Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику оценки объектов аренды

КМ Украины
Постановление КМ от 03.08.2011 № 832
действует с 12.08.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 2011 р. N 832

Київ

Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 276; Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 23, N 52, ст. 2764; 2008 р., N 45, ст. 1469), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики оцінки об'єктів оренди

1. У пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка майна державних підприємств, установ та організацій, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), що передається в оренду, а саме:";

в абзаці четвертому слово "фондів" замінити словами "(складених) капіталів".

2. Пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

"Оцінка обов'язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об'єкта оренди була проведена більш як три роки тому.

Передбачені цією Методикою послуги з проведення незалежної оцінки об'єкта оренди (активів, що входять до складу об'єкта оренди) та аудиторської перевірки об'єкта оренди оплачує орендар.".

3. В абзаці першому пункту 4 слово "проведення" виключити.

4. Абзац третій пункту 5 після слова "оренду" доповнити словами "(або перебуває в оренді - у разі проведення оцінки з метою продовження (поновлення) договору оренди)".

5. У пункті 6:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства (у разі проведення оцінки з метою укладення договору оренди - з подальшим складенням передавального балансу);";

абзац шостий після слова "балансу" доповнити словами "з урахуванням аудиторського висновку".

6. У пункті 9:

слово "Одночасно" замінити словами "У разі проведення оцінки з метою укладення договору оренди одночасно";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі проведення оцінки з метою продовження (поновлення) договору оренди зазначена аудиторська перевірка проводиться стосовно цілісного майнового комплексу, що перебуває в оренді на дату проведення оцінки, та іншого майна підприємства орендаря, що належить до державної власності.".

7. У пункті 19:

в абзаці першому:

доповнити абзац після слова "нерухомого" словами "та іншого окремого індивідуально визначеного";

друге речення виключити;

у першому реченні абзацу другого слово "нерухомого" замінити словом "зазначеного";

в абзаці третьому слова "розглядається і рецензується" замінити словами "рецензується і за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність такого звіту вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки висновок про вартість майна затверджується", а слово "органам" замінити "орендодавцем";

абзац четвертий після слів "такого підприємства" доповнити словами ", за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність звіту про оцінку вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки";

абзац п'ятий доповнити реченням такого змісту: "За наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність звіту про оцінку вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки висновок про вартість майна затверджується Фондом державного майна.";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У разі коли методиками розрахунку орендної плати, затвердженою Кабінетом Міністрів України (для об'єктів, що перебувають у державній власності), органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності), для розрахунку орендної плати не передбачене проведення незалежної оцінки нерухомого майна, здійснюється стандартизована оцінка зазначеного майна відповідно до пункту 21 цієї Методики.".

8. Пункти 20 - 22 викласти в такій редакції:

"20. Результати незалежної оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна оформлюються звітом про оцінку майна, який підписується оцінювачами, що безпосередньо її проводили, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності. Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється відповідно до вимог Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995).

21. Для стандартизованої оцінки нерухомого майна, зазначеного у пункті 19 цієї Методики, підприємством - балансоутримувачем орендованого майна за дорученням органу, уповноваженого управляти майном такого підприємства, утворюється комісія, яка проводить оцінку майна за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. У разі коли орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), стандартизована оцінка вартості такого приміщення для цілей цієї Методики проводиться з урахуванням залишкової вартості будівлі (споруди) в цілому та питомої ваги приміщення у площі будівлі (споруди). Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки (додаток 2), який за дорученням органу, уповноваженого управляти майном, затверджується керівником підприємства-балансоутримувача.

22. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі створеного у процесі приватизації (корпоратизації) господарського товариства, але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, незалежна оцінка такого майна проводиться відповідно до абзацу третього пункту 19 цієї Методики.".

9. Додаток 2 до Методики викласти в такій редакції:

АКТ
оцінки нерухомого майна

____________________________________________________________________________________,
                                                    (повне найменування об'єкта оцінки, його площа, інвентарний номер)
що перебуває на балансі підприємства (господарського товариства)
____________________________________________________________________________________
                                                                                        (код згідно з ЄДРПОУ та
____________________________________________________________________________________
                                                         повне найменування підприємства - юридичної особи)

     Комісія, утворена згідно з наказом ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада керівника органу, що утворив комісію)
від ______ ______________ 20___ р. N _____, у складі: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи голови комісії)
____________________________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи членів комісії)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
на засіданні (протокол від ___ ____________ 20___ р. N  ) розглянула результати проведення оцінки за залишковою вартістю зазначеного державного нерухомого майна за даними бухгалтерського обліку і визначила його залишкову вартість на ___ __________ 20___ року.

Комісія підтверджує, що залишкова вартість майна згідно з відомостями бухгалтерського обліку становить _______________ тис. гривень.

Голова комісії

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії

________________
(підпис)
________________

__________________________
(прізвище та ініціали)
__________________________

____ ____________ 20__ р.".

____________

Опрос