Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.06.2011 № 701
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. N 701

Київ

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 683)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 липня 2012 року N 683
,
від 22 липня 2015 року N 571
,
від 13 грудня 2017 року N 997
,
від 10 липня 2019 року N 647
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статей 8 і 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення державної експертизи інвестиційних проектів, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 683)

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ПОРЯДОК
проведення державної експертизи інвестиційних проектів

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державної експертизи інвестиційних проектів (далі - державна експертиза).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. N 571,
від 13.12.2017 р. N 997)

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про інвестиційну діяльність".

3. Державна експертиза, підготовка і надання суб'єкту інвестиційної діяльності (далі - замовник) за її результатами висновку проводяться центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері, якої стосується інвестиційний проект, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у разі, коли інвестиційний проект стосується розвитку відповідного регіону (далі - органи, що проводять державну експертизу).

Методику проведення державної експертизи та форму висновку за її результатами затверджує Мінекономіки.

Державну експертизу державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюються з використанням державних капітальних вкладень, підготовку і подання за її результатами висновку проводить головний розпорядник коштів державного бюджету відповідно до пунктів 8 - 10 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 64, ст. 2116).

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

4. Для проведення державної експертизи замовник подає органам, визначеним відповідно до пункту 3 цього Порядку, такі документи у двох примірниках:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

1) копію інвестиційного проекту в паперовому вигляді, розробленого за формою та в порядку, що затверджені Мінекономіки, яка прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи замовника, та в електронному вигляді (у форматі doc або pdf та xls (таблиці);

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

2) копії установчих документів, засвідчені у встановленому порядку (для юридичної особи - резидента);

3) копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);

4) копії балансу на останню звітну дату разом із додатками та баланси за останні три роки (для юридичної особи);

5) висновки незалежних експертних організацій (за наявності).

5. У разі коли інвестиційний проект не відповідає встановленій формі та/або документи подано не в повному обсязі, вони повертаються замовнику протягом семи робочих днів від дати їх надходження до органу, що проводить державну експертизу і не подається до Мінекономіки для проведення оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

6. Процес проведення державної експертизи передбачає:

1) проведення аналізу поданих документів органом, що проводить державну експертизу;

(підпункт 1 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

2) визначення:

відповідності інвестиційного проекту вимогам законодавства;

узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів;

актуальності та соціальної спрямованості інвестиційного проекту;

ефективності використання бюджетних коштів;

достовірності техніко-економічних розрахунків та обґрунтованості обсягу і форми надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту;

наявності належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації інвестиційного проекту.

Державна експертиза інвестиційного проекту повинна враховувати нормативи з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки;

Абзац одинадцятий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

Абзац дванадцятий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

3) отримання органом, що проводить державну експертизу інвестиційного проекту, висновку за результатами проведеної Мінекономіки оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту.

Для отримання висновку за результатами оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту органи, що проводять державну експертизу інвестиційного проекту, протягом семи робочих днів з часу надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, та після проведення їх аналізу подають зазначені документи до Мінекономіки в одному примірнику.

Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту здійснюється за такими критеріями:

чиста приведена вартість;

внутрішня норма дохідності;

дисконтований період окупності;

індекс прибутковості.

Розрахунок показників критеріїв економічної ефективності інвестиційного проекту здійснюється замовником під час розроблення інвестиційного проекту з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, що затверджуються Мінекономіки, міжнародних рекомендацій та інших рекомендацій, розроблених та затверджених центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах, яких стосуються інвестиційні проекти, та розміщених на офіційному веб-сайті Мінекономіки та зазначених органів.

Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту та подання висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проекту органам, що проводять державну експертизу, здійснюються Мінекономіки протягом одного місяця з дня надходження документів.

У разі виявлення помилок у розрахунках та/або відсутності розрахунків показників економічної ефективності інвестиційного проекту подаються чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, які повинні бути враховані у разі повторного подання документів.

(абзац десятий підпункту 3 пункту 6 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 647)

Форма висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проекту затверджується Мінекономіки.

(пункт 6 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

7. Експертиза проводиться протягом 40 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997,
від 10.07.2019 р. N 647)

8. За результатом проведення державної експертизи інвестиційного проекту замовнику подається висновок державної експертизи інвестиційного проекту, який містить основні техніко-економічні показники та може бути як позитивним, так і негативним:

1) позитивний висновок подається у разі, коли:

інвестиційний проект відповідає вимогам законодавства;

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 647)

інвестиційний проект є актуальним;

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 647)

в інвестиційному проекті узгоджені екологічні, економічні і соціальні інтереси;

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 647,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

чиста приведена вартість є позитивною;

внутрішня норма дохідності більша за нормативну ставку дисконту;

індекс прибутковості перевищує 1.

Позитивний висновок державної експертизи може містити зауваження та пропозиції щодо необхідності внесення до проекту змін, які не потребують істотного доопрацювання, не впливають на вартість проекту, не пов'язані з додатковими витратами і можуть бути враховані в робочому порядку;

2) негативний висновок державної експертизи, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання проекту, подається в одному з таких випадків:

інвестиційний проект не відповідає вимогам законодавства;

інвестиційний проект є неактуальним;

виявлено неузгодженість екологічних, економічних і соціальних інтересів;

чиста приведена вартість є негативною;

внутрішня норма дохідності менша за нормативну ставку дисконту;

індекс прибутковості менше ніж 1.

(підпункт 2 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 647)

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

9. Висновок державної експертизи чинний протягом року з дати його надання.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2012 р. N 683)

____________

 

Опрос