Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственного концерна "Спортивні арени України"

КМ Украины
Постановление КМ от 13.07.2011 № 764
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 липня 2011 р. N 764

Київ

Про утворення Державного концерну "Спортивні арени України"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 квітня 2013 року N 322

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 травня 2014 року N 159)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державний концерн "Спортивні арени України" з включенням до його складу державних підприємств за переліком згідно з додатком.

2. Затвердити Статут Державного концерну "Спортивні арени України", що додається.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що входять до складу Державного концерну "Спортивні арени України"

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування

14297707

Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

37193349

Державне підприємство "Палац спорту"

38457291

Державне підприємство "Арена Львів"

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 р. N 322)

  

СТАТУТ
Державного концерну "Спортивні арени України"

(У тексті Статуту слово "Укрєвроінфрапроект" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 року N 322)

Загальна частина

1. Державний концерн "Спортивні арени України" (далі - Концерн) є державним господарським об'єднанням, контроль за діяльністю якого здійснює Міністерство молоді та спорту.

2. Офіційне найменування Концерну:

українською мовою: повне - Державний концерн "Спортивні арени України", скорочене - ДК "Укрспортарени";

російською мовою: повне - Государственный концерн "Спортивные арены Украины", скорочене - ГК "Укрспортарены";

англійською мовою: повне - State concern "Sport Arenas of Ukraine", скорочене - SC "Ukrsportarenas".

3. Місцезнаходження Концерну: 01601 Україна, м. Київ, Спортивна площа, 1.

4. Учасниками Концерну (далі - учасники) є:

Національний спортивний комплекс "Олімпійський";

державне підприємство "Палац спорту";

державне підприємство "Арена Львів".

(абзац четвертий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 р. N 322)

Учасники об'єднані на основі їх фінансової залежності від Концерну з централізацією функцій щодо організації та проведення спортивних, культурно-масових і інших заходів, надання фізкультурно-оздоровчих послуг, створення умов громадянам для занять фізичною культурою і спортом, функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної, інноваційної та іншої діяльності.

5. До складу Концерну можуть входити за рішенням Кабінету Міністрів України інші підприємства.

Юридичний статус Концерну

6. Концерн є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

7. Концерн може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, укладати правочини, нести відповідальність за своїми зобов'язаннями, бути позивачем і відповідачем у суді.

8. Концерн має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням, а також фірмовий знак та інші реквізити.

9. Концерн діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання своїх зобов'язань.

Міністерство молоді та спорту не має права втручатися в господарську діяльність Концерну, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

10. Концерн несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

11. Концерн не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників, а учасники не несуть відповідальності за його зобов'язаннями.

12. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Концерну, а Концерн не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

13. Концерн у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, а також актами Кабінету Міністрів України, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

14. Концерн має право:

1) вчиняти від свого імені та імені учасників правочини;

2) утворювати на території України та за її межами представництва, філії, інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та діють на підставі затверджених Концерном положень;

3) виступати учасником (засновником) спілок, асоціацій та інших об'єднань з метою забезпечення координації діяльності та захисту своїх інтересів;

4) проводити відповідно до законодавства операції з цінними паперами, надавати та отримувати позики, надавати фінансові послуги;

5) випускати, видавати та розміщувати цінні папери в порядку, встановленому законодавством України;

6) залучати до співпраці підприємства і організації, вітчизняних та іноземних спеціалістів;

7) самостійно утворювати цільові фонди, в тому числі фонд розвитку учасників;

8) брати участь у реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

9) установлювати ціни (тарифи) на власну продукцію (роботи, послуги);

10) вживати заходів до розвитку науково-технічного співробітництва з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, забезпечувати виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюватися в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовувати навчання та стажування спеціалістів зокрема за кордоном;

11) здійснювати в установленому законодавством порядку повноваження з управління об'єктами майнового комплексу учасників;

12) вести облік землі та майна учасників і здійснювати контроль за їх раціональним використанням;

13) визначати основні напрями розвитку Концерну з урахуванням галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку товарів (робіт, послуг), економічної ситуації;

14) самостійно визначати організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників, штатний розпис;

15) реалізовувати власну продукцію, на платній та безоплатній основі виконувати роботи і надавати послуги;

16) брати участь у розробленні нормативно-правових актів та нормативних документів, спрямованих на забезпечення його ефективної діяльності, зокрема щодо розширення кооперації із зарубіжними партнерами;

17) формувати та реалізовувати єдину для всіх учасників:

маркетингову і рекламну політику, зокрема проводити маркетингові дослідження та виставкову діяльність;

зовнішньоекономічну діяльність;

фінансово-економічну, цінову, інвестиційну, податкову та кредитну політику;

кадрову політику;

18) формувати єдину для всіх учасників:

систему захисту відомостей, які становлять державну та комерційну таємницю;

систему документообігу та збереження архівної документації;

19) здійснювати контроль за організацією збереження державної та комерційної таємниці в учасників;

20) закуповувати відповідно до законодавства необхідні для провадження господарської діяльності товари (роботи, послуги) у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

21) здійснення заходів щодо організації та моніторингу:

договірно-правової роботи учасників відповідно до законодавства;

інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності учасників.

15. Концерн зобов'язаний виконувати вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

16. Концерн у своїй діяльності взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

17. Статути учасників, розроблені та затверджені в установленому законодавством порядку, не повинні суперечити цьому Статуту.

Мета, предмет і основні напрями діяльності Концерну

18. Концерн утворений з метою підвищення конкурентоспроможності учасників і отримання прибутку, зокрема в результаті експлуатації та ефективного використання закріпленого за ним та учасниками державного майна, організації та проведення спортивних, культурно-масових і інших заходів, надання фізкультурно-оздоровчих послуг, створення умов громадянам для занять фізичною культурою і спортом, організацію інших форм діяльності для забезпечення розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази Концерну та його учасників, забезпечення здійснення заходів щодо виконання державних програм, реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг.

19. Предметом діяльності Концерну є:

1) координація діяльності учасників;

2) розроблення, затвердження та реалізація в установленому порядку генеральних схем, стратегічних планів, техніко-економічних обґрунтувань розвитку, реконструкції, модернізації і технічного переобладнання майна Концерну та учасників;

3) забезпечення розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, торгово-економічного і науково-технічного співробітництва учасників з іноземними та міжнародними суб'єктами господарювання;

4) здійснення заходів щодо:

організації та моніторингу договірно-правової роботи учасників відповідно до законодавства;

організації інвестиційної та інноваційної діяльності учасників;

розроблення річного фінансового та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3 - 5 років) Концерну і подає їх для затвердження Міністерству молоді та спорту;

забезпечення розроблення і затвердження Міністерством молоді та спорту річного фінансового та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3 - 5 років) учасників;

проведення аналізу і обов'язкових щорічних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Концерну та подання за їх результатами інформації Міністерству молоді та спорту;

5) сприяння підвищенню кваліфікації працівників Концерну та працівників учасників.

20. Основними напрямами діяльності Концерну є:

1) експлуатація та використання закріпленого за Концерном та учасниками державного майна відповідно до законодавства;

2) організація та проведення спортивних, культурно-масових та інших заходів місцевого, національного та міжнародного рівня, проведення місцевих, національних, міжнародних спортивних змагань;

3) розвиток фізичної культури та спорту, надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг;

4) всебічне задоволення потреб громадян шляхом організації фізкультурно-оздоровчих, спортивних, культурно-масових та інших заходів;

5) експлуатація та забезпечення технічної готовності споруд до проведення спортивно-масових та інших заходів;

6) надання відповідно до законодавства в оренду державного майна;

7) організація:

навчання, підготовки та стажування працівників Концерну та працівників учасників;

теле- та радіотрансляцій;

виготовлення сувенірної та іншої продукції;

8) здійснення фірмової торгівлі через власну або залучену мережу торгівлі та мережу торгівлі учасників;

9) організація та проведення на території України і за її межами виставок, фестивалів, аукціонів, ярмарків;

10) оптова та роздрібна торгівля;

11) підготовка та випуск видань на (в) специфічних носіях інформації (оптичні та інші носії, локальні та глобальні мережі), збір, аналіз та розповсюдження інформації в електронному вигляді;

12) надання консультаційних, юридичних, сервісних, маркетингових, представницьких, економічних, комерційних та інших послуг;

13) друкарська та видавницька діяльність;

14) видавництво та розповсюдження поліграфічної продукції;

15) журналістська діяльність та налагодження зв'язків з громадськістю і засобами масової інформації;

16) рекламна діяльність;

17) проведення маркетингових досліджень;

18) інформаційно-рекламна діяльність;

19) інноваційна діяльність;

20) ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки, офісної техніки та побутової електроніки;

21) організація та експлуатація автогосподарств і автосервісних центрів;

22) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

23) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

24) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи з будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж тощо) відповідно до законодавства;

25) планування та організація виконання робіт з капітального будівництва нових і реконструкції та ремонту діючих об'єктів;

26) отримання дозволів, визначених законодавством (на будівництво, на виконання будівельних робіт), та вихідних даних на проектування об'єктів;

27) розміщення замовлень на розроблення проектної документації;

28) експлуатація споруд та мереж;

29) забезпечення отримання комплексного висновку державної експертизи проектної документації та затвердження проектної документації;

30) розміщення замовлень на виконання робіт з будівництва (реконструкції, ремонту) об'єктів на підставі договору підряду з підрядником (генпідрядником);

31) забезпечення об'єктів будівництва устаткуванням, матеріалами (постачання замовника) на підставі укладених договорів з постачальниками;

32) забезпечення здійснення контролю якості робіт, устаткування, матеріалів (постачання замовника), авторського та технічного нагляду за ходом будівництва;

33) прийняття виконаних робіт (послуг, поставлених матеріалів, устаткування) та проведення розрахунків з виконавцями (постачальниками);

34) проведення випробування обладнання (пусконалагоджувальні роботи);

35) здача завершених об'єктів будівництва державній приймальній комісії;

36) проведення столярних та меблевих робіт;

37) організація оздоровчих центрів з використанням нових методів реабілітації;

38) провадження зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства;

39) надання:

фізичним та юридичним особам виробничих, сервісних, консультаційних, інформаційних та юридичних послуг;

послуг з міжнародних і внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

брокерських послуг і послуг митно-ліцензійного складу;

40) правове забезпечення інших підприємств на договірній основі;

41) користування надрами, не пов'язане з видобуванням корисних копалин;

42) виконання посередницьких операцій;

43) надання послуг з внутрішнього та зовнішнього туризму;

44) надання телекомунікаційних послуг, послуг інтернет-провайдера;

45) проведення:

лізингових операцій;

експедирування вантажів.

Концерн має право провадити інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством.

Концерн одержує ліцензії, патенти та інші документи дозвільного характеру відповідно до законодавства.

21. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими в установленому для таких робіт порядку відповідно до законодавства, за наявності у них відповідних документів.

22. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до законодавства.

23. Відомості про виробництво, управління фінансами та іншою діяльністю Концерну, що не є державною таємницею, є комерційною таємницею Концерну.

Учасники

24. Учасники зберігають статус юридичної особи.

Концерн має право відповідно до законодавства представляти і захищати інтереси учасників Концерну в державних, громадських, кооперативних органах, установах та організаціях, у тому числі міжнародних.

25. Учасники мають право:

1) брати участь в управлінні Концерном шляхом забезпечення членства директорів учасників у правлінні Концерну;

2) самостійно від свого імені укладати договори з підприємствами, установами та організаціями;

3) залучати інвесторів для модернізації матеріально-технічної бази, експлуатації споруд та мереж відповідно до законодавства та цього Статуту;

4) реалізовувати переважне право на придбання товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) Концерном та учасниками;

5) реалізувати власну продукцію (роботи, послуги);

6) вносити на розгляд органів управління Концерну пропозиції щодо визначення напрямів його діяльності;

7) одержувати від Концерну фінансову, технічну, технологічну, маркетингову та іншу допомогу;

8) ініціювати утворення тимчасових комісій та постійних комітетів з питань забезпечення розвитку Концерну та реалізації узгодженої та ефективної фінансової, технічної, інвестиційної і маркетингової політики;

9) користуватися в повному обсязі інформацією, що надходить до Концерну, отримувати послуги, що надаються Концерном;

10) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Статутом та статутами учасників.

26. Учасники зобов'язані:

1) дотримуватися вимог цього Статуту;

2) брати участь в роботі правління та комісій Концерну;

3) виконувати рішення органів управління Концерну;

4) сприяти виконанню завдань, покладених на Концерн;

5) сплачувати внески та вносити інші платежі в порядку та розмірах, що визначені правлінням Концерну;

6) розвивати співробітництво в рамках Концерну.

27. Міністерство молоді та спорту затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) учасників та здійснює контроль за їх виконанням.

28. Концерн за погодженням з Кабінетом Міністрів України укладає і розриває контракти з директорами учасників та здійснює контроль за їх виконанням.

(пункт 28 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.04.2013 р. N 322)

29. Вихід учасників із складу Концерну здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Майно і фонди Концерну

30. Майно Концерну є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Реалізуючи право господарського відання, Концерн володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до мети своєї діяльності, передбаченої цим Статутом, в установленому законодавством порядку.

Учасники не мають права передавати Концерну майно, що не підлягає приватизації.

31. Джерелами формування майна Концерну є:

1) грошові внески учасників;

2) доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);

3) доходи від операцій з цінними паперами;

4) кредити банків та інших кредиторів, фінансова допомога;

5) майно, придбане у юридичних та фізичних осіб в установленому законодавством порядку;

6) безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

7) інше майно, набуте відповідно до законодавства.

32. Збитки, завдані Концерну внаслідок порушення його майнових прав, відшкодовуються згідно із законодавством.

33. Концерн використовує прибуток, який залишається в його розпорядженні після сплати податків та внесення інших загальнообов'язкових платежів (зборів), за напрямами, визначеними річним фінансовим та інвестиційними планами, що затверджуються в установленому законодавством порядку.

34. За рахунок прибутку (доходу), який залишається у розпорядженні Концерну, грошових внесків учасників, залучення інвестицій, кредитних ресурсів та інших не заборонених законодавством джерел фінансування можуть утворюватися для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю, такі спеціальні (цільові) фонди:

1) амортизаційний;

2) реалізації спільних проектів;

3) резервний;

4) розвитку виробництва;

5) фінансування інноваційних та інвестиційних проектів;

6) споживання;

7) фонд розвитку учасників;

8) інші фонди, що необхідні для покриття витрат, пов'язаних з провадженням його діяльності.

Розмір, порядок формування та використання фондів визначаються відповідно до річного фінансового плану з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту.

35. Використання майна Концерну регулюється законодавством та цим Статутом.

36. Концерн має право відповідно до законодавства відчужувати, заставляти власне майно, що належить до основних фондів, здавати його в оренду, а також укладати договори про спільну діяльність за рішенням Кабінету Міністрів України. Кошти, одержані в результаті відчуження та оренди зазначеного майна, використовуються відповідно до законодавства та затвердженого фінансового плану.

37. Концерн має право списувати з балансу в установленому законодавством порядку належне йому майно.

38. Прибуток Концерну за вирахуванням податків, загальнообов'язкових платежів (зборів) спрямовується на виконання статутних завдань відповідно до річного фінансового плану.

39. Фірмовий знак, знак (знаки) для товарів, робіт і послуг, технології виробництва, найменування продукції, що виробляється Концерном, належать Концерну і можуть передаватися відповідно до законодавства.

Органи управління Концерну

40. Управління діяльністю Концерну здійснює правління і генеральний директор Концерну.

41. До складу правління Концерну входять генеральний директор Концерну - голова правління, його заступники, директори учасників.

42. Генеральний директор Концерну та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства молоді та спорту.

43. Генеральний директор Концерну:

1) організовує роботу Концерну та учасників і здійснює керівництво поточною діяльністю Концерну;

2) діє без довіреності від імені Концерну, представляє його інтереси в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

3) вчиняє правочини;

4) видає довіреності, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки;

5) забезпечує:

розроблення річного фінансового та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3 - 5 років) Концерну і подає їх для затвердження Міністерству молоді та спорту;

розроблення і затвердження Міністерством молоді та спорту річного фінансового та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3 - 5 років) учасників;

проведення аналізу і обов'язкових щорічних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Концерну;

6) відповідає за ефективне використання майна Концерну;

7) видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Концерну та працівниками учасників;

8) затверджує структуру, штатний розпис Концерну, кошторис витрат з його утримання, положення про структурні підрозділи, умови оплати праці працівників Концерну та їх стимулювання;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Концерну;

10) розподіляє обов'язки між заступниками генерального директора Концерну;

11) погоджує питання щодо призначення та звільнення за поданням директорів учасників заступників директорів учасників та їх головних бухгалтерів;

12) вживає в установленому порядку до працівників Концерну та керівників учасників заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;

13) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Концерну;

14) несе персональну відповідальність за стан справ і результати провадження діяльності Концерну;

15) контролює використання спеціальних (цільових) фондів Концерну;

16) забезпечує виконання рішень правління Концерну;

17) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

44. Формою роботи правління Концерну є засідання. Засідання правління Концерну проводить генеральний директор Концерну, а в разі його відсутності - один із заступників, який виконує його обов'язки.

45. Генеральний директор Концерну організовує роботу правління Концерну, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

46. Засідання правління Концерну проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

47. Засідання правління Концерну є правоможним, якщо на ньому присутні більшість його членів. Кожен член правління Концерну має один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос генерального директора Концерну.

48. Рішення правління Концерну приймається простою більшістю присутніх на засіданні його членів, оформлюється протоколом, який підписує генеральний директор і секретар правління Концерну та проводиться в життя наказом або розпорядженням генерального директора Концерну.

49. Кожний член правління Концерну має право вимагати проведення засідання правління Концерну та вносити до порядку денного питання. Книга протоколів засідань правління Концерну зберігається у порядку, встановленому для зберігання фінансових документів.

50. До компетенції правління Концерну належить:

1) розроблення концепції розвитку Концерну;

2) погодження річного фінансового та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3 - 5 років) Концерну;

3) визначення номенклатури виробництва Концерну;

4) прийняття за поданням генерального директора Концерну рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

5) затвердження:

цін (тарифів) на власну продукцію (роботи, послуги) Концерну;

переліку та номенклатури послуг і продукції Концерну;

внутрішніх регламентних документів Концерну;

6) погодження:

за поданням генерального директора Концерну призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

структури Концерну і кошторису витрат з його утримання;

7) визначення порядку внесення та розмірів внесків учасників;

8) визначення напряму розподілу та порядку використання прибутку Концерну;

9) забезпечення реалізації економічно обґрунтованої цінової політики учасників;

10) визначення порядку формування фондів Концерну, здійснення контролю за утворенням і використанням фондів, затвердження річного звіту про їх використання;

11) прийняття рішень про відчуження, передачу під заставу та в оренду майна Концерну в установленому законодавством порядку;

12) заслуховування звітів директорів учасників;

13) інші питання стосовно діяльності Концерну, що виносяться на розгляд правління Концерну генеральним директором Концерну або директорами учасників.

Контроль за діяльністю Концерну

51. Контроль за діяльністю Концерну здійснює Міністерство молоді та спорту відповідно до законодавства.

Облік і звітність Концерну

52. Фінансові результати діяльності Концерну визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

53. Річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс підлягають затвердженню в установленому законодавством порядку.

54. Перевірка фінансово-господарської діяльності Концерну здійснюється згідно із законодавством та цим Статутом.

55. Концерн веде бухгалтерський, податковий, оперативний та інший облік своєї фінансово-господарської діяльності, формує статистичну та іншу звітність згідно із законодавством.

56. Перший фінансовий рік Концерну починається з дати його реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з календарними.

57. Концерн подає до органів державної статистики статистичну звітність в обсягах та у строки згідно із законодавством.

58. Концерн подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про фінансово-господарську діяльність.

Питання щодо соціально-економічного розвитку Концерну

59. Питання щодо соціально-економічного розвитку Концерну вирішуються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і зазначаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання щодо охорони праці, виробничі питання та відносини трудового колективу з адміністрацією Концерну.

60. Право укладення колективного договору від імені власника надається генеральному директорові Концерну, а від імені трудового колективу - профспілковому комітетові Концерну або у разі відсутності профспілкового комітету Концерну - представнику трудового колективу Концерну.

61. Мінімальна заробітна плата працівників Концерну не може бути нижче, ніж встановлений законодавством мінімальний розмір заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення генерального директора та директорів учасників зазначаються в укладених в установленому законодавством порядку контрактах. Оплата праці працівників Концерну здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі - після виконання зобов'язань щодо оплати праці. Щорічні основні, додаткові та інші відпустки надаються згідно із законодавством.

62. Форма і система оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат установлюються Концерном з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою угодами, і зазначаються у колективному договорі.

Господарська діяльність Концерну

63. Концерн згідно із законодавством планує свою діяльність, визначає основні напрями розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку.

64. Концерн надає послуги за договірними цінами, що встановлюються відповідно до умов для провадження економічної діяльності.

65. Використання власних фінансових ресурсів здійснюється Концерном згідно із законодавством та цим Статутом.

66. Витрати на утримання адміністрації Концерну покриваються за рахунок фінансових ресурсів Концерну.

67. Концерн утворює загальний фонд розвитку виробництва. Порядок утворення і використання загального фонду розвитку виробництва визначається правлінням Концерну.

68. З метою реалізації спільних проектів, а також забезпечення на початковому етапі діяльності Концерну генеральний директор Концерну утворює фонд реалізації спільних проектів.

69. Наповнення фонду реалізації спільних проектів може здійснюватися:

шляхом залучення інвестицій;

за рахунок грошових внесків учасників;

за рахунок залучення кредитних ресурсів;

будь-яким іншим способом, не забороненим законодавством.

70. Порядок використання коштів фонду реалізації спільних проектів визначається генеральним директором Концерну.

Кошти фонду реалізації спільних проектів використовуються і для проектів, виконання яких здійснюється за рахунок державного фінансування.

Спільні проекти реалізуються на основі затвердженого правлінням Концерну за поданням генерального директора Концерну плану реалізації спільних проектів.

Внесення змін до Статуту, реорганізація та ліквідація Концерну

71. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства молоді та спорту.

72. Припинення діяльності Концерну здійснюється шляхом його реорганізації в інше об'єднання або ліквідації за рішенням Кабінету Міністрів України, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

73. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Концерну, утворює ліквідаційну комісію, визначає порядок та строки проведення ліквідації, а також строк подання претензій кредиторами, що становить не менш як два місяці з дня оголошення про ліквідацію Концерну. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Концерном. Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних відносинах з Концерном, який ліквідується, надсилається повідомлення про його ліквідацію у письмовій формі.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Концерну, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органові, який прийняв рішення про ліквідацію Концерну.

74. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між учасниками за рішенням Кабінету Міністрів України.

75. Концерн є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

____________

  

Опрос