Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 10 августа в 1995 г. N 629 и от 4 октября в 1995 г. N 786

КМ Украины
Постановление КМ от 14.09.2011 № 961
действует с 20.09.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2011 р. N 961

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 і від 4 жовтня 1995 р. N 786

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 276; Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 23, N 52, ст. 2764; 2008 р., N 45, ст. 1469; 2011 р., N 59, ст. 2372) і від 4 жовтня 1995 р. N 786 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 57; Офіційний вісник України, 1998 р., N 20, ст. 742; 2000 р., N 3, ст. 84, N 49, ст. 2124; 2001 р., N 8, ст. 321; 2002 р., N 28, ст. 1320, N 47, ст. 2124; 2007 р., N 1, ст. 34; 2009 р., N 43, ст. 1453, N 55, ст. 1901; 2010 р., N 6, ст. 259, N 84, ст. 2959) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 і від 4 жовтня 1995 р. N 786

1. Пункт 2 Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629, доповнити абзацом такого змісту:

"Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дня її проведення, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786:

1) назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

"Про Методику розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу
";

"1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, що додається.";

2) у Методиці розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженій зазначеною постановою:

назву Методики викласти в такій редакції:

"МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу
";

у пункті 1 слова "і порядок" виключити;

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна.";

у пункті 4:

в абзаці першому:

у другому реченні слова "за перший місяць оренди" замінити словами "за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції";

у третьому реченні слова "З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць" замінити словами "З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць", а слова "плати за наступні місяці" - словами "плати за перший та наступні місяці";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.";

у пункті 5:

в абзаці першому формулу "Опл = Вз х Сор.ц," замінити такою формулою:

" Опл

=

оз + Внм) х Сор.ц
________________________________ ";
100

в абзаці другому слова "Вз - вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, грн.;" замінити словами "Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.";

у пункті 8:

в абзаці першому формулу "Опл = Вп х Сор" замінити такою формулою:

" Опл

=

Вп х Сор
_______________ ";
100

абзац третій виключити;

абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту: "Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл. міс.

=

Опл
______
12

х Ід.о. х Ім ,

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.";

абзац другий пункту 14 виключити;

додаток 1 до Методики викласти в такій редакції:

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств

Найменування

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси державних підприємств:

 

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об'єкти

10

";

у додатку 2 до Методики:

слова "до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна" замінити словами "до Методики";

у графі "Орендна ставка, відсотків":

у пункті 2 цифри "35" замінити цифрами "45";

у пункті 3 цифри "30" замінити цифрами "40";

у пункті 4 цифри "25" замінити цифрами "30";

пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

"офісних приміщень

антен";

у пункті 11:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"складів";

абзац восьмий виключити;

абзац другий пункту 13 виключити.

____________

Опрос