Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2011 году государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованию субъектов хозяйства, привлеченным для реализации инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, имеющих стратегическое значение и реализация которых будет содействовать развитию национальной экономики

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 09.06.2011 № 611
действует с 24.06.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. N 611

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2011 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки, що додаються.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2011 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2011 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими суб'єктами господарювання державного сектору економіки - резидентами для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей (далі - запозичення).

Дія цих Порядку та умов не поширюється на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими під державні гарантії відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025), зобов'язань Державної служби автомобільних доріг з оплати введених інвесторами у дію об'єктів і за договорами концесії та зобов'язань суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Укрєвроінфрапроекту, а також на проведення відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. N 860 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 71, ст. 2560).

2. Державні гарантії можуть надаватися для забезпечення боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими:

1) суб'єктами господарювання державного сектору економіки - резидентами (крім Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та державного підприємства "Державна інвестиційна компанія") для реалізації ними інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей (далі - проекти);

2) Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та державним підприємством "Державна інвестиційна компанія" для кредитування суб'єктів господарювання - резидентів незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - суб'єкти господарювання) з метою реалізації ними проектів.

3. Відбір проектів, які передбачається реалізувати на умовах фінансової самоокупності в повному обсязі або частково за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії, проводиться на конкурсних засадах.

Оголошення про проведення конкурсного відбору проектів розміщується Міністерством економічного розвитку і торгівлі у газеті "Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Міністерства не пізніше ніж за 10 днів до його проведення.

4. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа та державне підприємство "Державна інвестиційна компанія" здійснюють за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії, кредитування суб'єктів господарювання за умови надання ними зустрічних, безвідзивних та безумовних гарантій банків, які протягом останніх трьох років додержуються встановлених Національним банком обов'язкових економічних нормативів, або іншого належного забезпечення.

Відсоткова ставка за наданим кредитом не може бути нижчою, ніж ставка за запозиченням, залученим під державну гарантію.

5. Суб'єкт господарювання для участі у зазначеному в пункті 3 цих Порядку та умов конкурсному відборі:

1) розробляє пропозицію щодо реалізації проекту (далі - проектна пропозиція) і подає її центральному органу виконавчої влади, відповідальному за формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері, в якій передбачається реалізація проекту, для розгляду та прийняття рішення стосовно її підтримки;

2) подає проектну пропозицію разом з рішенням про її підтримку на розгляд Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (у разі кредитування Державною інноваційною фінансово-кредитною установою або державним підприємством "Державна інвестиційна компанія" - на розгляд таких Установи або підприємства).

6. Проектна пропозиція повинна містити інформацію про:

суб'єкта господарювання, який реалізує проект (повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону, телефаксу);

зміст проекту, його цілі, завдання та очікувані результати;

відповідність проекту завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України;

вплив проекту на економічний і соціальний розвиток регіонів;

оціночну вартість проекту та строки його реалізації;

ресурси, необхідні для реалізації проекту, альтернативні джерела його фінансування, обґрунтування необхідності залучення запозичень;

обсяг запозичень, які залучаються для реалізації проекту, джерела їх повернення, спосіб забезпечення виконання суб'єктом господарювання зобов'язань перед державою;

оцінку ефективності реалізації проекту (чистий прибуток, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів);

інноваційну спрямованість проекту;

забезпечення енергозбереження;

забезпечення захисту навколишнього природного середовища;

результати проведення відповідними органами Держфінінспекції державного фінансового аудиту діяльності суб'єкта господарювання.

До проектної пропозиції додаються:

фінансово-економічне обґрунтування (бізнес-план) проекту за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

лист про підтримку проекту місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Форма проектної пропозиції та порядок її розгляду затверджуються зазначеним Міністерством.

7. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами або Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (державне підприємство "Державна інвестиційна компанія") проводить перевірку поданих відповідно до підпункту 2 пункту 5 і пункту 6 цих Порядку та умов документів, за результатами якої:

1) подає їх протягом 10 робочих днів Міністерству економічного розвитку і торгівлі (у разі відповідності документів установленим вимогам);

2) повертає їх протягом трьох робочих днів для доопрацювання з відповідним обґрунтуванням (у разі невідповідності документів установленим вимогам). Після усунення недоліків суб'єкт господарювання має право повторно подати на розгляд зазначені документи.

8. З метою ідентифікації та оцінки ризиків, пов'язаних з реалізацією проекту, центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, подає протягом 10 робочих днів після видачі суб'єктові господарювання рішення про підтримку проектної пропозиції Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Мінфіну висновок про доцільність реалізації проекту.

9. Міністерство економічного розвитку і торгівлі:

1) протягом 15 робочих днів розглядає проектну пропозицію та готує висновок про її відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та про оцінку економічної ефективності проекту (далі - висновок);

2) за результатами розгляду проектної пропозиції приймає рішення щодо:

внесення проектної пропозиції разом з поданими відповідно до підпункту 2 пункту 5, пунктів 6 і 8 цих Порядку та умов документами на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43, ст. 1414) (далі - Комісія з координації);

відхилення проектної пропозиції;

повернення проектної пропозиції для доопрацювання.

10. Комісія з координації не рідше ніж раз на квартал розглядає пропозиції, що надійшли від Міністерства економічного розвитку і торгівлі, подає Міністерству пропозиції стосовно доцільності підтримки відповідних проектів.

11. Міністерство економічного розвитку і торгівлі:

1) готує проект акта Кабінету Міністрів України про надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченням (на підставі поданих Комісією з координації пропозицій про доцільність підтримки проекту) та подає його на погодження Мінфіну разом з такими документами:

проект кредитного договору між суб'єктом господарювання і кредитором або проспекту емісії облігацій суб'єкта господарювання чи проекти кредитних договорів між суб'єктом господарювання і Державною інноваційною фінансово-кредитною установою або державним підприємством "Державна інвестиційна компанія" та між зазначеними Установою або підприємством і кредитором (у разі кредитування суб'єкта господарювання такими Установою чи підприємством);

проект документа щодо надання державної гарантії;

відомості про суб'єкта господарювання та/або Державну інноваційну фінансово-кредитну установу (державне підприємство "Державна інвестиційна компанія"):

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- копії балансу та звіту про фінансові результати за останні п'ять звітних періодів з додатками до них;

- довідки про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями, платежами до Пенсійного фонду України та кредитами, залученими під державні гарантії, видані відповідно органом державної податкової служби, органом Пенсійного фонду України та Мінфіном;

фінансово-економічне обґрунтування (бізнес-план) проекту;

позитивний висновок комплексної державної експертизи відповідно до законодавства;

позитивний висновок Міністерства;

затверджені в установленому законодавством порядку титули будов (об'єктів) у разі реалізації проектів, які передбачають будівництво;

інформація про застосовану процедуру відбору кредитора та особи, якій надано повноваження щодо залучення запозичення, з урахуванням вимог законодавства про здійснення державних закупівель;

перелік відповідних проектів (у разі кредитування суб'єкта господарювання Державною інноваційною фінансово-кредитною установою або державним підприємством "Державна інвестиційна компанія");

2) вносить протягом 20 робочих днів після погодження з Мінфіном зазначений проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України з установленому законодавством порядку.

12. У проекті акта Кабінету Міністрів України про надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченням зазначаються:

повне найменування суб'єкта господарювання державного сектору економіки і кредитора;

назва проекту;

сума загального обсягу запозичення;

строк надання державної гарантії;

розмір і вид забезпечення виконання зобов'язань суб'єкта господарювання державного сектору економіки і кредитора або Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (державного підприємства "Державна інвестиційна компанія") перед державою;

розмір плати за надання державної гарантії;

істотні умови запозичення.

13. Суб'єкт господарювання державного сектору економіки або Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (державне підприємство "Державна інвестиційна компанія") і Мінфін укладають протягом 10 робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України зазначеного в пункті 11 цих Порядку та умов акта договір про порядок відшкодування витрат державного бюджету, що можуть виникнути у разі виконання державою гарантійних зобов'язань, у якому передбачаються зобов'язання суб'єкта господарювання або Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (державного підприємства "Державна інвестиційна компанія") щодо:

1) внесення плати за надання державної гарантії;

2) забезпечення виконання зобов'язань суб'єкта господарювання державного сектору економіки або Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (державного підприємства "Державна інвестиційна компанія") перед державою (для зазначених Установи та підприємства до такого забезпечення належать майнові права, що випливають з кредитного договору або проспекту емісії облігацій, зокрема права вимоги стосовно повернення основної суми запозичення, сплати відсотків за ним, штрафних санкцій та внесення інших платежів);

3) відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань держави;

4) сплати пені за кожний день прострочення відшкодування зазначених витрат;

5) подання Мінфіну інформації, необхідної для проведення моніторингу спроможності суб'єкта господарювання державного сектору економіки і кредитора та/або Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (державного підприємства "Державна інвестиційна компанія") виконувати зобов'язання за запозиченням, залученим під державну гарантію.

14. Суб'єкт господарювання державного сектору економіки або Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (державне підприємство "Державна інвестиційна компанія"):

1) перераховує плату за надання державної гарантії та суми пені за кожний день прострочення відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань держави, на рахунки, відкриті в органах Казначейства для зарахування доходів державного бюджету;

2) подає у період до підписання документа щодо надання державної гарантії Мінфіну завірені в установленому порядку проект кредитного договору між суб'єктом господарювання і кредитором або проспекту емісії облігацій суб'єкта господарювання чи проекти кредитних договорів між суб'єктом господарювання і Державною інноваційною фінансово-кредитною установою або державним підприємством "Державна інвестиційна компанія" та між такими Установою або підприємством і кредитором (у яких зазначається, що залучені кошти спрямовуються на реалізацію відповідних проектів) разом з документом щодо надання зустрічної, безвідзивної та безумовної гарантії банку, який протягом останніх трьох років додержується встановлених Національним банком обов'язкових економічних нормативів, або документом щодо іншого забезпечення виконання зобов'язань суб'єкта господарювання.

15. Міністр фінансів підписує протягом п'яти робочих днів з дати надходження до Мінфіну документів, зазначених у підпункті 2 пункту 14 цих Порядку та умов, документ щодо надання державної гарантії.

____________

  

Опрос