Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам формирования и выполнения Национальной программы информатизации

КМ Украины
Постановление КМ от 01.06.2011 № 582
действует с 14.06.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 червня 2011 р. N 582

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань формування та виконання Національної програми інформатизації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань формування та виконання Національної програми інформатизації зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 24

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань формування та виконання Національної програми інформатизації

1. Внести зміни до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1308; 2000 р., N 39, ст. 1659; 2002 р., N 8, ст. 347), виклавши його у такій редакції:

ПОЛОЖЕННЯ
про формування та виконання Національної програми інформатизації

1. Це Положення визначає порядок формування та виконання Національної програми інформатизації, її окремих завдань (проектів).

Під час формування Національної програми інформатизації здійснюється комплекс заходів щодо розроблення, узгодження та затвердження завдань (проектів) інформатизації, зокрема інвестиційного характеру, узгоджених за часом, складом виконавців, використанням певних матеріально-технічних, інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів, метою яких є створення інформаційних і телекомунікаційних систем, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, що відповідають певним технічним умовам і показникам якості.

Виконання Національної програми інформатизації передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на розроблення нормативно-правових, методичних, нормативно-технічних документів з інформатизації та на виконання робіт з розроблення концепцій, технічних завдань, технічних та пілотних проектів із створення систем і засобів інформатизації та робіт, пов'язаних із впровадженням систем, експлуатацією таких засобів тощо.

2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про Національну програму інформатизації".

3. Суб'єктами формування та виконання Національної програми інформатизації є Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації, її керівник, державні замовники і виконавці завдань (проектів) Національної програми інформатизації та організації, що проводять експертизу завдань (проектів) Національної програми інформатизації.

4. Формування Національної програми інформатизації включає в себе розроблення, узгодження та затвердження завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки (далі - завдання на три роки) і завдань (проектів) Національної програми інформатизації на бюджетний період, їх державних замовників та обсягів фінансування (далі - завдання (проекти) на рік).

5. Формування завдань на три роки і завдань (проектів) на рік організовується Генеральним державним замовником за пропозиціями державних замовників.

6. Державні замовники подають у I кварталі поточного року на розгляд керівника Національної програми інформатизації:

пропозиції до завдань на три роки за формою згідно з додатком 1;

пропозиції до завдань (проектів) на рік за формою згідно з додатком 2;

техніко-економічні обґрунтування завдань (проектів) Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 3;

супровідний лист за підписом керівника державного замовника;

експертні висновки, підготовлені відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1048 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 30, ст. 1423; 2009 р., N 24, ст. 797).

7. До завдань на три роки і завдань (проектів) на рік включаються завдання (проекти) інформатизації, які виконуються за окремими бюджетними програмами органів державної влади.

Для формування завдань на три роки державні замовники відповідно до методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затвердженої Генеральним державним замовником, подають у серпні поточного року інформацію про завдання (проекти) інформатизації, виконання яких планується за окремою бюджетною програмою на наступний рік за формою згідно з додатком 4 разом з копіями відповідних бюджетних запитів.

Для формування завдань (проектів) на рік державні замовники у місячний строк після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік подають уточнену інформацію про завдання (проекти) інформатизації, виконання яких планується за окремою бюджетною програмою на відповідний рік, за формою згідно з додатком 4.

8. Керівник Національної програми інформатизації готує та подає Генеральному державному замовнику пропозиції щодо формування завдань на три роки і завдань (проектів) на рік, організовує проведення експертизи та відбір завдань на три роки і завдань (проектів) на рік у встановленому Генеральним державним замовником порядку.

9. Завдання на три роки погоджуються з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Мінфіном і подаються Генеральним державним замовником Кабінетові Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради України.

Завдання (проекти) на рік погоджуються з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Мінфіном і подаються Генеральним державним замовником Кабінетові Міністрів України для затвердження.

10. Формування регіональних та галузевих програм як складових Національної програми інформатизації здійснюється органами державної влади відповідно до Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 644 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 16, ст. 669), та Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 р. N 1702 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2301).

Програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування формуються зазначеними органами і повинні відповідати Національній програмі інформатизації.

11. Фінансування Національної програми інформатизації здійснюється відповідно до статті 24 Закону України "Про Національну програму інформатизації".

Пріоритетність фінансування окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації в межах коштів, передбачених з цією метою державним бюджетом, визначається Кабінетом Міністрів України для кожного з державних замовників.

12. Визначення виконавців завдань (проектів) Національної програми інформатизації та укладення договорів (контрактів) з ними здійснюються державними замовниками відповідно до законодавства.

13. Під час виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації державні замовники беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі за такими завданнями (проектами) лише після їх погодження з Генеральним державним замовником.

14. Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації, її керівник, державні замовники здійснюють контроль за станом виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації з метою своєчасного прийняття рішень щодо обсягів фінансування, зміни виконавців завдань (проектів) та умов їх виконання (у тому числі припинення або продовження строків).

Контроль за додержанням вимог щодо провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, здійснюється відповідно до законодавства уповноваженими на це органами.

15. Державні замовники забезпечують приймання, впровадження, використання результатів виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації та відповідають за цільове використання передбачених для їх виконання коштів.

16. Контроль за виконанням завдань (проектів) Національної програми інформатизації, галузевих та регіональних програм інформатизації на підставі укладених з їх виконавцями договорів (контрактів) здійснюють державні замовники.

Контроль за формуванням та виконанням Національної програми інформатизації здійснює Кабінет Міністрів України.

Координацію та контроль за виконанням Національної програми інформатизації щодо забезпечення національної безпеки та оборони держави здійснює Рада національної безпеки та оборони України.

17. Державні замовники після завершення бюджетного періоду подають Генеральному державному замовнику інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації за формою згідно з додатком 5 та копію звіту про виконання паспорта бюджетної програми з інформатизації за формою, встановленою Мінфіном.".

2. Абзац четвертий пункту 9 Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 644 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 16, ст. 669), викласти в такій редакції:

"Укладення договорів (контрактів), супроводження завдань (робіт) програми, їх фінансування та впровадження результатів здійснюються відповідно до законодавства.".

3. Абзац четвертий пункту 9 Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 р. N 1702 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2301), викласти в такій редакції:

"Укладення договорів (контрактів), супроводження завдань (робіт) програми, їх фінансування та впровадження результатів здійснюються відповідно до законодавства.".

 

ПРОПОЗИЦІЇ
до завдань Національної програми інформатизації на три роки

Найменування завдання 

Найменування державного замовника завдання 

Обсяги фінансування з державного бюджету, тис. гривень 

Очікувані результати 

усього 

у тому числі 

поточні видатки 

капітальні видатки 

_________________________________________________________________
(назва розділу)

____________________________________
                  (посада керівника структурного
                          підрозділу державного
                            замовника завдання) 

______________
(підпис) 

______________________________
(ініціали та прізвище) 

 

ПРОПОЗИЦІЇ
до завдань (проектів) Національної програми інформатизації на _______ бюджетний рік

Найменування завдання (проекту) 

Найменування державного замовника завдання (проекту) 

Обсяги фінансування з державного бюджету, тис. гривень 

Очікувані результати 

усього 

у тому числі 

поточні видатки 

капітальні видатки 

_________________________________________________________________
(назва розділу)

____________________________________
                  (посада керівника структурного
                          підрозділу державного
                    замовника завдання (проекту) 

______________
(підпис) 

______________________________
(ініціали та прізвище) 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
завдання (проекту) Національної програми інформатизації

1. Найменування завдання (проекту).

2. Напрям інформатизації відповідно до Концепції Національної програми інформатизації.

3. Державний замовник.

4. Мета завдання (проекту).

5. Проблема, яка буде розв'язана в результаті виконання завдання (проекту).

6. Детальний зміст завдання (проекту):

1) обґрунтування завдання (проекту), правове забезпечення, стадія розроблення;

2) загальна характеристика та актуальність завдання (проекту);

3) строки виконання завдання (проекту) ____ роки,

початок виконання ___________, закінчення виконання _____________;

4) календарний план робіт:

Номер етапу робіт 

Найменування етапу /  перелік робіт, які будуть виконуватися 

Орієнтовний строк виконання 

Орієнтовний обсяг фінансування1, тис. гривень 

Науково-технічна продукція2 

___________
1 - орієнтовний обсяг фінансування за кожним видом робіт;

2 - зазначається продукція, що буде створена в результаті виконання на кожному етапі робіт (документація, науково-технічний звіт, макетні, дослідні або експериментальні зразки, розрахунки, методики, програмні продукти, нормативні документи тощо);

5) очікувані результати виконання завдання (проекту) (функціональні, інтеграційні та технічні характеристики продукції, яка буде створена в результаті виконання завдання (проекту);

6) очікувані переваги нової продукції перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами.

7. Фінансові аспекти завдання (проекту):

1) загальна вартість виконання завдання (проекту) ______, тис. гривень;

2) очікувані витрати на виконання завдання (проекту) за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень

Рік виконання, номер етапу робіт 

Усього за етапом робіт 

У тому числі 

розмір заробітної плати 

спеціальне устаткування /  нематеріальні активи 

роботи та послуги, виконані та надані сторонніми організаціями 

Примітка: 

Якщо в рамках виконання завдання (проекту) передбачаються витрати на виготовлення та придбання спеціального, стандартного устаткування та нематеріальних активів, подається детальна інформація за такою таблицею: 

Найменування спеціального устаткування / нематеріальних активів 

Одиниця виміру 

Необхідна кількість 

Орієнтовна вартість одиниці, тис. гривень 

Загальна вартість, тис. гривень 

3) назва бюджетної програми та КПКВ, за якою передбачено виконання завдання (проекту);

4) фактичний обсяг фінансування завдання (проекту) за минулі роки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування завдань (проектів) Національної програми інформатизації, за роками (заповнюється за наявності такого фінансування).

8. Запланована процедура закупівлі завдання (проекту).

9. Використання продукції:

1) перелік продукції (послуг), які передбачається отримати в результаті виконання завдання (проекту), її практичне значення, можливість використання в органах державної влади, на підприємствах, в установах тощо;

2) потенційні споживачі продукції (послуг);

3) оцінка витрат на використання продукції;

4) очікуваний економічний ефект від використання продукції.

10. Відповідальний за виконання завдання (проекту) від державного замовника

_____________________________________
                             (посада керівника
                      структурного підрозділу) 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

        телефон ___________ телефакс _____________ адреса електронної пошти __________ 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про завдання (проекти) інформатизації, виконання яких планується за окремою бюджетною програмою

_________________________________________________________________
(орган державної влади - державний замовник Національної програми інформатизації)

Порядковий номер 

КПКВ 

Найменування бюджетної програми 

Плановий обсяг видатків (загальний та спеціальний фонди), тис. гривень 

У тому числі за завданнями (проектами) інформатизації 

зміст завдання (проекту) 

обсяг фінансування, тис. гривень 

очікувані результати 

_____________________________________
                  (посада керівника структурного
               підрозділу органу державної влади) 

_______________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про стан виконання завдання (проекту) інформатизації на _____ рік

________________________________________________
(найменування органу державної влади)

1. Найменування бюджетної програми, за якою виконувалося завдання (проект) інформатизації, та КПКВ бюджетної програми ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Обсяг видатків з державного бюджету для фінансування бюджетної програми:

усього, тис. гривень ____________, у тому числі:

          поточні ___________;

          капітальні _________.

3. Найменування завдання (проекту) _____________________________________________________.

4. Плановий обсяг видатків з державного бюджету на фінансування завдання (проекту):

усього, тис. гривень ___________, у тому числі:

          поточні ___________;

          капітальні _________.

5. Номер і дата укладення контракту (договору) на виконання завдання
(проекту) _____________________________________________________________________________.

6. Найменування організації виконавця та співвиконавців (за наявності) за контрактом (договором) для виконання завдання (проекту)
______________________________________________________________________________________.

7. Фактична вартість контракту (договору) на виконання проекту1 _________________ тис. гривень.

8. Наявність кредиторської (дебіторської) заборгованості за контрактом (договором) на виконання завдання (проекту) ______________ тис. гривень.

9. Стислий опис продукції, створеної за контрактом (договором) на виконання завдання (проекту) (відповідно до акта виконаних робіт)2.

____________
1 Зазначається відповідно до звіту про виконання кошторису витрат до акта виконаних робіт, що додаються до інформаційного звіту.

2 Анотований звіт за завданням (проектом) подається у вигляді додатка до інформаційного звіту та містить опис змістовної частини завдання (проекту) та основні характеристики продукції відповідно до контракту (договору).

10. Впровадження та використання продукції, створеної за контрактом (договором) на виконання завдання (проекту):

1) місце та сфера впровадження створеної продукції відповідно до акта впровадження
_____________________________________________________________________________________;

2) результати оцінки ефекту від використання створеної продукції (підвищення якості державного управління, розширення доступності національних і світових інформаційних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища, скорочення строків та підвищення якості навчання, нарощування експортного потенціалу країни, підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями та корупцією, підвищення рівня захисту та безпеки інформації тощо) _____________________________________________________________________________________.

11. Відповідність створеної продукції за контрактом (договором) для виконання завдання (проекту) очікуваним результатам _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

12. Контактна особа, відповідальна за виконання завдання (проекту), уповноважена органом державної влади _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                           (найменування посади, ініціали та прізвище, телефон, телефакс, адреса електронної пошти)

Додаток: 

1. Копія акта виконаних робіт на _________ арк. 

  

2. Копія звіту про виконання кошторису витрат на _________ арк. 

  

3. Анотований звіт за проектом на _________ арк. 


_______________________________________
(посада керівника / заступника керівника органу державної влади - куратора робіт з напряму інформатизації відповідно до розподілу обов'язків) 

_______________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

____________

Опрос