) установлює прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами та організаціями іноземних держав, укладає договори про співробітництво, реалізує спільні міжнародні проекти, набуває членства в асоціаціях та інших міждержавних об'єднаннях вищих навчальних закладів;

2) організовує виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав та міжнародними організаціями;

3) направляє за кордон у рамках міжнародних договорів України, міжнародних проектів, заснованих на договірній основі, і договорів, укладених Університетом з навчальними та науковими установами іноземних держав, студентів, аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників на навчання та стажування, у тому числі в порядку обміну, відповідно до законодавства;

4) залучає в установленому законодавством порядку іноземні інвестиції, благодійні внески і пожертвування;

5) здійснює обмін інформацією з питань правової освіти, обмін науковими публікаціями, навчально-методичними матеріалами, бібліографічною та довідковою літературою;

6) організовує та бере участь у проведенні міжнародних конференцій, симпозіумів та інших заходів;

7) утворює відповідно до законодавства разом з іноземними партнерами спільні центри, лабораторії, установи та організації, провадить інші види зовнішньоекономічної діяльності;

8) здійснює підготовку фахівців за магістерськими програмами спільно з вищими навчальними закладами іноземних держав.

Майно та кошти Університету

78. Майно Університету складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Університету.

79. За Університетом з метою забезпечення його діяльності, передбаченої цим Статутом, закріплені на праві оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання та інше державне майно.

80. Майно Університету, що забезпечує його діяльність, не може бути предметом застави.

81. Незалежно від джерел надходження коштів фінансування діяльності Університету здійснюється на основі таких принципів:

плановості;

цільового спрямування;

ефективного використання;

додержання режиму економії;

здійснення постійного контролю за використанням коштів.

82. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

83. Університет перераховує до спеціального фонду державного бюджету відповідно до бюджетного законодавства:

1) кошти, отримані:

як плата за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до укладених договорів (контрактів);

від надання додаткових освітніх послуг;

як плата за виконання науково-дослідницьких робіт та інших робіт, надання послуг на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

від реалізації продукції, виробленої в структурних підрозділах, надання в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;

2) надходження в іноземній валюті, у тому числі в результаті провадження зовнішньоекономічної діяльності;

3) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

4) інші не заборонені законодавством надходження.

84. Оподаткування матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що надходять до Університету як безповоротна фінансова допомога юридичних і фізичних осіб для провадження освітньої, наукової, спортивної діяльності, розвитку матеріально-технічної бази, здійснюється згідно з податковим законодавством.

85. Університет самостійно визначає плани розвитку своєї матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури.

Порядок звітності та здійснення контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності

86. Університет самостійно веде оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, складає статистичну звітність та подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством надано право на здійснення контролю за відповідними напрямами його діяльності.

87. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

88. Аудит діяльності Університету проводиться згідно із законодавством.

Порядок внесення змін до цього Статуту

89. Зміни до цього Статуту ухвалюються загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Припинення Університету

90. Припинення Університету здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) за рішенням Кабінету Міністрів України згідно із законодавством.

____________

Опрос