Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Координационного совета по вопросам развития казачества в Украине

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 01.08.2011 № 885
редакция действует с 21.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2011 р. N 885

Київ

Про утворення Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 серпня 2015 року N 564

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань розвитку козацтва в Україні у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань розвитку козацтва в Україні, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2000 р. N 395 "Про забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 715 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2000 р. N 395".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні

Міністр оборони, голова Ради

Позицію виключено

Заступник Міністра освіти і науки, заступник голови Ради

Заступник Міністра молоді та спорту

Позицію виключено

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Голови ДСНС

Заступник Міністра культури

Заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби

Керівники громадських організацій, статутна діяльність яких пов'язана з відродженням традицій козацтва в Україні (за згодою)

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 564)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку козацтва в Україні

1. Координаційна рада з питань розвитку козацтва в Україні (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для сприяння забезпеченню координації заходів з розвитку козацтва в Україні.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

сприяння забезпеченню координації заходів з розвитку козацтва в Україні;

проведення аналізу стану розвитку козацтва в Україні, налагодження конструктивного діалогу між органами державної влади та громадськими організаціями, статутна діяльність яких пов'язана з відродженням традицій козацтва в Україні.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз рішень органів державної влади з питань відродження традицій козацтва в Україні та підготовку відповідних пропозицій;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань розвитку козацтва в Україні;

3) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо:

реалізації державної політики у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, військових та культурних традицій козацтва в Україні;

залучення козацтва в Україні до:

- процесу військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді;

- подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- охорони громадського порядку і державного кордону;

- участі у військових церемоніях, парадах тощо;

патріотичного та духовного виховання дітей і молоді, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед молоді;

сприяння охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, відновленню історичних назв, пов'язаних з історією козацтва в Україні;

надання державної підтримки організації та проведенню фестивалів козацької творчості, спортивних змагань;

удосконалення нормативно-правових актів з питань розвитку козацтва в Україні;

4) надає інформаційну та аналітичну допомогу органам державної влади, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до її компетенції.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, засідань за круглим столом та інших заходів.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Голова Координаційної ради:

затверджує персональний склад Координаційної ради та вносить у разі потреби зміни до нього, призначає заступників голови та секретаря;

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 564)

затверджує плани роботи та здійснює керівництво діяльністю Координаційної ради.

(абзац третій пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 564)

8. Секретар Координаційної ради:

забезпечує та організовує діяльність Координаційної ради у період між її засіданнями;

формує порядок денний засідань Координаційної ради, скликає її засідання та організовує їх проведення;

забезпечує членів Координаційної ради необхідними документами та інформаційними матеріалами;

готує протоколи засідань Координаційної ради;

готує проекти планів роботи Координаційної ради та здійснює контроль за їх виконанням;

узагальнює пропозиції та рекомендації, які надходять до Координаційної ради;

здійснює ведення діловодства та листування з питань діяльності Координаційної ради відповідно до законодавства;

за дорученням голови Координаційної ради представляє її у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.08.2015 р. N 564)

9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться згідно з планами її діяльності або в міру потреби за рішенням голови Координаційної ради, а в разі його відсутності - одного із заступників голови.

Порядок денний засідання Координаційної ради готується з урахуванням пропозицій її членів.

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Засідання Координаційної ради проводить її голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови.

12. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні і надсилається всім членам Координаційної ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Міноборони.

14. Члени Координаційної ради беруть у встановленому порядку участь у нарадах, які проводяться центральними органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

15. Координаційна рада інформує громадськість про свою діяльність, розроблені на засіданнях пропозиції та рекомендації через засоби масової інформації, а також з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".

16. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Міноборони.

____________

Опрос