Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 18 октября 1999 г. N 1913

КМ Украины
Постановление КМ от 13.07.2011 № 732
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 липня 2011 р. N 732

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1913

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 жовтня 2016 року N 752)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1913 "Про затвердження Статуту Академії медичних наук України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2093) зміни, що додаються.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1913

1. У назві та постановляючій частині постанови слова "Академії медичних наук України" замінити словами "Національної академії медичних наук України".

2. У Статуті Академії медичних наук України, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Статуту слова "Академії медичних наук України" замінити словами "Національної академії медичних наук України";

2) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Національна академія медичних наук України (далі - Академія) заснована Указом Президента України від 24 лютого 1993 р. N 59. Статус національної Академії надано Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. N 255.

Академія є державною науковою організацією з проблем медицини та охорони здоров'я, заснованою на державній власності, яка діє відповідно до законодавства на самоврядній основі.";

3) абзаци другий і третій пункту 2 викласти в такій редакції:

"Повне найменування Академії:

українською мовою - Національна академія медичних наук України;

англійською мовою - National academy of medical sciences of Ukraine.

Скорочене найменування Академії - НАМН.";

4) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи, фінансується за рахунок коштів державного бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Структура Академії складається з президії та її апарату, наукових рад (відділень) при президії (далі - наукові ради), наукових установ (науково-дослідних інститутів, наукових центрів та інших прирівняних до них наукових установ), а також інших установ, підприємств та організацій, які віднесені до відання Академії (далі - інші установи).";

5) у пункті 8:

абзац третій викласти в такій редакції:

"комплексний розвиток медичної науки, організація, координація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі медицини і фармації;";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"сприяння соціальному захисту членів і працівників Академії, наукових та інших установ.";

6) у пункті 9:

підпункти 1 і 3 викласти в такій редакції:

"1) здійснює організацію, координацію і загальне наукове керівництво фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями з розв'язання найважливіших проблем медичної науки, які проводять науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади і наукові медичні установи, що фінансуються з державного бюджету;";

"3) визначає пріоритети фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які проводяться вищими навчальними закладами і галузевими медичними установами з метою забезпечення досягнень принципово нових результатів у галузі медичної науки і технологій, утворює тимчасові міжвідомчі підрозділи дослідників та виділяє кошти для проведення необхідних робіт;";

доповнити пункт підпунктом 17 такого змісту:

"17) утворює, реорганізовує і ліквідує в установленому порядку наукові та інші установи.";

7) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"Вибори дійсних членів і членів-кореспондентів проводяться двома етапами - на загальних зборах наукових рад та загальних зборах Академії. Загальні збори Академії обирають дійсних членів і членів-кореспондентів з числа кандидатів, обраних загальними зборами наукових рад, у межах оголошених вакансій.";

8) абзац сьомий пункту 21 викласти в такій редакції:

"обирають дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, президію, президента, віце-президентів та головного вченого секретаря Академії відповідно до положення про вибори дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів Академії і положення про вибори президента, віце-президентів, головного вченого секретаря і членів президії Академії, що затверджуються загальними зборами Академії.";

9) у пункті 27 слова "розпоряджається кредитами Академії в порядку, визначеному її президією, очолює" замінити словами "відповідає за";

10) у пункті 31:

абзац одинадцятий виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"розробляє і подає на розгляд загальних зборів проект бюджету Академії та звітує про його виконання, визначає відповідно до законодавства порядок використання коштів державного бюджету;";

абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий та двадцять перший викласти в такій редакції:

"затверджує результати обрання науковими радами кандидатів на посади керівників наукових установ, а також подає президентові Академії пропозиції щодо дострокового звільнення з посад керівників наукових установ, з урахуванням яких президент укладає чи розриває контракти з такими керівниками;

затверджує статути (положення) наукових та інших установ, типові положення про вчені ради наукових установ, редакторів та склад редакційних колегій періодичних видань Академії;";

"приймає рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації в установленому порядку наукових та інших установ;";

11) пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Президія Академії може мати радників з правом дорадчого голосу, що призначаються президентом Академії.";

12) пункт 35 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Загальне керівництво науково-організаційною діяльністю апарату президії Академії здійснюється його керівником, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом Академії.";

13) абзац третій пункту 36 викласти в такій редакції:

"До складу наукових рад входять дійсні члени і члени-кореспонденти Академії, інші провідні вчені, які працюють у наукових установах, а також наукові установи за відповідними напрямами медичної науки. Голови наукових рад призначаються президією Академії.";

14) пункт 39 доповнити абзацами такого змісту:

"Керівник наукової установи обирається науковими радами за результатами конкурсу. Кандидатура керівника наукової установи затверджується президією Академії.

Рішення президії Академії про затвердження кандидатури керівника наукової установи є підставою для укладення контракту між президентом Академії та кандидатом на посаду керівника наукової установи.

Порядок обрання науковими радами кандидата на посаду керівника наукової установи визначається президією Академії.

Керівники інших установ призначаються на посаду та звільняються з посади президентом Академії відповідно до законодавства.";

15) пункт 41 виключити;

16) в абзаці другому пункту 42 слова "президією із залученням" замінити словами "апаратом президії із залученням у разі потреби";

17) пункт 43 викласти в такій редакції:

"43. Майно закріплюється за науковими установами та організаціями на праві оперативного управління.

Доходи (прибутки), одержані науковими та іншими установами, використовуються відповідно до законодавства.".

____________

  

Опрос